Bali!!!!! gribu atgriezties :)

Rakstīts: 29 jūlijā 2012
Ceļošanas laiks: 1 — 12 jūlijā 2011
Kam autore iesaka viesnīcu?: Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 9.0
Labdien! Mē s ar vī ru bijā m 2011. gada jū lijā ("ā rpus sezonas", kā tiek uzskatī ts, bet lietus nemaz netraucē ja, bija naktī apmē ram stundu). Divas nedē ļ as paskrē ja kā viens spilgts uzplaiksnī jums. Lidojums, kas ilga 12 stundas, pat netika pamanī ts. Viesnī ca diezgan laba, cena attaisno kvalitā ti, vienī gais ar ko man bija problē mas ar jaucē jkrā na atvē rš anu un regulē š anu vannas istabā (nu ļ oti cieš i), numurs bija deluxe numurs ar skatu uz okeā nu-š iks! ! ! ! Brokastī s ē du olu kulteni, tā pat kā daudzi citi, tā pē c uz to bija rindas, sortiments nav bagā tī gs, bet tā s ir tā das paš as brokastis ! ! ! Pludmale man ļ oti patika, jo cilvē ku ir maz, un Tu Turcijā neguļ kā vī rs uz vī rieš a, bet brauc ar vī rieti. Okeā ns ir viļ ņ i, tas ir okeā ns, daž reiz tika pienaglotas visā das lietas, iesaiņ ojumu, maisu un citu sadzī ves atkritumu veidā . Dvieļ i tiek nodroš inā ti bez maksas. Mē s pusdienojā m warung (ē diens vietē jiem), un vakariņ ojā m ar draugiem restorā nos, un lē ti, un daž ā dos. Bija iekosts divreiz un vietē jā KFC. Pats galvenais, ka mē s ī rē jā m motociklu uz 5 dienā m, tā pē c iesaku visiem, viņ i to bū tu zinā juš i iepriekš , un viņ i brauca uz Kutu, uz diskotē kā m, tur vienkā rš i ir daudz jaunu austrā lieš u. Viesnī cas personā ls ir draudzī gs. Kopumā viss bija super, galvenais, kā tu jū ties pret tevi! Ja kā dam vajadzī gs gids, koordinā tes var iedot kā ds vietē jais balietis, kurš labi runā krieviski. Nav dā rgas ekskursijas utt.
Skaisti saulrieti Dž imbaranas krastmalā , milzī gas garneles un garš ī gi grilē ti omā ri!! ! ! Lidojums ar izpletni, raftings pa upi. Ayung un daudz kas cits. . . !!!!!!! !
Bali noteikti atgriezī simies pē c gadiem 2-3, bet pagaidā m uz Turciju ar bē rnu, tā kā Bali ir mī lē tā ju paradī ze, bē rniem tā nav nodroš inā ta, ž ē l : (
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu