Olimpiskā Rivjēra. Sliņķu ģimenes izbraucieni brīvā dabā. Par tuvāko rajonu

12 Maija 2020 Ceļošanas laiks: no 29 Septembris 2019 ieslēgts 08 Oktobris 2019
Reputācija: +4851
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Vorobeič ikovi olimpiskajos krastos : ))

Mē s jau bijā m š ajā s daļ ā s gadu iepriekš , kā tas ir dokumentē ts siž etā "Nav kaž oka — nā ciet pie meteoriem! : ))"

Mā jas, ģ imene, darbs, mā cī bas. . . Pienā k brī dis, kad gribas visu pamest, ļ auties slinkumam un gulē t kā zvaigznei pludmalē . Aizmirsti par darba stresu, par pulksteni mā jas virtuvē , par smadzeņ u izņ emš anu ar skolas stundā m! Jū s sniedzat klusumu, mieru, relaksā ciju, nervu š ū nu atjaunoš anos! ! ! In-oh-from, š im nolū kam ir (labi, vē l nesen bija) viesnī cas siltā s jū ras piekrastē ar All-Inclusive pakalpojumu. Ak, kā man patī k š ā das atrunas, it ī paš i aizbraucot ar bē rnu baru, un manā gadī jumā tie ir nemierī gi heteroseksuā li laikapstā kļ i 9 un 8 gadus veci.

Reizi gadā un daž reiz pā ris mē s pieļ aujam (atļ autu) š ā du greznī bu. Tač u, kā likums, ne svē tku sezonas kulminā cijā vairā ku iemeslu dē ļ : ir mazā k tā du ķ ermeņ u kā mē s, nav tik karsts, un š ī prieka cena kļ ū st diezgan pieņ emama.

Tā pē c pirmajā s rudens brī vdienā s 2019.  gada oktobrī mē s devā mies slinkot uz dieviš ķ ā kajā m vietā m – Olimpa kalna pakā jē – Olimpisko Rivjē ru. Bomo Platamon Cronwell Resort 5* Platamonas ciematā ir ļ oti piemē rots variants atpū tai bez gultas pludmalē , ar braucieniem uz maltī ti, spa apmeklē jumiem pā rmaiņ ā m utt. Vairā k lasiet sadaļ ā < a href="https://www.turpravda.com/gr/pierija/Cronwell_Platamon_Resort-h35068-r469681.html" target="_blank">pā rskatiet š eit.

Lai gan mē s esam slinka ģ imene, mē s nevaram ilgi gulē t pludmalē . Jā , tas ir kaitinoš i : ) Tagad steidzami nepiecieš ama bildes maiņ a un sē ž amvietas izstiepš ana. Nu, kā da nepastā vī ga cilvē ka daba, tad melo, tad nemelo. . . ))

Tika apsekotas pastaigas attā lumā esoš ā s apdzī votā s vietas. Neo Pori jau tolaik ir pilnī bā izmiris kū rortciemats. Vispā r nav nevienas dzī vas dvē seles. Jū s ejat, kaut kur dzirdat balsis, bet neredzat cilvē kus.

No viesnī cas varat staigā t gar krastu:

Vai caur dā rza gabaliem. Starp citu, tie nav pat 6 akriem, 3, maksimums 4. Kā ds audzē vistas, un kā dam ir zā liens. Kā ds audzē dā rzeņ us, bet kā ds sē nes.

Platamonas ciems bū s jautrā ks:

Neticiet, jau treš ajā atpū tas, dzerš anas un ē š anas dienā mē s veicā m piespiedu gā jienu no viesnī cas uz Platamonas cietoksni. Nav ļ oti tā lu, 5 kilometri un nedaudz augš up : ))

Tas ir ceļ š atpakaļ . No kalna : )

Mē s neiedziļ inā simies seno laikmetu vē sturē Platamonas cietoksnis, viss ir internetā . Cietoksnis izskatā s diezgan cienī gs, draudī gs un pamatī gs.

Iekš puse ir glī ta un kā rtī ga, bet ne pā rā k interesanta mirstī gajiem. Izrakumi tiek veikti, vai varbū t ne pā rā k daudz. Nē , š eit ir zī mes.

Tač u skati, kas paveras no Platamon Heights, ir ļ oti vē rtī gi slaistī tiem atpū tniekiem:

Bē rni, kas staigā pa drupā m, netiek aizvesti. Tagad, ja viņ i ļ aus man brī vi lē kt, tad jā . Un tā - kas. Neej tur, nekā p š eit : )). Tač u tikš anā s ar bruņ urupuci, savvaļ as granā tā bolu ieguve un jau no kokiem nokrituš u valriekstu meklē š ana viņ us iepriecinā ja.

Jā , jā , un fotosesija jaukā m dā mā m, protams ))

Zē ni tā nedara. Viņ i nevē las vē lreiz spī dē t savu seju. Jā noķ er, lai pē c kā diem divdesmit gadiem tu pats parā dī si ausī bas pakā pi : )

Vienī gais, ko mē s š ī s pastaigas laikā nezinā jā m, bija tas, ka cietokš ņ a klints pakā jē bija tunelis. To var sasniegt pa pamestu dzelzceļ u, kam š is tunelis savulaik tika izveidots. Un mē s to izslē dzā m.

Vai, gluž i pretē ji, dodieties pa taku no cietokš ņ a (pa labi no ieejas). To vē lā k mums pastā stī ja mū su atvaļ inā juma kolē ģ i viesnī cā . Vispā r izlaidums. Bet mē s paturē sim prā tā .

Tā pat kā gadu iepriekš , es nevarē ju atrast neko sagremojamu internetā saistī bā ar automaš ī nu nomu. Ciematā , nomas birojos, cenu zī me nemaz neiepriecinā ja.

Par kā du brī numu Platamonā uzdū rā mies vienī gajai tū risma aģ entū rai, kas strā dā ja, Leptokarā pirms gada, atceros, tā s nevarē ja atrast. Savā di, ka nav saglabā jies neviens buklets ar cenā m, parasti tā das lietas neizmetu, vismaz lī dz atskaiš u rakstī š anai. Kopumā mē s izmantojā m viņ as pakalpojumus un. . .

Bet vairā k par to nā kamajā daļ ā : )

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Это уже обратный путь. С горки :)
Array
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums