Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Vodice

Nav ziņojumu par Vodice   Rakstiet
Tūristu stāsti par Vodice pievienot stāstu
Nav iespaidu
Ģ imene ilgi gaidī tajam atvaļ inā jumam gatavojusies. Togad jau atpū tā mies Horvā tijā , mums ļ oti patika. Un tā , ne mirkli neš auboties, uzreiz nolē mā m, ka atkal lidosim uz Adrijas jū ru!
 •  11 gadiem atpakaļ
Pludmales
Mē s nenakš ņ ojā m š ajā viesnī cā , bet atradā mies blakus pludmalē .
 •  11 gadiem atpakaļ
Ceļošana ar bērnu
Mē s bijā m ģ imene ar 3 gadus vecu bē rnu. Viesnī ca sastā v no mazā m mā jiņ ā m, viena mā ja - 3 ģ imenē m.
 •  11 gadiem atpakaļ
Brauciens ar patīkamu pēcgaršu
Š is ir mans pirmais ceļ ojums uz Horvā tiju. Uzreiz gribu teikt, ka daba ir vienkā rš i pasakaina: spilgtas, bagā tī gas krā sas, nacionā lo parku pā rpilnī ba, gleznainas salas utt.
 •  12 gadiem atpakaļ
Olimpija
Pagā juš ajā vasarā kopā ar vī ru devos uz Olimpiju. Teikš u uzreiz – man ļ oti patika! Netā lu no viesnī cas ir jauks peldbaseins, bez maksas ir sauļ oš anā s krē sli un saulessargi, bet jū ru, protams, nevar ne ar ko sal...
 •  11 gadiem atpakaļ
Briesmīga viesnīca!!!
Vē los padalī ties iespaidos par viesnī cu Horvā tijā . Vienā vā rdā - PRETĪ GI!!! ! Š ī ne tuvu nav 4* viesnī ca.
 •  12 gadiem atpakaļ
Briesmīgas atmiņas
Es pasū tī ju un samaksā ju par ekskursiju Kijevas tū risma aģ entū rā "Sā ga", un devos no Kijevas tū risma firmas "Centrs".
 •  12 gadiem atpakaļ
Dalmācijas krastā
Viesnī ca atrodas jū ras krastā . Sastā v no galvenā s augstā s ē kas, kurā atrodas reģ istratū ra, restorā ns, pirts, konferenč u telpa, maksas internets u.
 •  13 gadiem atpakaļ
Neuztraucieties, jūs nevarēsit aizmigt
Hotel Olympia tiem, kas ieradā s "atrauties" pilnī bā . Atrodas "pludmales" centrā , blakus skaļ i bā ri, tā pē c jaunieš iem ir zaļ ā gaisma, bet ja gribē sies atpū sties kopā ar bē rnu (kā es gribē ju), tad nevar&...
 •  13 gadiem atpakaļ
Vienkārši brīnums!
Lieliska vieta visā dā ziņ ā!! ! Atpū tā mies ar kā du jaunu vī rieti (mums ir 20 gadi) un aizgā jā m pavisam sajū smā !
 •  15 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Vodice