Amirandes Grecotel Exclusive Resort 5*– Atsauksmes

17
Novērtējums 8.610
№5 viesnīcas reitingā Herakliona
8.6 Numurs
8.8 apkalpošana
8.6 Tīrība
8.5 Uzturs
8.5 Infrastruktūra
Smaržīgi dārzi, ko klāj debeszils ūdeņi, palmu ieskautas lagūnas, kas šļakstās pret akmens platformu malām – tas viss izsmalcinātajā Grecotel Amirandes pludmales kūrortā, kas atbilst visaugstākajiem Vidusjūras luksusa standartiem un kurā valda patīkama atmosfēra. Grecotel Amirandes atrodas gleznainā piekrastes joslā ar 2 kristāldzidiem līčiem, kuru krastus klāj smalkas zeltainas smiltis. Amirandes Resort, Grecotel Exclusive atrodas starp smaržīgiem dārziem un palmu ieskautām lagūnām Gouves, Amirandes. Ieteicams pāriem un ģimenēm.Vairāk →
аватар Katsis
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca, protams, ir grezna. Uzturē jā s š eit trī s naktis reklā mas tū res ietvaros. "Laizī t" no galvas lī dz kā jā m. Divvietī gā istaba ir liela. Ir viena liela gulta un viena maza. Tie ir atdalī ti viens no otra ar bī dā miem slē ģ iem vai durvī m. … Tomēr ▾ Viesnī ca, protams, ir grezna. Uzturē jā s š eit trī s naktis reklā mas tū res ietvaros. "Laizī t" no galvas lī dz kā jā m. Divvietī gā istaba ir liela. Ir viena liela gulta un viena maza. Tie ir atdalī ti viens no otra ar bī dā miem slē ģ iem vai durvī m. Tā tad mē s varam teikt, ka patiesī bā izrā dā s divas istabas.
Ir liels balkons un neliels privā ts ā ra baseins un sauļ oš anā s krē sli tieš i ā rpus balkona.
Reģ istrē joties aploksnē atradī siet vē stules ar sveicieniem no viesnī cas vadī bas un labas atpū tas vē lē jumiem. Tas pats notiek, kad tu izvā cies - vē stules, kur tev saka "uz redzē š anos, nā c pie mums vē lreiz".
Ierodoties istabā mū s gaidī ja galds ar augļ iem, tē jas komplekts (tē ja, kafija, krē jums, cepumi), vī na pudele un dzeramais ū dens. Kā arī uzkoda siera, olī vu, gurķ u, tomā tu un tosteru veidā . Plus karafe ar vietē jiem stiprajiem alkoholiskajiem dzē rieniem.
Vannas istabā faktiski bija pati vanna, duš a, divas izlietnes (! ! ), vannas istabas piederumi. Gulta biež i tika dekorē ta ar svaigiem ziediem.
Mani iespaidoja tas, ka no rī ta, kamē r tu aizej brokastī s, personā ls ienā k istabā un saklā j tev gultu, uzliek tieš i č ī bas. Un vakarā viņ š atkal atnā k un izklā j tavu gultu miegā , uzklā j tev pie kā jā m pledu un pieliek tuvā k č ī bas. Un viņ š saloka jū su drē bes uz gultas daž ā dā s dī vainā s formā s.
Viesnī cas teritorija ir ļ oti liela, kopta, ar vairā kā m ē kā m un strū klaku. Pastaigā joties var redzē t daudzkrā sainas smieklī gas dzī vnieku skulptū ras. Ir rotaļ u laukumi ar slidkalniņ iem, tenisa un basketbola laukumi.
Pludmale ir smilš aina, diezgan mā jī ga, ar zā li, teltī m, sauļ oš anā s krē sliem un dvieļ iem. Jū s varat peldē ties kopē jā milzī gajā baseinā ar grieķ u kolonnā m. Vai arī atpū tieties uz vietas esoš ajā s kafejnī cā s un restorā nos. Vakaros - š ovi ar dzī vo mū ziku, spē les, izklaides bē rniem un pieauguš ajiem. Ir arī veikali ar apģ ē rbu, kosmē tiku un aksesuā riem.
Vakarā viesnī cā iedegas tū kstoš iem gaismu, un jū s varat pastaigā ties vai atpū sties mī kstos baltos ā das dī vā nos un atzveltnes krē slos, kas ē rti novietoti pa teritorijas perimetru un atklā ti gaida savus viesus.
Ē dieni viesnī cas bufetē nav slavē jami izvē les ziņ ā . Daž ā di gardumi, sarkanā s zivis, ikri, sieri, salā ti, augļ i, š ampanietis ar ledu! Ir viss, ko vē laties un katrai gaumei.
Var atzī mē t, ka viesnī ca pilnī bā un pat vairā k nekā atbilst savā m 5 zvaigznē m un ir par to iztē rē tā s naudas vē rta. Atmosfē ra ir ļ oti labvē lī ga atpū tai un relaksā cijai. Plus no jebkuras vietas elpojas ar modernumu un komfortu. Lieliska viesnī ca!
аватар Dmkucheruk
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s lidojā m uz Fr. Krē ta 13. jū lija rī tā . Mū s atveda uz viesnī cu, lai gan ieradā mies 9.30, uzreiz iekā rtojā mies. Viesnī ca ir tikai bumba - ļ oti jauks rajons, tī ras istabas, bagā tī ga ē dienu izvē le, pludmale arī patika, skaistā s baltā s smiltis pludmalē , ē rta nolaiš anā s lī dz jū rai. … Tomēr ▾ Mē s lidojā m uz Fr. Krē ta 13. jū lija rī tā . Mū s atveda uz viesnī cu, lai gan ieradā mies 9.30, uzreiz iekā rtojā mies. Viesnī ca ir tikai bumba - ļ oti jauks rajons, tī ras istabas, bagā tī ga ē dienu izvē le, pludmale arī patika, skaistā s baltā s smiltis pludmalē , ē rta nolaiš anā s lī dz jū rai. . Personā ls ļ oti uzcī tī gs, visi draudzī gi. Restorā nā garš oja jū ras veltes, ļ oti garš ī gas zivis. Viesnī cu iesaku visiem, kas vē las apkalpoš anu Grieķ ijā , tur viss ir ļ oti jauki, pat mana kosmē tikas lī nija, kas pastā vī gi tiek novietota istabā s vannas istabā . Mē s noteikti dosimies uz š o viesnī cu!
аватар violettasab
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ajā valstī mē s atpū š amies ne pirmo reizi, bet tik skaistā viesnī cā esam pirmo reizi. Š ī patieš ā m ir vieta, kur vē laties atgriezties un no kurienes jū s nevē laties doties prom. Uz š ejieni droš i var doties arī ar bē rniem, jo ​ ​ bē rnu klubā ir lieliski animatori, bija skaidrs, ka viņ i ne tikai strā dā stundas, bet ļ oti mī l savu darbu. … Tomēr ▾ Š ajā valstī mē s atpū š amies ne pirmo reizi, bet tik skaistā viesnī cā esam pirmo reizi. Š ī patieš ā m ir vieta, kur vē laties atgriezties un no kurienes jū s nevē laties doties prom. Uz š ejieni droš i var doties arī ar bē rniem, jo ​ ​ bē rnu klubā ir lieliski animatori, bija skaidrs, ka viņ i ne tikai strā dā stundas, bet ļ oti mī l savu darbu. Bē rns nemaz negribē ja pamest dudu. Patiesī bā es izgā ju no viesnī cas ar asarā m acī s. Un, protams, ir daž i mī nusi, bet tie nav tik bū tiski, lai jū s nevarē tu minē t, lai gan es teikš u par daž iem. Bet tas mums principā nebija svarī gi, bet varbū t kā dam š ī informā cija noderē s. Wi-Fi ir vā jš un neķ eras visur, lai gan viberam ar to pietika. Un tī rī š ana, lai arī laba, ne vienmē r ir ē rta laikā , un, iespē jams, tas arī viss. Ē diens izcils, ē dieni var teikt par š edevriem, ī paš i a la carte restorā nos. Arī galvenais restorā ns priecē ja ar ē dienu daudzveidī bu un kvalitā ti. Brokastī s bija pat š ampanietis. Alkohols arī ir labs. Izbaudī ju arī jū ras ū dens baseinu. Arī par pludmali sū dzī bu nav. . Kopumā viesnī ca tika izvē lē ta ļ oti rū pī gi, tač u pat pē c atsauksmē m to nav ī sti grū ti izvē lē ties. Apkalpoš ana viesnī cā ir ļ oti augstā lī menī . Viss tiek darī ts ā tri un skaidri. Viesnī cā viss ir tī rs un kā rtī gs. Pat pludmalē dienas laikā viņ i izlī dzina smiltis. Zā lā jā ir sauļ oš anā s krē sli. Viesnī cai ir sava labas kosmē tikas lī nija, kas tiek nodroš inā ta numurā . Animā cija ir ļ oti neuzkrī toš a vakaros dzī vā mū zika. Ir tenisa korts. Automaš ī nu noma viesnī cā ir nedaudz dā rga, tač u š is pakalpojums ir arī pieejams. Kopumā viesnī cā ir viss nepiecieš amais un atraš anā s vieta ir diezgan ē rta. Mē s noteikti š eit atgriezī simies nā kamgad.
аватар Svetka_Svetik
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Grieķ ijā esmu bijis jau iepriekš , tā pē c zinu daudz par labā m vietē jā m viesnī cā m. Tā nebija pirmā reize, kad viņ i atpū tā s Grecotel Amirandes, tā pē c, apzinoties š o lietu, viņ i atkal to izvē lē jā s atvaļ inā jumam. … Tomēr ▾ Grieķ ijā esmu bijis jau iepriekš , tā pē c zinu daudz par labā m vietē jā m viesnī cā m. Tā nebija pirmā reize, kad viņ i atpū tā s Grecotel Amirandes, tā pē c, apzinoties š o lietu, viņ i atkal to izvē lē jā s atvaļ inā jumam. Komforts ir uz katra soļ a, apkalpoš ana numurā , pludmalē , pie baseina un restorā nā visaugstā kajā lī menī .
Personā ls ir draudzī gs un pretimnā koš s, protams, viņ i nerunā krieviski, bet tas nav svarī gi, ir stulbi izvē lē ties viesnī cu tikai š im nolū kam. Viss atbilst piecā m zvaigznē m, daudz zaļ umu un ziedu, tī rs gan iekš ā , gan visā teritorijā , ieskaitot pludmali. Sauļ oš anā s krē sli ar dvieļ iem vienmē r ir pā rpilnī bā .
Ē diens ļ oti garš ī gs, daž ā dī ba tā da, ka astoņ ā s dienā s visu nebija iespē jams izmē ģ inā t. Uzreiz ir pamanā ms, ka viss ir radī ts komfortam un atpū tai: masā ž a, spa un pirts ar brī niš ķ ī giem burvjiem, pē c visā m procedū rā m piedzimst no jauna.
Atvaļ inā juma laikā iedvesmojos apmeklē t vairā kas senas vietas, iespaidī gā kā bija Knosas pils.
Visas mū su atvaļ inā juma priekš rocī bas izdevā s izjust, pateicoties tū roperatoram, pie kura vē rsā mies pē c palī dzī bas ceļ ojuma organizē š anā .
аватар Traveler_to...
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca, kurā viss ir ideā li! Viesnī cu ī paš i neizvē lē jā mies - tradicionā li jau daudzus gadus braucam caur mū su tū roperatoru (TPG, Kijeva) uz to paš u viesnī cu Krē tā - Meli Palace jau trī s reizes, jo lē tā kajai no Grekotel sistē mas ir bē rnu programma. … Tomēr ▾ Viesnī ca, kurā viss ir ideā li! Viesnī cu ī paš i neizvē lē jā mies - tradicionā li jau daudzus gadus braucam caur mū su tū roperatoru (TPG, Kijeva) uz to paš u viesnī cu Krē tā - Meli Palace jau trī s reizes, jo lē tā kajai no Grekotel sistē mas ir bē rnu programma. Bet te mums piedā vā ja pamē ģ inā t ko citu, un mē s vienojā mies, ka brauksim uz Amirandesu.

Subjektī vi es vienkā rš i esmu traks par viesnī cu. Š eit viss ir kā rtī bā : liela pludmale, skaista ieeja jū rā (it kā zem kā jā m ir plakana betona plā ksne, kas pā rklā ta ar vienmē rī gu smilš u kā rtu - neviena nejauš a oļ a). Numurs tiek uzkopts divas reizes dienā . Restorā nu ē dieni un ekskluzī vi restorā nu ē dieni: visa veida garneles, svaigi suš i utt. Sā lsū dens baseins, kas tiek iztukš ots, mazgā ts un uzpildī ts katru dienu. Visu dienu bē rnu programmas. Krievu nav pilnī gi nekā du (vā cu arī nez kā pē c praktiski nav - pā rsvarā briti un franč i).
Vienī gais "bet" ir diezgan pieticī gs (kā tā das viesnī cas mē rogā ) bē rnu rotaļ u laukums. Tas, ka nebija krievvalodī go animatoru, zinā mā mē rā bija pluss, lai gan tas tomē r nedaudz sarež ģ ī ja - č etrgadī gu bē rnu nevar tā vienkā rš i atstā t pie aprū pē tā jiem, jo ​ ​ viņ i viens otru nesaprot.

Bet kopumā ļ oti labs iespaids, un, ja rotaļ laukumu paplaš inā tu, liktu visas 10 zvaigznes, bet paņ emš u vienu, lai atstā tu, kur attī stī ties tā lā k!
аватар jachina.mary
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Teikš u bez pā rliecī bas – š ī ir labā kā vieta uz planē tas! Kopš bē rnī bas sapņ oju apmeklē t Krē tu, bet nedomā ju, ka nokļ ū š u š eit kopā ar savu bē rnu. Mē s ne reizi vien devā mies uz daž ā dā m valstī m, bet, kad š ogad bija iespē ja apmeklē t Krē tu, es to satvē ru ar rokā m un kā jā m. … Tomēr ▾ Teikš u bez pā rliecī bas – š ī ir labā kā vieta uz planē tas! Kopš bē rnī bas sapņ oju apmeklē t Krē tu, bet nedomā ju, ka nokļ ū š u š eit kopā ar savu bē rnu. Mē s ne reizi vien devā mies uz daž ā dā m valstī m, bet, kad š ogad bija iespē ja apmeklē t Krē tu, es to satvē ru ar rokā m un kā jā m. Mums nebija iespē jas atstā t bē rnu mā jā s, bet, kā izrā dī jā s, š ī ir labā kā viesnī ca, kurā jebkad esam bijuš i, paredzē ta ģ imenē m. Sā kumā , kad mē s š eit ieradā mies, š ķ ita, ka mū s sagaidī ja draugu ģ imene, nevis viesnī cas darbinieki. Pakalpojums ir vienkā rš i pā rsteidzoš s! Es nekad neesmu redzē jis š ā du apkalpoš anu restorā nā , istabā vai pludmalē . Visi Grecotel viesnī cu ķ ē dē gatavotie produkti tiek audzē ti savā saimniecī bā , un Amirandes nav izņ ē mums. Ē dienu kvalitā te izcila! Restorā nu viesnī cā skaudī s daž i Maskavas restorā ni, nemaz nerunā jot par citu valstu standarta viesnī cu restorā niem, tā s ir tikai debesis un zeme. Mū su drupač ā m viņ i pagatavoja atseviš ķ i zupas biezenī ar gaļ u un zivī m, no kurā m izvē lē ties, un bez jebkā dā m piemaksā m vai dzeramnaudā m! Svaigu augļ u biezenis, kā arī izcilas piena pā rslas un sulas. Tas ir tikai brī nums, viesnī cas personā lu var slavē t bezgalī gi. Ir arī A la Carte restorā ni un brī niš ķ ī gs bā rs ar gardiem kokteiļ iem, ierodoties tiek izsniegti divi bezmaksas kuponi. Tikai simts metru attā lumā no viesnī cas atrodas laba un lē ta kafejnī ca "Medusa", kurā viņ i ļ oti labi gatavo. Un bē rnu centrs vecā kiem ir tikai Dieva dā vana. Tur var sū tī t bē rnu, kas vecā ks par trim gadiem, no 10 lī dz 18, un pat neuztraucieties, viņ i lolos un lolos kā dzimtā ! Pat nebijā m gaidī juš i, ka viesnī ca bū s tik piemē rota mū su mazulim. Telpas, lai arī nelielas, bet ar privā tu izolē tu baseinu, kur var plunč ā ties bē rns, bet vecā ki sauļ oties. Istaba ir kristā ltī ra, tī rī ta divas reizes dienā . Par dvieļ iem un sī kumiem, un nav par ko runā t. Viesnī cā ir sava izcilas kosmē tikas lī nija, kas pilnī bā tiek nodroš inā ta numurā . Nu kā gan bez pludmales. Jū ra super, laiks lieliski. Pludmale ir nedaudz akmeņ aina, bet ar ē rtu nolaiš anos, labi, apkalpoš ana pat pludmalē ir atbilstoš a. Mū su vē lmes bija vienkā rš i paredzamas. Tā tad, ja nā kamreiz dosimies atvaļ inā jumā , tad tikai Amirandē s, nekā du variantu!
аватар yunusova
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ar mā su ieradā mies 2013. gada 25. maijā , tiklī dz nolaidā mies krastā , Krē ta pē c dabas ir ļ oti lī dzī ga Krimai! Lidostā mū s sagaidī ja pā rstā vji un ē rtā autobusā devā mies uz kū rorta ciematu Gouves / tur atrodas Amirandez / apmē ram 15 km no Heraklionas lidostas, jauks ciemats ar daudziem suvenī ru veikaliem, krodziņ iem tradicionā lā Krē tas stilā un diskotē kā m, lī dz plkst. … Tomēr ▾ Mē s ar mā su ieradā mies 2013. gada 25. maijā , tiklī dz nolaidā mies krastā , Krē ta pē c dabas ir ļ oti lī dzī ga Krimai! Lidostā mū s sagaidī ja pā rstā vji un ē rtā autobusā devā mies uz kū rorta ciematu Gouves / tur atrodas Amirandez / apmē ram 15 km no Heraklionas lidostas, jauks ciemats ar daudziem suvenī ru veikaliem, krodziņ iem tradicionā lā Krē tas stilā un diskotē kā m, lī dz plkst. ceļ š pie ciemata viesnī cā m ar starojoš iem smaidiem, š ampanieti, augļ iem un slapjiem dvieļ iem! Administratore Irē na - tā ir vienkā rš i lieliska speciā liste savā jomā , ļ oti ā tri palī dzē ja mums iekā rtoties, bagā ž a tika atnesta uz numuriņ u, Numuriņ š bija kompliments no viesnī cas - vī ns, augļ i, ū dens, ziedi, , , Bija ļ oti jauki Ļ oti laba kosmē tika vannas istabā kvalitatī vi balti halā ti un dvieļ i! Mums ir balta villa ar savu baseinu ar izeju uz terasi, un terase gā ja tieš i uz pludmali!
Š is skats, jū ras un gaisa troksnis !!!! ! ! ! ! ! ! ! Viesnī cas serviss ir vienkā rš i lielisks.
Viesmī ļ i nav ne redzami, ne dzirdami, bet viņ iem vienmē r ir laiks pieliet vī nu, ū deni, nomainī t salveti utt., , , , Nekad nav redzē ta istabene, bet istaba vienmē r tiek iztī rī ta un nolikta gulē t jaunas puķ es, un ū dens, kafija, tē ja, krē jums un kosmē tika vannas istabā papildinā ta katru dienu, pat ja nelietojā m, Ļ oti skaista teritorija, Interber filozofija kā saka Amirandese - ū dens, akmens, koks, pludmale - satriecoš i! Smiltis! Viesnī cā ir 5 a la carte restorā ni, vakariņ as galvenajā restorā nā var apmainī t pret vakariņ ā m jebkurā restorā nā , mums ļ oti patika Krē tas restorā ns! Uzmanī ba viesiem, pat sī kumos visaugstā kajā lī menī , Mū su kaimiņ i atpū tā s ar bē rniem, bē rni bija ļ oti priecī gi! Ieteicams ikvienam! ! ! ! !
аватар ya.marijka75
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labdien! Kopā ar draugu pavadī ja neaizmirstamas brī vdienas Krē tā ! Lieliska viesnī ca, lielisks serviss, laipns personā ls! Brī niš ķ ī ga vieta, izskatā s pē c labirinta. Mani ļ oti iepriecinā ja tas, ka pā ris minū š u gā jiens lī dz jū rai, smilš aina pludmale, sauļ oš anā s krē sli, saulessargi un dvieļ i bez maksas. … Tomēr ▾ Labdien! Kopā ar draugu pavadī ja neaizmirstamas brī vdienas Krē tā ! Lieliska viesnī ca, lielisks serviss, laipns personā ls! Brī niš ķ ī ga vieta, izskatā s pē c labirinta. Mani ļ oti iepriecinā ja tas, ka pā ris minū š u gā jiens lī dz jū rai, smilš aina pludmale, sauļ oš anā s krē sli, saulessargi un dvieļ i bez maksas. Tā kā jū ra vē l bija vē sa, peldē jā mies olimpiskā izmē ra sā lsū dens baseinā . Katru vakaru amfiteā trī dzī vā mū zika un animā cijas programma. Ļ oti apmierinā ti arī ar restorā niem – daudzveidī ga ē dienkarte. Numuros ir viss nepiecieš amais. Personā ls vienmē r palī dzē s un atbildē s uz jebkuru jautā jumu, ļ oti uzmanī gs personā ls, daudzi krieviski runā još ie. Lieliski pavadī jā m laiku ekskursijā s, kopumā atvedā m pozitī vo iespaidu koferi!
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Labdien! Kopā ar draugu pavadī ja neaizmirstamas brī vdienas Krē tā ! Lieliska viesnī ca, lielisks serviss, laipns personā ls! Brī niš ķ ī ga vieta, izskatā s pē c labirinta. Mani ļ oti iepriecinā ja tas, ka pā ris minū š u gā jiens lī dz jū rai, smilš aina pludmale, sauļ oš anā s krē sli, saulessargi un dvieļ i bez maksas. … Tomēr ▾ Labdien! Kopā ar draugu pavadī ja neaizmirstamas brī vdienas Krē tā ! Lieliska viesnī ca, lielisks serviss, laipns personā ls! Brī niš ķ ī ga vieta, izskatā s pē c labirinta. Mani ļ oti iepriecinā ja tas, ka pā ris minū š u gā jiens lī dz jū rai, smilš aina pludmale, sauļ oš anā s krē sli, saulessargi un dvieļ i bez maksas. Tā kā jū ra vē l bija vē sa, peldē jā mies olimpiskā izmē ra sā lsū dens baseinā . Katru vakaru amfiteā trī dzī vā mū zika un animā cijas programma. Ļ oti apmierinā ti arī ar restorā niem – daudzveidī ga ē dienkarte. Numuros ir viss nepiecieš amais. Personā ls vienmē r palī dzē s un atbildē s uz jebkuru jautā jumu, ļ oti uzmanī gs personā ls, daudzi krieviski runā još ie. Lieliski pavadī jā m laiku ekskursijā s, kopumā atvedā m pozitī vo iespaidu koferi!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Ermolenko1
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s tur atpū tā mies ar sievu un meitu 2011. gada septembra beigā s. Viesnī ca, protams, ir lieliska. Istabas ir plaš as un ē rtas, mums bija istaba ar terasi, daļ a telpas bija atdalī ta ar bī dā mā m durvī m. Viesnī cas teritorija ir plā nota tā , ka, staigā jot pa teritoriju, š ķ iet, ka viesnī ca ir puspilna, un tajā ir ļ oti maz cilvē ku. … Tomēr ▾ Mē s tur atpū tā mies ar sievu un meitu 2011. gada septembra beigā s. Viesnī ca, protams, ir lieliska. Istabas ir plaš as un ē rtas, mums bija istaba ar terasi, daļ a telpas bija atdalī ta ar bī dā mā m durvī m. Viesnī cas teritorija ir plā nota tā , ka, staigā jot pa teritoriju, š ķ iet, ka viesnī ca ir puspilna, un tajā ir ļ oti maz cilvē ku. Tomē r tā nav. Visa atmosfē ra ir vienkā rš i labvē lī ga atpū tai. Mierī gi un klusi. Š ī nav Turcija ar skaļ u mū ziku un skaļ iem animatoriem. Viss ir ļ oti cienī jami un solī di. Istabas uzkopš ana notiek tajā brī dī , kad visi brokastojā m. Par tī rī š anu vispā r nav sū dzī bu. Reģ istratū ras darbinieki krievvalodī gā s meitenes ir tikai mī ļ ie. Jebkura kaprī ze vē lme nepaliek nepamanī ta. Mū su bē rnam sā pē ja auss, viss tika noorganizē ts 30 minū š u laikā , ā rsta ieraš anā s, medikamentu piegā de, un bez spriedzes un papildus stimulā cijas. viesnī cas teritorija liela, 2 pludmales, milzī gs peldbaseins ar jū ras ū deni, tenisa korts, golfs. Bet, protams, ir stulbi bū t Krē tā un palikt viesnī cā . Personī gi mē s ī rē jā m automaš ī nu uz visu atvaļ inā jumu un braucā m uz interesantā m vietā m Krē tā . Apskatī jā m Vai pludmali, ar palmā m, aizbraucā m uz spitā lī go salu, atceļ ā nopeldē jā mies skaistajā Kolokī tas lī cī (tā ds nosaukums no Garmin kartes). Mē s apmeklē jā m Knosas pili. Un, starp citu, Krē tas akvā rijs atrodas ļ oti tuvu viesnī cai. Labā k ir ī rē t automaš ī nu Hersonisā , tur ir daudz lē tā k nekā viesnī cā . Mē s ī rē jā m no Carera, Renault Clio maksā ja 30 eiro dienā ar pilnu apdroš inā š anu, ieskaitot stiklu, riteņ us un pā rtiku uz zemes ceļ iem. Tač u, ja dodaties uz Balos lī ci, tad jā ņ em pilnpiedziņ as auto.
Ē diens viesnī cā ir izcils. Brokastī s ir speķ is, 3 veidu svaigas sulas, nu vispā r daudz visa kā , viss garš ī gs un svaigs. Mū su ekskursijas komplektā bija iekļ autas tikai brokastis, pusdienas un vakariņ as par piemaksu, tomē r bē rniem tiek organizē tas pusdienas, kas ir iekļ autas ekskursijas cenā . Pā ris reizes vakariņ ojā m viesnī cā , bija garš ī gi, bet kā man, tad tā das vakariņ as 2 pieauguš ajiem ar bē rnu nemaksā.120 eiro. Tajā paš ā Hersonisā , kas atrodas 7-10 minū š u brauciena attā lumā ar automaš ī nu, izcilas vakariņ as krastmalā maksā s maksimums 50 eiro, un tur arī bez maksas tiks cienā ts ar augļ iem, vī nu un saldē jumu. Netā lu no viesnī cas atrodas ciemats Gouves. Uz turieni var doties izejot no viesnī cas pludmales (lecot uz akmeņ iem. Ir vē l viena izeja, bet nez kā pē c ļ oti biež i ir slē gta. Ciematā var arī pavakariņ ot, pasē dē t un atpū sties. Ir arī lielveikals, kur var nopē rc dzē rienus un ū deni. Pie ieejas Hersonisā atrodas lielveikals Spar, kur iepē rkas daudzi krievvalodī gie atpū tnieki, kurā dzē rieni, tai skaitā alkohols ir daudz lē tā ki kā Gouves un krietni lē tā ki kā viesnī cā .
Kopumā viesnī cai ir tikai viens trū kums, lai gan tas, iespē jams, ir tā s priekš rocī ba - viss ir diezgan dā rgs. Divas glā zes Heineken alus maksā.11 eiro un piena kokteilis bē rnam 9 eiro. Tas, protams, ir garš ī gi, bet tomē r. Tā pē c es lieku viesnī cu 9, nevis 10. Citā di mū su ģ imenei personī gi nav pretenziju.
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Благоухающие сады, омываемые лазурными водами, обрамленные пальмами лагуны, волны которых плещутся о края каменных площадок — все это на изысканном пляжном курорте Grecotel Amirandes, который отвечает самым высоким стандартам средиземноморской роскоши и отличается приятной атмосферой. Grecotel Amirandes занимает живописную полосу на побережье с 2 кристально чистыми бухтами, берега которых покрыты мелким золотистым песком. Курортный отель Amirandes, Grecotel Exclusive расположен среди благоухающих садов и лагун, окруженных пальмами, в городе Гувес, Амирандес. Рекомендуем для пар и семейного отдыха.

Atrašanās vieta Курортный отель Amirandes, Grecotel Exclusive расположен в 21 км от города и порта Ираклион и в 19 км от международного аэропорта Никос Казандзакис. Расстояние до археологических раскопок Кносского дворца составляет 23 км.
Pludmales apraksts Две бухты с песчаным и песчано-галечным пляжами. Удобства на пляже включают: кабинки для переодевания, душевые, шезлонги с мягкими матрасами, пляжные полотенца и зонтики. Сервис на пляже, бесплатно — минеральная вода и фрукты, один раз в день. Для гостей Famous Class предусмотрен отдельный песчаный пляж, оборудованный белоснежными шатрами и шезлонгами. Дополнительный сервис на пляже.
 • 1. rinda
Viesnīcā

В числе удобств 10 первоклассных ресторанов, помещения для проведения совещаний и банкетные залы, а также бутики, где можно приобрести ювелирные изделия и одежду. В главном ресторане Amirandes подают блюда традиционной средиземноморской кухни в сочетании с международными деликатесами на завтрак или ужин, гости также могут насладиться изысканными блюдами интернациональной кухни в впечатляющем ресторане Lago Di Candia. Уникальный ресторан Minotaur специализируется на блюдах итальянской кухни, в его интерьере используется подлинная коллекция керамики Пикассо. Кроме этого, гости могут посетить бар у бассейна, бар у лагуны и бар на пляже.

 • A la carte restorāns
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
Bērniem Детский клуб Grecoland: дневные и вечерние мероприятия для детей от 3 до 12 лет под руководством опытного персонала. Клуб Grecoteens от 13 лет и старше. Детское кафе Tasty Corner (для детей от 3 до 12 лет, c 11:00 до 17:00, бесплатно. Детская коляска (по запросу, платно) (трость), подогреватель для бутылочек (по запросу, платно), ванночка для купания (по запросу, платно), стерилизатор для бутылочек (по запросу, платно), радио-няня (по запросу, платно).
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports В спа-центре Elixir Alchemy индийские специалисты побалуют гостей процедурами для лица и тела с использованием органических растений и экстрактов критских ароматических трав, а также аюрведических методов. Гости могут поддерживать себя в форме с помощью 3 освещенных теннисных кортов и футбольной площадки размером 5 х 5. Гольф академия: предлагает последние технические новинки для усовершенствования навыков игры.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • golfs
 • sporta zāle
 • jogas nodarbības
Telpu apraksts

Всего 212 номеров в основном трехэтажном здании, бунгало и виллах.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris (ne visās istabās)
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • vcd/dvd (ne visās istabās)
 • tālrunis (ne visās istabās)
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • peldbaseins (ne visās istabās)
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • džakuzi (ne visās istabās)
Adrese Gouves Heraklion, Heraklion, Crete 71110, Greece.
Tālruņi: Tel: +30 28970 41103
Fax: +30 28970 41113
FAQ