Zagreba, 10 ērces

06 Aprilis 2006 Ceļošanas laiks: no 13 Oktobris 2005 ieslēgts 20 Oktobris 2005
Reputācija: +40
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Pirms atzī mē jiet izvē les rū tiņ as: Zagrebā galvenais noteikums ir par to nedomā t, apskates vietā m ir daudz laika un maz apskates vietu, vienkā rš i atpū tieties.

1. No rī ta atrodiet funikulieri un dodieties uz Gorniy grad. Nebrī nies, ka, piemē ram, pulksten 10 no rī ta bū si vienī gais pasaž ieris. Izejot no funikuliera, nekur nebē dziet, paskatieties uz pilsē tu, apsē dieties uz soliņ a ar dzejnieku Matosu, pamaniet kalna nogā zē kafejnī cu, uz to nav jā kā pj lejā , bet jā iet dziļ ā k pilsē tā . Apbrī nojiet daudzkrā sainos dakstiņ us uz Sv.  Marka katedrā les jumta, apskatiet parlamentu, atrodiet efeju apvī to mā ju logus, dodieties uz skatu laukumu, no kura paveras skats uz Dolniy grad, Kapitoliju un cietokš ņ a sienu. Paskaties tā lumā un redzi kalnus. Nokā piet daž us pakā pienus arkā un atrodiet kafejnī cu, priecā jieties, ka nenokā pā t pirmajā , un iedzeriet kafiju. Atgriezieties skatu laukumā un dodieties lejup pa ielā m pa arku lī dz Radicha ielai un atcerieties Prā gu.


2. Dodieties pa Krvavi Most aleju lī dz Tkaldž ič as ielai ar daudzā m ielas kafejnī cā m, apsē dieties kā dā no tā m un pasū tiet vī nu vai alu, un, ja vē laties bū t kā vietē jie, tad kafiju, cigaretes un avī zi. Ja ieradī sies š eit brī vā dienā , esi gatavs, ka lī dz pulksten 12 visas kafejnī cas vietas bū s aizņ emtas, vietē jā tradī cija ir izbraukt ar visu ģ imeni vai kompā niju uz pilsē tu, kā arī ierasties galvaspilsē tā no apkā rtnes. pilsē tas. Ejiet pa ielu, uzsmaidiet kailai dā mai logā vai nofotografē jieties ar viņ u, dzelzs lē diju. Labā k ir ieskatī ties visos kaktos un alejā s-kā pnē s, labā k ir dienā , nevis vienam, bet interesantā k ir skatī ties naktī . Kā pnes ved uz dzī vojamā m ē kā m, kas atrodas paralē lā ielā vienu lī meni augstā k. Skatoties uz viņ iem, saproti, ka š eit Zagreba ļ oti atgā dina Budapeš tu. Izeja uz laukumu pie cietokš ņ a sienas.

3. Paskaties uz viduslaiku torni un saki, ka š eit Zagreba atgā dina Tallinu. Ieskatieties katedrā lē , tad apsē dieties uz soliņ a un paskatieties apkā rt.

4. Nokļ ū stiet Vlaska ielā un vē rojiet pilsē tu blakus rakstniekam Augustam Shenoa.

5. Apmeklē jiet Jeladž ič as centrā lo laukumu, apmeklē jiet Vinodolu Teslas ielā pusdienā s vai vakariņ ā s. Pasū tiet tomā tu vai liellopu gaļ as zupu, gaļ u: š ļ akatas, cevapcici un vī nu.

6. Atcerieties noslē pumaino vā rdu Mimar, kas bija atrodams ceļ vež os un kartē s, dodieties meklē t š o mā kslas galeriju. Pa ceļ am iepazī sties ar Nacionā lā teā tra repertuā ru un, iespē jams, sacer vakara plā nus.

7. Pastaiga pa botā niskā dā rza alejā m, satiec tū ristus pie strū klakā m pie Regent Hotel, ja restorā nā tū ristus nesastapi, tad š ie var bū t pirmie š ajā dienā satiktie tū risti. Sasveicinā ties ar Tomislavu laukumā pie stacijas, pastaigā ties platā nu paē nā , atceroties Odesu, apbrī not krā š ņ os paviljonus, domā jot par Vī ni un neviļ us atkal atrasties centrā lajā laukumā .

8. Pastaigā jiet pa centrā lajam laukumam pieguloš ajā m ielā m, kur veikali atgā dinā s Helsinkus, un Prā gas kafejnī cas, apsē dieties kā dā no tā m, pasū tiet kafiju vai ko stiprā ku, piemē ram, slivovicu vai zā ļ u tē ju.

9. Atrodi kartē upi un izlem, ka ir vē rts apmeklē t krastmalu. Nepareizs lē mums, labā k ņ emt taksometru vai atrast pareizo transportu un doties uz Bundek ezeru. Ieraugi gulbjus, nā c tuvā k un brī nies, ka ezera krastā ir oļ i. Sē di kafejnī cā un atpū ties.

10. Atrodi laiku un transportu, lai dotos uz jū ru, lī dz piekrastei nedaudz vairā k par 100, tuvā kais kū rorts ir Opatija, pieticī gi modī ga pilsē tiņ a. Noķ eriet lī dzī bu ar Karlovi Vari kū rortu, saskaitiet piecu zvaigž ņ u viesnī cu skaitu, pastaigā jieties parkā , ieelpojiet jū ru. Izbraucot no Opatijas, vē lies apmeklē t Rijeki, kas redzama pie apvā rš ņ a, vai aizbraukt pie salas bez patskaņ iem Krk, kas ir viegli sasniedzama.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums