Nana Golden Beach 5*– Atsauksmes

23
Novērtējums 8.510
№4 viesnīcas reitingā Herakliona
8.6 Numurs
8.7 apkalpošana
8.8 Tīrība
9.0 Uzturs
8.9 Infrastruktūra
Ģimenes viesnīca ar mājīgu zaļo zonu un attīstītu infrastruktūru. Daudzveidīgs ēdiens un ikdienas vakara šovi starptautiskās valodās. Komplekss atrodas labā vietā netālu no kūrortpilsētām Hersonisas un Stalidas, kur ir daudz tavernu, bāru un suvenīru veikalu. Vakara pastaigu gar krastmalu cienītājiem patiks. Atvērts 1985. gadā. 2019. gadā viesnīcā tika veikts globāls remonts, tika atjaunots viss numuru skaits (2022. gadā) un sabiedriskās telpas. Viesnīca sastāv no divstāvu ēkām un bungalo kompleksa. Iesakām aktīvām ģimenes brīvdienām, arī ar maziem bērniem.Vairāk →
аватар AnnaKed
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ī viesnī ca neatstā s jū s vienaldzī gus un radī s vē lmi š eit atgriezties vairā k nekā vienu reizi. Teritorija - liela, tī ra, kopta, zaļ a, ē rta, pā rvietoš anai ar ratiem. Skati ir pā rsteidzoš i. Kas nav vieta, tā ir foto zona. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca neatstā s jū s vienaldzī gus un radī s vē lmi š eit atgriezties vairā k nekā vienu reizi.

Teritorija - liela, tī ra, kopta, zaļ a, ē rta, pā rvietoš anai ar ratiem. Skati ir pā rsteidzoš i. Kas nav vieta, tā ir foto zona. Personā ls ir draudzī gs. Daudz baseinu.

Visas telpas ir jaunas, skaistas un stilī gas. Š eit jū s neredzē siet salauztas mē beles vai salauztas rozetes. : ) Atrodoties istabā , jū ties kā mā jā s...

Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs. Š eit gardumus sev atradī s veģ etā rieš i, gaļ as neē dā ji un pat bē rni. Augļ i vienmē r ir bijuš i tur. Un vienmē r daudzveidī gs. Zivis, gaļ a, jū ras veltes, vietē jie sieri...daudz visa kā un vienmē r ļ oooooti garš ī gi. Alkohola daudzveidī ba. Daudzi dzē rieni neprasa papildu maksu.
Papildinot ē diena tē mu, vē los atzī mē t, ka viesnī cā ir 4 A la carte restorā ni. Tos visus var apmeklē t vienu reizi.
Un tie ir patieš ā m labi restorā ni ar lielisku skatu un uzmanī gu personā lu.

Jū ra ir skaista un tī ra. Š eit ir iespē ja peldē ties ar bē rniem smilš u pludmalē un, ja vē las, doties pensijā.

Animā cija - 10 no 10. Labi darī ts.

Izklaide bē rniem - bē rnu amfiteā tris ar daudzā m aktivitā tē m bē rniem un vecā kiem. Bē rnu klubs maniem bē rniem ir tikai viena mī lestī ba. Rotaļ u laukums, bē rnu baseins. Bē rnu klubā bē rnus var atstā t pie aprū pē tā ja atbilstoš ā vecuma grupā . Vecā kiem š ī ir lieliska iespē ja izbaudī t klusumu un bū t absolū tā mierā ))))

Sports - tenisa korti, futbola laukums, mini basketbola laukums, trenaž ieru zā le. Viss ir ideā lā stā voklī.

Mū zika - dzī vā mū zika vakaros pludmales bā rā un vestibilā . Ļ oti augstas kvalitā tes dzī vā mū zika.

Rezumē jot, gribu teikt, ka Nana golden beach ir tā vieta, kur ir silti, ē rti, mierī gi. Vieta, kur vienkā rš i nav par ko sū dzē ties.
Š eit ir jauki, mierī gi un neaprakstā mi skaisti.
аватар suhanov21091970
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pē c ilgā m vizī tē m Ē ģ iptē un Turcijā , beidzot nolē mā m apskatī t Grieķ iju. 2.30 min. lidojam no Kijevas un esam Krē tā . Mū su izvē le krita uz Nana Beach Hotel ar cenu aptuveni 1000 eiro no cilvē ka par 9 naktī m. … Tomēr ▾ Pē c ilgā m vizī tē m Ē ģ iptē un Turcijā , beidzot nolē mā m apskatī t Grieķ iju. 2.30 min. lidojam no Kijevas un esam Krē tā . Mū su izvē le krita uz Nana Beach Hotel ar cenu aptuveni 1000 eiro no cilvē ka par 9 naktī m. Vispirms vē lē jā mies nokļ ū t Hanijas apgabalā , Krē tas rietumos, tač u, izlasot atsauksmes par traku transfē ru no lidostas apmē ram 4 stundu garumā pa kalnu ceļ iem ar pieturā m daudzā s viesnī cā s, nolē mā m apmesties tuvā k galvaspilsē tai. , Hersonissos ciems, 20 minū š u attā lumā no Heraklionas. Mē s ieradā mies agri 7:30 reģ istratū rā . Grū ti nezinot angļ u valodu, bet pē c neilgajā m manipulā cijā m ar rokā m un iegaumē tu frā ž u lū ž ņ iem, mē s pieņ ē mā m formu, saņ ē mā m rokā s rokassprā dzes un sā kā m gaidī t izlī gumu. Pā rvietoš anā s pa viesnī cu un tā s priekš rocī bu izmantoš ana mums bija atvē rta, ko izmantojā m, devā mies brokastī s, apbraukā jā m apskates vietas, tā teikt.
Pirmais iespaids bija labs, viesnī ca mums parā dī jā s kā maza pilsē tiņ a ar 1-2-3 stā vu ē kā m, ielā m, celiņ iem starp tā m ar labu zaļ o zonu, lokā cija kaskā des, biež i nā kas vai nu kā pt pa kā pnē m vai doties uz leju, kas nepadara to neē rti vai nogurdinoš i. ar mē ru. Nana pludmalē ir divu veidu tā sauktais dzī vojamais fonds, nosacī ti vecā ki un jaunā ki, mē s iekļ uvā m vecajā fondā . Bet mums bija lieliska pieredze turku brī vdienā s, kur visu var izš ķ irt par naudu, kur dzī vot, kā dzī vot un kam dzī vot blakus. Un mū su komandas sievieš u puse vienbalsī gi stomī jā s pieņ emš anā . Bija patī kams pā rsteigums tur atrast krieviski runā još u meiteni Annu un, lū k, salī dzinu ar Turciju, bez kavē š anā s un rupjī bā m ar sapratni un lī dzdalī bu bez neviena lieka eiro š ī meitene Anja pā rceļ mū s uz jaunu fondu un , ne mazā k svarī gi, lī dz paš am viesnī cas centram, kur viss ir tuvumā un pie rokas. Mū su morā lajai pateicī bai viņ ai nebija robež u, tač u mē s neaizmirsā m arī materiā lo daļ u. Laba cilvē ka nav ž ē l. Milzī gs paldies viņ ai. Raugoties uz priekš u, teikš u, ka Anna vienmē r bija gatava palī dzē t un ieteikt jebkā du informā ciju turpmā k, milzī gs cieņ a viņ ai.
Nu tagad par atpū tu un paš u viesnī cu, daudz vā cieš u, holandieš u, skandinā vu, krievu maz, gandrī z visi ar maziem bē rniem, ukraiņ us sagaidī ja pā ris cilvē ki. Kopumā š ī s viesnī cas kontingents ir divu veidu, ā rzemju pensiju fonds ala Dieva pienene, un jauni pā ri ar maziem bē rniem, bet tas mums netraucē ja, atbraucā m atpū sties un izbaudī t atpū tu. Par ē dieniem un dzē rieniem viss kā rtī bā , brokastis vienmuļ as un prognozē jam kopumā , kā visur citur, olas visā s versijā s, desiņ as, speķ i, piena putras. Augļ i, saldumi, pusdienas un vakariņ as, man patika vairā k, neiedziļ inoties, teikš u ē diena daudz un viss, gaļ as pietika, jū ras veltes bija. Varbū t ne tik biež i, kā kā dam gribē tos, bet katrs atrada savu un nevajadzē ja badoties. Apbraukā jā m visus a la carte restorā nus, zivs nav slikts, aziā tisks, un viss nav visiem. Visu raž otā ju dzē rieni ir bez maksas, no Red Label, Metax, Somijas u. c. Negribu dzert. Man patika viņ u sā rtvī ns mazā s pudelī tē s brī vi pieejamajos ledusskapjos.
Viesnī cā ir seš i baseini un viens bē rnu baseins, katrs ar mini bā ru ar ē rtiem un praktiskiem ē dieniem un dzē rieniem. Jū ra, super kā vienmē r, ir bradā jamais baseins ar smiltī m seklumam, nož ogots ar molu, bet ak, akmens bet ir pakā pieni nokā pa un peldē ja, piestā tne nepietika Ē ģ iptē un Turcijā , bet ņ emot vē rā to Egejas jū ra nav ī paš i mierī ga, viņ i to neliek. Ū dens bija +24 ļ oti ē rts. No mī nusiem personā ls vispā r nerunā krieviski, animā cijas arī ir tikai angļ u valodā gan bē rniem, gan pieauguš ajiem, bet tā drī zā k nav viesnī cas problē ma, bet gan mū sē jā , mamma teica, ka mā cies angļ u valodu, bet tas ir sī kums ar vispā rē jiem iespaidiem. Brī vdabas aktivitā tē m ir pieejams viss, mini futbola laukums, tenisa korti un galdi, trenaž ieru zā le, kajaki, katamarā ni, visa veida peldē š anas dē ļ i, tas viss par brī vu.
Nirš ana nirt netā lu no krasta arī ir bez maksas. Nu ko lai piebilstu personā ls labi smaida. draudzī gi, puiš i pie centrā lā bā ra var pat uzsist ar tekilas glā zi un turpinā t strā dā t, viss ir bez piepū les mā jā s. Viesnī cā ir SPA, bet tas jau par naudu, masā ž as, manikī rs. Izbraucā m ar ī rē tu auto, apskatī jā m vietē jā s ainavas, devā mies peldē ties mež onī gā s pludmalē s. Pā rē jais kopumā patika, ī paš i Grieķ ija un Krē ta nepievī la. Viesnī cu iesakā m visiem, par sī kā m nepilnī bā m vai neē rtī bā m nerakstī š u, ja vē lē sies, var atrast kaudzi, bet kā pē c, ko meklē jā m, dabū jā m jū ru, sauli, pozitī vas emocijas un lai mazais negatī vais paliek aiz kadra. Jauku atpū tu.
аватар La-da
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Krā š ņ a teritorija, bungalo, palmas, apstā dī jumi, ziedi, baseini, bā ri, restorā ni, diskotē ka, animā cija, personā ls, serviss - tā ir pilsē ta, nevis viesnī ca! ! ! Es nevaru visu uzskaitī t - tie ir plusi (to ir vairā k), ir nelieli trū kumi. … Tomēr ▾ Krā š ņ a teritorija, bungalo, palmas, apstā dī jumi, ziedi, baseini, bā ri, restorā ni, diskotē ka, animā cija, personā ls, serviss - tā ir pilsē ta, nevis viesnī ca! ! ! Es nevaru visu uzskaitī t - tie ir plusi (to ir vairā k), ir nelieli trū kumi. Un ir divi trekni mī nusi - 1) maza pludmale un slē gts lī cis ar ļ oti vē su ū deni, bet tiem, kas peld labi un tā lu, tā nebū s problē ma, jo tā lā k peldē sies, jo siltā ks 2.21. gs. , kur bezmaksas Wi-Fi tiek izplatī ts pat š vakā s ē stuvē s, š ajā viesnī cā maksā - 60 eiro - negods ! ! ! Un, ja nepievē rš uzmanī bu klaji uzpū stajai naktsmī tnes cenai, tad laipni lū gti! Netā lu no viesnī cas (kā iznā ca pa labi) ir autobusa pietura, biļ ete no š ofera, 4-5 pieturas un jū s esat uz rosī gas iepirkš anā s ielas, mē s gā jā m kā dus 3 kilometrus, un pa kreisi no viesnī cas gā jiens lī dz Malijai, tas ir apmē ram 1 km, ir kafejnī cas, suvenī ri, promenā de! Lai jaukas brī vdienas!
аватар kiev888natali
Viesnī ca ir lieliska. Personā ls draudzī gs, bet visi runā tikai angliski. Rezervē jā m numuriņ u ar skatu uz dā rzu, bet iekā rtojā mies ar skatu uz jū ru atseviš ķ ā bungalo))) Baseini ar sā lsū deni. Visas dienas garumā bez problē mā m var kaut ko uzkost, teritorijā ir daudz uzkodu batoniņ u. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir lieliska. Personā ls draudzī gs, bet visi runā tikai angliski. Rezervē jā m numuriņ u ar skatu uz dā rzu, bet iekā rtojā mies ar skatu uz jū ru atseviš ķ ā bungalo))) Baseini ar sā lsū deni. Visas dienas garumā bez problē mā m var kaut ko uzkost, teritorijā ir daudz uzkodu batoniņ u. Vispā r uzkost var lī dz vieniem naktī un arī bā rs strā dā . Istabu tī rī ja katru dienu, mainī ja palagus un dvieļ us. Vienī gais, kas mums nebija peldmē teļ u un č ī bas un ziepes, kā mums gabaliņ u ielika, palika uz visu nedē ļ u, bet ž elejas un š ampū ni tika papildinā ti katru dienu. Vienī gā ieeja jū rā nav ī paš i ē rta, vajag č ī bas.
аватар SoVa29
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Oktobrī atpū tā mies Nana beach viesnī cā . Man viss patika, nekā dus trū kumus neatradu. Bija prieks strā dā t ar tā du uzņ ē mumu kā TPG, ekskursiju organizē š ana visaugstā kajā lī menī , visas kaprī zes tika ņ emtas vē rā bez problē mā m. … Tomēr ▾ Oktobrī atpū tā mies Nana beach viesnī cā . Man viss patika, nekā dus trū kumus neatradu. Bija prieks strā dā t ar tā du uzņ ē mumu kā TPG, ekskursiju organizē š ana visaugstā kajā lī menī , visas kaprī zes tika ņ emtas vē rā bez problē mā m. Atgriezī simies pie stā sta par viesnī cu. Tā s teritorija ir liela, pareizā k sakot, vienkā rš i milzī ga. Visas zonas bija ļ oti loģ iski sadalī tas (atpū tai, sportam, izklaidei, ir pat baznī ca). Viņ i pieskata teritoriju, tā vienmē r ir lieliski sakopta. Viesnī cas numuriņ i ir ļ oti forš i. Esam apmierinā ti ar savu numuru. Tā ir plaš a ar skaistu, lielu balkonu, viss nepiecieš amais ir. Ē diens un dzē rieni. Viss ir pagatavots ļ oti augstā lī menī . Pietiekami daudz zivju, gaļ as, augļ u un desertu. Ja jau esat š eit ieradies, noteikti apmeklē jiet a la carte restorā nus. Mums patika katrs. Viesnī cas personā ls ir tik jauks, ka bija ž ē l doties prom. Pirmo reizi piedzī vojam tik sirsnī gu uzņ emš anu.
аватар mila_lady
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es izvē lē jos viesnī cu atvaļ inā jumam ļ oti ilgu laiku. Rezultā tā izvē le krita uz Nanas pludmali. Izvē lē jā s, pamatojoties uz atsauksmē m. Bet ne viss ir tik gludi. Viesnī ca ir pasludinā ta par pirmā s lī nijas viesnī cu, tai ir liela skaista teritorija. … Tomēr ▾ Es izvē lē jos viesnī cu atvaļ inā jumam ļ oti ilgu laiku. Rezultā tā izvē le krita uz Nanas pludmali. Izvē lē jā s, pamatojoties uz atsauksmē m. Bet ne viss ir tik gludi.
Viesnī ca ir pasludinā ta par pirmā s lī nijas viesnī cu, tai ir liela skaista teritorija. Un š eit ir pirmais negatī vais. Var apmesties tik tā lu no jū ras, ka nejutī si pirmo rindu. Patiesī bā ar mums bija tā pat. Numurs ir nekurienes vidū , lī dz jū s nokļ ū stat jū rā un nevē laties jū ru.
Lasot atsauksmes par š o viesnī cu, man iekrita acī s, ka krievi (nu, ukraiņ i arī tur ir, jo mē s Eiropā ī paš i neizceļ amies) ir speciā li apmetuš ies, tieš i š ajā s tā lajā s un neomulī gajā s istabā s. Tā tad, spriež ot pē c tā , kur mē s dzī vojā m un kas dzī voja tuvumā , tā ir taisnī ba. Viesnī ca ir orientē ta galvenokā rt uz tū ristiem no Vā cijas, tā pē c viņ i tiek valkā ti ar viņ iem. Un pie mums, tā un tā .
Pati istaba kopumā bija laba. Bet vannas istabas slē dzene nedarbojā s. Un kaut kā par 5 par tā du naudu (un Nana pludmale ir viena no dā rgā kajā m viesnī cā m š ajā reģ ionā ), sarū sē jusi un neaizverama slē dzene vannas istabā kaut kā nav pā rā k laba.
Š ī s viesnī cas neapš aubā mā priekš rocī ba ir ē diens. Viss garš ī gs, svaigs, pudelē s pildī ts vī ns. Izcilas kvalitā tes jē ra, teļ a gaļ as, jū ras produkti. Bet tā s galvenais trū kums, kā man, ir jū ra. Pludmales praktiski nav. Piekraste tur ir akmeņ aina, un viņ i izveidoja mā kslī gu lagū nu, ielejot tajā smiltis. Ā rē ji tas atgā dina Azovas jū ru, izrā dī jā s tik netī ra peļ ķ e.
Viesnī ca š ķ iet laba, bet nav tā s naudas vē rta. Otro reizi mē s tur nebrauksim.
аватар riaba17
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Nana Beach, manuprā t forš a viesnī ca, kā saka, nedod Dievs visiem. Teritorija liela un kopta. Ē diens - kauš anai: galvenais restorā ns un vē l 3 a la carte, ē dienu daudzveidī ba ir milzī ga, nav jē gas pat uzskaitī t. Divas pludmales, viena ar parastā m smiltī m, tur pā rsvarā ar bē rniem, otrā - terases ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem, pa kā pnē m lejā jū rā , ļ oti forš i. … Tomēr ▾ Nana Beach, manuprā t forš a viesnī ca, kā saka, nedod Dievs visiem. Teritorija liela un kopta. Ē diens - kauš anai: galvenais restorā ns un vē l 3 a la carte, ē dienu daudzveidī ba ir milzī ga, nav jē gas pat uzskaitī t. Divas pludmales, viena ar parastā m smiltī m, tur pā rsvarā ar bē rniem, otrā - terases ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem, pa kā pnē m lejā jū rā , ļ oti forš i. Mē s ar vī ru dzī vojā m bungalo, blakus baseinam un labam Veranda bā ram. Viesnī cā ir arī auto noma, ī rē jā m auto, daudz ceļ ojā m pa salu, iepazinā mies, bijā m pā rsteigti, apbrī nojā mies. Atpū tā mies paš i, atstā jā m meitu un vecmammu, bet domā ju, ka nā kamreiz noteikti ņ emsim lī dzi. Bē rniem ir ļ oti labs bē rnu klubs, baseins ar strū klaku, spē ļ u istabas, animatori, mini diskotē ka, nu, viss nepiecieš amais, vā rdu sakot. Pat restorā nā ir bē rnu ē dinā š anas stū rī tis. Vispā r viesnī cā ir ļ oti patī kama atmosfē ra, kaut kā viss ir labvē lī gs atpū tai un jautrī bai.
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Nana Beach Hotel slavē ja draugi, kuri tur bija atpū tuš ies gadu iepriekš , tā pē c nolē mā m tur pavadī t arī ģ imenes brī vdienas. Pē c 10 pavadī tā m dienā m viesnī cā sapratu, ka ne velti viņ u slavē ja. … Tomēr ▾ Nana Beach Hotel slavē ja draugi, kuri tur bija atpū tuš ies gadu iepriekš , tā pē c nolē mā m tur pavadī t arī ģ imenes brī vdienas. Pē c 10 pavadī tā m dienā m viesnī cā sapratu, ka ne velti viņ u slavē ja. Pirmkā rt, ļ oti ē rta atraš anā s vieta starp Stalisu, Hersonisu un Maliju. Lī dz Stalisam vispā r var aiziet ar kā jā m, tikai kā du kilometru. Otrkā rt, liela, zaļ a zona ar restorā niem, bā riem, peldbaseiniem, ir pat neliela pareizticī go kaplič a. Treš kā rt, lielisks ē diens galvenajos un papildu restorā nos. Ir trī s restorā ni – galvenais centrā lajā ē kā , kā arī itā ļ u, grieķ u un zivju restorā ni, kuros var apmeklē t tikai pē c pieraksta. Visus ē dienus pat neuzskaitī š u, to ir daudz, bet ir viss, ko ē st racionā li un garš ī gi. Ceturtkā rt – ļ oti laba pludmale. Precī zā k sakot, ir divas pludmales, viena smilš aina, nelielā lagū nā , ar maigu ieeju jū rā , otrā ir akmeņ aina, ar daudzā m kā pnē m lejā uz jū ru, viļ ņ i lauž as tieš i uz akmeņ iem, ir ļ oti Š eit ir ē rti nirt ar akvalangu, un daž iem cilvē kiem tas patī k. Piektkā rt, pā rdomā ta un interesanta bē rnu izklaides organizē š ana. Ģ imenes klubs ir vienkā rš i jauks. Viņ i atstā ja savu dē lu, praktiski, uz visu dienu, tā pē c viņ š negribē ja doties prom. Viņ i visu dienu kaut ko dara ar bē rniem, rotaļ u laukumā , rotaļ u istabā s, spē les var notikt arī ā rpus Ģ imenes kluba viesnī cas teritorijā , vakaros ir jautra mini diskotē ka. Kas attiecas uz paš u izmitinā š anu, tad paņ ē mā m ģ imenes dzī vokli ar divā m istabā m, viss jauns, tī rs. Ir plazma, ledusskapis, telefons. kondicionieris, laba vannasistaba ar firmas kosmē tiku, tika papildinā ta. Arī telpu uzkopš ana ir diezgan pamatī ga. Biež i gā jā m kā jā m uz Stalidu, kur ir veikali, krodziņ i, jauka klusa pilsē tiņ a-ciems. Mē s devā mies uz Hersonisu. . Kaut kā nepietika laika atpū tai, tā pē c ir iemesls atgriezties š eit, un ar lielu prieku.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c mū su draugu ieteikumiem, kuri tur jau bija atpū tuš ies un nebija vī luš ies. No Heraklionas lidostas lī dz viesnī cai ir tikai 25 km, un tā pē c mē s ieradā mies ļ oti ā tri. Arī reģ istrē š anā s bija ī sa - 15-20 minū tes. … Tomēr ▾ Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c mū su draugu ieteikumiem, kuri tur jau bija atpū tuš ies un nebija vī luš ies.
No Heraklionas lidostas lī dz viesnī cai ir tikai 25 km, un tā pē c mē s ieradā mies ļ oti ā tri.
Arī reģ istrē š anā s bija ī sa - 15-20 minū tes. Mū su bagā ž a nekavē joties tika iekrauta automaš ī nā un

Pē c piecā m minū tē m mē s bijā m istabā.

Istabā uz galda stā vē ja pudele vī na un vā zē banā ni un ā boli,

Ledusskapī bija vairā kas mazas ū dens pudeles. Vannas istabā bija

š ampū ni un duš as ž elejas, dvieļ i, fē ns. Istabā bija telefons, seifs, sadalī ts, dzī voklis

TV ar 3 kanā liem krievu valodā un lielu skaitu kanā lu

krieviski nerunā još ie.

Ē dā m galvenajā restorā nā Athena, kas atrodas centrā lajā ē kā . Uz

Par ē dienu sū dzī bu nebija: zivis, gaļ as ē dieni, augļ i, dā rzeņ i, deserti. Bija

bē rnu ē dinā š anas stū rī tis "Bē rnu bufete". Reiz mē s vakariņ ojā m zivju restorā nā zem

brī vdabas "Poseidons".
Restorā ni "Zorbas" (grieķ u virtuve) un "Florence"

(itā lieš i) paš i negā ja, bet atpū tnieku atsauksmes par viņ iem bija labas.

Pludmale no mū su istabas bija ļ oti tuvu, 5-6 minū tes. Pirms nokļ ū š anas pludmalē -

peldbaseins un baseina bā rs Veranda. Pludmale ir smilš aina, ar labu ieeju jū rā , atrodas iekš ā

lī cis. Bet netā lu ir vē l viena ieeja jū rā : š aura zemes josla ar laukakmeņ iem, ieeja jū rā -

no kā pnē m. Nu kurš tev patī k vislabā k? Mē s ar bē rnu, protams, sauļ ojā mies un iepeldē jā mies

lī cis. Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi bez maksas, dvieļ i depozī tā.

Ē dā m galvenajā restorā nā Athena, kas atrodas centrā lajā ē kā . Uz

par ē dienu sū dzī bu nebija: gaļ a, zivju ē dieni, salā ti, augļ i, visā di

deserti. Darbojā s arī bē rnu ē dinā š anas stū rī tis "Bē rnu bufete". Reiz mē s vakariņ ojā m zivju restorā nā.

brī vdabas restorā ns "Poseidons". Uz restorā niem "Zorbas" (grieķ u virtuve) un

"Florence" (itā ļ u valodā ) paš i negā ja, tač u atpū tnieku atsauksmes par viņ iem bija labas.
Bē rniem viesnī cā ir akvaparks, divi bē rnu baseini, spē ļ u istabas un bē rnudā rzs.

rotaļ u laukums, animā cija (arī krievu valodā ), vakaros mini diskotē ka. Un pē cpusdienā ar bē rniem

spē lē t, vadī t nodarbī bas un konkursus. Meita bija ļ oti apmierinā ta.

Istabā veļ a tika mainī ta ik pē c trim dienā m, pati uzkopš ana nesū dzē jā s.

sauca.

Patī kami arī tas, ka viesnī cas teritorijā ir neliela baznī ca ticī gajiem.

Pati viesnī ca un tā s darbinieki atstā ja ļ oti labu iespaidu. Atpū ta palika

apmierinā ts.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atvaļ inā jumā ar vī ru. Lieliska atraš anā s vieta, netā lu no lidostas, ļ oti tuvu pastaigas attā lumā no Stalidas ciema. Ļ oti liela teritorija. ir kur staigā t, kamē r ir daudz koku un puķ u, viss tī rs un kopts. Divas pludmales. … Tomēr ▾ Atvaļ inā jumā ar vī ru. Lieliska atraš anā s vieta, netā lu no lidostas, ļ oti tuvu pastaigas attā lumā no Stalidas ciema. Ļ oti liela teritorija. ir kur staigā t, kamē r ir daudz koku un puķ u, viss tī rs un kopts. Divas pludmales. Smilš aina ar seklu jū ru, zilo karogu, bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem, diviem pludmales bā riem. Bet man vairā k patika otrā pludmale, š eit ir mazi laukumi ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem, un nolaiš anā s jū rā pa kā pnē m. Tas ir kluss un nav satraukuma, lai gan bā rs atrodas nedaudz tā lā k. Dvieļ i tiek doti kā depozī ts, tos maina Veranda bā rā (blakus liels peldbaseins). Restorā ns Athena ir galvenais, viss ir garš ī gs un visa kā ir daudz. Gaļ a, zivis, piedevas, salā ti, deserti, dzē rieni, vienī gais, ko gribē tos vairā k, ir jū ras veltes. Lai gan viesnī cā ir ī paš s zivju restorā ns, tas ir vienkā rš i lielisks. Man patika arī itā ļ u Grande Forno, bet uz grieķ u negā jā m. Izī rē automaš ī nu, viesnī cai ir noma. Noskatī jā mies galvenos salas apskates objektus (Knosas pils vienkā rš i apdullinā ja ar savu vē rienu), iepazinā mies ar cilvē kiem. Pirms tam bijā m Korfu, Krē ta nav tik zaļ a salī dzinā jumā ar to, tikai jū ra un kalni, bet kaut kā ds ī paš s š arms tajā ir. Un cik viesmī lī gi ir krē tieš i! Jebkurā krodziņ ā , kurā jū ties kā mā jā s, jū ti, ka esi patiesi gaidī ts.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums t.svetlova
Vēlos iegādāties ūdeles kažoku, no 11.jūlija došos atpūsties uz NANA BEACH hoteli. Sakiet lūdzu veikalu nosaukumus un kur tie atrodas. Un aptuvenā kažoka cena. Kādu valūtu vislabāk ņemt? Ar cieņu, Tatjana.
12 gadiem atpakaļ  •  16 abonenti 28 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI

Семейный отель с уютной зеленой территорией и развитой инфраструктурой. Разнообразное питание и ежедневные вечерние шоу-программы на международных языках. Комплекс удачно расположен вблизи курортных городов Херсониссос и Сталида, где множество таверн, баров и сувенирных магазинов. Понравится любителям вечерних прогулок вдоль набережной. Открыт в 1985 году. В 2019 отель провел глобальную реновацию, реновирован весь номерной фонд (в 2022 году) и места общего пользования. Отель состоит из двухэтажных зданий и комплекса бунгало. Рекомендуем для активного семейного отдыха, в том числе с маленькими детьми.

Atrašanās vieta в 25 км от аэропорта г. Ираклион, в 2 км от города Херсониссос, на берегу моря.
Pludmales apraksts Собственный галечно-песчаный пляж в 100 м от отеля. Полотенца под депозит.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

5 бассейнов (680/110/350/196/225 м2).

2 основных ресторана Athina и Thalassa (интернациональная кухня), ресторан a’la carte Firenze (итальянская кухня, ужин 18:30-21:00), ресторан a’la carte Zorbas (греческая кухня, 18:30-21:00), ресторан a’la carte Poseidon (fine dinning, 18:30-21:00), ресторан a’la carte Nami (полинезийская кухня, 18:30-21:00).

Лобби-бар Panorama (17:00-00:45), снек-бар Veranda (10:30-18:00), диско-бар Dionyssos (19:00-00:45), снек-бар La Pergola (10:00-06:00), бар на пляже Nautilus (11:00-17:30), бар у бассейна Dolphin (11:00-18:00), бар Anemos (17:00-22:00).

Концепция All Inclusive включает: Завтрак (07:00-10:00), поздний завтрак (10:00-11:00), обед (12:30-15:00) и ужин (18:30-22:00) – шведский стол.

Горячие и холодные закуски в течение дня (10:00-17:30), чай, кофе и выпечка (15:30-17:00), алкогольные и безалкогольные напитки местного производства (07:00-00:45), поздние закуски (23:00-00:45), возможность ужинать в каждом из a’la carte ресторанов раз в неделю (необходима предварит. резервация). Свежевыжатый сок и напитки премиум-брендов – не включены в концепцию.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн (190 м2), мини-клуб (4-12 лет, 10:00-12:00, 15:30-17:30), тинейджер-клуб (13-18 лет), анимация (русскоговорящий персонал), мини-диско (каждое воскресенье, в 20:00), коляска (депозит), детское меню в ресторане Athina.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Массаж (платно), 3 корта с платным освещением, с твердым покрытием, настольные игры, видеоигры платно, живая музыка, водные виды спорта, анимация (дневная и вечерняя), стрельба из лука, аквааэробика, дартс, каноэ, водное поло, стретчинг, мини-футбол, теннисная академия Nana Tennis платно (18 кортов, 1 корт с твердым покрытием, 3 корта для паддл-тенниса. Nana Sport club платно (фитнес-центр на пляже с велотренажерами, батутом/джампингом, табатой, степ-апами и тренировкой ABS; крытый бассейн площадью 1000 м2 (предназначен для спортсменов часть спортивного клуба только для взрослых за дополнительную плату), СПА 650 м2 и тренажерный зал 600 м2; велосипедный центр платно)
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 500 номеров:

Deluxe Bungalow Garden View (вид на сад, осн. кровать – двуспальная, доп. – софа, макс. 3 чел. + инфант, 26-30 м2);

Premium Bungalow Sea View (вид на море, осн. кровать – двуспальная, доп. – софа, макс. 3 чел. + инфант, 26-30 м2);

Signature Bungalow Sea Front (с прямым видом на море, осн. кровать – двуспальная, доп. – софа, макс. 3 чел. + инфант, 26-30 м2);

Comfort Family Room visually separeted chd's area Garden View/ Sea View/ Sea Front (вид на сад, море, номер открытой планировки с визуально отделенной детской зоной, двуспальная кровать, 2 кровати-софы, макс. 4 чел. + инфант, ок. 32 м2);

Luxury Family room Open Plan Garden View / Sea View / Sea Front (с видом на сад или на море, есть номера на первой линии, осн. кровать – двуспальная, доп. – 2 софы, макс. 4 чел. + инфант, ок. 30-32 м2);

Exclusive Family Suite 2 Bed/1 Bath Garden/Pool View (вид на сад или бассейн, 2 спальни с дверью, 1 ванная комната, 2 двуспальные или двуспальная кровать и 2 софы, макс. 4 чел. + инфант, ок.40 м2);

Prestige Family Suite 2 Bed/2 Bath Garden/Side Sea View (вид на сад или частичный на море, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, 2 двуспальные или двуспальная кровать и 2 софы, макс. 4 чел. + инфант, ок. 44 м2);

Royal Family Suite 2 bed/2 bath Water Front (у берега, вид на море, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты (одна с ванной, вторая с душем), двуспальная кровать и 2 софы, макс. 4 чел. + инфант, ок. 42 м2).

Istabās

Телевизор, телефон, ванна/душ, фен, халат, туалетно-косметические принадлежности, кондиционер, мини-бар, сейф, бесплатный Wi-Fi, чайник/кофеварка, набор для чая и кофе, балкон/терраса.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • modināšanas pakalpojums
 • balkons/terase
Adrese 700 14 Hersonissos P.O BOX 20, Crete-Greece
Tālruņi: 0030 2897030100
Tīmekļa vietne: Nana Golden Beach
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.