Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ungārija

Budapešta  • 
Budapešta  • 
Budapešta  • 
Budapešta  • 
Budapešta  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Ungārija pievienot stāstu
Mūžīga vasara, bet tas vēl nav viss. Pirmā daļa. Uz paradīzi stafetēs.
Varbū t š o daļ u vajadzē tu ievietot sadaļ ā par Ungā riju vai sadalī t Ungā rijā un AAE, tač u š is stā sts ir daudz plaš ā ks un tas viss ir par manu "militā ro" ceļ ojumu uz Bali, tā pē c es vē ...
 •  1 gadā atpakaļ
Nedēļa Budapeštā
Ceļ ojums uz Ungā rijas galvaspilsē tu novembrī bija no kategorijas spontā ni, negribē jā s nedē ļ u atvaļ inā juma pavadī t mā jā s, guļ ot uz dī vā na, pē dē jā laikā jau ir pietiekami daudz i...
 •  2 gadā atpakaļ
Budapešta Kovidas periodā
Par Budapeš tu ir daudz informā cijas, bet Kovid periodā viss mainī jā s, mē ģ inā š u nedaudz atjauninā t. Pē rkot biļ etes uz Euro 2020 spē li, man bija ieplā nots ceļ ojums, bet 2020.
 •  3 gadā atpakaļ
Ar futbolu pasaulē*
2019.  gada 12.  augustā tā bija parasta darba diena. Es, kā vienmē r, devos uz darbu. Pa ceļ am starp mā ju un sabiedriskā transporta pieturu pē kš ņ i pā ri ceļ am pā rskrē ja pū kains pilnī gi balts kaķ is.
 •  3 gadā atpakaļ
Zooloģiskais dārzs Nyiregyhaza
Plā nojot ceļ ojumu uz Aizkarpatu, apskatī jos, kur varē tu doties no Mukač evas, kur tika izvē lē ts galvenais nakš ņ oš anas punkts, un manu uzmanī bu piesaistī ja atsauksmes ar fotogrā fijā m par ceļ ojumu uz zooloģ i...
 •  5 gadiem atpakaļ
Budapešta caur Prāgu
1. Es jau ilgu laiku braucu uz Budapeš tu. Man ļ oti patika parlaments, ī paš i vakarā . Bet, diemž ē l, cenas lidojumam caur Maskavu vienmē r ir bijuš as vilš anos (ī paš i man izdevī gajos datumos).
 •  5 gadiem atpakaļ
Neaizmirstama SPA tūre ar Ungārijas un Ukrainas pērlēm ar Gaņežas tūrisma aģentūru
Č etras dienas mē s, ceļ otā ju grupa no Odesas, apmeklē jā m Ukrainas Mukač evu un Beregu, kā arī Ungā rijas Jē geru un Nyí regyhá zu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Septiņas Budapeštas krāsas. Turpinājums. krāsa violeta
Septiņ as Budapeš tas krā sas. Krā sa ir sarkana. Oranž a krā sa. Sā kums Septiņ as Budapeš tas krā sas. Turpinā jums.
 •  3 gadā atpakaļ
Septiņas Budapeštas krāsas. Turpinājums. Krāsa zila
Septiņ as Budapeš tas krā sas. Krā sa ir sarkana. Oranž a krā sa. Sā kums Septiņ as Budapeš tas krā sas. Turpinā jums.
 •  3 gadā atpakaļ
Septiņas Budapeštas krāsas. Turpinājums. Zilā krāsa
Septiņ as Budapeš tas krā sas. Krā sa ir sarkana. Oranž a krā sa. Sā kums >>> Septiņ as Budapeš tas krā sas. Turpinā jums.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »