Bluesun Berulia Hotel 5*– Atsauksmes

7
Novērtējums 9.110
№2 viesnīcas reitingā Brelijs
9.5 Numurs
9.4 apkalpošana
9.5 Tīrība
9.5 Uzturs
9.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas jūras krastā, priežu meža ielokā, tikai 10 metru attālumā no jūras. Uzcelta 1969. gadā un renovēta 2017. gadā. Makarska ir 12 km attālumā, savukārt Splita ir 50 km attālumā. Kūrorta ciemati Brela un Baska Voda atrodas 5 minūšu pastaigas attālumā. Viesnīca ir lieliski piemērota relaksējošām brīvdienām.Vairāk →
аватар storozhuk1977
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta tā s atraš anā s vietas, zaļ ā s zonas, skatu dē ļ . Baseina zona nav slavē jama. Sē ž ot baseinā , varat apbrī not priedes un jū ru. Virtuve ir lieliska un daudzveidī ga. Draudzī gs personā ls. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta tā s atraš anā s vietas, zaļ ā s zonas, skatu dē ļ . Baseina zona nav slavē jama. Sē ž ot baseinā , varat apbrī not priedes un jū ru. Virtuve ir lieliska un daudzveidī ga. Draudzī gs personā ls. Rū pī ga tī rī š ana. Viesnī ca atrodas pirmajā lī nijā , kas ļ auj pastaigā ties pa promenā di un ieelpot jū ras brī zes.
Спуск на пляж Зеленая территория Отель
аватар Pachok
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laiks ir 2020.  gada augusts. Ģ imene ar 7 gadus vecu bē rnu. Š ī viesnī ca ir ideā la visos veidos. Vienī gais relatī vais mī nuss ir augstā nakš ņ oš anas cena, bet tajā paš ā laikā iespaids par viesnī cu ir “nav ž ē l ne santī ma”. … Tomēr ▾ Laiks ir 2020.  gada augusts. Ģ imene ar 7 gadus vecu bē rnu.
Š ī viesnī ca ir ideā la visos veidos. Vienī gais relatī vais mī nuss ir augstā nakš ņ oš anas cena, bet tajā paš ā laikā iespaids par viesnī cu ir “nav ž ē l ne santī ma”.
Izvē le par labu Horvā tijai izdarī ta, jo atš ķ irī bā no Turcijas un Melnkalnes Horvā tijā iebraukš anai bija nepiecieš ama PCR, tas deva nelielu iespē ju, ka lidmaš ī nā no Kijevas nebū s slimu cilvē ku.
Gribu teikt, ka man personī gi ļ oti patika ceļ ot š ā dā formā tā - viss tī rs, skaists, cilvē ku maz, neviens uz galvas nekā pj ne lidostā , ne pludmalē . Baidos, ka nā kamreiz tā nebū s - spriež ot pē c atsauksmē m, Horvā tijas piekraste augustā normā los laikos ir diezgan pā rpildī ta.
Viesnī ca atrodas pa vidu starp divā m pilsē tā m - Brelu vienā un Baska Voda otrā pusē , un atrodas vienā no skaistā kajā m Eiropas pludmalē m. Patiesī bā pie viesnī cas ir trī s pludmales - ļ oti mazi oļ i ar maksas krē sliem un saulessargiem, lielā ki oļ i - ir viesnī cas bezmaksas sauļ oš anā s krē sli un skaisti lieli lietussargi, un treš ā , kur ir lieli oļ i bez sauļ oš anā s krē sliem, bet ar piepū š amiem slidkalniņ iem iekš ā . jū ra. Ap pulksten 11 motorlaivā ierodas vietē jais onkulis, kurš no lielveikala atnes vietē jā s lē tā s vī ģ es un arbū zus un visu vasaras augļ u klā stu par cenā m, kas ir aptuveni trī s reizes augstā kas nekā Kijevā .
Nedaudz virs pludmales, kā pņ u sā kumā uz viesnī cu atrodas neliels restorā ns, kas arī pieder Berulijai. Tur ir ļ oti laba virtuve, sniegbaltas cietes salvetes, cenas normā las, nedaudz augstā kas kā Brelā .
Kā pnes ved gar baseiniem un restorā na terasi uz ieeju viesnī cā , un tajā s ir aptuveni 100 pakā pieni. Veciem, neveseliem, cilvē kiem ar invaliditā ti tā s bū s grū ti pā rvarē t. Ap viesnī cu pa brauktuvi ir vē l viens ceļ š , bet es tomē r ieteiktu izvē lē ties lī dzenā ku viesnī cu.
Viesnī cā nesen tika veikta pilnī ga renovā cija. Horvā tija ir pilna ar "padomju" viesnī cā m, un Berulijas fotogrā fijas radī ja baž as, ka viņ a ir viena no tā m. Tač u operatore apgalvoja, ka viss ir svaigs un jauns, un tā arī izrā dī jā s. Mū sdienī gs remonts, santehnika, tehnika strā dā bez pā rtraukuma. Mē s rezervē jā m superior numuru ar skatu uz jū ru, un tas bija labā kais lē mums. Satriecoš i saulrieti, jū ra, pretē jā s salas, priedes. Mē s iemī lē jā mies Horvā tijā ! Istabā m ir lieli balkoni ar stikla margā m.
Superior numuri ir diezgan plaš i, ar divguļ amo gultu, izvelkamo pilna izmē ra gultu, atzveltnes krē slu ar nelielu galdiņ u un nelielu pusdienu galdu ar krē sliem. Seifs, minibā rs, peldmē teļ i - viss, kā visur š ā da lī meņ a viesnī cā s. Tī ra ļ oti kvalitatī vi, apkalpoja neuzkrī toš i, visu laiku istabeni redzē ja tikai vienu reizi. Iespē jams, tas ir saistī ts ar viesnī cā veiktajiem pretcovidu pasā kumiem. Starp tiem galvenais ir viesnī cas nelielais noslogojums, manuprā t, apmē ram puse istabu bija tukš as. Vairā k nekā viena ģ imene vai viena persona tika lū gta neiekļ ū t liftā . Lielā ko daļ u laika viņ i gā ja pa kā pnē m. Maskas tika izdalī tas reģ istratū rā un restorā nā , tā s tika lū gtas valkā t iekš telpā s, izņ emot telpas un restorā nu, visur ir dezinfekcijas lī dzekļ i. Visi darbinieki vienmē r valkā maskas, arī uz restorā nu atklā tajā m terasē m, pie baseiniem utt.
WiFi ir bezmaksas, un tas labi uztver visur, ieskaitot pludmali.
Restorā ns ir pelnī jis vislielā ko atzinī bu, virtuve ir lieliska, apkalpoš ana nevainojama. Pilnī gi viss tika pagatavots kvalitatī vi un garš ī gi. Vitrī na ar karstajiem gaļ as ē dieniem, vitrī na ar karstajiem zivju ē dieniem, cita ar uzkodā m, atseviš ķ s wok, atseviš ķ i salā ti. Cepš ana nav piemē rota? Pagaidiet, darī sim tieš i tā , kā jums patī k. Neliels galds ar maziem desertiem : ) Nekā du milzī gu pufī gu cepumu ar sintē tisko krē mu, kā tas mē dz bū t viesnī cā s. Viss ir glī ts, mazs, ar dvē seli, tā kā galds ir tukš s, viņ i nes arvien vairā k desertu.
Mums bija apmaksā tas brokastis un vakariņ as, pusdienot devā mies uz restorā nu virs pludmales.
Katru vakaru bā ra terasē notika kā ds pasā kums. Visbiež ā k dziedā ja mā kslinieki, tač u bija arī tā das izklaides kā uguns š ovs.
Brelu un Baska Vodu savieno neliela gā jē ju celiņ a gar pludmali, pa to ir ļ oti patī kami staigā t vakarā , tuvā k pilsē tā m iet garā m bā riem un kafejnī cā m.
Vietē jie ļ oti draudzī gi un kulturā li, jauki, glī ti un mierī gi. Nekā das rupjī bas, bez apsē stī bas, bez atkritumiem. Krastmala izskatā s kā ik rī tu izsū kta. Un varbū t tā arī ir : )
Es ļ oti vē lē tos atgriezties Horvā tijā , apceļ ot daž ā das vietas, pa salā m, bet noteikti arī atgriezties Berulijā vē lreiz.
Z. Y. Konti ir mulsinoš i. Mū su č eku gū zma reģ istratū rā izrā dī jā s nepieprasī ta, bet vē l viens č ekus saskaitī ja, š os izdevumus nevarē jā m identificē t. Pē c mū su aprē ķ iniem, viesnī ca aizņ ē ma nedaudz mazā k, nekā parakstī jā m rē ķ inus. Bet var bū t arī otrā di, tā pē c pā rbaudiet savus rē ķ inus.
Rakstot atsauksmi parā dī jā s cenas 2021. gada vasarai. Vai operators cenu noteica par 600 eiro augstā ku nekā pē rn? Gluž i pretē ji, viesnī cas vietne piedā vā atlaides.
аватар 83003
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tā s no 21.08. 13-28.08. 13. Lidojums bija Doņ ecka-Kijeva-Splita. No lidostas lī dz viesnī cai pagā ja apmē ram stunda. Kad ieradā mies viesnī cā , izrā dī jā s, ka mū su rezervā ciju atcē la tū roperators, lai gan par braucienu samaksā jā m vē l maija vidū par numuriņ u Berulia Beach ē kā ar skatu uz jū ru. … Tomēr ▾ Atpū tā s no 21.08. 13-28.08. 13. Lidojums bija Doņ ecka-Kijeva-Splita. No lidostas lī dz viesnī cai pagā ja apmē ram stunda. Kad ieradā mies viesnī cā , izrā dī jā s, ka mū su rezervā ciju atcē la tū roperators, lai gan par braucienu samaksā jā m vē l maija vidū par numuriņ u Berulia Beach ē kā ar skatu uz jū ru. Reģ istratū rā bija kā da vairā k vai mazā k krieviski runā još a meitene, un bez tiesas mē s tikā m nokā rtoti uz vienu nakti 457. istabā ar skatu uz Berulia Beach parku. Nā kamajā dienā mū s pā rcē la uz 157. istabu ar skaistu skatu uz jū ru un lielu balkonu. Mē s jau bijā m sajū smā , bet tā nebija! Atbraucot vakarā no pastaigas, atradā m istabā ž urku! ! ! Kamē r mē s viņ u dzenā jā m pa istabu, viņ a ieskrē ja vannas istabā . Mē s aizvē rā m durvis, un no rī ta prasī jā m citu istabu, tā pē c mū s attiecī gi pā rcē la) Nā kamā istaba bija 359 ar skatu uz jū ru, skats no balkona ir pieticī gā ks, viņ i dzī voja tajā ) Viņ i mainī ja naudu plkst. uzņ emš ana (1 eiro = 7.
48 kunas), viņ i uzreiz paņ ē ma 2 pludmales dvieļ us (100 kunas depozī ts, izņ emt pie izrakstī š anā s, mainī t sporta zā lē ), sauļ oš anā s krē sli pludmalē.25 kunas 1 sauļ oš anā s krē sls, lietussargs 25 kunas dienā , devā s uz masā ž u ( 9.00-13.00, 30 min = 150 kuns ), devā s ekskursijā s uz Dubrovniku (410kun no personas), Krka + Sibenik ū denskritumiem (450kn no personas). Man viss ļ oti patika, ī paš i Dubrovnika un mū su gide Iridescent (IBCI kompā nija), ļ oti dzī vespriecī ga un interesanta, liels paldies viņ ai!

Istabas: Apmeklē jot trī s istabiņ as Berulia Beach ē kā , varu droš i apgalvot, ka visas istabas ir vienā das, bet izmē ra un skata ziņ ā vislabā kā s no balkona 157 (ļ oti ceru, ka problē ma ar "mā jdzī vniekiem" tika atrisinā ta).
Istabā ir divas gultas (var izmantot kā vienu lielu, bet divus matrač us, vai divus atseviš ķ us 90 cm var pā rvietot vienu no otras), neliels neplakans TV (no krievu tikai Euronews, pā rē jā s vā cu un horvā tu valodā ), mini- bā rs, seifs, skapis (9 pakaramie), 2 naktsgaldiņ i, tualetes galdiņ š ar spoguli, pilna garuma spogulis, 1 krē sls, galds, kondicionieris. Vannas istaba ir standarta, duš a, fē ns. Istabā nav gludekļ a, bet mē s paņ ē mā m ceļ ojumu gludekli (ļ oti noderī gi). Viss ir tī rs un kā rtī gs. Mē beles labas, matrač i un spilveni ē rti.

Ē dinā š ana: Paē dā m brokastis (7-10) un vakariņ as (19-21). Mums visa kā pietika, pē cpusdienā devā mies pastaigā ties un uzkodā m. Ē dienu bufete. Ē dienu izvē le bija daž ā da, tas priecē ja. Brokastī s visi dzē rieni ir bez maksas, vakariņ ā s visi dzē rieni (un ū dens) ir maksas. Vienmē r pasū tī jā m 1 litru minerā lū dens 26 kunas (iedeva 30, paņ ē ma lī dzi pudeli), pā ris reizes paņ ē mā m sulu 22 kunas (apmaksa ar č eku).
Viesmī ļ u serviss (sē di, kur apkalpo puiš i, viņ i ir draudzī gā ki).

Pludmale: mazi, mazi oļ i, bet vietas vienmē r ir, pie ū dens ir sauļ oš anā s krē sli, pie sienas var gulē t uz gultas, ē rti iebraukt jū rā.3 metri, tad sā kas ļ oti lielu akmeņ u josla, tad viss ir atkal labi (paņ ē mā m lī dzi ū dens apavus). Ū dens ir pā rsteidzoš s! Neatkarī gi no tā , cik tā lu katrs akmentiņ š apakš ā aizpeld, to var redzē t!

Ī paš as izklaides bē rniem nebija, izņ emot vakara minidiskotē kas ar animatoriem, restorā nā pie centrā lā s ē kas gandrī z katru dienu skan dzī vā mū zika un dziesmas, tuvā k jū rai ir arī kafejnī ca. Ir mini golfs, galda teniss, trenaž ieru zā le, biljards, sauna, masā ž a.

Man ļ oti patika valsts, daba skaista, it ī paš i Brelā , viesnī ca ir pamatī gs č etrinieks! Pret krievvalodī gajiem izturas atturī gā k nekā pret vā cieš iem, tač u cieņ pilni un draudzī gi.
No viesnī cas pa labi uzreiz Baska voda, lī dz centram 5-10 minū tes, pa kreisi pa Brelas promenā di. Brela ir gleznainā ka, tač u mazā k attī stī ta nekā Baska Voda veikalu, restorā nu, valū tas maiņ as punktu ziņ ā .
аватар Lady_Paradise
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ajā viesnī cā atpū tā mies 11 dienas, devā mies no tū roperatora "Tez Tour". Mē s Horvā tijā viesojamies jau otro gadu, jo burtiski iemī lē jā m š o mazo valsti ar tā s apbrī nojamo dabu, dzidro jū ru un draudzī gajiem cilvē kiem. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tā mies 11 dienas, devā mies no tū roperatora "Tez Tour". Mē s Horvā tijā viesojamies jau otro gadu, jo burtiski iemī lē jā m š o mazo valsti ar tā s apbrī nojamo dabu, dzidro jū ru un draudzī gajiem cilvē kiem. Pirmo reizi bijā m 5* un tā pē c, kad devā mies uz Marina, kuras oficiā lā kategorija ir 3*, ī paš i neuzmundrinā jā m sevi par pakalpojumu kvalitā ti viesnī cā . Daž kā rt raksta, ka Marinai kategorija ir 3+, bet atpaliek no 4x, jo. Viņ ai nav sava baseina. Tas mū s nemaz nebiedē ja, jo uz Horvā tiju braucam peldē ties un izbaudī t Adrijas jū ru, nevis peldē ties baseinā . Bet tomē r tiem, kam patī k "peldē ties" baseinā , svarī gi ņ emt vē rā , ka turpat netā lu atrodas Bluesun Maestral viesnī ca, kuras baseins ir pieejams arī atpū tniekiem Marina.
Ja runā jam par viesnī cas atraš anā s vietu, tad tā ir stundas brauciena attā lumā no Splitas lidostas. Š is ceļ š neš ķ itī s nogurdinoš s, jo jū s vē rosiet neticamas jū ras un kalnu ainavas, pabrauksiet garā m Omiš as pilsē tai, kas kā dreiz bija pirā tu pilsē ta un tagad joprojā m saglabā š o pirā tu garu, un, protams, jums tiks parā dī ts Horvā tijas nacionā lais dabas parks - Biokovo kalns.
Nu, tagad tieš i par viesnī cu. Pati tā ir zema, tikai 5 stā vi un sastā v no 3 korpusiem - A, B un C. Bijā m apmetuš ies A korpusā , kas, kā vē lā k uzzinā jā m, tur ir galvenā , ar godī gu skatu uz jū ru. Bija arī cilvē ki, kuri rezervē ja istabu ar skatu uz parku, tač u ar viņ iem noticis nepatī kams stā sts. Pirmkā rt, viņ i tika ievietoti telpā , kuras logi pavē rā s uz kaimiņ u ē kas sienu, tā pē c par kā du parku nevarē ja bū t ne runas, bet otrreiz viņ iem tika pieš ķ irta telpa ar skatu uz parku. Vispā r jau sā kotnē ji divsimt eiro labā k nenož ē lot, pē rkot istabiņ u ar skatu uz jū ru, lai vē lā k nebū tu necieš ami sā pī gi.
Viesnī cai nav savas pludmales, un, godī gi sakot, Horvā tijā jū s reti atrodat viesnī cu, kurai ir sava pludmale. Lielā kā daļ a no š eit esoš ajā m pludmalē m ir paš valdī bas, tač u ieeja tajā s, protams, ir bez maksas, tač u tiek maksā ti tikai sauļ oš anā s krē sli un saulessargi (25 kunas dienā ). No jahtu piestā tnes lī dz pludmalei ir burtiski 30 metri, tikai jā nokā pj pa kā pnē m, kas iet cauri priež u parkam, kur virmo jauki skujkoku aromā ti, dzied cikā des un agri no rī ta var redzē t pat vā veres lē kā jam no zara uz zaru. . Pati pludmale ir oļ u, ļ oti tī ra ar maigu ieeju jū rā , kas ir ļ oti ē rta gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Nedaudz tā lā k atrodas Punta Rata pludmale, kas apzī mē ta ar UNESCO zilo karogu un viena no tī rā kajā m pludmalē m Adrijas jū ras piekrastē . Diezgan daudzi cilvē ki uzvilka ū dens č ī bas, kurā s gā ja jū rā un peldē jā s, lai pa oļ iem bū tu viegli staigā t. Neizjutā m lielu diskomfortu, nejutā m arī nā vē još as sā pes, tā pē c arī č ī bas nepirkā m. Bet tas, kā saka, ir atkarī gs no jums ; )
Ē diens viesnī cā ir labs, bet atvaļ inā juma beigā s tā da paš a veida brokastis (omletes, olu kultenis, desiņ as, sieri, pā rslas u. c. ) jau ir diezgan apnikuš as. Taisnī bas labad gan jā saka, ka vakariņ as bija daudzveidī gā kas, katrā mū su uzturē š anā s vakarā bija daž ā di gan nacionā lā s, gan Eiropas virtuves ē dieni, biež i vien itā ļ u virtuves ē dieni (daž ā di risoto, picas, Boloņ as, spageti. . . ). Ī paš i atceros kū kas, katru dienu daž ā das, ar daž ā diem pildī jumiem. . . joprojā m atceros : )) Bija arī augļ i, bet to kvalitā te daž brī d bija "klibo": melones bija negatavas, nesaldinā ti arbū zi, plū mes arī . Lī dz š im lielā kā s neē rtī bas sagā dā ja tas, ka vakariņ ā s VISI dzē rieni tiek apmaksā ti, bet tā da kā rtī ba ir visos puspansijā .
Manā ms trū kums jaunieš iem š eit ir izklaides trū kums. Pati Brelas pilsē tiņ a ir maza, klusa, ar daudzā m kafejnī cā m. Viesnī cā ir katastrofā li maz animā cijas, tā pē c, ja galvenais apmeklē juma mē rķ is ir izklaidē ties, noteikti izvē lieties citu vietu. Ideā li piemē rots jaunā m ģ imenē m ar bē rniem, precē tiem pā riem, pensionā riem, bet, atkā rtoju, ne trokš ņ ainā m kompā nijā m.
Istaba bija ļ oti tī ra. Katru dienu tika veikta ne tikai mitrā tī rī š ana, bet arī mazgā tas grī das, mainī ti dvieļ i. Gultas veļ a tiek mainī ta ik pē c 5 dienā m, bet spilvendrā nas tiek mainī tas katru dienu. Kopumā tī rī š anā vainu nav iespē jams atrast, jo telpā nebija pat ne miņ as no putekļ iem un netī rumiem.
Tiem, kas Horvā tijā ir pirmo reizi, ļ oti iesaku doties ekskursijā uz Plitvices ezeriem, skaistums neparasts, it kā paradī zē ! Tur jū s uzņ emsiet daudz skaistu fotoattē lu un redzē siet dabas radī tos š edevrus!
Tā pē c droš i dodieties uz Horvā tiju, uz Bluesun Marina un ne par ko neuztraucieties. Š ī valsts jū s apburs un esmu pā rliecinā ta, ka NOTEIKTI š eit ieradī sieties vē l!
Вид на город Омиш пляж
аватар fjos_fjp
 •  apceļots 19 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mū su kopē jais iespaids ir LIELISKS! Viesnī ca ļ oti patika. Un atraš anā s vieta (prom no visa), un ē diens un dzī ves apstā kļ i. Mums paveicā s nejauš i, dzī vojā m viesnī cas paš ā kreisā spā rna 5. stā vā , kas ir vistuvā k jū rai, tā pē c skats bija ļ oti labs. … Tomēr ▾ Mū su kopē jais iespaids ir LIELISKS!
Viesnī ca ļ oti patika. Un atraš anā s vieta (prom no visa), un ē diens un dzī ves apstā kļ i. Mums paveicā s nejauš i, dzī vojā m viesnī cas paš ā kreisā spā rna 5. stā vā , kas ir vistuvā k jū rai, tā pē c skats bija ļ oti labs.
аватар fhis_doiu
 •  apceļots 20 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man patika viss, laiks 6:00 +20.16. 00 +25. Mū su viesnī ca bija trī szvaigž ņ u, nez kā pē c dā rgā ka par citā m Brelas viesnī cā m. Kā pē c es nezinu. Varbū t viesnī cai ir laba atraš anā s vieta, kas atrodas starp Brelu un Baska Vodu. … Tomēr ▾ Man patika viss, laiks 6:00 +20.16. 00 +25. Mū su viesnī ca bija trī szvaigž ņ u, nez kā pē c dā rgā ka par citā m Brelas viesnī cā m. Kā pē c es nezinu. Varbū t viesnī cai ir laba atraš anā s vieta, kas atrodas starp Brelu un Baska Vodu. Ē diens brokastis-vakariņ as bufete, bez pretenzijā m, bet apmierinoš i, garš ī gi. Bijā m apmierinā ti. Dzē rieni vakariņ ā s ir apmaksā ti, izņ emot tomā tu sulu. Jū ra skaista. Lieliskas pludmales ar maziem oļ iem. Lietussargu pludmalē neņ ē mā m, tikai sauļ oš anā s krē slu pā ris reizes 100 rubļ i, lī dzi ņ ē mā m pludmales paklā jiņ us, bet pludmales dvieļ us lī dzi neņ ē mā m, bija jā pē rk 600 rubļ i. Tur nav ko pirkt, Ķ ī na ir visur (kā visā pasaulē ), tikai Horvā tijā un Ķ ī nā ir dā rgi. Tikai Splitā nokļ uva pā rdoš anā un kaut ko nopirka. Viss personā ls, viesmī ļ i kafejnī cā s utt. bija pareizi un laipni. Noī rē jā m maš ī nu, aizbraucā m uz Splitu, devā mies ekskursijā uz Dubrovniku. Viss bija interesanti. Ļ oti garš ī gas jū ras veltes un vī ns. Lī dzi atvests vī ns suvenī ru veidā . Mē s vē lamies atgriezties pē c daž iem gadiem, jo ​ ​ pludmales brī vdienas ir brī niš ķ ī gas, un Plitvices ezeri un salas vienkā rš i vē las redzē t
аватар fhifs
 •  apceļots 20 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Skaista pludmale, brī niš ķ ī ga seno priež u smarž a. Bet ļ oti vā jš restorā ns. Tikko dabū jā m vienmuļ as brokastis (Horvā tijā esam 3. reizi, bet neko tā du vē l neesam redzē juš i). Un nez kā pē c viņ i vakariņ ā s piedā vā ja tikai 1 salā tus, un pirmā s 3 dienas tas bija Olivjē . … Tomēr ▾ Skaista pludmale, brī niš ķ ī ga seno priež u smarž a. Bet ļ oti vā jš restorā ns. Tikko dabū jā m vienmuļ as brokastis (Horvā tijā esam 3. reizi, bet neko tā du vē l neesam redzē juš i). Un nez kā pē c viņ i vakariņ ā s piedā vā ja tikai 1 salā tus, un pirmā s 3 dienas tas bija Olivjē . Par siltajiem ē dieniem sū dzī bu nav, nu, varbū t tie bija pā rsā lī ti. Kopumā viesnī ca ir laba, restorā ns - tik un tā .


iemiesojums svetik30
kas jums jāņem
15 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas
Atrakcijas
Punta Rata pludmale
Novērtējums 9.5
Horvātija, Brela
Daba, Pludmales

Отель расположен на берегу моря в окружении соснового леса, всего в 10 метрах от моря. Построен в 1969 году и отреставрирован в 2017 году. Город Макарска находится в 12 км, а город Сплит — в 50 км. Пешая прогулка до курортных поселков Брела и Башка Вода занимает не более 5 минут. Отель идеально подойдёт для спокойного отдыха.

Atrašanās vieta Расстояние до аэропорта Сплита составляет 105 км.
Pludmales apraksts Мелкая галька.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • oļu pludmale
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование, доставка еды и напитков в номер, доставка прессы, сувенирный магазин.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu klubs
Izklaide un sports Мини-гольф.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • biljards
 • galda teniss
 • sporta zāle
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 199 номеров в четырёхэтажном здании отеля.

Istabās

Все номера отеля Berulia оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами и выходят на балкон с видом на море. В числе удобств мини-бар и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Номера Делюкс находятся прямо у кромки бассейна.

Adrese Trg Gospe od Karmela 1, 21322 Brela
Tālruņi: Тел. +385 21 603 599
Tīmekļa vietne: Bluesun Berulia Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.