Eva Bay Hotel 4*– Atsauksmes

12
Novērtējums 9.410
№1 viesnīcas reitingā Retimna
9.8 Numurs
9.8 apkalpošana
9.8 Tīrība
9.9 Uzturs
9.8 Infrastruktūra
Jauki numuriņi, draudzīga atmosfēra, uzmanīgs personāls. Kompakta zaļā zona. Animācija ir neaktīva (dzīvā mūzika reizi nedēļā). Viesnīca atrodas rosīgā ielā ar bāriem un veikaliem. Ieteicams ģimenēm un jauniešiem. Uzcelta 1993. gadā, viesnīca pēdējo reizi atjaunināta 2017. gadā. Viesnīca sastāv no astoņām 2 stāvu ēkām. Viesnīca ir paredzēta tikai pieaugušajiem (no 16 gadu vecuma).Vairāk →
аватар mzakiewicz
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca darbojas pirmo sezonu ar jauniem un? saņ ē mē jiem. Gatavoš anā s sezonai turpinā s. Viesnī ca tī ra, ē diens ok, vai ne? manam o. sezonas augļ i? iekš ā , bet viņ i solī ja labumu? no ieteikumiem. apkalpoš ana augsts lī menis. … Tomēr ▾ Viesnī ca darbojas pirmo sezonu ar jauniem un? saņ ē mē jiem. Gatavoš anā s sezonai turpinā s. Viesnī ca tī ra, ē diens ok, vai ne? manam o. sezonas augļ i? iekš ā , bet viņ i solī ja labumu? no ieteikumiem. apkalpoš ana augsts lī menis. IN? un? ī paš nieki vē l? ? uz vietas - divi tu? un trī s? lai par? darbs? un augstā lī menī bū tu? saturu. Es nekad neatgriezos pie tā divreiz. tā pati vieta, bet š oreiz tā mani tik ļ oti apburs? par š o vietu? un apsvē rt esmu atpakaļ t jau uz Evas pludmali Konaklī ? drī z? ?
аватар me_artemk.name
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Vispā r, ja nav ar ko salī dzinā t, tad viesnī ca patiks, bet, ja kaut kas ir, tad radī sies pretrunī gas sajū tas. No vienas puses, teritorija ir tī ra un svaiga, no otras puses, tā s (teritorijas) nav daudz, tas ir, nav jā rē ķ inā s ar pastaigā m pa viesnī cas “zaļ o” teritoriju. … Tomēr ▾ Vispā r, ja nav ar ko salī dzinā t, tad viesnī ca patiks, bet, ja kaut kas ir, tad radī sies pretrunī gas sajū tas. No vienas puses, teritorija ir tī ra un svaiga, no otras puses, tā s (teritorijas) nav daudz, tas ir, nav jā rē ķ inā s ar pastaigā m pa viesnī cas “zaļ o” teritoriju. . Ē diens principā viss ir garš ī gs, bet sastā vs mainā s par 5-10%, kas liek domā t, ka 4. dienā jau bū si atrauts no visiem š iem ē dieniem, lai gan š ķ iet, ka viss ir garš ī gi. Jū ras veltes paslī dē ja 3 reizes nedē ļ ā , tā pē c jū ras velš u cienī tā ja š eit nav. Vispā r krē tieš iem nav daudz makš ķ erē š anas, un bū tī bā viss ir ievests, viņ i ir vairā k gaļ as ē dā ji.
Ī paš u uzmanī bu vē lē tos pievē rst bā ram, š eit, protams, viss ir augstā lī menī . Alkohols nav slikts, kokteiļ i katrai gaumei, kola fanta utt jebkurā laikā , jebkurā daudzumā . Starp galvenajā m ē dienreizē m uzkodu bā rā (lī dz 17-00) varat paē st gardus grauzdiņ us, saldē jumu vai frī kartupeļ us. Ir 3 baseini, viens ir diezgan liels - 20 cilvē kiem, otrs ir mazs 1-2 un treš ais bē rniem - 1-2. Principā , kad viesnī ca bija pilnī bā noslogota, nebija nekā du problē mu ne baseina zonā , ne baseinā .
Animā cija. Dienu vē lā k diskotē ka bā rā pieauguš ajiem.
Bē rniem. Peldbaseins un bē rnu istaba. Viņ i paņ ē ma atslē gu, spē lē jā s ar mazo, aizvē ra un atdeva atslē gu. Nav bē rnu animatoru.
Istabas. 4 zvaigznes ļ oti vienmē rī gas. Tī ri. Protams, bija arī nejauš i gadī jumi, piemē ram, ka pirmajā dienā bijā m iestrē guš i tī rī t istabu, vai arī nejauš i paņ ē ma bē rnam nakts T-kreklu, jo tas bija balts, sajauca ar dvieli vai kaut ko citu. Pievē rsiet ī paš u uzmanī bu, lai jū su logi nav vē rsti pret ceļ u, pretē jā gadī jumā jums tiks nodroš inā tas bezmiega naktis, jo atrodas kafejnī cas, kas ir trokš ņ ainas lī dz 2-3 naktī .
Jū ra. Jū ra ir auksta. Mū sē jie principā mazgā , bet š is drī zā k caur varu, nevis č ummē . Siltā s jū ras cienī tā jiem ir vē rts doties no jū lija. Ieejas pā rsvarā akmeņ ainas, neē rtas. Bē rniem rū pī gi jā izvē las kū rorts. Es ieteiktu Georgopoli vai Bali, tur ir smilš aina ieeja.
Daba. Pareizā k sakot, tā neesamī ba. Ja domā , ka atbraucot uz Krē tu ieraudzī si skaistā kā s ainavas – izmet to no galvas. Krē ta ir skaistā kā maija beigā s un jū nija sā kumā . Un tas ir tas, ko viņ i sauc par skaistu – vienkā rš i blā vi un skumji. Akmeņ ains reljefs un auglī gā s zemes trū kums dara savu. Krē tā nav ko elpot, izņ emot jū ru.
Suvenī ri, eļ ļ a utt. Tieš i pie viesnī cas ir diezgan saprā tī gas cenas. Hanjā vai ezerā bū s lē tā k. Nedomā jiet, ka beznodokļ u izmaksas bū s lē tā kas. Salī dzinot cenas eļ ļ ai, ziepē m un olī vā m, dā rgā kas par 20-30%. Tā pē c vediet to tieš i uz Grieķ iju.
Ko skatī ties.
Paņ em maš ī nu uz 3 dienā m un bū si laimī gs.
Mē s aizņ ē mā m 3 dienas.
1. diena - Sfendoni ala. Turp un atpakaļ.3 stundas. Ieeja 4 eiro. Vispā r nav ko redzē t.
Hanjas pilsē tu, pastaigā jieties, izjā jiet ar zirgu, iedzeriet kafiju Starbags. dodieties uz vietē jo maizes ceptuvi un iegā dā jieties uzkodas.
Par visu par visu 50-60 eiro.
Ekskursija bū tu izmaksā jusi 120-150 trijiem, neskaitot zirgus, pā rtiku un tā tā lā k.
2. diena - Georgipolis, Retinmo, ezers.
Izmaksas apmē ram tikpat, ap 30 eiro par maš ī nu.
3. diena
Preveli klosteris, Lī bijas jū ra (vairā ki kū rorti, tostarp Matala). 4 stundu brauciens turp un atpakaļ . Apstā jā mies, nobildē jā m kanjonu, paē dā m, devā mies uz klosteri un devā mies peldē ties. Ietaupī ja daudz naudas : )
Visas ekskursijas, kas tiek piedā vā tas viesnī cā , var droš i (un galvenais lē tā k) veikt pats. Vienī gais izņ ē mums ir Santorini.
Knosas pils – individuā la ekskursija 10 eiro apmē rā . Pasakas no licencē ta gida ir muļ ķ ī bas. Vienoties vienmē r var uz vietas.
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ajā viesnī cā atpū tos kopā ar vī ru no 20.06. 13. lī dz 30.06. 13. Man patika VISS! Viņ i apmetā s uzreiz, lai gan no balkona paveras skats uz bijuš o ielu, bet tas ir nieks, pakeš u logi labi, neko nedzird! Istaba nav liela, bet mā jī ga, tī ra un ir viss nepiecieš amais! Bufete arī nav liela, bet viss garš ī gs un apmierinoš s, vienmē r ir izvē le! Pludmale lieliska, savē jie, sauļ oš anā s krē sli un saulessargi bez maksas, ieieš ana jū rā normā la, bet kurš ļ oti maigs, ņ em lī dzi speciā las č ī bas. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tos kopā ar vī ru no 20.06. 13. lī dz 30.06. 13. Man patika VISS! Viņ i apmetā s uzreiz, lai gan no balkona paveras skats uz bijuš o ielu, bet tas ir nieks, pakeš u logi labi, neko nedzird! Istaba nav liela, bet mā jī ga, tī ra un ir viss nepiecieš amais! Bufete arī nav liela, bet viss garš ī gs un apmierinoš s, vienmē r ir izvē le! Pludmale lieliska, savē jie, sauļ oš anā s krē sli un saulessargi bez maksas, ieieš ana jū rā normā la, bet kurš ļ oti maigs, ņ em lī dzi speciā las č ī bas. Baseins ir jauks un dziļ š ! Personā ls ļ oti draudzī gs un izpalī dzī gs! nav liela. Animā cijas nav, bet nevajag, viesnī ca atrodas paš ā ciematā ar bā riem, veikaliem un krodziņ iem. Netā lu ir pietura, kursē autobuss uz Retimnu (5-6 km), tur ir ļ oti skaisti un nakts dzī ve rit pilnā sparā ! Noteikti ī rē jiet auto, ir ko redzē t!!!! ! Ar pā rē jo esam apmierinā ti! Uz Ē ģ ipti noteikti vairs nebrauksim, bet š o. . . ! Un starp citu, bā rā ir visi dzē rieni, izvē le milzī ga un viss ē dams!!! : )
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар koljan36
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti patika, klusa mā jī ga viesnī ca piemē rota ģ imenē m, ē rta atraš anā s vieta: jū ras krastā sauļ oš anā s krē sli un saulessargi bez maksas, divi bā ri strā dā no 10 lī dz 24. Apkalpoš ana ā tra, personā ls draudzī gs un pieklā jī gs, vienalga kā das tautī bas tu esi. … Tomēr ▾ Ļ oti patika, klusa mā jī ga viesnī ca piemē rota ģ imenē m, ē rta atraš anā s vieta: jū ras krastā sauļ oš anā s krē sli un saulessargi bez maksas, divi bā ri strā dā no 10 lī dz 24. Apkalpoš ana ā tra, personā ls draudzī gs un pieklā jī gs, vienalga kā das tautī bas tu esi. jā . Istabas tiek tī rī tas katru dienu un biež i tiek mainī ta gultas veļ a.
Tiem, kam vajadzī gas relaksē još as brī vdienas, jū ra un saule, jū s esat š eit.
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
viss ir super. kurš te grib klusumu un mierinā jumu. … Tomēr ▾ viss ir super. kurš te grib klusumu un mierinā jumu.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар s35mic
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izcila viesnī ca. Atpū tā mies 2012. gada jū lija beigā s. Rezervē jā m caur Dimitrios Village teztour, bet ierodoties izrā dī jā s, ka viesnī cā nav vietu. Operatori š ā dā veidā biež i neizdodas, it ī paš i sezonas laikā . … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Atpū tā mies 2012. gada jū lija beigā s. Rezervē jā m caur Dimitrios Village teztour, bet ierodoties izrā dī jā s, ka viesnī cā nav vietu. Operatori š ā dā veidā biež i neizdodas, it ī paš i sezonas laikā . Tika piedā vā ta augstā kas klases viesnī ca - Eva Bay. Viesnī ca izrā dī jā s lieliska. Klusas, relaksē još as ģ imenes brī vdienas. Blakus atrodas daudzi veikali ar suvenī ru veikaliem, nomas biroji, lielveikali. Vieta ir ļ oti klusa. Bet jaunieš iem tas laikam ir garlaicī gi.
Viņ i barojas lieliski. Ā rē ji š ķ iet, ka ē diens ir kā Ē ģ iptē (arī sadalī jies), bet pē c garš as - debesis un zeme. Katru dienu viņ i deva zivis (ar ko es biju ļ oti apmierinā ts ar savu diē tu), bija kalmā ri, garneles, mī dijas. Gaļ a bez problē mā m, kartupeļ i, makaroni. Ē dienkarte ir ļ oti daudzveidī ga. Viņ i ē da arbū zus un melones. Bija arī kū kas, putas, ž eleja, bet š is man ir vienaldzī gs.
Numuri ir plaš i, tī ri un sakopti. gulta tika mainī ta katru dienu. Viesnī ca nav izstiepta gar krastu, bet gan izvirzī ta it kā iekš ā . Es domā ju, ka no katras istabas paveras skats uz jū ru. viss zaļ š - ļ oti skaisti.
Baseinu neizmantoju – sajutu, ka balinā tā js tur ir pieklā jī gs. pā rsvarā tur bija ā rzemnieki. Vispā r viesnī cā ir maz krievu.
no mī nusiem - nesvarī ga ieeja jū rā . Pludmale ir mazi oļ i, ieeja ir lielā ki oļ i un paš ā jū rā dibens ir lieli akmeņ i. Ieeja sagā dā ja lielas neē rtī bas. Turklā t pati jū ra viesnī cas teritorijā ir diezgan dubļ aina un peldē tā ju ļ oti maz.
Bā rs ir atvē rts vakarā , daž kā rt skanē ja dzī vā mū zika.
Noī rē jā m auto - devā mies uz Elafonisi, Matala, Bali pludmalē m. Ir smiltis un skaidra, mierī ga jū ra.
Internets - maksas, 30 eiro nedē ļ ā . Interneta kvalitā te ir vidē ja.
Kopumā es pieš ķ irtu viesnī cai 5 zvaigznes. Man ļ oti patika - iesaku.
аватар NelliR
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Sveiki visiem, tikai no Grieķ ijas. Mē s devā mies atpū sties caur Tez tū ri, mums viss patika, mums bija viesnī ca Eva Bay, kas atrodas Adele, super pilsē ta, ir daudz veikalu, kur var pastaigā ties, ir arī daudz tavernu, vā rds, labs rajons, man ļ oti patika. … Tomēr ▾ Sveiki visiem, tikai no Grieķ ijas. Mē s devā mies atpū sties caur Tez tū ri, mums viss patika, mums bija viesnī ca Eva Bay, kas atrodas Adele, super pilsē ta, ir daudz veikalu, kur var pastaigā ties, ir arī daudz tavernu, vā rds, labs rajons, man ļ oti patika. Viesnī ca diezgan klusa. Animā cija laba, bet ne katru dienu. Istaba mums patika, bez liekš ķ ī bā m, bet ļ oti tī ra un cienī ga, ē diens mums patika. Pludmale ir laba, un sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir bez maksas.
Viņ i barojas normā li. Vā rdu sakot, ļ oti laba viesnī ca visos tā s pakalpojumos. Mums tas patika, jū s to nenož ē losit.
аватар nm_mail
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Devos atvaļ inā jumā ar mā su. Mums ļ oti patika. Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem. Paš ā Krē tā ir lielisks klimats. Mū su viesnī ca atradā s Retimnas reģ ionā , mums bija atklā ta jū ra, tā pē c no jū ras vienmē r pū ta vē ss vē jiņ š , pacē lā s vilnis, un mē s braucā m pa viļ ņ iem. … Tomēr ▾ Devos atvaļ inā jumā ar mā su. Mums ļ oti patika. Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem. Paš ā Krē tā ir lielisks klimats. Mū su viesnī ca atradā s Retimnas reģ ionā , mums bija atklā ta jū ra, tā pē c no jū ras vienmē r pū ta vē ss vē jiņ š , pacē lā s vilnis, un mē s braucā m pa viļ ņ iem. Jū ras ū dens bija silts. Priecē ja, ka sauļ oš anā s krē sli un saulessargi bija bez maksas, tač u nebija pludmales dvieļ u (pirkti veikalā , lē ti) un kopumā viss viesnī cā bija ļ oti labā lī menī : ē diens bija daudzveidī gs: vienmē r bija ko izvē lē ties. no un viss bija ļ oti garš ī gi pagatavots. Pludmalē ir bā rs (nav jā iet tā lu pē c dzē rieniem). Pati istaba bija laba, ar divā m gultā m, kā mē s prasī jā m. Televizors plakans, ir krievu kanā li, seifs bija samaksā ts, vannasistabā viss darbojā s. Reizē m kalponei prasī ja vannas piederumus, viņ a tos iedeva bez problē mā m. Kopumā viesnī cas teritorija ir maza, bet ļ oti, ļ oti zaļ a, viss zied un smarž o. Atkal uz pludmali, restorā ns nav tā lu no istabas.
Arī pati viesnī ca atrodas ļ oti labā vietā . Nav tā lu no visa. Retimno 6 km, blakus autobusu pietura. Paš ā ciematā ir arī daudzi veikali un krodziņ i.
Krē tā ir daudz ko redzē t, tā pē c devā mies ekskursijā s un ī rē jā m maš ī nu. Man ļ oti patika dienvidos, kur ir Lī bijas jū ra, viesnī cu nav daudz, pludmales visas ir maksas, bet ū dens apbrī nojami tirkī zzils.
Man patika visas brī vdienas, viesnī cu iesakā m drī zā k pieauguš ajiem, ģ imenē m ar bē rniem, bet ne mazajiem, viņ iem nav ī paš as animā cijas viesnī cā !
аватар Magma-moon
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Š ogad izkā pā m tikai septembrī atvaļ inā jumā , tā pē c gribē jā m apvienot "atraktī vo" daļ u ar pludmali, izvē lē jā mies Krē tu, jo Grieķ ija ir pati vē sture, turklā t tā ir saulainā kā sala! Tā tad esam Krē tā : gaiss +30 vidē ji, ū dens 27 ne mazā k : ) Viesnī ca: labs č etrinieks, vienī gais, kas sabojā ja viedokli par personā lu, bija tas, ka istabene nekad nelika vannas piederumus, bet tie nesagā dā ja problē mu, olī vu ziepju ieguvums un tā tā lā k. … Tomēr ▾ Š ogad izkā pā m tikai septembrī atvaļ inā jumā , tā pē c gribē jā m apvienot "atraktī vo" daļ u ar pludmali, izvē lē jā mies Krē tu, jo Grieķ ija ir pati vē sture, turklā t tā ir saulainā kā sala! Tā tad esam Krē tā : gaiss +30 vidē ji, ū dens 27 ne mazā k : )
Viesnī ca: labs č etrinieks, vienī gais, kas sabojā ja viedokli par personā lu, bija tas, ka istabene nekad nelika vannas piederumus, bet tie nesagā dā ja problē mu, olī vu ziepju ieguvums un tā tā lā k. visur vairumā ) Istabas standarta, mē beles labas, nekur nekas nav salū zis, nekā du pretenziju. Ē diens ir bufete, un viņ i to izvē lē jā s, lai bū tu daudz jū ras velš u, viņ i nekļ ū dī jā s: katru dienu garneles, mī dijas, astoņ kā ji, sē pijas utt. ! Mans vī rs bija sajū smā . Mani iepriecinā ja grieķ u ē dienu un dzē rienu klā tbū tne, vispā r ir nereā li palikt izsalkuš am! Pludmale smilš aina, oļ u josla, bet maza, ar sauļ oš anā s krē sliem problē mu nav, visi vienmē r ietilpa un joprojā m palika brī vi (to ir daudz, un tad vē l pa salu braukā ). Pludmales bā rā tika pasniegti dzē rieni (gā zē ti, tē ja/kafija, ir izvē le arī stiprā kiem mī ļ otā jiem, ī paš i iepriecinā ja Baileys), kā arī varē ja uzkost grauzdiņ us ar sieru un š ķ iņ ķ i, frī kartupeļ iem un desiņ ā m - tas tieš ā m palī dzē ja. pā ris reizes izgā jā m ā rā , kad nebija laika pusdienot, kā pjot dziļ i salā : ) 2 baseini, bet tajos peldē jā mies tikai pā ris reizes, kā pē c, ja jū ra ir blakus? Blakus ir arī sporta inventā ra noma: ū densslē poš ana, ū densmotocikli, paraseilings, katamarā ni. .
Paskatī juš ies un pajautā juš i viesnī cas gidam par auto nomas cenā m (minimums 140 eiro par 2 dienā m, mazā kais auto uz 2 personā m), noī rē jā m auto no vietē jā s Greenways firmas: uz 1 dienu Mercedes - 72 eiro, 1 dienu Suzuki dž ipu. - 52 eiro , 3 dienas Hyundai Matrix - 52 eiro / diennaktī . Viss noritē ja bez starpgadī jumiem, atdodot maš ī nas, viņ i NEKAD pat neizgā ja ā rā paskatī ties vai ir kā rtī bā )) Vienkā rš i iedeva atslē gas un viss. Ceļ ojā m visi pā ri salas rietumu daļ ai, turklā t no Tezas nopirka vienī go ekskursiju pa Santorini, par kuru noplē sa pat 190 eiro par vienu! izglā ba citos apskates objektos ar auto, tad izbrauca ā rā . .
Tā tad pa dienu:
1 diena ar auto - Retimno, izstaigā ta un apskatī ta Fortezza no ā rpuses un no iekš puses: skaisti skati uz pilsē tu un jū ru.
2. diena – devā mies uz Heraklionu, lai apskatī tu slaveno Knosas pili. Ceļ š ā rkā rtī gi gleznains un interesants! Ļ oti interesantas drupas, diezgan liela teritorija, ir ko redzē t! Bet lī dz pulksten 12 kļ uva ļ oti karsts, pastaigā t zem saules vienkā rš i nebija iespē jams, tomē r visu paspē jā m apskatī t un devā mies atpakaļ pusdienā s, un, kā rtī gi atspirdzinā juš ies, devā mies uz Sfendoni alu. . Aizas, klintis un serpentī ni – tas viss izraisī ja sajū smas un adrenalī na sajaukumu (baidos no augstuma). Man ļ oti patika arī ciemati, kas pabrauca garā m. Uz paš u alu viņ i dodas organizē tā s grupā s gida pavadī bā , biļ ete maksā.4 eiro no cilvē ka. Tajā ir vairā kas zā les, katra ar savu nosaukumu, gids stā sta interesantas lietas, stalaktī ti un stalagmī ti izcelti daž ā dā s krā sā s, un kvarca ieslē gumu dē ļ daž i dzirkstī kā sniegs saulē ! Pā rsteidza. Atceļ ā nogriezā mies nepareizā pagriezienā (mū s veda mobilais GPS, kas reti, bet neizdevā s) un asfaltē ta ceļ a vietā uzbraucā m uz zemes ceļ a, un tas izskatī jā s pamests. . labi, ka mums bija dž ipu, jo. mums nebija ceļ a atpakaļ (gā jā m lejā no kalna un bija tā di stā vi, ka nebija kur apgriezties un maš ī na nevarē ja uzkā pt! ), Un protams nebija arī nogā ž u ž ogi, adrenalī ns bija traki, tas vairā k bija tikai braucot uz Gramvousu. Viss beidzā s labi, un pē c š ī safari es vispā r pā rstā ju baidī ties no serpentī niem, pat no Santorini!
Nā kamajā dienā mums bija pauze mū su mī tiņ ā (par to vienojā mies uzreiz ofisā , un maksā jums bija balstī ts uz 5 dienu ī ri, nevis 1.1 un 3, ti, jebkura klienta kaprī ze par savu nauda; ) jo vajadzē ja kuģ ot uz Santorini! Par š o salu jau ir daudz runā ts un rakstī ts, tas tieš ā m ir kaut kas neparasts un oriģ inā ls, no kā aizraujas elpa un aizmiglo acis no skaistuma! Atklā ti sakot, man likā s, ka dzī vē Santorini nav tik kontrastaina kā fotogrā fijā s, un, kad viss izrā dī jā s tieš i otrā di, es nevarē ju atrauties no š ī š edevra. Izstaigā jā m Oiju, Firu, uzņ ē mā m vienkā rš i lieliskas fotogrā fijas, apbrī nojā m, novē lē jā mies pie Mī lē tā ju Melnā akmens, nopirkā m Kamari pludmalē Egejas jū rā un izmē ģ inā jā m Vinsanto, kas š ķ ita nedaudz cukurots, un cena 30 eiro par 0.5 ir kaut kā par augstu (Krē tas desertvī nā , kas taisī ts kā Vinsanto dabī gā fermentā cijā bez jebkā das tehnoloģ iskas iejaukš anā s, maksā.14 eiro maksimums! ) Pā rsteidza Santorini autobusu š oferu meistarī ba - kā viņ i iederas pagriezienos. Santorini noteikti ir neaizmirstama pieredze visu mū ž u!
3. diena ar auto - mū s tā aizrā va Sfendoni ala, ka nolē mā m apskatī t vē l vienu, š oreiz Melidoni. Tas atrodas daudz tuvā k Sfendoni, ir viena zā le, bet liela ar skaistiem stalaktī tiem. Pazī stams ar to, ka senatnē š eit atradā s daž ā du dievī bu svē tnī ca, un mū sdienu vē sturē te nosmaka grieķ u nemiernieki, kurus turki ieslodzī ja alā , un viņ iem ir piemineklis-kaps. Apkā rtne alai ir ļ oti skaista – apkā rt kalns un olī vkoku terases. Un pē c pusdienā m devā mies uz Arkadi klosteri, kas ir pazī stams turku pretoš anā s cietoksnis un viens no nozī mī gā kajiem klosteriem Grieķ ijā . Tur arhitektū ra nez kā pē c atgā dinā ja Spā niju, ī paš i iespaidoja grieķ u zvanu torņ i - plakani, un ne tā di kā mū sē jie. Teritorijā iekā rtots brī niš ķ ī gs dā rzs, galerijas lapenē m virsū karā jas smagi vī nogu ķ ekari . . pasaka! Š eit ir arī neliela ekspozī cija - senā s baznī cas grā matas, garī dznieku tē rpa elementi, un ir vairā ki priekš meti ar divgalvainu ē rgli - saistī bu ar carisko (un arī š odienas) Krieviju. Un pē c klostera devā mies vizinā ties ar katamarā niem uz Krē tas vienī go saldū dens ezeru - Kurno. Bruņ urupuč us gan ī sti neredzē jā m, bet ezers ir lielisks - ū dens klajums, silti, kalnaini krasti. . Ceļ š uz ezeru vietā m ir nedaudz kurls, bet ir ar rokā m darinā tas keramikas zī mes (arī izgatavotas roka ar flomā steru), rā da arī ceļ u uz ezeru, par to esam ļ oti pateicī gi vietē jam amatniekam  Pē c ezera knapi tikā m lī dz vakariņ u beigā m, jo ​ ​ viesnī cā var nā kt uz restorā nu vismaz 2 minū tes pirms oficiā lajā m beigā m viss ē diens bū s un varē si lē nā m ē st.
4. diena - izstaigā jā m Retimnas vecpilsē tu (pirmajā dienā nevarē jā m noparkoties, viss ir aizņ emts, bet pa to nevar braukt): Venē cijas fasā des blakus turku fasā des, ļ oti krā saina kombinā cija! Tad viņ i nolē ma steigties uz Gramvousu, un sā kumā viņ i gribē ja nokļ ū t Kissamos un pē c tam braukt ar laivu, bet jau ceļ ā viņ i nolē ma paš i braukt pa to ļ oti grū to zemes ceļ u . . ja es zinā tu, kas viņ u gaida. es, es dodu priekš roku laivai un vē lreiz laivai! Ceļ š ir ļ oti š aurs, nav nekā du š ķ ē rš ļ u, un, ejot TUR, ir jā iet tieš i no klints puses - sirds nopietni apstā jas, un kazas lē kā pa akmeņ iem netā lu. Nonā kot stā vvietā , vē l jā iet kā rtī bā , un paveras skats uz Balos lī ci un pludmali un jū ru sateci! Skaisti un nereā li! Tā kā bijā m vakarā , daudz toņ u neskaitī jā m, bet tik un tā skats ir pā rsteidzoš s! Un vē l ir ceļ š atpakaļ , kas izrā dī jā s vieglā ks, jo. mē s jau braucā m no klints puses un pretē jā virzienā maš ī nu tikpat kā nebija.
5. diena – Hanija. Mē s devā mies iepirkties, apskatī jā m vecpilsē tu un krastmalu. Pilsē ta ir vē l lielā ka un krā sainā ka nekā Retimno, kā dreizē jā Krē tas galvaspilsē ta. Krastmala ir burvī ga, un tā ir arī bā ka.
Atlikuš ā s 3 dienas pavadī jā m pludmalē , jū ra un laiks bija super, nu un tad, 12. uzturē š anā s dienā Krē tā , devā mies uz lidostu. Un te Tez sevi parā dī ja visā savā krā š ņ umā : viņ š savienoja 2 lidojumus 1 autobusā (acī mredzot tie ietaupī ja benzī nu), un ne no mū su lidojuma mums autobusā bija tikai 8 cilvē ki no 40. Gids lū dza dot viņ iem ceļ u pie reģ istrā cijas, jo. viņ u izlidoš ana bija pē c 1.5h. Liekā s ka problē mu nebija, BET tad piebrauca cits Teza busiņ š un no š ī agrā reisa jau bija 32 no 40 cilvē kiem un viņ i arī steidzā s reģ istrē ties, izrā dī jā s 2 lidojumu izgā ztuve, cilvē ki viņ i nevarē ja saprast, kurā no rindā m viņ iem vajadzē tu iekļ ū t, un Tez pā rstā vji vienkā rš i stā vē ja malā (izņ emot vienu, kurš patieš ā m mē ģ inā ja palī dzē t) un pļ ā pā ja par kaut ko savu. Š o TO izvē lē jā mies tikai tā pē c, ka tikai viņ am š ī viesnī ca bija uz nepiecieš amajiem datumiem, un kā rtē jo reizi pā rliecinā jā mies, ka ar Tez ir jā sazinā s kā galē jais lī dzeklis. Tač u beigā s visi ieņ ē ma vietas un droš i aizlidoja uz Maskavu. Un es neapdomī gi iemī lē jos Krē tā un Grieķ ijā uz visu atlikuš o mū ž u!
Слияние 3 морей в Грамвусе, пляж Балос Ханья пляж Камари с черным песком на Санторини монастырь Аркади Санторини пещера Мелидони озеро Курно Вид на Ретимно с крепости
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Septembra beigā s un oktobra sā kumā bijā m viesnī cā EVA BAY. Viesnī ca man ļ oti patika, tu jū ties kā mā jā s, iekā rtojies bungalo. Viesnī ca tika atjaunota 2008. gadā . Telpas mā jī gas, skaistas, stilī gs dizains. … Tomēr ▾ Septembra beigā s un oktobra sā kumā bijā m viesnī cā EVA BAY. Viesnī ca man ļ oti patika, tu jū ties kā mā jā s, iekā rtojies bungalo. Viesnī ca tika atjaunota 2008. gadā . Telpas mā jī gas, skaistas, stilī gs dizains. Ē diens ļ oti daudzveidī gs, ī paš i jū ras velš u cienī tā jiem - kalmā ri, mī dijas, garneles, astoņ kā ji. Visvairā k mums garš oja gaļ as ē dieni, mē rces, salā ti. Krievu salā ti, dī vainā kā rtā , jū s varat ē st! Ļ oti garš ī gi kaut kā di salā ti, kas atgā dina "ziemu". Personā ls ļ oti pretimnā koš s un draudzī gs, runā angliski, vā ciski, nedaudz krieviski, katru dienu uzkopj telpas un maina dvieļ us. Pludmale un saulessargi, sauļ oš anā s krē sli pie baseina un bez maksas. Jū ra ir pā rsteidzoš a! Trī skrā sains, tī rs! pie ieejas ū denī ir viduvē ji akmeņ i, tikai jā zina, kur peldē t. Ir pieejamas arī izklaides pludmalē . Atpū ta - relaksā cija, vismaz oktobrī , saka vasarā ļ oti ballī š u vieta, viss blakus, 2 soļ u attā lumā ir diskotē ka, bā ri, suvenī ru veikali. Noteikti jā iet uz Retimno, krastmalā ir pā rsteidzoš as kafejnī cas un bā ri!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums ches2000
A WIFI estj??
12 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums Alenka1914
Kā Plakinjas ciemā atrast krieviski runājošu gidu. Paldies
15 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Rimondi strūklaka
Novērtējums 8.0
Grieķija, par. Krēta - Retimno
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
Fortezza cietoksnis
Novērtējums 8.0
Grieķija, par. Krēta - Retimno
Arhitektūra, Stats

Приятные номера, доброжелательная атмосфера, внимательный персонал. Компактная зеленая территория. Анимация неактивная (1 раз в неделю живая музыка). Отель расположен на оживленной улице с барами и магазинами. Рекомендуется для семейного отдыха и молодежи. Построен в 1993 году, последнее обновление отеля проводилось в 2017 году.. Отель состоит из восьми 2-этажных корпусов. Отель только для взрослых (от 16 лет).

Atrašanās vieta Отель в поселке Аделианос Кампос, в 75 км от г. Ираклион. Поселок Платаньяс находится в 300 метрах, а живописный исторический город Ретимно — в 6 км от отеля. Автобусная остановка в 100 м от отеля. Каждые 30 минут ходит автобус до города Ретимно.
Pludmale
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli
 • lietussargi
Viesnīcā

На территории ресторан (до 160 чел.), 2 бара, 2 бассейна, терраса для загара, Общая гостиная с ТВ. Есть камера хранения багажа, кондиционер, отопление. Доступно факс/ксерокопирование, такси-сервис, аренда ноутбука и планшета, обслуживание номеров. Стойка регистрации работает круглосуточно. Есть русскоязычный персонал.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports Игровая комната.
 • galda teniss
 • velosipēdu noma
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 108 номеров.

Istabās

ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, мини-холодильник, кондиционер, балкон с видом на Критское море или сад, ванная комната, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, фен, прямой телефон, рабочий стол, Wi-Fi (бесплатно), вентилятор, сейф (платно)

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Adelianos Kampos P.O. Box 117 GR-74100 Rethymno Crete, Greece
Tālruņi: Tel :+30 2831 071778, 071756 Fax: +30 2831 071694
Tīmekļa vietne: Eva Bay Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной.