Nedēļa Budapeštā

14 Janvāri 2022 Ceļošanas laiks: no 22 Novembris 2021 ieslēgts 26 Novembris 2021
Reputācija: +115
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Ceļ ojums uz Ungā rijas galvaspilsē tu novembrī bija no kategorijas spontā ni, negribē jā s nedē ļ u atvaļ inā juma pavadī t mā jā s, guļ ot uz dī vā na, pē dē jā laikā jau ir pietiekami daudz ierobež ojumu un aizliegumu, tā pē c bija iespē ja - jā iet bez vilcinā š anā s.

Divas lidojuma stundas un esam Budapeš tā . No lidostas lī dz centram nokļ uvā m ar 100E ekspresbusu, 30-40 minū tes, brauc bez pieturas, ļ oti ē rti. Ieskrē jā m viesnī cā , atstā jā m mantas un vispirms ar metro devā mies uz centru, lai meklē tu apmainī tā ju, lai eiro nomainī tu pret forintiem. Jā piebilst, ka lidostā tika samainī ti tikai 20 eiro, ar ko pietika autobusam un metro, jo tur kurss ir visdā rgā kais.


Metro, kā zinā ms, Ungā rijas galvaspilsē tā ir vecā kais kontinentā , M1 atzars, to ir ļ oti interesanti redzē t, visas stacijas ir iekā rtotas vecā stilā . Nopirkā m ceļ ojuma karti uz dienu, lai pā rvietotos pa pilsē tu, to var izmantot autobusos un tramvajos. Metro biļ eš u kontrole ir ļ oti spē cī ga, ar zaķ i pat neiesaku mē ģ inā t izbraukt vienu vai divas pieturas, paš am bū s dā rgā k, sods ap 50 eiro, katru dienu sastapā mies ar kontrolieriem 3.4 reizes. . .

Kas attiecas uz paš u pilsē tu, man ļ oti patika, arhitektū ra ir KLASĪ GA, ne sliktā ka par Parī zi, tikai Budapeš ta ir mazā k reklamē ta un tū ristu nenovē rtē ta.

Neuzskaitī š u visus pilsē tas apskates objektus un neaprakstī š u tos detalizē ti, tas prasī s pā rā k daudz laika, tikai teikš u, ka 3-4 dienu laikā ir pilnī gi iespē jams apbraukt un visu apskatī t un ietaupī t vē l vienu dienu, lai apmeklē tu Szé chenyi pirtis, iesaku, tas ir tā vē rts!

Nakts Budapeš ta ar tā s tiltiem un parlamenta ē ku ir kaut kas!

Cenā s. . . Agrā k, pirms covid, bija daudz lē tā k, tagad viss sadā rdzinā jā s un atzī mē ju, ka daudzi restorā ni ir slē gti, ī paš i ne centrā .

Noteikti iesaku apmeklē t centrā ltirgu, ja plā nojat iegā dā ties suvenī rus, tur ir lielā kā izvē le pilsē tā un zemā kā s cenas.

Ir daudz tū ristu no Krievijas, 70 procenti, iespē jams, tā pē c, ka Ungā rija ir viena no retajā m ES valstī m, kas atzī st Sputnik.

Kopumā iesaku visiem, ja ir iespē ja - apmeklē jiet Budapeš tu!

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums