Leonardo Royal Resort Eilat 4*– Atsauksmes

8
Novērtējums 7.610
№8 viesnīcas reitingā Eilata
8.1 Numurs
6.9 apkalpošana
6.9 Tīrība
8.5 Uzturs
7.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Eilatas ziemeļu pludmalē, pastaigas attālumā no jūras un pilsētas centra. Atvērts 1990. gadā, pēdējo reizi renovēts 2009. gadā. Daļa no Fattal viesnīcu ķēdes.Vairāk →
аватар dawn18
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labdien ! Gribu pastā stī t par atpū tu Eilatā Leonardo ROYAL RESORT! Lieliska uzturē š anā s, jauka viesnī ca, ļ oti jauks personā ls! Daudzi darbinieki runā krieviski! Ļ oti laba virtuve, ir gan gaļ as, gan zivju ē dieni, liela augļ u izvē le. … Tomēr ▾ Labdien ! Gribu pastā stī t par atpū tu Eilatā Leonardo ROYAL RESORT! Lieliska uzturē š anā s, jauka viesnī ca, ļ oti jauks personā ls! Daudzi darbinieki runā krieviski! Ļ oti laba virtuve, ir gan gaļ as, gan zivju ē dieni, liela augļ u izvē le. Vispā r man viss patika! ! !
POOL
аватар t_v_a
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
No redzē tajā m viesnī cā m pā rdomā tā kā arhitektū ra! Baseinu ieskauj ē kas, un dienas laikā saule vienmē r ir pie baseina. Var nomainī t sauļ oš anā s krē slus, kuru trū kumu nejutā m. Ja vē laties - divguļ amā gulta, ja vē laties - sauļ oš anā s krē sls zem lietussarga. … Tomēr ▾ No redzē tajā m viesnī cā m pā rdomā tā kā arhitektū ra! Baseinu ieskauj ē kas, un dienas laikā saule vienmē r ir pie baseina. Var nomainī t sauļ oš anā s krē slus, kuru trū kumu nejutā m. Ja vē laties - divguļ amā gulta, ja vē laties - sauļ oš anā s krē sls zem lietussarga. Var izvilkt sauļ oš anā s krē slu, var ē rti sauļ oties palmas ē nā . Uzskatu to par svarī gu, jo pie vietē jā s Sarkanā s jū ras nav ko darī t...Viesnī cai ir divas "akreditē tas" pludmales: pa kreisi - Herods viesnī cas pludmalē un tuvā k, varē tu teikt, pa labi - paš valdī bas pludmalē netā lu no citas Leonardo viesnī cas. Kreisais mums patika labā k. Zinot ceļ u apmē ram 15 minū tes. Ar sauļ oš anā s krē sla un ē nas meklē jumiem - nu lī dz pusstundai. Bet pa labi - tas ir ī sts tirgus virs galvas! Un boutiques nedaudz tā lā k uz vietē jo lidostu. Viens pluss - var aizskriet uz cita Leonardo tualeti, rā dot kartiņ u no numura (visiem ir vienā ds). Un pie Hē roda kaut kā klusā k un mierī gā k.
Pa ceļ am ir tirdziņ š , kur var nopirkt alu pludmalē par normā lā m cenā m, vai ko citu atceļ ā uz viesnī cu.
Kā ds pareizi uzrakstī ja, ka viesnī ca, tā pat kā viss Leonardo tī klā , ir zū doš s jaunavu vā rds...Diemž ē l esam spiesti apstiprinā t. Netī rumi plaukst visur. Daž kā rt š ajā viesnī cā bija vē rojama apkalpoš ana. Bet rodas iespaids, ka nevis personā ls klientam, bet otrā di...Vecajā s kartē s š ī viesnī ca ir norā dī ta ar citu nosaukumu - laikam izpirkta. Visur redzamas sasteigtu remontdarbu pē das.
Wi-Fi š eit ir tikai stundu bez maksas un pē c tam vestibilā . Kaut kā nolē mu to izmantot, kad vietē jā SIM kartē beidzā s trafiks un nolē mu pasū tī t ruma-kolu. Ē dienkartē teikts, ka rums kokteilī ir Bacardi. Pē c kā da laika pie manis pienā k meitene no bā ra (kuru es mē dzu redzē t citos viesnī cas posteņ os) un demonstrē Cointreau un Kalua...Mana angļ u valoda nav pā rā k laba, bet viņ ai tā nav!
Bet es sapratu, ka viņ a man ir nodroš inā jusi š o liķ ieru izvē li manai ...ruma kolai! ! ! Starp citu, es viņ iem prasī ju kolu vai Pepsi, jo Pepsi tiek izmantots visā viesnī cu lī nijā . Viņ a man apliecinā ja, ka tā ir kola)) Bet ir Pepsi. Ī sā k sakot, es piecē los no galda, piegā ju pie bā ra un sā ku jautā t, vai tur ir rums. Š ķ iet, ka viņ a saprata savu kļ ū du un sā ka man rā dī t pudeli sava iesā ktā vietē jā ruma...Viņ š jautā ja par bacardi - viņ a atbildē ja, ka nē...Bet es ieraudzī ju uz bā ra neatvē rtu un saku: “š eit tas ir". Tikai š ā dā veidā man izdevā s panā kt siltu "rumu-Bacardi/Pepsi" par 30 š ekeļ iem (Pepsi neskaitī jā s!! ! )…
Istaba 316 ir plaš a, ar divguļ amo gultu, dī vā nu un atzveltnes krē slu. Ar tirdzniecī bas vietā m vairā k vai mazā k pietiek. Pirmo reizi satiku koferu statī vu! Ledusskapis strā dā , televizors dī vains, bet rā da pā ris krievu kanā lus - vienā no tiem skaņ a atpaliek no bildes)) Seifs ļ oti neē rti pieskrū vē ts pie apakš ē jā plaukta...Kondicionieris strā dā labi.
Vannas istaba ir apvienota ar parasto ziepju piederumu komplektu. Fē ns 900 W TM "Elite" ir dī vains - pa gofrē to cauruli lī dz rokturim ieplū st sakarsē ts gaiss, kas lī dz ar to ir karsts, un tiek samazinā ta uzkarsē tā gaisa efektivitā te pie izejas. Bet principā to var izmantot. Skats uz baseinu, bet viesnī ca biež i staigā lī dz vē lam vakaram, tā pē c var bū t trokš ņ ains.
Mē s palikā m pie sistē mas brokastis + vakariņ as. Reģ istrē joties mums deva mā jienu, ka brokastī s var iet vairā kas reizes - tas ir no 6 lī dz 12. Lī dz ar to pusdienu neesamī ba nebija apgrū tinā jums. Pamosties 8 no rī ta un brokastis. Pē c tam 9:00 sauļ oties pie baseina - saule tikai parā dā s un pā rstā j bū t auksts. Un 11:00 ...otrā s brokastis)) Tad vai nu uz jū ru, vai atpakaļ uz baseinu. Ū dens baseinā netiek uzsildī ts. Jū s varat sasildī ties dž akuzi.
Ja esat izsalcis, varat iegā dā ties sviestmaizes un kartupeļ us pie baseina. Bet es atgā dinu, ka nekā du pakalpojumu un mē ģ inā jumu pelnī t, piemē ram, “Samsinga kungs dzer?
“...Jā nodroš ina sevi ar visu nepiecieš amo!
Kopumā viesnī ca ir laba. Viņ u anarhiju var izmantot pat saviem mē rķ iem))
Starp citu, netā lu esoš ajā Leonardo ir velosipē du noma - lasiet kuponu!
PS: atš ķ irī bā no Jeruzalemes, š ajā viesnī cā dzeramais ū dens ir slikts!

Par tū ri Telaviva - Jeruzaleme - Nā ves jū ra - Eilata":
- oktobrī laiks ir tā ds, kā ds jums nepiecieš ams - lī dz + 26-30 pē cpusdienā (Eilatā ir karstā ks - lī dz + 33), tikai vienu dienu bija auksts Jeruzalemē.14 - 19, š ķ iet;
- vismaz Sarkanā jū ra palika vē lā kam, bet nav kā Ē ģ iptē - Vidusjū ra man kaut kā vairā k patika;
– Telaviva ir ļ oti mobila pilsē ta – vismaz krastmalā mudž pilsē tnieki, kas skrien un brauc ar visu ko, sā kot ar motorolleriem un beidzot ar velosipē diem. Izraē lā nebija citas tā das vietas;
- viss ir ļ oti dā rgs;
- Internetam vislabā k ir izmantot vietē jo SIM karti un izmantot tā lruni kā modemu vai kā piekļ uves punktu - apmē ram 100 - 150 UAH maksā s Gig vai divas trafika, kas derī ga nedē ļ u vai divas. Ir arī citi priekš likumi - labā k pirkt operatoru, kas bū s, ierodoties, kamē r nekas netiks slē gts. Pati SIM karte maksā apmē ram 30-40 dolā rus un gū sti uz tā s ko vien vē lies – internetu vai sarunas. Daudz interesantu ieteikumu. Un lielisks datu pā rraides ā trums!
- pasū tot ē dienus krastmalā , norā diet, vai pasū tā t salā tus, jo gandrī z visiem pamatē dieniem nā k lī dzi svaigi sagrieztu dā rzeņ u bļ oda - patiesī bā diezgan labi salā ti un lielos daudzumos;
- pā rsteidzoš i, ka ekskursijā s, ja neskaita pilienu apū deņ oš anu un armiju, izraē lieš iem nav ar ko lepoties...Pajautā jiet gidiem! Un braucienos uz Jeruzalemi uzmanieties no lielā m grupā m, jo ​ ​ vismaz jū s dzirdē siet maz, un, maksimums, jū s apmaldī sities. Taksometri ir dā rgi...
- pē c peldes Jordā nas upē vē lā k pateiks, ka š ī nav tā pati vieta, bet cita - Tū risma ministrijas speciā li organizē ta...Lai gan kā da starpī ba ticī gajam, kur ienirt! Ja pirms upes ir suvenī ru veikali, tad piedā vā s iepriekš iegā dā ties kristieš u kreklus - tā dus, kā di uz upes ir dā rgā ki. Jā , dā rgā k. Bet! Veikalos ir sintē tika (un ir arī mē mi krekli, ar kā du vā rdu atgā dina baptistu ... ), un kokvilna upē . Nu visi š ie tū ristu nelieš i piedevā m - sertifikā ts + bezmaksas dvieļ u un ģ ē rbtuvju noma uz boot. Jā atceras, ka pē c iegremdē š anas kreklā to nekad nevar savī t, mazgā t, gludinā t...Lieto smagu kaites ā rstē š anā . Š ā dai ekskursijai neaizmirstiet peldkostī mus, citā di slapjš krekls "spī d". Mums paveicā s, ka "iesvē tī jā m" katru uzreiz trī s kreklus - mī ļ ajiem. Tā tad viss izdevā s, bet neviens tur nesarež ģ ī ja))
- datumu medus lidostas detektoros izlidojot likā s kā droš ī bas bumba, un ierodoties - sī rups...Neesi izlasī jis!
- No š ī brauciena draugiem tika atvestas 33 satī tas sveces, kuras tika sadedzinā tas ar Svē to uguni. Š o š ī s darbī bas pacē lumu sabojā ja ņ irgā š anā s par vē rī go apdā vinā to - tur uzraksts "Svē tā zeme" ir tulkots kā ..."Svē tā zeme"! ! ! Kaut kā ne koš era...
- Jafā - jauki, var braukt par brī vu, pieķ eroties braucienam uz dimantu birž u. Ir kur nofotografē ties.
- Granā tā bolu vī ns uz paraugiem bija garš ī gā ks nekā lidostā pirkts. Tū risma vietā s svaigs granā tā bols ir arhaisks! Ceturtdaļ as virs/apakš ā – bumba.
- aiznesiet uz Svē tā kapa baznī cu kaut ko, ko nekad nenomazgā siet - berzē siet to ar akmeni, kas pieš ķ ir pasaulei;
- visā s viesnī cā s, kur esat bijis, var dzert ū deni no krā na - tas ir gan garš ī gi, gan vietē jie deklarē tā droš ī bu. Bet Leonardo Eilatā ū dens pastā vī gi izdalī ja baseinu ...
– Kosmē tikas iegā dei pie Nā ves jū ras gatavotos mā jā s – tas prasa zinā š anas, jo mulsina daž u zī molu augstā cena. Ī paš i dā vanas, kas viņ iem tiek piegā dā tas...
- tad lidostā s apsargi tev jautā "vai tev dā vanas neiedeva? "...Visus tur izlaiž caur mikropratinā š anu, lai tu esi cā lī...Tas viss ir ilgi un nepatī kami! Seviš ķ i publiskais shmons, kad pā rbī di bankas ar netī riem š ortiem, Š aubs nepā rspē ja)))
- nepē rciet blue chips - blē ņ as...
- nopirku koferi Ice Mall Eilatā ar atlaidi (nu, beznodokļ u zonā ), tad salī dzinā ja cenu lidostā - nedaudz dā rgā k. Un paš ā lidostā paskatī jos man zinā mo ierī č u cenas - dā rgas (((
- pludmales ir paš valdī bas un, ja no viesnī cas nav talona, ​ ​ tad sauļ oš anā s krē sls maksā s vidē ji 15 š ekeļ us ...
- kafija maisos viesnī cā s nav š ķ ī stoš a - tā , kā likums, ir smalki samalta dabī gā kafija. Mē s tvaicē jam un dzeram)

Kopumā Izraē la nav pludmales brī vdiena. Netī ra, putekļ aina valsts.
Vai nu lietus ir maz, vai arī nav laika vai jē gas - pastā vī ga gatavī ba karam. Dā rgi ne tikai tū ristiem, bet arī vietē jiem. Tajā paš ā laikā.40% no budž eta militā rajam ...
Apkalpoš ana? Aizmirsti! ! ! Paš i ebreji pē c visa spriež ot liek saprast, ka nevienam nekalpos, un tiem barumbekiem, kurus viņ i algo, tas netiek mā cī ts. Arī angļ u valodā . Vā rdi "WC", "tualete" darbiniekus biež i mulsinā ja! ! ! Ekskursijā s stā stī ja, ka 30% brī vi runā krieviski. Nejutu! Viņ i, iespē jams, aizmirsa pieminē t, ko viņ i saka, un saprata, kad viņ iem tas ir vajadzī gs)))
Kā dā viesnī cā pie Nā ves jū ras es redzē ju melnu vī rieti spa, kurš bija atbildī gs par dvieļ iem. Sē ž , laistā s...Cilvē ki nā k klā t, lai nodotu dvieļ us - viņ š ar pirkstu taisa vaigus un ar ž estu pavē l, kur tos nest, jautā "kur dabū t tī rus" - tas pats rā dī tā jpirksts pē c noklikš ķ inā š anas...Es bū tu uzklikš ķ inā jis pā ris reizes, ja mē s nebū tu apstā juš ies 1.5 dienas lī dz š im brī dim!
Atkā pies...
Brā ļ i un mā sas))
Tas viss bloķ ē iedvesmu apmeklē t svē tā s vietas.
Bet mans ieteikums jums: meklē jiet atpū tu citā s vietā s. Uz Izraē lu – tikai svē tceļ ojumā . Tas ir lē tā k un saprā tī gā k.
Хороший вид с балкона! Архитектура - гуд! Достаточный номер! Есть один уверенный русскоязычный канал. Кондиционером не пользовались. Сейф... Рачки к нему приходилось становиться. Но за то есть складная подставка под чемоданы, которая у нас выполняла роль тумбы. Под одним из чемоданов, конечно же... )) Совмещенный с/у. Странный фен.
аватар tvakhnenko
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī cā ir labi mē belē ti numuri un jauks peldbaseins. Bet, ja neesat rezervē jis numuru ar skatu uz baseinu (tū roperatori to nedara cenu atš ķ irī bas dē ļ ), tad noteikti tiksiet izmitinā ts istabā ar skatu uz ceļ u vai pagrabā . … Tomēr ▾ Viesnī cā ir labi mē belē ti numuri un jauks peldbaseins. Bet, ja neesat rezervē jis numuru ar skatu uz baseinu (tū roperatori to nedara cenu atš ķ irī bas dē ļ ), tad noteikti tiksiet izmitinā ts istabā ar skatu uz ceļ u vai pagrabā . Ceļ š ir ļ oti noslogots un mutuļ o visu nakti. Visi lū gumi reģ istratū rā par pā rcelš anos ir laika izš ķ ieš ana. Pat ja viesnī ca ir aizņ emta par 1/3, jū s nekad netiks pā rvietots uz parastu numuru bez papildu samaksas 150 š ekeļ u dienā . Tajā paš ā laikā viņ i katru dienu var apsolī t, ka rī t tiks pā rvietots uz citu vietu, pē c 2 stundā m utt.
Gulta mums tika nomainī ta 5 dienas pē c steidzamiem lū gumiem un padomiem istabenē m.
Ū dens baseinā ir ledus auksts, tas nemaz nav uzkarsē ts, un var gatavot mazā dž akuzi.
Lai nokļ ū tu lī dz jū rai pa intensī viem ceļ iem 15-20 minū tes.
Brokastis viesnī cā ir vidē jas (siļ ķ u un sieru maisī jums), un vakariņ as ir labas.
Tā pē c, ja iespē jams, meklē jiet citu viesnī cu.
аватар prosto_ya1
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Vidē ja viesnī ca, diezgan tā lu no pludmales, ā trā tempā vismaz 20 minū tes. . Kad nogursti, ir diezgan grū ti atgriezties. Pati viesnī ca mā jī ga, nepretencioza, bez pretenzijā m. Virtuve ir lieliska, nav par ko sū dzē ties. Perfekti. … Tomēr ▾ Vidē ja viesnī ca, diezgan tā lu no pludmales, ā trā tempā vismaz 20 minū tes. . Kad nogursti, ir diezgan grū ti atgriezties. Pati viesnī ca mā jī ga, nepretencioza, bez pretenzijā m. Virtuve ir lieliska, nav par ko sū dzē ties. Perfekti. Telpas uzkopš ana ir slikta. Katru dienu, bet kaut kā . Gulta netika mainī ta 5 dienas! Lī dz es piezvanī ju uz reģ istratū ru. Reģ istratū ras darbinieki atkal nav ī paš i uzmanī gi. Jū s stā vat ar kā du jautā jumu 10 minū tes, lī dz kā ds cienā s un pievē rš uzmanī bu. Bet tas viss ir muļ ķ ī bas, jo pati valsts ir vienkā rš i brī nums.
аватар Elana_o
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca Royal Tulip ir brī niš ķ ī ga, kur cenas un kvalitā tes attiecī ba ir tieš i tas, kas jums nepiecieš ams. Un jā brauc martā , kad cenas zemā kas un cilvē ku mazā k. Viesnī cas cena bija 3.000 rubļ u par 8 dienā m 7 naktī m. … Tomēr ▾ Viesnī ca Royal Tulip ir brī niš ķ ī ga, kur cenas un kvalitā tes attiecī ba ir tieš i tas, kas jums nepiecieš ams. Un jā brauc martā , kad cenas zemā kas un cilvē ku mazā k. Viesnī cas cena bija 3.000 rubļ u par 8 dienā m 7 naktī m. Viesnī ca atrodas netā lu no vietē jā s lidostas. Domā jā m, ka lidosim uz to, bet lidosim uz OVDA militā ro lidostu. Reģ istratū rā viņ i izsniedz kuponus pludmales apmeklē jumam, kā mums teica, ka vislabā k piekrastē . Katru rī tu ierodoties reģ istratū rā , jums tiek dota pudele (0.5) ū dens un kupons pludmalei. Š is kupons garantē jums bezmaksas pludmales krē slus. Pludmales ir pilsē tvides, tā pē c var apmeklē t jebkuru pludmali, bet...sauļ oš anā s krē sli tiks apmaksā ti. Lai gan ir iespē ja gulē t uz metiena mū su stilā (bez maksas). Valū tu var mainī t gan uz ielas, gan lielā iepirkš anā s centrā piekrastē (Ja skatā ties pret jū ru, tirdzniecī bas centrs atradī sies pa labi pludmales galā ). Tas viss nav tā lu, ī paš i gar piekrasti ir letiņ i ar daž ā dā m nejē dzī bā m. Ī paš u uzmanī bu pievē rsiet ekskursiju iegā dei. Nepē rciet pirmajā dienā no saviem gidiem, kuri cenš as iegū t augstā ku cenu. Š eit gar piekrasti, kur atrodas tirgus teltis, atrodas ceļ ojumu aģ entū ra CLEOPATRA (tam garā m nebrauksi - redzē si, otrā pusē tirgo Nā ves jū ras kosmē tiku). Droš i iegā dā jieties ekskursijas par 30-40 dolā riem lē tā k nekā viesnī cā . Viesnī cas tū re uz Betlē mi un Jeruzalemi - 150 dolā ri, aģ entū ra - 120-110 dolā ri. Tas pats attiecas uz Nā ves jū ru. Interesantā kais ir tas, ka visi tū risti satiekas vienā autobusā . Ko var nopirkt Izraē lā : Nā ves jū ras kosmē tika (pē rc pē dē jā s dienā s, kad, izejot cauri kaudzi maziem veikaliņ iem, atradī si sev labā kā s cenas. Nepē rciet kosmē tiku ceļ ā uz Nā ves jū ru - a naudas izkrā pš ana, pilsē tā tas pats ir daudz lē tā ks,
ļ oti augstas kvalitā tes peldkostī mi (no 90 š ekeļ iem 1 š eiķ elis apmē ram 10 rubļ i), labi, vī rieš u peldbikses,
iepirkš anā s centrā ir labi apavi (proti Izraē las firmas), pē c kvalitā tes un ē rtī bā m ļ oti lī dzī gi RICKER, NAV LĒ TI - no 250 š ekeļ iem.
Jā , es arī gribu brī dinā t - no š ī s viesnī cas ir divas bezmaksas ekskursijas - viena pa lī ci (laivā ar stikla dibenu) - š is ir labs ceļ ojums, bet it kā pilsē tas apskate ar muzeja apmeklē jumu ( dimantu veikals) ir laika izš ķ ieš ana. Zaudē t dienu, tas ir bezjē dzī gi. Viņ iem galvenais ir mē ģ inā t pā rdot tev dimantu par traku cenu. Un pilsē ta tiek dzī ta tikai uz dimantu veikalu. Jā , pilsē ta nav liela, nav ko redzē t. Iesaku apmeklē t AKvā riju - tā ir vieta, kur redzē siet daudz skaisti noformē tu akvā riju ar visā m Nā ves jū ras zivī m, uzkā psiet tornī , pavē rosiet skatu uz Eilatu un nolaidī sieties 6 metrus jū rā - jū s redzē sit zemū dens pasauli. Ieeja un kinoteā tra apmeklē jums ar specefektiem – ap 100 š ekeļ iem. Nu tagad par viesnī cu. Ļ oti mī ļ i, iekš ā viesnī cā ir jauks baseins, dž akuzi (maza), dvieļ i bez maksas. Brokastis no 7 lī dz 11.30, vari iet cik gribi. Vakariņ as no 18.00 lī dz 21.30. Vakariņ as ļ oti sā tī gas - ē diens viss kvalitatī vs, daudz zivju, gaļ as un citu lietu. Brokastis - koš era - gaļ as vispā r nav, bet tik daudz citu lietu, ka gaļ u nevajag. Nav pietiekami daudz laika, lai visu izmē ģ inā tu. Ja nebrauc uz jū ru, tad ap pulksten 12 ir klā ti trī s galdi, uz kuriem salikti visā di cepumi un sulas (bez maksas).
Istabā ir tē jkanna, katru dienu atnes tē ju ar daž ā diem maisiņ iem, kafiju, cukuru. Tā tad, ja vē laties, vienmē r varat uzkost. Numuri ir diezgan standarta. Ir krievu TV, ir telefons, ir arī ledusskapis un seifs. Viņ i speciā li noteica laiku lī dz jū rai, staigā ja nesteidzī gi kā das 20 minū tes - bet ceļ š ir ļ oti skaists starp dā rgā m viesnī cā m, viss ir skaisti, viss zied, jū s š ķ ē rsojat lagū nu pā ri tiltam, tā pē c nebaidieties, uz otro dienu jū s vairs nepamanī sit š o ceļ u.
Jeļ ena Orlova.
аватар Mary-V
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Dā rgie draugi! ! ! 3 mē neš us dzī voju š ajā skaistajā siltajā zemē - Izraē lā! ! ! Iespaidu jū ra)) Es gribu teikt, ka katra pilsē ta pā rsteidz ar savu atseviš ķ o vē sturi un satriecoš o skaistumu! ! ! Izraē las dienvidi (Eilata) ir skaists kū rorts ar skaistajiem Sarkanā s jū ras ū deņ iem, valsts centrs (Jeruzaleme un Telaviva) ir modernas pilsē tas, Izraē las galvaspilsē ta, bet ziemeļ i (Kinneret, Tiberias) ir skaisti. … Tomēr ▾ Dā rgie draugi! ! ! 3 mē neš us dzī voju š ajā skaistajā siltajā zemē - Izraē lā! ! ! Iespaidu jū ra)) Es gribu teikt, ka katra pilsē ta pā rsteidz ar savu atseviš ķ o vē sturi un satriecoš o skaistumu! ! ! Izraē las dienvidi (Eilata) ir skaists kū rorts ar skaistajiem Sarkanā s jū ras ū deņ iem, valsts centrs (Jeruzaleme un Telaviva) ir modernas pilsē tas, Izraē las galvaspilsē ta, bet ziemeļ i (Kinneret, Tiberias) ir skaisti. mež i un ezeri. Atkal atgriezā mies Izraē lā (Eilatā ), lai sagaidī tu Jauno 2011 gadu! ! ! Daudz krievu! ! ! Paš ā Jaunajā gadā visi krievi bija tē rpuš ies Jaungada Ziemassvē tku vecī š a cepurē s un kostī mos, izraē lieš i, kuri š os svē tkus nesvin, uz to visu skatī jā s vienaldzī gi. Bet kopumā atmosfē ra bija pā rsteidzoš a!
Kas attiecas uz viesnī cu. Royal Tulip ir ī sts 4*! ! ! Ticiet man, esmu bijis daudzā s Eilatas viesnī cā s, š ī viesnī ca ir ļ oti cienī ga. Saskaņ ojas ar savā m zvaigznē m. Lielisks personā ls, draudzī gs un vienmē r gatavs palī dzē t. Ja zini pā ris vā rdus ebreju valodā , tad uzreiz dabū si rokā s personā la atraš anā s vietu un profesionā ļ us. Bet attieksme brī niš ķ ī ga pret visiem viesiem!! !
Ir ā ra baseins, ū dens temperatū ra ir tā da pati kā paš ā Sarkanajā jū rā . Apsildā ma dž akuzi. Ir sauna un trenaž ieru zā le. Viesnī cas numuri ir ļ oti tī ri un skaisti. Sagatavojieties romantikai. Viesnī cā katru dienu tiek likti svaigi ziedi, tieš i tā pē c aromā ts vestibilā ir pā rsteidzoš s!! !
Iesaku visiem, nenož ē losiet! !
Tiekamies Izraē lā! ! ! Lai visiem lieliskas brī vdienas)))
аватар Ulia_dada
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Labdien! ! Gribu atstā t atsauksmi par Izraē lu kopumā , bet vispirms pievē rsī š u uzmanī bu viesnī cai. Atbilst savam "zvaigž ņ otumam", ē diens daudzveidī gs, koš ers (brokastī s tiek pasniegti piena produkti, vakariņ ā s gaļ a un zivis). … Tomēr ▾ Labdien! !
Gribu atstā t atsauksmi par Izraē lu kopumā , bet vispirms pievē rsī š u uzmanī bu viesnī cai. Atbilst savam "zvaigž ņ otumam", ē diens daudzveidī gs, koš ers (brokastī s tiek pasniegti piena produkti, vakariņ ā s gaļ a un zivis). 7-10 min gā jienā no jū ras. Istabas labas, tī ra katru dienu, nevaru teikt, ka ideā li, bet dzī vot var.
Un tagad par Izraē lu: laiks ir labs, plus 25-26 dienas laikā . ū dens-23-24, vakarā krietni vē sā ks, kopumā dienas gaiš ais laiks ī ss, ziema jū tama. Ekskursijas visas ir dā rgas - Jeruzaleme, Nā ves jū ra - 150 USD no personas; Petra - 280 USD (ieskaitot maksu 55 USD uz robež as). Kafejnī cā pusdienas diviem maksā apmē ram 200-250 š ekeļ u, kas krievu valodā ir 1600-2000 rubļ u. Man viss ļ oti patika - pilsē ta, klimats, ekskursijas, iesaku aizbraukt, apmeklē t ekskursijas, než ē lojot naudu) Vakarā var uzpī pē t ū denspī pi vai doties uz visu iecienī to bā ru "Trī s pē rtiķ i". Starp citu, krievu tū ristu ir daudz, tā pē c garlaicī gi nebū s! ! !
аватар denizo
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es viesojos 2010. gada jū lijā ar savu sievu. Lī dz jū rai nu 5-7 minū tes, 10 ja pilnī bā rā po !!! ! Krievu praktiski nav! Krievu alkaš ē nu pilnī gi nav. Reģ istratū rā ir meitenes (viena uz maiņ u noteikti), kas brī vi runā krieviski! ! ! ī paš s uzsauciens reģ istratū ras puisim. … Tomēr ▾ Es viesojos 2010. gada jū lijā ar savu sievu. Lī dz jū rai nu 5-7 minū tes, 10 ja pilnī bā rā po !!! !
Krievu praktiski nav! Krievu alkaš ē nu pilnī gi nav. Reģ istratū rā ir meitenes (viena uz maiņ u noteikti), kas brī vi runā krieviski! ! ! ī paš s uzsauciens reģ istratū ras puisim. Ja jū s lasā t š o, tad esat iemā cī juš ies krievu valodu : -))) labi. Visi darbinieki, tostarp apkalpoš ana numurā , runā angļ u valodā . Atseviš ķ a TODA SLAB (liels paldies))) viesmī ļ iem Deividam un Olenkai. Ē diens ir labs un vienmē r atš ķ irī gs. Vienī gais sestdienas mī nuss ir neliela izlase, acī mredzot saistī ta ar Š abatu. Baseins tiek slē gts pulksten 21:00, tač u tas ir vienī gais negatī vais. Priecī gu jautrī bu. Animā cija arī ļ oti jautra, bet.... Uz Evrit. Naktsklubā.0 stā vā (drī zā k kā ģ imenes diskotē kā ), neskatoties uz to, bija jautri, jo. horeogrā fija, cirks utt. tulkojums nav nepiecieš ams. Ļ oti draudzī gs personā ls! ! ! Pludmales ir bezmaksas. Mē s iesakā m doties ceļ ojumā uz Nā ves jū ru. Super prieks! Viesnī ca ir tikai ģ imenei draudzī ga. Nav kur piepū sties un tusē t. Bet diviem vai ar bē rniem - buzz. Nevis 5 zvaigznes protams, bet par š o cenu. . . Brā ļ i IZCILI!!! ! ! Istabas ir tikko izremontē tas, nav razvodilova un kopumā ļ oti ļ oti.


iemiesojums yuri.levit
.
11 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен на северном пляже Эйлата, на расстоянии пешей прогулки от моря и центра города. Открылся в 1990 году, последняя реновация производилась в 2009 году. Входит в сеть отелей Фатталь.

Atrašanās vieta 1 км до аэропорта Эйлата, 80 км до аэропорта Увда.
Plyaj
 • 3. un tālāk
Viesnīcā

Интернет в лобби, кинопоказы всю ночь, ресторан Kapot Tmarim, кафе у бассейна Oasis, palm Café Lobby, 2 конференц-зала на 150 и 300 мест, собственный минимаркет, синагога.

 • autostāvvieta
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
Bērniem Программа детских клубов была сформирована для детей детей разных возрастных групп – от 1 года до 4, от 5 до 9 лет и от 10 до 12. Приставки PlayStation, видеокамеры EyeToy, автосимуляторы, Pro Evolution Soccer TV и прочие развлечения. Родители могут наблюдать за своими детьми с помощью канала О, транслируемого на их телевизорах в номере.
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports Джакузи в бассейне, бесплатная сауна.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • sporta zāle
Telpu apraksts

4 этажа, 3 лифта, 228 номеров, из которых 153 - с балконом, обращенным в сторону бассейна: 33 Comfort, 42 Superior, 115 Superior Pool view - 26 Superior Pool view Connecting, 4 Junior Suite, 4 Deluxe Suite, 4 номера для инвалидов.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • tējas/kafijas automāts
 • džakuzi (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese North Beach Eilat, Israel 1944
Tālruņi: +972-8-6366000
Tīmekļa vietne: Leonardo Royal Resort Eilat
FAQ