Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Pieria

— +
 • 
1 gadā atpakaļ

Tūristu stāsti par Pieria pievienot stāstu
Padomā, pirms tērē naudu.
Nu ko lai rakstī tu atsauksmi par bē rnu atvaļ inā jumu, organizā cija "0", pā rsū tī š ana nav pā rdomā ta, autobusā nav rozetes, kondicionieris knapi strā dā , bē rni praktiski netiek uzraudzī ti, vadī tā jie...
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīcā jūties kā mājās
Ir viesnī cas, kurā s vienmē r jū ties kā mā jā s?! Par tā du viesnī cu man ir kļ uvusi Afrodī te! Es nezinu, kas un kā pē c to tā sauca, bet es arī jutos kā Afrodī te pie tī rā kā baseina uz jauniem...
 •  2 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Laba viesnī ca. Nepretenciozs, bet ļ oti tī rs, mā jī gs ar super uzmanī giem un viesmī lī giem saimniekiem. Viņ i uzkopj telpas, uzkopj baseinu, ir gatavi uzklausī t un palī dzē t.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska boutique viesnīca
Reģ istrē joties viesnī cā , radā s iespaids, ka apciemo ļ oti tuvus cilvē kus. Mā jī ga ģ imeniska atmosfē ra, draudzī gi saimnieki, lielisks interjers, garš ī gas brokastis, un galvenais - 2 minū tes lī dz jū rai!
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca ar skatu uz jūru un kalniem
Uzturē jā s pie tū ristu grupas 6 naktis. Patī kams apkalpojoš ais personā ls. Viņ i atstā ja istabā dokumentus un naudu – nekā netrū ka.
 •  3 gadā atpakaļ
Forša viesnīca
Internets ir ļ oti labs viesnī cā , bet ne pludmalē . Ē diens – bufete, izvē lies pats. Izvē le ir ļ oti forš a. Arī alkoholu lejam paš i, izņ emot kokteiļ us.
 •  3 gadā atpakaļ
Olimpiskā Rivjēra. Sliņķu ģimenes izbraucieni brīvā dabā. Par tuvāko rajonu
Vorobeič ikovi olimpiskajos krastos : )) Mē s jau bijā m š ajā s daļ ā s gadu iepriekš , kā tas ir dokumentē ts siž etā
 •  4 gadā atpakaļ
Ērti ar bērniem
Rudens brī vdienas 2019.  gada oktobrī kļ uva gandrī z par 2018.  gada oktobra brī vdienu atkā rtojumu. Pē c tam mē s devā mies uz pludmali Bomo Olympus Grand Resort 4 *, kas atrodas Paralia Katerinis (Pieria) Olimpa kalna pakā jē (kas ir atsevi...
 •  4 gadā atpakaļ
Bomo Olympus Grand Resort apskats
Kopumā viesnī ca man patika, principā viss bija kā rtī bā . Internets labi nozvejo visur, kur tas ir nepiecieš ams, gan istabā , gan pludmalē .
 •  5 gadiem atpakaļ
Labi dzīvokļi par pieņemamu cenu
Smilš u pludmale daž u soļ u attā lumā no dzī vokļ iem. Jū ra ir tī ra, maiga ieeja. Sauļ oš anā s krē sli par iegā dā to dzē rienu (3.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Pieria