Īsa ekskursija pa Grieķiju. IV daļa. Kefalonija, sāmu

23 Janvāri 2020 Ceļošanas laiks: no 19 Decembris 2019 ieslēgts 23 Decembris 2019
Reputācija: +592.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Maza ekskursija pa Grieķ iju. I daļ a. Atē nas >>>

Maza ekskursija pa Grieķ iju. II daļ a. Patras >>>

Maza ekskursija pa Grieķ iju. III daļ a. Kouroutas ciems (Peloponē sas rietumi) >>>

REMEZZO DZĪ VOKĻ I

Viesnī cas Remezzo Apartments

Š ī divstā vu mā ja atrodas arī diezgan tuvu ostai. . .

Sā mu osta

. . . tā mē s mierī gi gā jā m uz to kā jā m ar koferiem. Mums uzreiz iedeva atslē gu (metā la, nevis karti) un ar liftu pavadī jā m uz istabu uz otro stā vu (gala galā ar bagā ž u). Tomē r liftam ir dī vains pirmsū dens plū du dizains: nav pat iekš durvju. Un mē s divatā un ar bagā ž u tik tikko tikā m iekš ā . Istaba diezgan plaš a, ē rta, ir kondicionieris ar parasto pulti. . .

Vispā rē js telpas skats no ieejas

Balkona durvis

. . . pie sienas karā jā s pirmsū dens plū du laika televizors. . .

Sienas televizors ar kupriņ u

. . . virtuve ar ledusskapi, tvaika nosū cē ju, elektrisko tē jkannu. . .

Virtuve

Virtuve

. . . un visi nepiecieš amie virtuves piederumi.

Virtuves piederumi

Virtuves piederumi


Galda piederumi

Virtuves piederumi

Ir balkons. . .

Balkons

Skats no balkona

. . . uz kuras ir patī kami pasē dē t siltā vakarā pie vī na pudeles (tam ir galdi un krē sli). Uz balkona ir arī veļ as aukla ar drē bju š ķ ipsnā m, kā arī nolaiž ams un noņ emams auduma saulessargs. Vienī gais, kas trū ka, bija lā de. Tač u š ī problē ma mū s vairs tik ļ oti nemocī ja, jo jau bijā m paspē juš i iztē rē t kaut kur ap 75% no sā kotnē ji pieejamā s mī klas. Santehnika ir diezgan senatnī ga, varē tu pat teikt neķ ī tri.

Tualete istabā

Dushkabin

Vai duš as kabī nē , aizvē rtā ar aizkaru, un izlietnē bija vienas sviras maisī tā ji? Vienalga, kā ! Tur pat celtņ u kastes bija nevis keramikas, bet parastas, padomju tipa, kurā s periodiski jā maina gumijas blī ves. Bet istaba ir klusa, tuvumā nav diskotē ku un suņ u rejas. Tā vietā gandrī z katru dienu uz istabu skrē ja pelē ks kaķ is. . .

Kaķ ē ns, kas pastā vī gi ieradā s mū su viesnī cā . Tuvplā na skats

. . . ko mē s pastā vī gi barojā m.

Kaķ ē ns, kas pastā vī gi ieradā s mū su viesnī cā vakariņ ot

Un reiz atskrē ja pat mazs melns kaķ ē ns (atvainojiet, nevarē jā m to notvert), kuru barojā m ar speciā li kaķ ē niem paredzē tu barī bu. Personā ls ir draudzī gs, bet mē s ar viņ u gandrī z nesazinā jā mies: mē s varam teikt tikai pirmajā dienā , reģ istrē joties, priekš pē dē jā dienā , kad samaksā jā m par numuru (lai netē rē tu papildu laiku). nā kamajā dienā , jo izbraucā m agri) un faktiski pē dē jā – tikai atvadoties.

MĒ Ģ INĀ T PATS Ī RĒ T AUTOMAŠ Ī NU


Pā rskata sā kumā es jau paskaidroju, kā pē c Kefalonijā mē s visu laiku nepavadī jā m Lassi, bet tikai daļ u no tā , bet pirmo daļ u sā mu valodā : Lassi dzī vokļ u mā jas ir daudz dā rgā kas, kas ir saprotams, jo. situā cija ar pludmalē m Sami ir pilna pilsē ta. Samī plā nojā m braukt ar maš ī nu uz dienu, maksimums divā m - ar to pietiktu, lai apbrauktu š o mazo salu. Tač u tas izrā dī jā s vē l grū tā ks nekā Patras: pirmkā rt, paš u nomas biroju nebija tik daudz, otrkā rt, brī vajos birojos tuvā kajā m dienā m nebija neviena brī va shillinga. Un vienu dienu tur siles vispā r neviens nedos - vismaz par divā m. Ī sā k sakot, ar auto ī rē š anu mē s tur speciā li izrā vā mies. Un kur bija siles, cenas bija ļ oti augstas, un viņ iem arī nebija pilnas apdroš inā š anas - tikai ar franš ī zi. Mē s pat iesaistī jā mies motociklu nomā s, domā jot par kvadriķ a nomu uz dienu. Vienā vietā mums piedā vā ja par 60 dienā ar franš ī zi un depozī tu 300, pilnas apdroš inā š anas nebija. Arī par ķ iverē m bija jā maksā atseviš ķ i. Mē s atteicā mies un rī kojā mies pareizi: vē lā k atvē rā m atsauksmes par š o biroju, un cilvē ki tur rakstī ja, ka kā dam dienas vidū sabojā jies, atņ ē ma kvadraciklu, bet depozī tu un atlikumu par ī ri neatdeva. (piemē ram, kompensā cija par remontu), un netika ieteikta nomaiņ a. Un, ja nebija bojā jumu, tad viņ i atrada niķ oš anu par transporta stā vokli un depozī ts tika daļ ē ji atgriezts vai neatgriezts vispā r. Citā kvadraciklus ī rē vismaz uz 3 dienā m, tā pē c pat nesā kā m precizē t nosacī jumus, jo. viņ i nevē lē jā s to ņ emt uz š ā du periodu.

PLUDŽ ES SAMU VALODĀ

Iepriekš ē jā sadaļ ā es jau aprakstī ju situā ciju ar sā mu pludmalē m tikai ar vienu burtu. Tač u gribu uzsvē rt, ka runa ir par SITUĀ CIJU ar pludmalē m pie mū su istabiņ as, nevis par paš ā m pludmalē m. Vienkā rš i numuriņ š atradā s blakus ostai, kur daudz nepeldā s. Tomē r bija pieņ emamas un pat ļ oti labas pludmales. Tikai lī dz pieņ emamam nā cā s stutē t kaut kur 1km (bija pa pusei aprī kots-maksas (7 par komplektu) un pa pusei mež onī gs. Ū dens zona tur nav slikta, bet teritorija atstā j ko vē lē ties, jo zeme tur ir diezgan grū ti, un ir diezgan problemā tiski uzstā dī t krupju sā li gan ar speciā lu urbi, gan bez tā .

Pludmale pa kreisi no viesnī cas

Pludmale pa kreisi no viesnī cas

Pludmale pa kreisi no viesnī cas

Un dienas otrajā pusē tur sā k aktī vi kustē ties prā mji, tā pē c piekrastē , ostas kreisajā pusē , ū dens kļ ū st netī rs un tur parā dā s visā das peldoš as aļ ģ es. Ostas labajā pusē š ajā ziņ ā ir labā k, jo straume nes visu pa kreisi, bet paš as pludmales ir daudz sliktā kas, gandrī z nav vietas, kur apgulties sauļ oties, un tā s, kas ir, ir netī rs, un daž reiz tieš ā nozī mē : )).

TAVERN CARNIO (Κ Α Ρ Ν Α Γ Ι Ο )

Pē c peldes pludmalē (tas, kas atrodas ostas kreisajā pusē ), mē s devā mies uz divstā vu mā ju, bet pa ceļ am uzgā jā m Karnajo krodziņ u ar galdiņ iem, kas stā vē ja tieš i jū ras krastā , kas mums likā s romantiski. , un tā kā saulriets tikai drī z sā ksies, mē s nolē mā m to izbaudī t vakariņ ā s. Tunč a steiks (15). . .

Tunč a steiks

. . . zobenzivs (17). . .

Patī k zobenzivs

. . . ½ balts (3). . .

Taverna CARNAIO

. . . sarkanais alus Kefalonia (4).

10.  diena, otrdiena, 20.8. 19.

ANDISAMOS BEACH (Α Ν Τ Ι Σ Α Μ Ο Σ )


Tajā dienā mē s nolē mā m doties uz AndisAmos pludmali (to sauc arī par "Balto pludmali"), tač u, lai tur nokļ ū tu ar mikroautobusu, vajadzē ja apmē ram 15 minū tes. POSIDONOS 16, tur karā jas visu autobusu grafiks no Sami. Tad pretē jā ceļ a pusē piebrauca liels autobuss, pie mums piebrauca mikroautobuss. Tū risti steidzā s no viena pie otra. Vai nu nesaprata, kurš kurp brauc, vai arī nezinā ja, kuru izvē lē ties : )), lai gan uz autobusiem bija norā des: lielais devā s uz MYRTOS pludmali, bet mikroautobuss uz Α Ν Τ Ι Σ Α Μ Ο Σ pludmali.

Daž i tū risti nolē ma doties uz MYRTOS pludmali, bet mē s nesapratā m, kā da ir jē ga. Sā kumā paš i domā jā m turp doties, bet, izpē tī juš i grafiku, š o domu atmetā m, jo. autobusa atieš ana bija 13:50 un atpakaļ.16:45, un pat braukt uz turieni ilgā k, tā pē c ir ļ oti maz laika peldē ties un sauļ oties. Brauciens uz Andisamo maksā.1, 5 vienai personai vienā virzienā (uzziņ ai: brauciens uz MYRTOS jau ir divvirzienu biļ ete. Lī dz Andisamo var staigā t ar kā jā m, tač u š ī noteikti nebū s vieglā kā un patī kamā kā pieredze, jo jā brauc cauri kalniem apmē ram 4.5 km Bet pati pludmale ir vienkā rš i lieliska - lī cis ar kristā ldzidru ū deni, ko ieskauj zaļ i pakalni.

Ceļ ojums uz Andisamos pludmali. Skats no kalniem uz pludmali

Ceļ ojums uz Andisamos pludmali. Skats no kalniem uz pludmali

Atgrieš anā s no Andisamos pludmales. Skats no kalniem uz jū ru.

Andisamos pludmale

Andisamos pludmale

Andisamos pludmale

Andisamos pludmale

Andisamos pludmale

Andisamos pludmale

Andisamos pludmale

Andisamos pludmale

Un mazi balti oļ i pieš ķ ir ū denim pā rsteidzoš u krā su. Sauļ oš anā s krē sli-lietussargi ir maksas (neatceros, cik tur maksā ja, bet parasti 7-8). Ir arī autostā vvieta, kur ē rti novietot automaš ī nu.

Autostā vvieta netā lu no Andisamos pludmales

Autostā vvieta netā lu no Andisamos pludmales


Bet, manuprā t, doties turp š ā dā veidā nav labā kais risinā jums, jo. alus bā rā nav ī paš i dzerams, kura ir gana. Tomē r joprojā m ir labā k, ja jums ir aukstuma maiss: izlejamā alus krū ze bā rā maksā pusč ipsu, bet burka 0.33 maksā trī skā rš u. Ja nav aukstuma maisa, tad mazliet izdevī gā k ir pirkt burkā s: puslitra burkā s iznā k 4.5. Starp citu, dzerot alu, jā bū t uzmanī giem, jo. tas piesaista lapsenes, kuru š ajā salas daļ ā ir daudz. Citā di š ī s radī bas kodums mē lē (un tiem, kam ir alerģ ija pret himenoptera indi un ne tikai mē lē ) var bū t letā ls, ja palī dzī ba netiek sniegta savlaicī gi. Viņ i pā rdod arī vienkā rš u pā rtiku, piemē ram, tunč a sviestmaizi (4.5).

Kopumā ļ oti laba pludmale, bet tai ir viens nopietns trū kums: ir neē rti iet kā jā m, un autobuss kursē diezgan reti: tur - 10:50 (agri), 13:50 un 15:30. (par vē lu - ņ emot vē rā apgriezto grafiku ), atpakaļ - 11:50 (ne uz ciemu, ne uz pilsē tu), 14:15 (izņ emot cī ruļ us) un 17:15. Tas ir darba dienā s. Brī vdienā s vispā r kaut kā ds ā rprā ts: tur - 13:50 un 17:00 (kā saka, ne pie...somas, ne...maciņ a), atpakaļ - 14:15 ( skatī t komentā ru lī dz 17:00 tur) un 17:15. Kopumā pludmalē pavadī tā laika brī vī ba ir diezgan ierobež ota. Atgrieš anā s autobusā pulcē jā s pieklā jī gs daudzums cilvē ku, un kopš tā laika tas bija pē dē jais lidojums, daž iem bija jā brauc smagi.

TAKSIERIS KEFALONIJĀ


Pē c tam, kad ieraudzī jā m ne pā rā k ē rto autobusu grafiku uz Andisamos, nolē mā m pajautā t, cik maksā tu tur nokļ ū t ar taksometru. Vispā r tuvojos taksometru stā vvietai, taksisti mani uzreiz pamana un izrā da par mani interesi. Es jautā ju viņ iem tī rā grieķ u valodā , cik maksā s brauciens uz Andisamos. Atbildot uz š o, viens no viņ iem, iespē jams, ņ emot vē rā , ka visi ir tik stulbi kā viņ š , man vispirms parā da 2 pieciniekus, tad vienu. Es sapratu, ko viņ š ar to domā ja, bet man nepatika, ka viņ i ar mani runā ja kā ar dupsi, tā pē c es uzmetu neizpratni un teicu, ka patiesī bā neesmu kurls, un tad viņ š man atbildē ja: "Piecpadsmit". Es viņ am sarkastiski smaidot jautā ju: "Θ λ ε ι ς ν α π ε ι ς δ ε κ α π ν τ ε ; " ("Vai vē laties teikt piecpadsmit? "), un tad viņ am kā ž irafei beidzot uzzinā ja, ka es ar viņ u runā ju viņ a dzimtajā valodā , un š ajā gadī jumā viņ š man pat izteica komplimentus. Starp citu, tā ds “lingvistiskais stulbums” sā mu valodā un visā s iepriekš ē jā s vietā s, kur esam bijuš i, ir diezgan reti, bet Lassi reģ ionā , kas atrodas netā lu no Argostoli, tas ir daudz biež ā k. Atgriež oties pie tē mas par taksometriem, prasī ju viņ iem informā ciju par atgrieš anos no Andisamos uz Sami - ja nu gadī jumā nokavē sim autobusu. Izrā dī jā s, ka Andisamos nav taksometru pieturas, bet var sazinā ties ar kafejnī cu un piezvanī s, bet neesmu pā rliecinā ts, ka cena nepaaugstinā sies. Un vē l uzzinā ju, ka uz Kefalonijas galvaspilsē tu Argostoli brauciens izmaksā s aptuveni pusdolā ru.

DAŽ U GRIEĶ U VALODAS STULBUMS (Ja neesat sveš valodu cienī tā js, ļ oti ieteicams š o sadaļ u izlaist)

Atē nā s, Patrasā , Kurutā grieķ i, kā tas parasti notiek (un tas ir gluž i dabiski), pirmo reizi uzrunā jot ā rzemnieku, viņ i to dara angliski. Bet, kad es atbildē ju grieķ u valodā , viņ i turpinā ja ar mani runā t grieķ u valodā , it kā nekas nebū tu noticis. Lai gan, ieejot daž ā dā s iestā dē s, piemē ram, veikalos, restorā nos, automaš ī nu nomas birojos, daudzi no tiem mani uzreiz sveicinā ja grieķ u valodā , gluž i tā , it kā ņ emtu mani par savē jo, kas mani tomē r iepriecinā ja. Kefalonijā (starp citu, arī Krē tā ) daudzi no viņ iem spī tī gi turpina “anglizē ties”. Tā pē c es parasti saku, viņ i saka: tu nevari anglicizē t ar mani (σ ' ε μ ν α μ π ο ρ ε τ ε ν α μ η ν α γ γ λ ι κ ζ ε τ ε ) vai kaut ko lī dzī gu: jā , es uzskatu, es uzskatu, ka tu neproti runā t angliski. es. Parasti darbojas. Nu, daž i, teiksim, viesmī ļ i, vienkā rš i automā tiski runā angliski ar tū ristiem, jo ​ ​ tū ristu ir daudz, daudz darba, visus nevar atcerē ties, tomē r daudzi no viņ iem, mums ir jā atdod savs pienā kums, atcerē jā s, ka Es labprā tā k runā ju viņ u dzimtajā valodā un runā ju ar mani tajā .


Jaunieš u vidū ir arī tā di, kas angļ u valodu lieto prakses nolū kos. Nu nē , lai viņ i to dara ar britiem, kā arī citiem ā rzemniekiem, jo ​ ​ viņ u tur ir pietiekami daudz. Un man ir nepiecieš ama prakse. Citā di ar ko es runā š u grieķ u valodā ar savu mā ti Krievijā ? Es š eit nezinu nevienu grieķ u valodā runā još u cilvē ku. Vai tas ir jautā jums par maniem draugiem, radiem, paziņ ā m, kaimiņ iem, darba kolē ģ iem vismaz vienu tā du cilvē ku ir zinā mi, bet š is fakts viņ iem kaut kā ir uz bungā m. Vispā r katram ir savas preferences. Jā , aizmirsu vē l vienu kategoriju - sezonas bā rmeņ i un viesmī ļ i, kas nerunā grieķ u valodā , kuri strā dā galvenokā rt iestā dē s, kur lielā koties tusē jas ā rzemnieki. Es pret š ā diem viesmī ļ iem izturos ar sapratni un sazinos ar viņ iem angļ u valodā .

11. diena Treš diena, 21/08/19

MELISĀ NI EZERA ALA (Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α Ν Η )

Es jau aprakstī ju Peloponē sas ezeru alu, tač u ala sā mu valodā ir pavisam citā da. Tas ir tikai ezers, ko ieskauj akmeņ i. Lī dz tai mums bija jā iet kā di 2-3 km no mū su istabiņ as. Turpceļ ā pabraucā m garā m diezgan skaistam dī ķ im. . .

Dī ķ is ceļ ā uz vietē jo ezeru alu

Dī ķ is ceļ ā uz vietē jo ezeru alu

. . . ar kokiem, kurus grieķ i dē vē tu par "κ α τ α π ρ σ ι ν α δ ν τ ρ α ", t. i. "ļ oti zaļ i koki" vienā pusē un soliņ i otrā pusē .

Tas pats dī ķ is

Dī ķ ī peldē jā s zosis.

Zoss

Vē l 2 zosis

Kopumā jū s varat sē dē t uz soliņ iem un baudī t visu š o skaistumu. Tagad par paš u alu. Uz turieni devā mies ap pusdienlaiku, jo pē c tū ristu ieteikuma, kas tur bijuš i, š is ir labā kais laiks ezera apgaismoš anas ziņ ā , jo. vē lā k saule noriet, un daļ a ezera ir ē nā , un tas vairs neizskatā s tik skaisti. Kad tur nokļ uvā m, mū s nepatī kami pā rsteidza fakts, ka tuvumā bija daudz autobusu un maš ī nu, kā arī uz paš u alu bija rinda, garā ka nekā uz mauzoleju (tas, kas dzī voja netā lu no Sovkas, sapratī s). Starp citu, paš i esam tikko dzimuš i Sovkā , tā pē c bija grē ks neizmantot veco padomju paradumu - ī sinā t rindas, jo vairā k mums paveicā s. Fakts ir tā ds, ka vairā ki krievi stā vē ja pie alas ieejas, un viņ i sauca savus draugus (un viņ i bija diezgan pieklā jī ga kompā nija). Nu mē s, izmantodami mirkli, pievienojā mies viņ iem un sā kā m diezgan skaļ i runā t savā starpā krieviski. Rindā stā voš ie ā rzemnieki domā ja, ka esam ar viņ iem vienā kompā nijā , tā pē c nebija saš utuš i, savukā rt krievi arī mums nepievē rsa uzmanī bu, jo Mē s negā jā m viņ iem pa priekš u. Kopumā viņ i harmoniski iekļ ā vā s rindā , nopirka biļ etes (7 vienai personai) un sā ka stā vē t tā lā k.

Neliels fragments no rindas, lai brauktu ar gondolā m pa Ezeru alu


Pat neskatoties uz ievē rojamo rindas samazinā š anos, mums nā cā s stā vē t 40-50 minū tes, pretē jā gadī jumā mē s bū tu nostā vē juš i vismaz 2 stundas un, visticamā k, lielā ko daļ u laika zem dedzinoš as saules, tad ieeja ala tikai sā kas.

Ieeja Ezeru alā

Pamazā m nokā pjot, mē s nokļ uvā m uz neliela mola. . .

Piestā tne

. . . un mū su priekš ā pavē rā s apaļ š ezers. . .

Ezeru ala

Ezeru ala

. . . un skaidras, un kaut kur pat daļ ē ji nokarenas klintis.

Skats no alas zem "nojumes"

Gondolas

Pā ri ezeram tū risti brauc ar gondolā m, no kurā m katrā var izmitinā t 12–14 cilvē kus.

Gondoljē strā dā uz alas sienu fona

Gondolas

3 gondolas pa vienai uzpeld piestā tnē , gondolieri apsē dina tū ristus un sā k ripot apkā rt ezeram. Ja viņ i ierauga pā ri ar kameru, viņ i sā k uzstā jī gi piedā vā t viņ us kopā nofotografē t. Pastaigas, kas ilgst apmē ram minū tes č ivinā t, beigā s gondolieris izņ em burku un diezgan uzmā cī gi dara zinā mu, ka dzeramnauda tur ir ļ oti gaidī ta. Pati vieta ir diezgan skaista, ir patī kami braukt ar gondolu pā ri ezeram, bet noteikti nav vē rts stā vē t rindā.2-3 stundas par to. Izejot no alas, redzē jā m, ka rinda ir nedaudz samazinā jusies, tač u tā s nebija - stā vvietā piebrauca vē l 2 tū risma autobusi. Netā lu no alas ieejas atrodas neliels veikals ar suvenī riem, dzē rieniem un vienkā rš u pā rtiku, zem nojumes ir arī galdi ar krē sliem. Zinā jā m arī , ka š im ezeram ir skatu laukums no augš as, bet tas izrā dī jā s slē gts. Pieeju ezeram no augš as apjoza ž ogs, un bija zī me, ka skatu laukums ir slē gts “jū su paš u droš ī bai”.

12.  diena, ceturtdiena, 22.08. 19.

Š o dienu vispā r nav jē gas aprakstī t, jo. tieš i tā s dienas rī tā devā mies uz jau pieminē to pludmali ziemeļ os, ko var raksturot tikai ar vienu ceturto krievu alfabē ta burtu.

Pludmale, kuru var raksturot tikai ar krievu alfabē ta ceturto burtu

Pludmale, kuru var raksturot tikai ar krievu alfabē ta ceturto burtu

Pludmale, kuru var aprakstī t tikai ar krievu alfabē ta ceturto burtu

Pludmale, kuru var aprakstī t tikai ar krievu alfabē ta ceturto burtu

Pludmale, kuru var aprakstī t tikai ar krievu alfabē ta ceturto burtu

Pē c tam mē s staigā jā m un pabarojā m kaķ us.

Vairā k incī tis

Incī tis

Incī tis

Incī tis


Trī s puncī š i brokastī s

Incī tis

Incī tis

2 incī tes

Incī tis

Incī tis

Incī tis

Kaķ ē ns

Incī tis ieņ em kafejnī cu

Incī tis

Incī tis

Daļ ē ji savā ktas lietas, norē ķ inā tas ar iestā di (155.50 kopā ar visā m rekvizī cijā m). nā kamajā dienā mums bija jā dodas agri no rī ta uz Lassi, tad pasē dē jā m citā restorā nā , pē c tam baudī jā m kokteiļ us bā rā .

Maza ekskursija pa Grieķ iju. V daļ a. Kefalonia, Lassi >>>

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Порт Сами
Паром Levante Ferries
Унитаз в номере
Кухонная утварь
Кухня
Душкабина
Кухня
Второй этаж отеля
Кухонная утварь
Общий вид номера со стороны входа
Общий вид номера со стороны балкона
Кухонная утварь
Меч-рыба вроде
Столприборы
Горбато-настенный телевизор
Стейк из тунца
Балкон
Балконная дверь
Шкаф
Вид во внутренний двор
Улица рядом с отелем
Вид с балкона
Порт Сами
Еще киска
Таверна КАРНАЙО
Пляж рядом с таверной КАРНАЙО
Пляж слева от отеля
Киска
Пляж слева от отеля
Пляж слева от отеля
Какая-то кафешка рядом с портом
Киска
Киска
Десертец с винищем
Киска
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице. Вид с близкого расстояния.
Какая-то хрень с мясом и рисом
Шашлык
Салат с тунцом
Киска
Киска
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице за ужином.
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице за ужином.
Киска
Одна из кафешек у моря
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Пляж Андисамос
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Киска
Вид из пещеры под
Вид из пещеры под
Гондолы
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Пляж Андисамос
Киттен
Пещера озер
Пляж Андисамос
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Порт Сами
Пляж Андисамос
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Вход в пещеру озер
Наш типичный
Порт
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Пляж Андисамос
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Порт у автовокзала
Киттен
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице.
Парковка у пляжа Андисамос
Порт у автовокзала
Салат с тунцом
Киттен
Гусь
Пляж Андисамос
Пещера озер
Парковка у пляжа Андисамос
Киска у нашего отеля за обедом
Пляж Андисамос
Тушеная говядина
Пляж Андисамос
Киска
Киска
Стены пещеры под открытым небом
Все тот же пруд
Таверны у порта рядом с автовокзалом
Пещера озер
Киска
Киска
Киски, оккупировавшие кафе
Киска
Пляжик на пути к местной пещере озер
Причал
...и другая
Киска
Порт у автовокзала
Причал
Порт у автовокзала
Порт у автовокзала
Песок в море на пляже Андисамос
Гондольер за работой на фоне стен пещеры
Сталактиты
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Небольшой фрагмент очереди кататься на гондолах по пещере озер
Киска
Порт у автовокзала
Одна из кисок, оккупировавших кафе, с близкого расстояния
Киска
Причал
Пруд на пути к местной пещере озер
Три киски за завтраком
Порт у автовокзала
8-ноги
Пляжик на пути к местной пещере озер
Киска
Стены пещеры под открытым небом
Гондолы
Пруд на пути к местной пещере озер
Салат с тунцом
Пещера озер
Еще 2 гуся
Самодеятельность
2 киски
Пляжик на пути к местной пещере озер
Шашлык
Киска
Пещера озер
Киска
Пещера озер
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Гондола с туристами
Пещера озер
Стейк
Киски
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Горы
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Какое-то колесо
Киска
Киска
Киска
Киска
Гондолы
Мост через какую-то речку-вонючку
Киска
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Киска
Отель Remezzo Apartments
Гондола с туристами
Киска
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Водичка в озере
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Киски
Līdzīgi stāsti
komentāri (12) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums