Aldemar Knossos Royal Beach Resort 5*– Atsauksmes

53
Novērtējums 8.510
№2 viesnīcas reitingā Herakliona
8.5 Numurs
8.8 apkalpošana
9.2 Tīrība
9.4 Uzturs
9.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Limenas-Hersonissos, pirmajā līnijā. Autobusa pietura pie viesnīcas. Tā atrodas tajā pašā teritorijā, kur viesnīca Aldemar Royal Villas. Viesnīca tika uzcelta 1991. gadā un pēdējo reizi renovēta 2019. gadā. Rajons Anissaras ir lieliska izvēle ceļotājiem, kuriem interesē jūrmala, pludmales un atpūšanās. Ieteicams ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар vic777fast
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
DETALIZĒ TAS ATSAUKSMES Viņ i atpū tā s no 10.07. 2023 lī dz 19.07. 2023 ar sievu un 11 gadus veco dē lu Norē ķ ins. Heraklionas lidostā ieradā mies ap 09.10, individuā lais transfē rs (45 eiro) lī dz viesnī cai aizņ ē ma aptuveni 25 minū tes, ieradā mies ā tri un ē rti, transfē rs un vē lā k arī ekskursijas, pē c tū res aģ entes ieteikuma pasū tī jā m no Viktorijas (+306975844310). … Tomēr ▾ DETALIZĒ TAS ATSAUKSMES
Viņ i atpū tā s no 10.07. 2023 lī dz 19.07. 2023 ar sievu un 11 gadus veco dē lu
Norē ķ ins. Heraklionas lidostā ieradā mies ap 09.10, individuā lais transfē rs (45 eiro) lī dz viesnī cai aizņ ē ma aptuveni 25 minū tes, ieradā mies ā tri un ē rti, transfē rs un vē lā k arī ekskursijas, pē c tū res aģ entes ieteikuma pasū tī jā m no Viktorijas (+306975844310). Reģ istratū rā tika uzrā dī ti reģ istrē š anā s taloni, tika aizpildī ta standarta veidlapa, mums tika izsniegta viesnī cas karte, WI-FI parole (tā darbojas perfekti visā viesnī cā ), mums piedā vā ja paē st brokastis un ierasties 1400 (standarta viesnī cas reģ istrā cijas laiks), tas viss aizņ ē ma apmē ram 5-6 minū tes. Pabrokastojā m, pā rģ ē rbā mies tualetē pie galvenā restorā na ieejas, atstā jā m mantas pie ieejas vestibilā un devā mies izpē tī t viesnī cu. Pā ris stundu laikā apbraukā jā m lielā ko daļ u viesnī cas un paspē jā m izpeldē ties jū rā un baseinā . 13:00 devos uz reģ istratū ru pajautā t vai istabiņ a gatava, istabiņ a gatava, samaksā ju viesnī cas nodevu 36 eiro un mū s aizveda uz numuriņ u ar bagiju.
Istaba, uzkopš ana. Mums bija STANDARD GARDEN VIEW istaba (112), plaš a, gaiš a istaba ar verandu un tieš ā m jauks skats uz dā rzu. Istabā ir divguļ amā gulta, faktiski no 2 gultā m un saliekamā krē sla, uz kura gulē ja mans dē ls (jauna gultas veļ a, lai gan ne 100% kokvilna), vairā k nekā pietiekami daudz mē beļ u lietā m, ledusskapis, seifs, televizors, tē jas stū rī tis - tē jkanna, krū zes tē jai, kafijai, glā zes brendijai un glā zes ū denim, kafija, tē ja, cukurs, krē jums, tur bija pat bez kapsulas))). Istabiņ ā ir pietiekams skaits rozetes, kas ir svarī gi (mums ir 3 telefoni, portatī vais dators, planš ete, e-grā mata, pulksteņ i), sapratī s ikviens, kurš ir bijis Ē ģ iptes viesnī cā s. Vannasistabā ir fē ns, jauni dvieļ i, š ampū ns, duš as ž eleja, kondicionieris, ZEALOTS OF NATURE ķ ermeņ a pieniņ š , godī gi sakot, man tas neko neizsaka))), bet sievietes saka, ka labs zī mols, nevis naidī gs. Istabā bija arī č ī bas (3 pā ri), š ū š anas komplekts (adatas, pogas, diegi), duš as vā ciņ š un maza matu gumija.
Trī s pludmales dvieļ i bija arī istabā . Viņ i arī dod vienreizē ju pudeli ū dens, nelielu pudeli brendija un nelielu iepakojumu ar mandeļ u riekstiem. No pirmā acu uzmetiena nevainojams skaitlis. Pirmo reizi bijā m nepatī kami pā rsteigti, kad vē lē jā mies televizorā atrast Vimbldonas tenisa turnī ra translā ciju, bet velti, š ķ iet, ka kanā lu ir daudz, bet(((… Tas ir dī vaini, jo reti kurš dodas jū ras atvaļ inā jumā skatī ties seriā lus vai kulinā rijas š ovus, parasti skatā s ziņ as, daž us mū zikas kanā lus un ikoniskus sporta notikumus, piemē ram, Olimpiskā s spē les, PČ , Pasaules kausu vai Eiropas č empionā tu). nis Tournament. Wi-FI darbojas labi - atradā m un noskatī jā mies internetā. Televizors vairs nebija ieslē gts. Vē lā k mū s sagaidī ja otrā bē da-bē rnam patī k iet vannā un kad vakarā pē c vannas procedū rā m atvē ra vannasistabas kanalizā ciju, ū dens sā ka tecē t no spraudņ a uz grī das.
Visticamā k, gadu gaitā (viesnī ca nav jauna) caurules ir aizauguš as, un tagad cauruļ u diametrs un lī dz ar to jaudas ir kļ uvis daudz mazā ks, un, tā kā vannas istabā ū dens lī menis ir augstā ks, tad saskaņ ā ar savienoto trauku likumu ū dens iet uz grī das. Mē s tikko gandrī z aizsedzā m noteku, atstā jā m apmē ram 20% atstarpi, ū dens notecē ja lē nā m (nu, mē s nesteidzamies))) bet vannas istabas grī da palika sausa. Tas ir, mē s savas problē mas atrisinā jā m, ne pie kā negriezā mies. Tī rī ja katru dienu, parasti pirms 14:00 - 14:30, tī rī ja, neslikti, aizmirsa uzpildī t duš as produktus - teica reģ istratū rā - uzpildī ja
Teritorija, pludmale, peldbaseini. Viesnī ca ir mā jī gs 2 stā vu bungalo kotedž u komplekss. Man patī k š ī koncepcija.
Viesnī cas teritorija ir liela (tikai pa dienu pastaigā joties pa viesnī cu, dienā noiet vairā k kā.10 000 soļ u), kopta, skaista, daudz zaļ umu (apstā dī jumos pā rsvarā ir krū mi, puķ u dobes, palmas, kā arī maz lapu koku, kas dod ē nu, tas ir lī dzī gi kā viesnī cā s Ē ģ iptē ). Teritorijā ir viss nepiecieš amais pilnī gai atpū tai - restorā ni (galvenais + vē l 5), bā ri (Main, Pool, Beach, Mylos), kafejnī ca, mini golfs, tenisa korti (pā rsegums - mā kslī gā zā le), bē rnu klubs, ū dens izklaides, spē ļ u istaba un biljarda galdi, strā dā profesionā ls fotogrā fs. Pretī reģ istratū rai ir viesu attiecī bu un automaš ī nu nomas galdi (cena pē c vienoš anā s, nav gludekļ a). Ir arī bezmaksas autostā vvieta.
Pludmale ir sava, liela, brī niš ķ ī ga pludmale ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem (brī vus vienmē r var atrast bez problē mā m), mazi oļ i zem kā jā m, ne lielas smiltis, kā daž i raksta, bet oļ i, bet ne kā Kemerā vai Melnkalnē , var staigā t (tā ir kā pē du masā ž a), ieeja jū rā ir akmens plā ksne, dabiskas izcelsmes, bet tiem, kas nav ideā li lī dzenas, es redzu, ū dens klā ts ar aļ ģ ē m m tas ir 100%, nu, ļ oti iesaku koraļ ļ us smalkā m kā jā m. Glā bē js strā dā no 10:00 lī dz 18:00, kad viņ a nav, tiek pacelts sarkans karogs ar uzrakstu NO LIFE GUARD, kas neliedz cilvē kiem peldē ties. Diezgan biež i pū š ziemeļ u vai ziemeļ rietumu vē jš (4 reizes no 9 dienā m), tad tiek pacelts sarkans karogs un glā bē js neļ auj peldē ties.
Ja vē laties peldē ties jū rā pat vē jā , to var izdarī t no platformas, no kuras paveras skats uz Hersonesas lī ci, tur ir viegli nokļ ū t - ejiet pa pludmali no galvenā s ieejas uz pludmali pa labi, t. i. , uz austrumiem, izstaigā jiet visu pludmali un ejiet pa nelī dzeno taku uz kaplič u (viesnī cas kartē tas ir atzī mē ts kā Sv. Š is lī cis ir aizsargā ts no vē ja un ir ē rts peldē š anai. Platforma var bū t slidena, esiet uzmanī gi; nelec ū denī , platforma ir ne vairā k kā metra dziļ umā , uzmanī gi nolaidies pa plā ksnē m, ieeja nav ī paš i ē rta (kā ds noņ ē ma kā pnes iebraukš anai ū denī , kas tur bija no sā kuma, turklā t uz akmeņ iem ir jū ras ež i), labā k to darī t koraļ ļ os vai krokos. Uz platformas nav glā bē ja.
Skats uz lī ci un Hersonisu vienkā rš i brī niš ķ ī gs, lī cī nemitī gi iebrauc laivas, jahtas, ekskursiju laivas (zem karaveles), uz kurā m skan skaļ a mū zika, tū risti jautri un skaļ i lec ū denī no tiem peldlī dzekļ iem, jā bū t labi sasildī ties, tū risti. Lī dz kaplič ai var nokļ ū t arī , izejot no galvenajiem vā rtiem uz ceļ a un pagriež ot pa kreisi un ejot taisni, lī dz redzat kaplič u, uz to paš u ceļ u var nokļ ū t no viesnī cas teritorijas caur sudraba juvelierizstrā dā jumu darbnī cu, kas atrodas tieš i blakus veikalam un kafejnī cai.
Tiem, kas nevē las š ā dus sarež ģ ī jumus, viesnī cā ir peldbaseini ar jū ras ū deni, teritorijā ir daudz peldbaseinu, bet ir 2 no tiem publiskai lietoš anai: pirmais (lielais) atrodas tieš i galvenā s ē kas priekš ā , izeja no vestibila, otrais (mazais) lī menis zemā k. Ir arī bē rnu baseins, ļ oti maziem bē rniem - tas atrodas netā lu no pludmales, diezgan tā lu no galvenajiem baseiniem.
No viesnī cas vadī bas viedokļ a grafiks ir ļ oti efektī vs - cilvē ki mazā k mainī s dvieļ us, mazā ks ū dens un mazgā š anas lī dzekļ u patē riņ š...(piemē ram, 9 dienā s mainī jā m 5 reizes). Nomazgā ties ar saldū deni var gan pludmalē , gan pie baseiniem, ir krā ni kā ju mazgā š anai.
Pā rtika, restorā ni. Mums bija HB tipa ē diens (brokastis, vakariņ as), ticiet man, pietiek. Ē dā m galvenajā restorā nā , uz pā rē jiem negā jā m, starp citu no restorā na paveras brī niš ķ ī gs skats uz jū ru. Brokastis ir standarta: ceptas, vā rī tas olas, omlete, sautē ta, bekons, desiņ as, sagriezti sieri un desiņ as, jogurti, dā rzeņ i, augļ i (ā boli, banā ni, vī nogas, arbū zi, melones, ķ irš i, kivi, persiki, nektarī ni), pankū kas, kruasā ni, tiem medus, kruasā ni, ievā rī jumi. Kafiju vai tē ju no tē jkannā m lej viesmī ļ i, tā dus dzē rienus kā sulas no automā ta var liet paš i, gā zē tie dzē rieni nebija. Ir arī divi ū dens dzesē tā ji galvenajā restorā nā un vē l viens dzesē tā js galvenajā bā rā . Restorā ns tiek atvē rts 07.
00, bet jū s varat kaut ko ē st kaut kur no 07.10-07.15, jo viņ i tikai sā k celt ē dienus, cept olas un pankū kas. Vismazā k cilvē ku restorā nā no 07.00 lī dz 08.00, no 8.00 lī dz 09.00 vairā k un no 09.00 lī dz 10.00 – pilns. Vakariņ as - pie ieejas tevi sagaida smuka meitene, ziņ o pa radio vienam no hallē esoš ajiem menedž eriem un viņ š pavada lī dz galdiņ am, vienlaikus jautā jot, vai esi apmierinā ta ar viņ a piedā vā to vietu. Uzreiz parā dā s viens no viesmī ļ iem un jautā , ko dzersi, pē c HB sistē mas vakariņ ā s visi dzē rieni, ieskaitot ū deni, ir apmaksā ti - vajag vai nu pieņ emt, vai ņ emt All inclusive, vai vispā r neko dzeramo nepasū tī t. Ē dienus var uzskaitī t diezgan ilgi - ir teļ a un cū kgaļ a, jē ra vai jē ra gaļ a, trusis, pī le, daž ā das zivis (pā ris reizes bijā m kū pinā juš i lasi), katru dienu kaut kas no jū ras veltē m - kalmā ri, garneles, astoņ kā ji, sē pijas. Kā du dienu bija pat gliemež i! Pirmo reizi izmē ģ inā ju chili con carne - ļ oti garš ī gi. Ļ oti garš ī gi deserti un liela izvē le.
Saldē jums man ne visai garš oja (ir 4 vai 5 daž ā di), bet mē s to ē dā m kafejnī cā Retimnā un Agios Nikolaos - tas arī bija viens un tas pats. Te pat redzē ju tā dus ē dienus kā pankū kas ar spinā tiem un kotleti no cukini un Ķ ī nas kā postiem, protams tā das lietas neē dī š u, bet pats fakts!! ! Viss ļ oti garš ī gi - cieņ a š efpavā ram un visai pavā ru komandai! Vē los atzī mē t nevainojamo organizā ciju (iedomā jieties, ka š ī ir sezonas virsotne, viesnī ca ir 100% pilna), nekur nav rindu, un ir pietiekami daudz trauku un piederumu! Lieliska vadī ba, lielisks visas restorā na komandas darbs!!!
Pakalpojumi.
Reģ istratū ras darbs - nevainojami, sazinā jā s 3 reizes, 1 - prasī ja autobusa grafiku (tieš i no galvenā s ē kas varat doties uz Hersonesos, Heraklion, Agios Nikolaos) - viņ i iedeva izdrukā tu grafiku, 2 - teica, lai piegā dā tu š ampū nus un duš as ž elejas - viss notika tajā paš ā dienā , 3 - lū dza izdrukā t iekā pš anas kartes uz lidmaš ī nu, 3 - lū dza izdrukā t iekā pš anas kartes uz lidmaš ī nas minū tes. Tī rī š ana istabā ir laba, nekā du sū dzī bu.
Animā cija - nevaru objektī vi novē rtē t viņ u darbu (fakts ir tā ds, ka mums tas nav ī sti vajadzī gs), bet es redzē ju, ka komanda bija jautra, enerģ iska, pā ris reizes skatī jos ū dens aerobiku baseinā , mana sieva pat bija pā ris reizes))), 3 reizes devos uz vakara izrā di amfiteā trī , un vienu reizi man tas pat patika - eņ ģ elis uzminē ja un demondy komanda. n bija daudz skaistā ks par eņ ģ eli, tas ir kā dzī vē , pā rē jā dē monu komanda uzvarē ja))). Nevaru neatcerē ties, kā vakarā skanē ja dzī vā mū zika galvenajā bā rā - vienu dienu meitene (pie ģ itā ras) un puisis spē lē ja tik dvē selisku kantrī blū zu, citu dienu - saksofonists, redzē ju meiteni spē lē jam elektrisko vijoli. Ļ oti patika. Viesu attiecī bas - nav vē rtē juma, netika piemē rots. Domā ju, ka jā izceļ tā du cilvē ku darbs, kurus lielais vairums nepamana (tas ir smags darbs) - dā rznieki, apkopē jas, veļ as mazgā tā jas - cieņ a, viesnī ca gandrī z ideā lā stā voklī.
Apkā rt viesnī cai. Viesnī cas tuvumā nav tik daudz lietu, izejot no galvenajiem vā rtiem, pagriezieties pa labi un ejiet 200 metrus, ir veikals (kū rorta cenas - sula 1 litrs - 1.8 - 2.0 eiro, kola 2 litri - 2.20 eiro, Pringles - 3.50 eiro), ir suvenī ri, vī ns, cita alkohola bā rs u. t. t. Ja dodies Hersonisas virzienā (turp ir kā di 3 km, jo ​ ​ man ir karsts, tas ir tā ds prieks, bet cilvē ki iet) kaut kur 150 metrus tā lā k var redzē t Saradari restorā nu, mē s tur negā jā m, bet kaut kur lasī ju, ka viņ i to slavē . Tas ir viss. Bet ir autobusi, taksometri, auto noma...
Daž ā di. Ir daž as vē lmes, nevis komentā ri. 1.
Esam ļ oti apmierinā ti ar organizā ciju un gidi Jeļ enu, pat mū su bē rnu, kuram š ī s ekskursijas parasti nepatī k. Ekskursijas tika veiktas caur Viktoriju, kontaktpersonu apskata sā kumā.
Visbeidzot, galvenais kritē rijs viesnī cas vē rtē š anā ir tas, vai jū s uz to nā ktu vē lreiz un vai ieteiktu š o viesnī cu draugiem un paziņ ā m - uz abiem jautā jumiem - NOTEIKTI JĀ .
аватар dai-711
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca sastā v no greznā m divstā vu kotedž ā m, kas celtas Knosas pils stilā . Visā m villā m ir ekskluzī vs dizains, kas apvieno nacionā lo Krē tas stilu ar jū gendstilu. Viesnī ca atrodas paš ā krastā , netā lu no lidostas, tajā ir iekopta zaļ ā zona, 2 centrā lie ā ra baseini ar jū ras ū deni, 1 iekš telpu saldū dens baseins, daudzi restorā ni ar gardē ž u virtuvi. … Tomēr ▾ Viesnī ca sastā v no greznā m divstā vu kotedž ā m, kas celtas Knosas pils stilā . Visā m villā m ir ekskluzī vs dizains, kas apvieno nacionā lo Krē tas stilu ar jū gendstilu.
Viesnī ca atrodas paš ā krastā , netā lu no lidostas, tajā ir iekopta zaļ ā zona, 2 centrā lie ā ra baseini ar jū ras ū deni, 1 iekš telpu saldū dens baseins, daudzi restorā ni ar gardē ž u virtuvi. Ļ oti izpalī dzī gs personā ls. Iesakā m ģ imenes atpū tai.
аватар Anatolij84388
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Izvē lē jos š o viesnī cu pē c izskata, pē c reklā mas. Sā kumā gribē ju citu viesnī cu, bet man patika teritorija š ajā , tā pē c izvē lē jā mies to. Ar istabu viss bija kā rtī bā . Lieliska teritorija, katru rī tu celiņ i tiek mazgā ti ar mopiem, viss kā rtī bā . … Tomēr ▾ Izvē lē jos š o viesnī cu pē c izskata, pē c reklā mas. Sā kumā gribē ju citu viesnī cu, bet man patika teritorija š ajā , tā pē c izvē lē jā mies to. Ar istabu viss bija kā rtī bā . Lieliska teritorija, katru rī tu celiņ i tiek mazgā ti ar mopiem, viss kā rtī bā . Man nepatika iet jū rā , tur ir aļ ģ es, akmeņ i, tā pē c es tur pirku vairā kas reizes, pā rē jo laiku pavadī ju pie baseiniem. Paņ ē mā m brokastis un vakariņ as, un es to nož ē loju, daž reiz gribas pusdienot, vajadzē ja ņ emt visu iekļ auts. Ekskursijas ir daž ā das, daž as ir labas, daž as ne tik labas. Braucā m uz Safari, tur dž ipi protams veci, bez tehniskā s apskates tur viss karā jas tajos, turklā t ļ oti karsts, vajag dž ipus ar kondicionieri), aizbraucā m arī uz rū pnī cu kur taisa naž us - mums patika. Visas ekskursijas tika pirktas no gida, par viņ a darbu mums nebija pretenziju.
аватар marinaostrovk
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Plā nojot braucienu, domā jā m, ka viesnī ca nav diez ko liela izmē ra. Patiesī bā izrā dī jā s gluž i otrā di, tas ir milzī gs. Ļ oti interesants un neticami skaists rajons, kurā atrodas divstā vu kotedž as, visas pasteļ toņ os patī kamā s krā sā s, sadalī tas pa grupā m, ir vairā kas kotedž as ar baseinu, ir pat pludmales, par kurā m ne visi atpū tnieki zina. … Tomēr ▾ Plā nojot braucienu, domā jā m, ka viesnī ca nav diez ko liela izmē ra. Patiesī bā izrā dī jā s gluž i otrā di, tas ir milzī gs. Ļ oti interesants un neticami skaists rajons, kurā atrodas divstā vu kotedž as, visas pasteļ toņ os patī kamā s krā sā s, sadalī tas pa grupā m, ir vairā kas kotedž as ar baseinu, ir pat pludmales, par kurā m ne visi atpū tnieki zina. Viesnī ca atrodas netā lu no lidostas, braucā m 20 minū tes, un no pilsē tas 10 minū tē s, ļ oti ē rti ar bē rniem. Viesnī ca atrodas kalnā , ļ oti gleznainā vietā , ar kā pnē m un alejā m, kam tas ir svarī gi, ir vē rts padomā t. Bet tas nav svarī gi. Viesnī ca visā dā ziņ ā ir ideā la. Apkalpoš ana, ē dieni un numuriņ i ir ideā lā stā voklī un pā rdomā ti. Ī paš i vē los izcelt lielisko servisu, ar tā du kvalitā ti un apkalpoš anu nesastopam tik biež i, kā gribē tos, bet Knossos Royal Hotel viss ir lieliski. Ar gandrī z pilnu slodzi mū s katru dienu atpazina, un visas mū su vē lmes tika precī zi atcerē ties ar galdiņ u restorā nos, dzē rieniem bā rā , un gandrī z visi darbinieki, ar kuriem viņ i ikdienā sastapā s, atcerē jā s mū s un bē rnus pē c vā rda! Istabu skaits ir izremontē ts. Rezervē ja VIP bungalo, un tas ir lieliski! Mums bija pieejams sā lsū dens baseins, š ī s telpas atrodas vistuvā k jū rai. Turklā t numurā reģ istrē š anā s brī dī un pē c tam papildus bā ram bija ziedi un augļ i, mini bā rs ar bezalkoholiskajiem dzē rieniem, Aldemar VIP duš as piederumi un peldmē teļ i. Kopumā istaba ir skaista, plaš a un ar lielisku uzkopš anu. Reģ istrē joties mū s gaidī ja pudele vī na, ļ oti garš ī gi)). Jū s varat runā t par ē dienu viesnī cā ilgu laiku, bet tad viss mans pā rskats sastā vē s no ē dienu saraksta)). Var tikai teikt, ka bija daudz zivju gaļ as ē dienu, jū ras veltes, augļ i, olī vas, kuras es mī lu jebkurā variantā , daudz sieru un citu labumu, saldumu. 4 restorā ni: galvenais restorā ns, Fontana gardē ž u restorā ns, Artemis krogs, restorā ns-bā rs pludmalē . Ir arī.3 lieliski bā ri, Kafeneio bija mū su mī ļ ā kais, vairā k kā kafejnī ca grieķ u stilā . Ir pat bē rnu restorā ns Aldy un restorā ns pludmalē . No visiem restorā niem, protams, labā kais ir Fontana ar dzī vo mū ziku un lielisku skatu uz jū ru. . Arī mums pē c All Inclusive sistē mas ū denssporta centrā varē ja bez maksas braukt ar katamarā nu un kanoe laivu, vindsē rferiem ir dē ļ i, bet tikai ar sertifikā tiem. Mē s brokastojā m restorā nā pludmalē , un mū su skaistā diena vienmē r sā kā s ar to. Bē rniem ir Aldy klubs, š ī ir ī paš i aprī kota zona ar saviem baseiniem, slidkalniņ iem, š ū polē m un strū klakā m, pirā tu kuģ iem. Ir arī galdi ar saldumiem, saldē jumu un sulā m. Visa bē rnu programma ir ļ oti intensī va, bē rni vienkā rš i netiks izvilkti no kluba. Jū ra pie viesnī cas ir skaidra, pludmales tī ras, bet vietā m vē lami apavi, lai gan tos neizmantojā m, patika pat viegla pē du masā ž a uz gludiem oļ iem. Mē s esam tikai priecī gi, ī paš i bē rni, ka nokļ uvā m š ajā viesnī cā pirmajā ceļ ojumā uz š o brī niš ķ ī go valsti, gaidiet mū s atkal!
аватар leto_12_2012
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Kā jau solī ju, rakstu atsauksmi par viesnī cu. Daudz ko š ajā viesnī cā redzē ju pirmo reizi. Bija gan plusi, gan mī nusi. Mē s dzī vojā m Villa Ariadna, piektajā istabā . Ieeja caur balkonu. Forš i, bet ne ī paš i ē rti. … Tomēr ▾ Kā jau solī ju, rakstu atsauksmi par viesnī cu. Daudz ko š ajā viesnī cā redzē ju pirmo reizi. Bija gan plusi, gan mī nusi. Mē s dzī vojā m Villa Ariadna, piektajā istabā . Ieeja caur balkonu. Forš i, bet ne ī paš i ē rti. Villa ir labā kā atraš anā s vietas ziņ ā . Mazs - tikai 7 istabas, bet baseins liels un ar jū ras ū deni. Un kā dus saulrietus mē s baudī jā m sē ž ot istabā ! Istaba liela, bet galvenais ē rta. Pietiks vietas visam. Seš i krievu valodas kanā li. Cieņ a. Kā jau tas biež i notiek, es nemanī ju š ķ elš anos personā la attiecī bā s starp krievvalodī gajiem un citiem. Tikai galvenajā restorā nā ir viens augstprā tī gs viesmī lis. Ē diens ir normā ls un labā k ņ emt VISU, nejutī sies kā izstumts. Pirmo reizi visā s ekskursijā s redzē ju tī ri koka grī du. Lī dzī gi bija tikai ekoviesnī cā - Galapagu salā s. Un, lai gan grī da ļ oti č ī kst, bija pā rsteidzoš i pa to staigā t. Pā rsteidza bā ra darbs reģ istratū rā , no 18-00. Es nekad neesmu redzē jis, ka bā rs bū tu atvē rts tik vē lu. Reģ istratū rā vienmē r ir krieviski runā još s darbinieks. Ja jums bū s jā maina rē ķ ins par nieku, tad viņ i jū s nosū tī s uz PlayRoom uz ierī ci, bet viņ i aizmirsī s pateikt, ka ieturē s komisiju. Numura pagarinā jums - 40 eiro. Esam ļ oti pateicī gi bā rmenei Rulai no Manitari bā ra, bez viņ as viesnī ca daudz zaudē tu, un pieklā jī gajai Kristī nai no galvenā restorā na. Ekskursijas no tū roperatora ir 4-5 reizes pā rspī lē tas. Individuā lā ekskursija uz vienu dienu ar tū roperatoru -700 eiro, ar tū risma aģ entū ru -350, ar Periklu -150. Vlichku koordinā tes. Uz Santorini lidojā m ar helikopteru: tū roperatoram prasī ja 6100 eiro, ar tū risma aģ entū ru vienojā s 3000. Naž u fabrika ir ī sta, nevis viltojums. Pē c profesijas viņ š ir instrumentā lists. Nopirka divus naž us. Bet vajag notrulinā t, lai nebū tu problē mu muitā . Zeva alā : grū ti uzkā pt alā un nokā pt alā - tas nav tā vē rts. Ja ir jautā jumi, mē ģ inā š u atbildē t.
аватар m.janckova
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Interesanti, kā pē c internetā ir tik daudz pretrunī gu atsauksmju par š o viesnī cu. Un es nolē mu uzrakstī t savu atsauksmi, lai izteiktu savu viedokli. Pirmais ir baseins ar jū ras ū deni, jā , ū dens tieš ā m dedzina acis, bet kurš gan traucē peldē ties otrajā ar saldū deni. … Tomēr ▾ Interesanti, kā pē c internetā ir tik daudz pretrunī gu atsauksmju par š o viesnī cu. Un es nolē mu uzrakstī t savu atsauksmi, lai izteiktu savu viedokli. Pirmais ir baseins ar jū ras ū deni, jā , ū dens tieš ā m dedzina acis, bet kurš gan traucē peldē ties otrajā ar saldū deni. Sauļ oš anā s krē slu ir vairā k nekā pietiekami, mums ar to vienmē r nebija problē mu, ne pludmalē , ne baseina tuvumā . Cenas tieš ā m dā rgas, tā pē c ir ļ oti izdevī gi ņ emt viss iekļ auts. Bē rniem š eit vispā r ir paradī ze. Izcils bē rnu klubs. Saldē jums uz katra stū ra. Liela izvē le ē st cik gribi. Bē rnu kluba vadī tā ja, ja nemaldos viņ u sauc Demitra ir brī niš ķ ī gs cilvē ks, bē rnu brī vā laika pavadī š ana ir ļ oti labi organizē ta. Mū su bē rns bija ļ oti apmierinā ts. Animā cija viesnī cā ir laba bez pā rlieka fanā tisma. Neuzkrī toš i piedā vā piedalī ties daž ā dā s spē lē s un aktivitā tē s. Tiem, kam patī k atvaļ inā juma dienas sē dē t internetā , iespē jams, š ī viesnī ca nav piemē rota, jo internets ir patieš ā m lē ns. Brī vdienā s mums to nevajadzē ja. Ē diens ir izcils. Brokastis tieš ā m ir nedaudz vienmuļ as, bet pusdienā s un vakariņ ā s ir ļ oti laba izvē le, ko ē st. . Pagatavojiet gardu š efpavā ru, ī paš s paldies. Ir viss un vairā ku veidu gaļ a un vistas un jū ras veltes. Viņ i gatavo daž ā dos veidos un sautē un grilē , kopumā jū s noteikti nepamostaties izsalkuš i un vienmē r ir ar ko pabarot bē rnu. Diezgan daudz augļ u un saldumu. Es arī gribu runā t par pludmali. Principā tie ir divi, bet vienā ir jū ras ež i, tā pē c tur labā k peldē ties peldč ī bā s. Pludmales pietiekami daudz noņ em sauļ oš anā s krē slus, kā es rakstī ju iepriekš . Pludmalē ir bā rs. Nu es beigš u savu apskatu ar mū su istabas aprakstu. Pirmā ir tī rī š ana, es neteikš u, ka ir pieci plus, bet viņ i to labi tī ra. Un pats galvenais, laicī gi un regulā ri. Mē beles ir normā la elektronika darba stā voklī gulta ē rta. Bū tī bā kas vē l ir vajadzī gs. Ī sā k sakot, ja neatrodat vainas sī kumos, tad viesnī ca ir ideā li piemē rota ģ imenes atpū tai, mums viss patika.
аватар aevseeva2544
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s atpū tā mies kā ģ imene 2016. gada jū lija sā kumā , ģ imenes istaba. Viesnī cā ieradā mies agri no rī ta, pē c tam mū s uzreiz aizsū tī ja brokastī s aizpildot kartes, viņ i teica, ka numurs bū s jā gaida lī dz 2 stundā m, Protams, mē s bijā m sarū gtinā ti, bet tā di ir noteikumi. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies kā ģ imene 2016. gada jū lija sā kumā , ģ imenes istaba.
Viesnī cā ieradā mies agri no rī ta, pē c tam mū s uzreiz aizsū tī ja brokastī s
aizpildot kartes, viņ i teica, ka numurs bū s jā gaida lī dz 2 stundā m,
Protams, mē s bijā m sarū gtinā ti, bet tā di ir noteikumi. Pē c brokastī m mē s
Viņ i teica, ka istabu iedos lī dz pulksten 11 no rī ta! Un tā arī notika)) Mū s aizveda uz
istabu un paskaidroja visu nepiecieš amo informā ciju par viesnī cu))
Istabā viss kā rtī bā , 2 istabas, skaists stils, lielisks skats pa logu
uz dā rzu un mazliet jū ras. Plaš a vannas istaba un viss nepiecieš amais
labierī cī bas. Tī rī š ana notiek regulā ri, nav pat mazā ko sū dzī bu par darbu
kalpones.
Viesnī cas teritorija ir zaļ a, kopta un liela, neraugoties uz maksimumu
sezona. Pludmale laba, smilš aina, bet pie ieejas jū rā ir plā ksnes un viļ ņ i
katru dienu 3 dienas no 10 bija gandrī z neiespē jami ieiet ū denī ,
atpū sties pie baseina. Starp citu, kurš aizņ em sauļ oš anā s krē slus ar dvieļ iem -
tas te nav vē lams, jū su garajā laikā tiek ņ emti lī dzi dvieļ i
prombū tne. Un tas ir pareizi!
Ē diens viesnī cā ir labs! Jū ras veltes, suš i, zivis, gaļ a, gliemež i utt.
tā lā k, salā tu, uzkodu, svaigu augļ u un desertu pā rpilnī ba - tas viss
prezentē ts galvenajā restorā nā . Papildus bufetei mē s apmeklē jā m
tematiskā s vakariņ as, laba vakara daudzveidī ba un ļ oti garš ī gs ē diens)))
Apkalpoš ana viesnī cā lī menī , krieviski runā još s personā ls visur, milzī gs
paldies meitenei Katerinai, ļ oti draudzī ga un profesionā la
vadī tā js.
Animatori ir milzī gs viesnī cas pluss, viņ i visu dienu stā v kā jā s un saņ em
publika ar blī kš ķ i, sā ciet no paš a rī ta lī dz vē lam vakaram, bē rni
animā cija un mini diskotē ka ir pelnī juš i mū su sirsnī gu pateicī bu, meita
tagad grib tikai š ajā viesnī cā !
Ar pā rliecī bu varu teikt, ka Aldemā ram ir latiņ a un reputā cija
viesnī ca pamatoti augsta!
аватар dreamer15
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Esmu profesionā ls tenisists un ierados š ajā viesnī cā ar cerī bā m turpinā t trenē ties atvaļ inā juma laikā , ko arī izdarī ju. Viesnī cā ir lieliska trenaž ieru zā le, ir tenisa korts, pā ris reizes apmeklē ju nodarbī bas pie trenera, lai trenē tos ar profesionā lu pretinieku. … Tomēr ▾ Esmu profesionā ls tenisists un ierados š ajā viesnī cā ar cerī bā m turpinā t trenē ties atvaļ inā juma laikā , ko arī izdarī ju. Viesnī cā ir lieliska trenaž ieru zā le, ir tenisa korts, pā ris reizes apmeklē ju nodarbī bas pie trenera, lai trenē tos ar profesionā lu pretinieku. Devos uz iekš telpu baseinu, bet atlikuš o laiku nolē mu pavadī t jū rā , par laimi, ū dens bija ļ oti tī rs un pludmale vienmē r bija kopta, un sauļ oš anā s krē slu pietika visiem.
Man patika ē diens restorā nā , ļ oti garš ī gs, un galvenais veselī gs! Pati esmu veselī ga uztura piekritē ja, svē tkos par to nemī lu aizmirst, tā pē c man tas bija rā dī tā js, ka ē dienkarte š eit ir daudz labā k pā rdomā ta, š ķ iet daudzveidī ga, bet tajā paš ā laikā Varē ju atrast visu, ko ikdienā ē du.
Kas attiecas uz apkalpoš anu, esmu nepretenciozs, bet tomē r pievē rš u uzmanī bu personā la draudzī gumam, varu teikt, ka š eit visi bija ļ oti pieklā jī gi un vienmē r gatavi palī dzē t, kopumā sveš ā valstī nekad nebija bezpalī dzī bas sajū tas , jo tuvumā vienmē r bija viesnī cas darbinieki un viesnī cas gide Anastasija .
Ar atpū tu biju apmierinā ta, Krē tā biju pirmo reizi, bet ne pē dē jo, jo bez Santorini un Knosas pils man nebija laika apskatī t visu, ko vē lē jos, un pati viesnī ca atstā ja ļ oti patī kamu iespaidu, Es to iesaku.
аватар mariashishkina8
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ilgi izvē lē jā mies, kur pavadī t vasaras brī vdienas kopā ar ģ imeni, un izdarī jā m pareizo izvē li, rezervē jot Aldemar Knossos Royal Krē tā . Jū nija sā kumā pavadī ja tur 2 nedē ļ as. Atpū tos ar vī ru un diviem bē rniem (6 un 13 gadi) un draugiem ar 8 gadus vecu meitu. … Tomēr ▾ Mē s ilgi izvē lē jā mies, kur pavadī t vasaras brī vdienas kopā ar ģ imeni, un izdarī jā m pareizo izvē li, rezervē jot Aldemar Knossos Royal Krē tā . Jū nija sā kumā pavadī ja tur 2 nedē ļ as. Atpū tos ar vī ru un diviem bē rniem (6 un 13 gadi) un draugiem ar 8 gadus vecu meitu. Man labā k patī k ceļ ojumi uz Eiropu (Roma, Parī ze, Barselona... ) un baidī jos, ka 2 nedē ļ as vienā viesnī cā bū s garlaicī gi, bet bē rnu dē ļ , protams, vienmē r braucam uz jū ru uzlabot veselī bu. vasara. Bailes bija veltī gas!

Ī sumā par plusiem: viesnī cas kompleksa teritorija ir milzī ga, pludmale ir plaš a smilš u un oļ u, netā lu no lidostas un pats galvenais, pastaigas attā lumā no Hersonisas. Bē rniem ir visi nosacī jumi (š ajā ziņ ā , protams, man tik mī ļ ā s luksusa pilsē tas viesnī cas zaudē Aldemā ram). Man patī k, ka miniklubā ir programmas daž ā da vecuma bē rniem un atseviš ķ i pusaudž iem. Mū su bē rniem svarī gs punkts ir ū dens slidkalniņ a klā tbū tne, viņ i tur pavadī ja pusi laika!
Ē diens patika, daudzveidī gs, uz vietas vairā ki bā ri, restorā ni, tavernas. Mē s palikā m All Inclusive. Man patika virtuve Artemī das krodziņ ā , tā s apmeklē jums ir iekļ auts 1 reizi pē c iepriekš ē jas rezervā cijas. Blakus viesnī cā ir spa centrs Royal Mare Thalasso, aizgā ja uz masā ž u, nav slikti.

No mī nusiem - telpu dizains, bet varbū t tas ir mans subjektī vais viedoklis. Viesnī ca ir veidota grieķ u ciemata stilā un numuri ir atbilstoš i - gaiš i, siltā s krā sā s, vienkā rš i, un man patī k klasika. Jā , un modernā ks remonts nebū tu lieks. Bet istabā s viss darbojā s, un ar tī rī š anu nebija problē mu, fotogrā fiju redzē jā m iepriekš , tā pē c par to nesū dzos.

Man patika viesnī cas rajons. Tas darbojas jau ilgu laiku, tā pē c teritorija ir diezgan zaļ a un sakopta. Kopumā lieliski atpū tā mies, pilnī gi iespē jams, ka atkal lidojot uz Krē tu, izvē lē simies to paš u viesnī cu.
аватар
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sveiki, apmē ram mums bija ģ imenes brī vdienas. Krē ta no 14. - 28. jū nijam Aldemar Knossos Royal viesnī cā , tā atrodas Anissaras ciematā , netā lu no Hersonisas (var ar kā jā m min. 30 vai ar taksometru 7 €). Mē s bijā m trī s: es ar vī ru un 10 gadus vecs bē rns. … Tomēr ▾ Sveiki, apmē ram mums bija ģ imenes brī vdienas. Krē ta no 14. - 28. jū nijam Aldemar Knossos Royal viesnī cā , tā atrodas Anissaras ciematā , netā lu no Hersonisas (var ar kā jā m min. 30 vai ar taksometru 7 €). Mē s bijā m trī s: es ar vī ru un 10 gadus vecs bē rns. Ieejot viesnī cā uzreiz var redzē t apkalpoš anas lī meni. Reģ istratū ras ir draudzī gas, viss organizē ts, ā tri, bijā m uzreiz iekā rtojuš ies, jo. Ieradā mies 15:00 (starp citu, viesnī ca atrodas 20 minū š u attā lumā no lidostas). Mū su bagā ž a tika iekrauta mazā maš ī nā un aizvesta lī dzi tieš i uz istabu. Mē s rezervē jā m divvietī gu VIP istabu front sea kategoriju un faktiski iekļ uvā m tajā . Mū su istaba atradā s otrajā stā vā , ē rta, plaš a, labs skats, tī rs. Protams, uzreiz visu pā rbaudī ju: kondicionieris darbojā s pareizi, bija televizors (pat satelī ttelevī zija), ledusskapis, minibā rs ar bezalkoholiskajiem dzē rieniem, seifs (pilnī gi bez maksas), fē ns un vannas piederumi. (viss lī dz nagu vī lei un vates kociņ iem). Katru dienu viņ i mums nesa ū deni un tē ju uz istabu. . Wi-fi darbojā s labi, tas mums ir ļ oti svarī gi, jo manam vī ram bija attā linā ts darbs, tikai neliela trafika, tikai 50 MB dienā uz vienu ierī ci, tā pē c man bija jā ņ em papildu nr. Mums tas maksā ja 42 € nedē ļ ā . Faktiski tī rī ts katru dienu, kā arī mainī ti dvieļ i. Viss augstā kajā lī menī!! ! ! Mē s ieradā mies sistē mā All Inclusive. Brokastis un vakariņ as notika galvenajā restorā nā tieš i virs reģ istratū ras, bija noteikts apģ ē rba kods: peldkostī mi un ī si š orti vī rieš iem nebija atļ auti. . Pusdienas uzkodu bā rā pie baseina. Zviedru galds mū s vienmē r ir iepriecinā jis ar ē dienu un zivju un gaļ as un putnu gaļ as pā rpilnī bu. Vakariņ ā s š efpavā rs pagatavoja firmas ē dienu, rinda sastā jā s rindā . Kaut kā viņ i pat pasniedza suš i, lai gan mazos. Piektdienā s parasti bija itā ļ u ē dienkarte. Vienmē r ir zupas un daudz daž ā du saldumu. Reģ istrē joties mums uzdā vinā ja kuponus alacard restorā niem, uz tiem noteikti jā piesakā s iepriekš , jo var nebū t brī vu galdiņ u. Pirmais, ko apmeklē jā m, bija krodziņ š "Artemis", laba virtuve, lielas porcijas, lielisks galda klā jums. Vakariņ ā s bijā m pludmales bā rā , arī nebija slikti, bet man vairā k patika taverna. Pasū tī jā m Omā ru vakaru gardē ž u restorā nā "Fontana Amorosa" - bija ļ oooooti garš ī gi, laizī sit pirkstus, pat mans bē rns ē da, lai gan viņ š ir izvē lī gs pret š ā diem produktiem. Vakaros pē c vakariņ ā m varat pasē dē t centrā lajā bā rā , iedzert glā zi vī na un baudī t dzī vo mū ziku vai doties uz animā cijas programmu. Katru dienu ir savā dā k, labi padarī ti puiš i strā dā no 9 rī tā lī dz vē lam vakaram, š autriņ as, pludmales volejbols 2 reizes dienā , pilates, ū dens aerobika, stiepš anā s un daudz kas cits. Garlaicī gi nebū s ne bē rniem, ne pieauguš ajiem. Papildus tam mē s katru dienu gā jā m uz tenisa nodarbī bā m, starp citu, ir lielisks jauns kvarca pā rklā jums un spē lē jā m minigolfu. Mani vī rieš i arī piedalī jā s ū dens sporta veidos, kuru centrā bija piekraste, kamē r es apmeklē ju Royal Mare spa (iesaku, viņ iem ir lieliski masā ž as terapeiti). Vispā r ļ oti skaista, liela zaļ ā zona, ir pat maza baznī ca. Pludmale pie viesnī cas, absolū ti bezmaksas sauļ oš anā s krē sli un saulessargi, ir pā rģ ē rbš anā s kabī nes un duš as. Nav liels mī nuss ir akmens ieeja jū rā , noteikti vajag č ī bas. Un tā jū ra ir tī ra, bez ež iem un aļ ģ ē m, bet biež i vien viļ ņ ojas. Kopumā atpū ta izdevā s, mū su ģ imenei viss patika! Viesnī ca atbilst savam lī menim, bet es ieteiktu viņ iem veikt kosmē tisko remontu istabā s. Un viss ir tik brī niš ķ ī gi! Noteikti atgriezī š os!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums _615007
Labvakar. Tagad es apsveru šo viesnīcu 3 cilvēku ģimenes ceļojumam no Minskas septembra mēnesī. No šobrīd piedāvātajiem priekšlikumiem Bungalow Garden View (sava ​​veida bungalo ar skatu uz dārzu). Līdz ar to jautājumi. Vai to var aizstāt ar skatu uz jūru? Un ir zināmas bažas, ka šie bungalo ir, teiksim, "otrās klases" un iekšējais serviss būs vājš. Šie pieņēmumi izriet no dažām atsauksmēm.
7 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca

Отель расположен в Лименас-Херсониссос, на первой линии. Автобусная остановка перед входом в отель. Находится на одной территории с отелем Aldemar Royal Villas. Отель был построен в 1991 году, последняя реновация проведена в 2019 году. Аниссарас — отличный выбор, если вам интересны морское побережье, пляж и релаксация. Рекомендуется для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Отель в 23 км от международного аэропорта г. Ираклион, в 30 км от г. Агиос-Николаос, 2 км от Херсониссоса, в Лименас-Херсониссос. Автобусная остановка перед входом в отель.
Pludmales apraksts На пляже есть кабинки для переодевания и душ. Самый крупный и центрально расположенный пляж Херсониссоса тянется от отеля Creta Maris и предлагает широкий выбор водных видов спорта.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Гости комплекса Aldemar Knossos Royal могут посетить один из многочисленных ресторанов, среди которых ресторан изысканной кухни Fontana Amorosa, настоящая итальянская пиццерия и греческая таверна Artemis.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Маленькие гости могут весело провести время на разнообразных детских площадках, водных горках и в специальных бассейнах, а также заняться творчеством.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
 • aukle
Izklaide un sports Аквааэробика, 9 теннисных кортов (7 с земляным покрытием, 2 с кварцевым покрытием), дартс. Активная анимация в течение всего дня и вечерняя развлекательная программа.
 • sauna/vanna/hammam
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti
 • golfs
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • niršana
 • vindsērfings
 • disko klubs
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предоставляет проживание в 346 красивых номерах. Состоит из основного здания и комплекса двухэтажных бунгало.

Istabās

Номера с бесплатным Wi-Fi, индивидуальным кондиционером, персональным сейфом, телевидением и патио. Некоторые номера выходят окнами на сад. В номерах гости смогут воспользоваться собственными ванными комнатами с ванной, феном и джакузи.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese 700 14, Лименас Херсонису, Крит
Tālruņi: +30 28970 27 400
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, гольф (платно). В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.