Rodos Palladium Leisure & Wellness 5*– Atsauksmes

8
Novērtējums 8.410
№8 viesnīcas reitingā Rodas
8.5 Numurs
8.5 apkalpošana
8.5 Tīrība
8.5 Uzturs
8.0 Infrastruktūra
Viesnīca ar labiekārtotu, maigi nogāztu zaļo zonu. Daudzveidīgs istabu skaits. Plaši numuri, kas iekārtoti respektablas klasikas stilā. Viegla, neuzbāzīga animācija Eiropas valodās. Ieteicams relaksējošai atpūtai pāriem un ģimenēm ar bērniem, kā arī tiem, kas novērtē klasisku cienījamu atpūtu. Uzcelta 1998. gadā. Pēdējais remonts tika veikts 2016-2018 (Superior Deluxe SV un Deluxe SV numuri). Viesnīca sastāv no galvenās 6 stāvu ēkas un piecām papildu ēkām. Kopējā platība 30 000 m2.Vairāk →
аватар ltalinova
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s palikā m Rodos Palladium veselas divas nedē ļ as. Ja sā kat stā stī t sī kā k, viņ i sā ka izvē lē ties viesnī cu atpū tai Rodas salā iepriekš , pamatojoties uz atsauksmē m un informā ciju vietnē . Viesnī ca patieš ā m ir lieliska vieta, jo atrodas Kallithea pilsē tā , kā mē s uzzinā jā m pē c ieraš anā s, Kallithea ir tulkots no grieķ u valodas kā skaistas ainavas. … Tomēr ▾ Mē s palikā m Rodos Palladium veselas divas nedē ļ as. Ja sā kat stā stī t sī kā k, viņ i sā ka izvē lē ties viesnī cu atpū tai Rodas salā iepriekš , pamatojoties uz atsauksmē m un informā ciju vietnē . Viesnī ca patieš ā m ir lieliska vieta, jo atrodas Kallithea pilsē tā , kā mē s uzzinā jā m pē c ieraš anā s, Kallithea ir tulkots no grieķ u valodas kā skaistas ainavas. Turklā t š ī vieta atrodas tikai 20 minū š u brauciena attā lumā no salas galvaspilsē tas – Rodas pilsē tas. Pilsē ta ir vienkā rš i pā rsteidzoš a un aizved jū s uz pavisam citu laikmetu. Rodas pilsē tā atrodas Mandraki osta, no kuras ar kuģ i vai ar ekskursiju var nokļ ū t kaimiņ u salā s. Viesnī cas vestibilā regulā ri dež urē tū risma aģ entū ru pā rstā vji, kas piedā vā izzinoš as un ļ oti ē rtas ekskursijas pa Rodu un tuvē jā m salā m. Ī paš i vē los atzī mē t visu viesnī cas darbinieku viesmī lī bu un draudzī gumu. Visi, ar kuriem man bija jā sazinā s, atstā ja vislabvē lī gā ko iespaidu. Mū su istaba bija ar skatu uz jū ru. Tas ir brī niš ķ ī gs, dziedinoš s un tī rs. Grieķ ijas pludmales ir apzī mē tas ar Zilo karogu. Mums ļ oti patika š ī valsts. Ē diens viesnī cā labs, paē dā m ļ oti daudz. Daudz augļ u un viss ir svaigs. Tas ir svarī gi. Ļ oti garš ī gs. Divas nedē ļ as paskrē ja kā viena diena, gaidā m vasaru, lai atkal dotos uz Grieķ iju.
аватар gfgf45657
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tā mies Rodā no 24. jū lija lī dz 7. augustam, viesnī cā Rhodes Palladium. Tikš anā s puse ir Millenium Company. Kopumā kopē jais iespaids par pā rē jiem ir normā ls. Tam ir savi mī nusi, bet tam ir arī savi plusi. Runā jot par viesnī cu, viss, ko gaidī jā m, bija tas, ko saņ ē mā m. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Rodā no 24. jū lija lī dz 7. augustam, viesnī cā Rhodes Palladium. Tikš anā s puse ir Millenium Company. Kopumā kopē jais iespaids par pā rē jiem ir normā ls. Tam ir savi mī nusi, bet tam ir arī savi plusi. Runā jot par viesnī cu, viss, ko gaidī jā m, bija tas, ko saņ ē mā m. Laba viesnī ca, kas ne ar ko neatš ķ iras no daudziem Eiropas piecā kajiem kū rortiem (paldies Dievam, ir ar ko salī dzinā t). Palasot iepriekš ē jā s atsauksmes, uzdroš inos nepiekrist tam, ka ē diens nederē ja. Visa ir pietiekami, izsalcis nepaliksi, bufetē vienmē r ir vairā ki ē dieni un ē dienkartē noteikti bū s zivis un gaļ a. Brokastī s, š ampanietis un diezgan pieklā jī gi, vienmē r piena produkti un svaigi konditorejas izstrā dā jumi. Ja pusdienlaikā ē dat restorā nā , varat pasū tī t svaigā kā s jū ras veltes, bē rniem vienmē r ir viņ u iecienī tā kā pica. Kam pietrū kst daž ā dī bas - tikai Turcijai! Mē s dzī vojā m bungalo ar skatu uz jū ru. Ja kā ds gatavojas doties uz š o viesnī cu, es ļ oti iesaku jums izvē lē ties bungalo. Bija gadī jumi, kad uz ceļ a izgā ja standarta numuri, godī gi sakot, ne pā rā k. . . Mainī t ir gandrī z neiespē jami. Jā , un, ja kopā ar bē rniem iekļ ū stat istabā s ar skatu uz baseinu vai jū ru galvenajā ē kā , tas arī nav ī paš i trokš ņ ains, jo izrā de sā kas ap pulksten 22. Animā cijas praktiski nav, izņ emot ū dens aerobiku un futbolu ar volejbolu, ja brauc komanda. Uz salas pū š pastā vī gs vē jš , tā pē c ne galda teniss, ne teniss nav aktuā li, lai gan spē lei ir viss. Jū ra super, tī ra un mierī ga, sauļ oš anā s krē slu pietiek. Bet ap baseinu pulksten 8 jau gandrī z viss ir aizņ emts, bet, kas priecē , ne mū su tautieš i, krievi uzvedas daudz pieticī gā k. Ja vē laties, jū s vienmē r varat atrast vietu. Mums ī paš i nepaveicā s, jo pirmo nedē ļ u nebija taksometru, bija streiks. Mē ģ inā jā m ar kā jā m tikt lī dz tuvā kajam ciemam, bet tas mū s neiedvesmoja, bija tā lu un ļ oti karsts pat vakarā . Bet bija sabiedriskais transports, un par 2.20 eiro var nokļ ū t Faleraki, vai otrā virzienā uz Rodas pilsē tu. Tas ir atbilstoš i interesē m - Faleraki diskotē kas un kafejnī cas ar jū ras veltē m, Rodas - veikali un ekskursijas. Tiklī dz tika palaisti taksometri, dzī ve uz salas sā ka rosī ties, un jū s varat nokļ ū t jebkur - cena ir no 7 lī dz 20 eiro atkarī bā no tā , kur dodaties. Ir ļ oti populā ri ī rē t automaš ī nu, bet tas ir paredzē ts amatieriem. Manuprā t, uz salas nav nekā ī paš a, ko redzē t, tā pē c vē rtī gā kais tur ir jū ra! Mē s devā mies uz Halki salu pē c mū su gida ieteikuma, laika un naudas izš ķ ieš ana. Neko ī paš u tur neredzē siet, izņ emot to, ka jums piedā vā s apmeklē t kafejnī cu, kuras saimnieks ir gruzī ni, kur varē siet ē st svaigus omā rus, garneles un nogarš ot č ač u.
Kas bija citā s ekskursijā s, bija ar tā du paš u viedokli - NĒ .
Un, labs punkts, viesnī cā strā dā krievu puisis Ž eņ a, ierodoties palī dz ar koferiem. Š eit ir ī paš s paldies viņ am. Uz visiem jautā jumiem ir godī ga un atklā ta atbilde, kas un kā . Viņ am vajadzē tu bū t administratoram.
Mā jā s lidojā m bez starpgadī jumiem, viss bija laikā un kas ir jauki, ierastā transfē ra vietā mums atbrauca taksis, un mē s ē rti devā mies uz lidostu. Tā tad, ja plā nojat atpū sties š ajā viesnī cā , miers un lieliskas pludmales brī vdienas jums ir garantē tas. Bū s jautā jumi rakstiet, atbildē š u.
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies Rodā no 24. jū lija lī dz 7. augustam, viesnī cā Rhodes Palladium. Tikš anā s puse ir Millenium Company. Kopumā kopē jais iespaids par pā rē jiem ir normā ls. Tam ir savi mī nusi, bet tam ir arī savi plusi. Runā jot par viesnī cu, viss, ko gaidī jā m, bija tas, ko saņ ē mā m. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Rodā no 24. jū lija lī dz 7. augustam, viesnī cā Rhodes Palladium. Tikš anā s puse ir Millenium Company. Kopumā kopē jais iespaids par pā rē jiem ir normā ls. Tam ir savi mī nusi, bet tam ir arī savi plusi. Runā jot par viesnī cu, viss, ko gaidī jā m, bija tas, ko saņ ē mā m. Laba viesnī ca, kas ne ar ko neatš ķ iras no daudziem Eiropas piecā kajiem kū rortiem (paldies Dievam, ir ar ko salī dzinā t). Palasot iepriekš ē jā s atsauksmes, uzdroš inos nepiekrist tam, ka ē diens nederē ja. Visa ir pietiekami, izsalcis nepaliksi, bufetē vienmē r ir vairā ki ē dieni un ē dienkartē noteikti bū s zivis un gaļ a. Brokastī s, š ampanietis un diezgan pieklā jī gi, vienmē r piena produkti un svaigi konditorejas izstrā dā jumi. Ja pusdienlaikā ē dat restorā nā , varat pasū tī t svaigā kā s jū ras veltes, bē rniem vienmē r ir viņ u iecienī tā kā pica. Kam pietrū kst daž ā dī bas - tikai Turcijai! Mē s dzī vojā m bungalo ar skatu uz jū ru. Ja kā ds gatavojas doties uz š o viesnī cu, es ļ oti iesaku jums izvē lē ties bungalo. Bija gadī jumi, kad uz ceļ a izgā ja standarta numuri, godī gi sakot, ne pā rā k daudz...To gandrī z neiespē jami mainī t. Jā , un, ja kopā ar bē rniem iekļ ū stat istabā s ar skatu uz baseinu vai jū ru galvenajā ē kā , tas arī nav ī paš i trokš ņ ains, jo izrā de sā kas ap pulksten 22. Animā cijas praktiski nav, izņ emot ū dens aerobiku un futbolu ar volejbolu, ja brauc komanda. Uz salas pū š pastā vī gs vē jš , tā pē c ne galda teniss, ne teniss nav aktuā li, lai gan spē lei ir viss. Jū ra super, tī ra un mierī ga, sauļ oš anā s krē slu pietiek. Bet ap baseinu pulksten 8 jau gandrī z viss ir aizņ emts, bet, kas priecē , ne mū su tautieš i, krievi uzvedas daudz pieticī gā k. Ja vē laties, jū s vienmē r varat atrast vietu. Mums ī paš i nepaveicā s, jo pirmo nedē ļ u nebija taksometru, bija streiks. Mē ģ inā jā m ar kā jā m tikt lī dz tuvā kajam ciemam, bet tas mū s neiedvesmoja, bija tā lu un ļ oti karsts pat vakarā . Bet bija sabiedriskais transports, un par 2.20 eiro var nokļ ū t Faleraki, vai otrā virzienā uz Rodas pilsē tu. Tas ir atbilstoš i interesē m - Faleraki diskotē kas un kafejnī cas ar jū ras veltē m, Rodas - veikali un ekskursijas. Tiklī dz tika palaisti taksometri, dzī ve uz salas sā ka rosī ties, un jū s varat nokļ ū t jebkur - cena ir no 7 lī dz 20 eiro atkarī bā no tā , kur dodaties. Ir ļ oti populā ri ī rē t automaš ī nu, bet tas ir paredzē ts amatieriem. Manuprā t, uz salas nav nekā ī paš a, ko redzē t, tā pē c vē rtī gā kais tur ir jū ra! Mē s devā mies uz Halki salu pē c mū su gida ieteikuma, laika un naudas izš ķ ieš ana. Neko ī paš u tur neredzē siet, izņ emot to, ka jums piedā vā s apmeklē t kafejnī cu, kuras saimnieks ir gruzī ni, kur varē siet ē st svaigus omā rus, garneles un nogarš ot č ač u. Kas bija citā s ekskursijā s, bija ar tā du paš u viedokli - NĒ . Un, labs punkts, viesnī cā strā dā krievu puisis Ž eņ a, ierodoties palī dz ar koferiem. Š eit ir ī paš s paldies viņ am. Uz visiem jautā jumiem ir godī ga un atklā ta atbilde, kas un kā . Viņ am vajadzē tu bū t administratoram. Mā jā s lidojā m bez starpgadī jumiem, viss bija laikā un kas ir jauki, ierastā transfē ra vietā mums atbrauca taksis, un mē s ē rti devā mies uz lidostu. Tā tad, ja plā nojat atpū sties š ajā viesnī cā , miers un lieliskas pludmales brī vdienas jums ir garantē tas. Bū s jautā jumi rakstiet, atbildē š u.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ajā viesnī cā atpū tā mies no 12. -22.07. 2011. Š ika viesnī ca, man viss tik ļ oti patika. Dzī vojā m bungalo, istabiņ a liela, ar skatu uz jū ru. Tī rī š ana notika katru dienu. Lieliska pludmale, vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, ļ oti tī ra jū ra. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tā mies no 12. -22.07. 2011. Š ika viesnī ca, man viss tik ļ oti patika. Dzī vojā m bungalo, istabiņ a liela, ar skatu uz jū ru. Tī rī š ana notika katru dienu. Lieliska pludmale, vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, ļ oti tī ra jū ra. Ē diens bija vienkā rš i super, tā das brokastis un vakariņ as nebiju satikusi. Vakariņ ā s bez bufetes bija arī ē dieni no ē dienkartes un 11 dienu laikā neatkā rtojā s neviens ē diens. Viss bija garš ī gi! Daudz jū ras velš u, jē ra, cū kgaļ as, teļ a gaļ as, tī tara, vistas, kopumā katrai gaumei. Personā ls ļ oti draudzī gs, smaidī gs un ā tra apkalpoš ana. Viesnī cas teritorija sakopta, viss skaisti! Iesaku visiem!! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies no 23.08. 10. Man viss ļ oti patika. Jū ra ir tī ra un silta. Nekad nepeldē jā mies baseinā , tik labi bija pie jū ras, kas atrodas 20 metrus no viesnī cas. Nekad nav bijuš as problē mas ar sauļ oš anā s krē sliem. Animā cija ir garlaicī ga, bē rnu animā cija ir vienmuļ a. … Tomēr ▾ Atpū tā mies no 23.08. 10. Man viss ļ oti patika. Jū ra ir tī ra un silta. Nekad nepeldē jā mies baseinā , tik labi bija pie jū ras, kas atrodas 20 metrus no viesnī cas. Nekad nav bijuš as problē mas ar sauļ oš anā s krē sliem. Animā cija ir garlaicī ga, bē rnu animā cija ir vienmuļ a. Ja atpū š aties bez bē rniem, tad vakarā labā k doties uz Faliraki vai Rodu - piestā t pie viesnī cas, autobuss ik pē c 20 minū tē m. Iesaku noī rē t auto no 45 lī dz 75 eiro un apbraukt visas salas apskates vietas vienas dienas laikā . Tas bū s lē tā k nekā apmeklē t visas ekskursijas. Viena ekskursija ir aptuveni 40 eiro vienai personai. Personā ls ir draudzī gs, neviens nerunā krieviski, bet var atrast kopī gu valodu. Ē diens garš ī gs, bet brokastis vienmuļ as, lai gan ir no kā izvē lē ties. Brī niš ķ ī gas, relaksē još as brī vdienas pie tī ras siltas jū ras.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
2010. gada jū nijā man paveicā s pavadī t atvaļ inā jumu brī niš ķ ī gajā Rodas salā , viesnī cā Rhodes Paladium. Viesnī ca š ika: hallē marmors un pulē ta grī da, š iki un tī ri numuriņ i, ļ oti garš ī gs ē diens (nevarē ju pretoties, izmē ģ inā ju visu, mezim : ) ir neaizvietojams), laba pludmale, jauka jū rmala, nekā du problē mu ar sauļ oš anā s krē sliem. … Tomēr ▾ 2010. gada jū nijā man paveicā s pavadī t atvaļ inā jumu brī niš ķ ī gajā Rodas salā , viesnī cā Rhodes Paladium. Viesnī ca š ika: hallē marmors un pulē ta grī da, š iki un tī ri numuriņ i, ļ oti garš ī gs ē diens (nevarē ju pretoties, izmē ģ inā ju visu, mezim : ) ir neaizvietojams), laba pludmale, jauka jū rmala, nekā du problē mu ar sauļ oš anā s krē sliem. Vienī gais mī nuss mums bija viesnī ca ir ļ oti klusa, man likā s, paredzē ta veciem cilvē kiem. Mums, jaunieš iem, reizē m gribē jā s tusē t : ), bet arī tas ir atrisinā ms. Pretī izejai no viesnī cas ir autobusa pietura, 2 eiro un var nokļ ū t vai nu Rodas pilsē tas centrā , vai lī dz centram - bā ru ielai ar rosī gu naktsdzī vi, vai ar taksi - 10-15 eiro. ! ! ! Tā pē c iesaku, ja vē lies skaisti un cienī gi atpū sties, tad š is ir priekš Tevis!! !
Ar cieņ u
apmierinā ts ar atpū tu Rodā Natā lija
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca ir ļ oti laba, man liekas, ka ī stie 5, pā rsvarā vā cieš i, briti, franč i un daž i nejauki poļ i, kas visu laiku vaimanā , paldies Dievam mū su brā lim nav tik daudz, mazā k kauna. Viesnī ca paredzē ta relaksē još ai ģ imenes atpū tai, jū ra tuvumā , ē diens labs, apkalpoš ana laba, restorā nā ir krieviski runā još s personā ls un durvju sargs Jevgeņ ijs, kurš katru dienu atrodas viesnī cas vestibilā . … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ļ oti laba, man liekas, ka ī stie 5, pā rsvarā vā cieš i, briti, franč i un daž i nejauki poļ i, kas visu laiku vaimanā , paldies Dievam mū su brā lim nav tik daudz, mazā k kauna. Viesnī ca paredzē ta relaksē još ai ģ imenes atpū tai, jū ra tuvumā , ē diens labs, apkalpoš ana laba, restorā nā ir krieviski runā još s personā ls un durvju sargs Jevgeņ ijs, kurš katru dienu atrodas viesnī cas vestibilā . Lī dz Rodai 2 eiro, 15 minū tes ar autobusu, vecā Roda ir Ļ OTI interesanta vieta, auto noma 75 eiro uz 3 dienā m. Animā cija ir uz nulles, un paldies Dievam, ka š ī viesnī ca nedodas uz turku ē ģ iptieš u izklaidē m. Bet naktī ir klusums un atpū ta, un 15 minū tes ar automaš ī nu vai autobusu, un jū s esat ballī tes centrā Rodā . Faliraki nav tik tā lu, bet š ī atkritumu izgā ztuve ir vienkā rš i š ausmī ga. Saule ir ļ oti karsta, jū ra š ajā rajonā ir mierī ga.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар fdgdf_fjgb
 •  apceļots 20 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man patika viesnī ca, jauna, pirmajā rindā . Oļ u pludmale, vienmē r ir vietas. Apkalpoš ana lieliska, ē diens labs, š ampanietis svē tdienā s. Vienī gais mī nuss ir slikta animā cija, ļ oti garlaicī ga, diskotē ku nav, vakaros iekš telpā s spē lē pianists, uz ielas ir daž i š ovi, bet ne ah, un Rodu var sasniegt tikai ar taksometru, autobusi ir ļ oti reti. … Tomēr ▾ Man patika viesnī ca, jauna, pirmajā rindā . Oļ u pludmale, vienmē r ir vietas. Apkalpoš ana lieliska, ē diens labs, š ampanietis svē tdienā s. Vienī gais mī nuss ir slikta animā cija, ļ oti garlaicī ga, diskotē ku nav, vakaros iekš telpā s spē lē pianists, uz ielas ir daž i š ovi, bet ne ah, un Rodu var sasniegt tikai ar taksometru, autobusi ir ļ oti reti.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Rodas osta
Novērtējums 9.8
Grieķija, par. Rodas
Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats, Transports
Rodas vecpilsēta
Novērtējums 9.8
Grieķija, par. Rodas
Arhitektūra, Stats

Отель с ухоженной пологой зеленой территорией. Разнообразный номерной фонд. Просторные номера, оформленные в стиле респектабельной классики. Легкая, ненавязчивая анимация на европейских языках. Рекомендуем для спокойного отдыха пар и семей с детьми, а также для тех, кто ценит классический респектабельный отдых. Построен в 1998 году. Последний ремонт проводился в 2016-2018 годах (номера Superior Deluxe SV и Deluxe SV). Отель состоит из главного 6-этажного здания и пяти дополнительных корпусов. Общая площадь 30 000 м2.

Atrašanās vieta Отель расположен в 15 км от аэропорта, в 9 км от г. Родос, в 3 км от центра Фалираки, в районе Калифеа, на берегу моря. Автобусная остановка напротив отеля.
Pludmales apraksts Пляж перед отелем, отмечен Голубым флагом, вход в море: мелкая галька. На пляже есть душ и кабинки для переодевания. Пляжные полотенца (бесплатно, под депозит).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги консьержа, услуги портье, факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi в лобби (бесплатно), ежедневная уборка номера, room service: платно (07:00–23:00), услуги по глажке одежды (платно), ювелирный магазин, мини-маркет, магазин сувениров, ТВ-зал, 4 конференц-зала (3 на 100 чел. и 1 на 450 чел), 3 бара: центральный бар, бар на пляже, бар у бассейна, 2 ресторана: 1 главный ресторан (вегетарианское питание и блюда без глютена), 1 A la carte (международная кухня), 1 крытый бассейн с пресной водой и джакузи (108 м2) бесплатно для гостей СПА, 1 открытый бассейн с пресной водой 1501 м2, у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно, полотенца: под депозит.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • transfērs uz/no lidostas
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн: с пресной водой (22 м2), детская площадка (под открытым небом, не огорожена, покрытие — трава), детский клуб (4–12 лет, 10:00–12:00 и 15:00–17:00, с мая по октябрь), ранний ужин (по запросу).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Дартс бесплатно, салон для игры в бридж бесплатно, электронные игры платно, 2 теннисных корта бесплатно (жесткое покрытие и грунт), освещение теннисного корта платно, прокат теннисных ракеток и мячей бесплатно, мини-гольф бесплатно, гольф платно (гольф-центр «Афанду» в 8 км от отеля), бочче бесплатно, аквааэробика бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, баскетбол бесплатно, мини-футбол бесплатно, водные виды спорта платно (на пляже), анимация бесплатно (дневная и вечерняя), ежедневные развлекательные программы (вечера живой музыки, танцы), греческий вечер — 1 раз в неделю.
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • golfs
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
 • svētku organizēšanas pakalpojums
Telpu apraksts

В отеле 377 номеров.

Istabās

Индивидуальный кондиционер (бесплатно), телевизор, спутниковое телевидение, CD/DVD- плейер, Wi-Fi (бесплатно), рабочий стол, IDD-телефон, мини-холодильник, мини-бар платно (по запросу), мини-чайник, электронный сейф (бесплатно), ванная комната, биде (кроме standard room MV и Deluxe room SV), фен, увеличительное зеркало, балкон или терраса, room service: платно (07:00–23:00), уборка номера, смена полотенец и смена белья: ежедневно.

 • vanna/duša
 • fēns
 • (ne visās istabās)
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • vcd/dvd
 • tālrunis
 • interneta wi-fi
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • ledusskapis
 • balkons/terase
 • bidē (ne visās istabās)
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
Adrese Kallithea, Rhodes, 85100, Greece
Tālruņi: Tel: +30 22410 57300 Fax: +30 22410 86424
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в гольф (платно), баскетбол, футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.