Atsauksmes un stāsti par viesnīcām par. Losinj

Nav ziņojumu par par. Losinj   Rakstiet
Tūristu stāsti par par. Losinj pievienot stāstu
Būs laba viesnīca
Ir plusi un mī nusi. Mī nusi iespaidu ļ oti sabojā ja. Plusi: pavisam jauns remonts, lielas telpas ar š iku verandu, š iks restorā ns (brokastis tik parastas, lai gan priecē tas, ka ir daudz daž ā du augļ u, vakariņ as ļ oti interesan...
 •  9 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas Horvātijā!
Laba atraš anā s vieta. No viesnī cas lī dz V. Losinj centram 400 m Cilvē ki ļ oti draudzī gi. Jū ra ir ļ oti tī ra un silta.
 •  10 gadiem atpakaļ
brīnišķīga sala
Nedē ļ a ar neaizmirstamiem piedzī vojumiem.
 •  11 gadiem atpakaļ
SUPER!
Š ogad ar kompā niju devā mies uz Horvā tiju, uz Loš injas salu. Godī gi sakot, tas bija bail, jo nebija nevienas atsauksmes par viesnī cu vai par š o kū rortu, un mē s riskē jā m, jo ​ ​ gribē jā m izmē ģ in...
 •  15 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par par. Losinj