High Beach Boutique 4*– Atsauksmes

26
Novērtējums 8.610
№3 viesnīcas reitingā Herakliona
8.9 Numurs
9.1 apkalpošana
8.8 Tīrība
9.3 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Neliela mājīga viesnīca sastāv no vairākām ēkām, pilnībā renovēta 2007-08.Krievu valodā runājošs personāls reģistratūrā un viesnīcas restorānā. High Beach Hotel piedāvā patiesu, sirsnīgu viesmīlību, kas raksturīga Krētai, viesmīlības dieva Zeva dzimtenei. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар Anna.klientiks
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man viss patika, esmu sajū smā , gribu nā kt vē lreiz, tikai š ovasar. n c ē diens garš ī gs … Tomēr ▾ Man viss patika, esmu sajū smā , gribu nā kt vē lreiz, tikai š ovasar.
n c ē diens garš ī gs
аватар karpenko5
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sveiki, jauns apskats. Tā tad, transfē rs no Heraklionas uz viesnī cu aizņ ē ma apmē ram 40 minū tes - stundu ar pieturu vē l 4 viesnī cā s. Ieradā s agri, iekā rtojā s kā paredzē ts pē c pulksten 14:00. Tač u uzreiz pē c ieraš anā s mums tika uzvilktas rokassprā dzes, kas ļ ā va paē st brokastis un izmantot bā ra pakalpojumus, negaidot 14:00. … Tomēr ▾ Sveiki, jauns apskats. Tā tad, transfē rs no Heraklionas uz viesnī cu aizņ ē ma apmē ram 40 minū tes - stundu ar pieturu vē l 4 viesnī cā s. Ieradā s agri, iekā rtojā s kā paredzē ts pē c pulksten 14:00. Tač u uzreiz pē c ieraš anā s mums tika uzvilktas rokassprā dzes, kas ļ ā va paē st brokastis un izmantot bā ra pakalpojumus, negaidot 14:00. Vienī gais mī nuss ir tas, ka nav bagā ž as glabā tuves, lietas tiek atstā tas reģ istratū rā .
Viesnī cas personā ls par sevi atstā ja patī kamas atmiņ as. Katrs savu darbu darī ja cī tī gi – vai tas bū tu viesmī lis, reģ istratū ra, istabene, baseina apkalpojoš ais personā ls, spa darbinieks vai kā ds cits. Viesmī le Diā na vienmē r ar smaidu sejā , klusa, neuzkrī toš a, ā tra, draudzī ga. Diemž ē l restorā na zā lē neredzē ju vadī tā ja vā rdu, kurš koordinē ja viesmī ļ u darbu - vienmē r draudzī gs, kurš pamanī ja katru sī kumu. Un, protams, š efpavā rs. Sirdsmiers apvienojumā ar profesionalitā ti. Pusdienā s un vakariņ ā s viņ š vienmē r atradā s zā lē , ar vienu skatienu koordinē jot virtuves darbu.
Mums bija superior numurs ar lielisku atraš anā s vietu - virs restorā na, stū ra istaba 2. stā vā ar 2 balkoniem. Pati istabiņ a ir maza izmē ra ar duš u, istabā bija pieejams viss nepiecieš amais, bet 3 cilvē ku ģ imenei maza. Seifs istabā.20 eiro nedē ļ ā .
Ē diens labs, diezgan daudzveidī gs. Pusdienā s un vakariņ ā s bija gan jū ras veltes, gan daž ā das gaļ as – vista, jē ra gaļ a, teļ a gaļ a, cū kgaļ a, daudz dā rzeņ u gan neapstrā dā tu, gan sautē tu, marinē tu vai grilē tu. Daudz saldumu un sezonas augļ u. Lī nijas sortiments tika papildinā ts ļ oti ā tri.
Pludmale nav plaš a, smilš aina, labi sakopta. Ļ oti maiga ieieš ana jū rā . Vienmē r bija brī vi sauļ oš anā s krē sli, mē s nekad tos neaizņ ē mā m iepriekš .
Viesnī cas teritorija neliela, ir bē rnu klubiņ š , stū rī tis ar dzī viem bruņ urupuč iem, zivis ū denskritumā , baznī ca.
Pludmalē un netā lu no viena no baseiniem ir bā ri. Pie baseina atrodas uzkodu bā rs ar sieriem, desiņ ā m, sviestmaizē m, augļ iem. Baseina bā rā ir saldē jums. Pie jū ras bā rā , pā ris reizes ņ ē mā m tikai ū deni, vē l nezinu, kas tur ir.
Jauks bonuss atpū tniekiem ir neliela sala pludmales priekš ā . Mē s tur peldē jā m katru dienu.
Церквушка при отеле вечером
аватар soko-larisa
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Apmetā mies viesnī cā kopā ar vī ru. Š ī nav pirmā reize Krē tā , domā ju, ka sala ir piemē rota pludmales un ekskursiju atpū tai. Ir kur sauļ oties, ir. ko redzē t, garlaicī gi nebū s. Runā jot par viesnī cu, mē s nebijā m vī luš ies. … Tomēr ▾ Apmetā mies viesnī cā kopā ar vī ru. Š ī nav pirmā reize Krē tā , domā ju, ka sala ir piemē rota pludmales un ekskursiju atpū tai. Ir kur sauļ oties, ir. ko redzē t, garlaicī gi nebū s. Runā jot par viesnī cu, mē s nebijā m vī luš ies. Lai gan tas ir mazs, bez animā cijas, š eit ir diezgan ē rti atpū sties. Skaista smilš u pludmale, sauļ oš anā s krē sli par brī vu, neviens rindā pē c tiem nestā v. Izcila virtuve. Š ogad š eit, paš ā jū ras krastā , tika atvē rts jauns restorā ns Elia. Š is ir mū sdienu Krē tas virtuves a la carte restorā ns, kas ir jā rezervē iepriekš . Ļ oti garš ī gi ē dieni, labi vī ni, profesionā la viesmī ļ u apkalpoš ana. Pludmales bā rs arī ir labs, liela loma tajā ir bā rmeņ iem, ar viņ iem nav garlaicī gi, un dzē rieni ir lī menī . Priecē ja arī darbinieku attieksme pret mums, atpū tniekiem. Ziniet, daž kā rt negribas vē lreiz doties uz reģ istratū ru, tač u š eit vienmē r esat laipni gaidī ti, pat jebkurš sī kums tiks ņ emts vē rā un, ja iespē jams, nekavē joties atrisinā ts. Ž ē l, ka trenaž ieru zā le ir maza, bet brī vdienā s ir lieliski uzturē t sevi formā . Vakaros devā mies uz Maliju – š ī kū rortpilsē ta atrodas gandrī z 5 minū š u attā lumā no viesnī cas: vakaros te rit dzī vī ba. Viesnī cā ir daudz pā ru ar bē rniem, savē jo neņ ē mā m, nolē mā m atpū sties kopā , bet nā kamreiz droš i vien ņ emsim, jo ​ ​ ir bē rnu klubiņ š , rotaļ u laukumi, kā arī restorā nā ir atbilstoš a bē rnu ē dienkarte. .
Ресторан Бассейн с подогревом Бар Пляж
аватар osipowa.nikushka
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s atpū tā mies ar vī ru un viņ a mā su High Beach 4 *, iemī lē jā m Maliju - dzī ve ir visur, svē tku sajū ta. Ļ oti skaista teritorija - ziedu vī tnes, lampas un skaisti koki. Mē s apmetā mies ģ imenes luksusa numurā ar piekļ uvi baseinam un verandai, pirmajā stā vā . … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies ar vī ru un viņ a mā su High Beach 4 *, iemī lē jā m Maliju - dzī ve ir visur, svē tku sajū ta. Ļ oti skaista teritorija - ziedu vī tnes, lampas un skaisti koki. Mē s apmetā mies ģ imenes luksusa numurā ar piekļ uvi baseinam un verandai, pirmajā stā vā . Istabā ir divas istabas, bet starp istabā m nav durvju, lai gan tā s ir vizuā li nodalī tas. Jau ierodoties pamanī jā m nelielu pā rsteigumu - uz galda bija grieķ u vī ns, č ipsi un daž ā das grieķ u tē jas š ķ irnes. Mums vislabā k patika ar piparmē tru, un mans vī rs deva priekš roku tē jai ar salviju. Minibā rā - kola un citi dzē rieni. Vannas istabā bija viss - ķ ermeņ a pieniņ š , ž eleja, š ampū ns un matu kondicionieris, pat ziepes - divu veidu - š ķ idrā s un parastā s. Mazā kastī tē vannas istabas stū rī - vate un vates tamponi. Vienī gais duš as mī nuss ir atvē rta duš as kabī ne (bez aizkara un durvī m), ū dens lido uz grī das.
Pludmalē - visbaltā kā s smiltis un, kas pats patī kamā kais - visā pludmales garumā ir koka celiņ i (jo smiltis uzsilst ļ oti spē cī gi un ā tri), brī niš ķ ī ga ieeja jū rā , jū ra tī ra! Netā lu no krasta uz mazas salas atrodas baznī ca. Vairā kas reizes mē ģ inā juš i peldē t, tač u spē cī gā s straumes dē ļ tas neizdevā s – visu laiku matracis tika nests uz sā niem. Bet pie tā var nokļ ū t ar minilaivu, ko izdarī ja mans vī rs, bet ir diezgan asi akmeņ i). Vakarā š ī baznī ca un salas krasta lī nija ir izgaismota, izskatā s vienkā rš i brī niš ķ ī gi!
3 baseini - vairā ki galdi un bā ra lete - š eit visas dienas garumā varat baudī t atspirdzinoš us dzē rienus un uzkodas ar saldē jumu. Restorā nos (viesnī cā ir 2, viens pē c iepriekš ē ja pieraksta) - labs ē diens, diezgan daudzveidī ga ē dienkarte, galvenajā restorā nā ir Krē tas virtuves stū rī tis. Vī rs - kaislī gs jū ras velš u un kafijas cienī tā js - bija apmierinā ts ar zivī m un grieķ u kafiju, ko viņ š pats no rī ta uzvā rī ja turkā .
Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga un mī ļ a, man viss ļ oti patika, noteikti mē ģ inā sim š eit atgriezties - š oreiz uz blakus villu. Un vienatnē )
Церковь на территории отеля Номера с видом на море Вход в главный ресторан - по вечерам изумительно подсвечены цветы
аватар
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viņ i atgriezā s no Krē tas salas pavisam nesen, paspē ja ar vī ru jū nijā aizbē gt uz nedē ļ u uz jū ru, sauli, nesteidzī gu grieķ u atvaļ inā juma dzī vi, ž ē l, ka tikai uz nedē ļ u! Mē s apmetā mies Malijā , kur bijā m pirmo reizi, High Beach Hotel. … Tomēr ▾ Viņ i atgriezā s no Krē tas salas pavisam nesen, paspē ja ar vī ru jū nijā aizbē gt uz nedē ļ u uz jū ru, sauli, nesteidzī gu grieķ u atvaļ inā juma dzī vi, ž ē l, ka tikai uz nedē ļ u! Mē s apmetā mies Malijā , kur bijā m pirmo reizi, High Beach Hotel. Malija ir diezgan jauka kū rortpilsē ta. Par to dzirdē jā m kā par tā du forš u Krē tas ballī š u centru, gribē jā m paš i redzē t. Un, jā , tā ir taisnī ba, visa centrā lā iela ir pilna ar veikaliem, bā riem, krodziņ iem, restorā niem un restorā niem, deju grī dā m un klubiem. Vakaros un naktī s pilns troksnis un jautrī ba lī dz rī tam ir paradī ze jaunieš iem un tiem, kas mī l š ā du atpū tu. Bet ir vē l viena Malia, kurā iemī lē jā mies: klusas š auras ieliņ as, puķ es uz mā ju logiem ar baltā m sienā m un slinki kaķ i uz kā pnē m, mazi ģ imenes krodziņ i un vecas baznī cas, vispā r civilizā cija ir kaut kur tā lu. Par paš u viesnī cu varu teikt, ka tur bija ļ oti patī kami atpū sties. Visur rozes, zaļ umi, diezgan kluss, trokš ņ ainus viesus nesastapā m. Personā ls pieklā jī gs, labā nozī mē sabiedrisks, smaids sejā , skaidrs, ka viesnī ca vē las patikt. Un jā , mums patika. . Mū su mazā standarta divvietī gā istabiņ a tika diezgan rū pī gi iztī rī ta, duš as telpā tika ziņ ots par kafijas un tē jas maisiņ iem, š ampū nu un duš as ž eleju. Ļ aujiet man jums pastā stī t nedaudz par pā rtiku. Š ogad viesnī ca atklā ja jaunu restorā nu Elia (olī vu grieķ u valodā ). Atš ķ irī bā no galvenā "vecā " restorā na, š is ir a la carte restorā ns, kurā var ieturē t brokastis un vakariņ as. Tā iezī me, neskaitot izcilu virtuvi, ir tā , ka tā atrodas paš ā jū ras krastā . Diezgan romantiski, jā saka, vakariņ ot viļ ņ u trokš ņ os, ieelpojot š o nepā rspē jamo jū ras smarž u, kad uz galda ir pudele vietē jā Krē tas vī na, bet š ķ ī vī gardi spageti ar garnelē m. Kopumā viesnī cā , man š ķ iet, ir viss ē rtai atpū tai: lieliska smilš u pludmale, peldbaseini, trenaž ieru zā le, spa (visi iespē jamie masā ž as veidi, ķ ermeņ a ietī š anas, frizieris utt. ), divi bā ri - viens pie baseina un viens arī tieš i pludmalē . Nu ko vē l vajag, lai visu gadu atcerē tos nedē ļ u ilgu atvaļ inā jumu?
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар natabortzova
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es pavadī ju atvaļ inā jumu High Beach 4 * pagā juš ā gada septembra sā kumā kopā ar savu vī ru un piecus gadus veco dē lu. Krē tā bijā m pirmo reizi un uzreiz teikš u, ka no visā m Grieķ ijas salā m, kuras iepriekš biju apmeklē jis (Korfu, Rodas sala), man tā patika visvairā k. … Tomēr ▾ Es pavadī ju atvaļ inā jumu High Beach 4 * pagā juš ā gada septembra sā kumā kopā ar savu vī ru un piecus gadus veco dē lu. Krē tā bijā m pirmo reizi un uzreiz teikš u, ka no visā m Grieķ ijas salā m, kuras iepriekš biju apmeklē jis (Korfu, Rodas sala), man tā patika visvairā k. Bet tas noteikti ir mans subjektī vais viedoklis. Kas attiecas uz viesnī cu. Viņ u izvē lē jā mies pē c mū su draugu, arī precē ta pā ra, ieteikuma. Patieš ā m, atpū sties ar bē rnu High Beach ir diezgan ē rti. Pirmkā rt, protams, pludmales dē ļ . Te ir supertī ras smalkas smiltis, ļ oti maiga ieeja jū rā , dibens arī smilš ains, aļ ģ u un jū ras ež u pilnī gi nav. Papildus bezmaksas sauļ oš anā s krē sli un saulessargi, bā rs ar lielu bezalkoholisko dzē rienu izvē li (pieauguš ajiem, protams, alkoholiskie), aukstā s uzkodas un salā ti pusdienā s. Ē dieni ir paredzē ti arī bē rniem. Brokastī s vairā ku veidu piena putras, jogurti, augļ i. “Pieauguš o” virtuve ir ļ oti daudzveidī ga, liels skaits zivju un gaļ as ē dienu, sā nu ē dienu, augļ u un dā rzeņ u, salā tu, jū ras velš u, ā bolu, bumbieru, melones, arbū zu, visu nevar uzskaitī t. Arī pats restorā na serviss ir augstā lī menī , viesmī ļ i pieklā jī gi, vienmē r nā k pretī ar smaidu, administratore konsultē s vietu. Starp citu, vietas ir gan iekš telpā s, gan vairā kā s verandā s. Bē rnu izklaide viesnī cā ir iekš telpu bē rnu klubs ar blakus esoš u rotaļ u laukumu ar tualetes telpu, vē l viens rotaļ u laukums citā viesnī cas daļ ā , bē rnu baseins, tas ir paredzē ts ļ oti maziem bē rniem. Klubs atvē rts no 10:00 lī dz 16:00, tur var atstā t bē rnu, skolotā ja pieskata bē rnus un spē lē jas ar viņ iem. Lai gan viesnī cā nav bē rnu animā cijas, tas viss to pilnī bā kompensē . Mums paveicā s ar laikapstā kļ iem, jo ​ ​ septembris ir samta sezonas sā kums, vairs nav dedzinoš u staru, bet tikai patī kams viendabī gs siltums. Bijā m ar dē lu uz akvā riju - lieliska izklaide ne tikai bē rniem, bet arī pieauguš ajiem
аватар Arma_A17
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Sveiki! Jū lija vidū kopā ar mammu atpū tā mies Haibī č ā . Krē tā bijā m pirmo reizi un atgriezā mies ar siltiem iespaidiem. Ar prieku varu teikt, ka pā rē jais izdevā s! Man ļ oti patika viesnī ca. Teritorija neliela, bet ļ oti labi kopta un tī ra, daudz apstā dī jumu un ziedu. … Tomēr ▾ Sveiki! Jū lija vidū kopā ar mammu atpū tā mies Haibī č ā . Krē tā bijā m pirmo reizi un atgriezā mies ar siltiem iespaidiem. Ar prieku varu teikt, ka pā rē jais izdevā s!
Man ļ oti patika viesnī ca. Teritorija neliela, bet ļ oti labi kopta un tī ra, daudz apstā dī jumu un ziedu. Bija kaut kā ē rti un mā jī gi, viss ir tuvu un tuvu. Vē los atzī mē t lielisko apkalpoš anu viesnī cā , ar ļ oti draudzī gu, pieklā jī gu un draudzī gu personā lu, visi laipni smaida un cenš as, gatavi palī dzē t jebkurā raduš os problē mu risinā š anā . Ī paš u pateicī bu vē los izteikt burvī gajai meitenei HARISai reģ istratū rā /kura labi runā krieviski/, kura palī dzē ja mums reģ istrē ties un ar visiem jautā jumiem, kas mums radā s, un pateicoties viņ ai, mums bija brī niš ķ ī gs un brī niš ķ ī gs atvaļ inā jums.
Mums nebija mazsvarī ga jū ra un pludmale. Un High Beach ir vienkā rš i lielisks! To var saukt par vizī tkarti. Smilš aina pludmale, lieliska jū ra ar dzidru ū deni, maigi slī pa ieeja un dibens, bez neviena oļ a. Tiesa, pē dē jā s pā ris dienā s jū ra bija vē traina, tač u tas mums netraucē ja baudī t jū ru, lē kt pā ri un ķ ert viļ ņ us. Sauļ oš anā s krē slu un lietussargu pietika visiem. Luksusa numuros bija atseviš ķ i sauļ oš anā s krē sli ar matrač iem.
Numuri viesnī cā daž ā dā s kategorijā s un vietā s. Viss ir tī rs, iztī rī ts un dvieļ i mainī ti katru dienu. Ir visi vannas istabas piederumi.
Ē diens ir daudzveidī gs un ļ oti garš ī gs katrai gaumei. Vienmē r bija svaigi augļ i, ī paš i iepriecinā ja saldumu sortiments un garš ī gi konditorejas izstrā dā jumi. No rī tiem no apelsī niem varē tu pagatavot dabī gu svaigu sulu. Pie ieejas restorā nā viņ i vienmē r tika mī ļ i sagaidī ti un novē lē ja patī kamu ē stgribu, katram viesim viņ a dzimtajā valodā .
Š o viesnī cu varu droš i ieteikt ikvienam, kas vē las labi atpū sties. Lai visiem jaukas un droš as brī vdienas!
Un noslē gumā vē lreiz liels paldies vismī ļ ā kajai HARIS par vē rī go un gā dī go attieksmi. Mē s ar prieku atgriezī simies.
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Miramare Annex High Beach 3 * kompleksā B es atpū tos kopā ar savu vī ru. Š ī viesnī ca ir iekļ auta High Beach 4 * viesnī cas vispā rē jā sistē mā , kas atrodas blakus tai nedaudz tā lā k pa ceļ u. Mū su istaba atradā s otrajā stā vā , ar balkonu, divā m gultā m, virtuvī ti, ledusskapi, TV, duš u. … Tomēr ▾ Miramare Annex High Beach 3 * kompleksā B es atpū tos kopā ar savu vī ru. Š ī viesnī ca ir iekļ auta High Beach 4 * viesnī cas vispā rē jā sistē mā , kas atrodas blakus tai nedaudz tā lā k pa ceļ u. Mū su istaba atradā s otrajā stā vā , ar balkonu, divā m gultā m, virtuvī ti, ledusskapi, TV, duš u. Viss pieticī gs, bet tī rs, nesalauzts, atbilst saviem 3 *. Mē s gandrī z tikai gulē jā m istabā . Skaistums ir tā ds, ka Miramare viesiem ir pilnī bā pieejama visa High Beach 4 * infrastruktū ra: ļ oti, ļ oti laba smilš u pludmale, restorā ns ar labu ē dienu un rī ta š ampanieti brī vdienā s (š ampanietī bija iekļ autas sviestmaizes ar garš ī gā m sā lī tā m zivī m), zaļ ums. kopta teritorija ar lielu skaitu rož u, krū mu, palmu koku. Ir divi bā ri – viens pludmalē , otrs pie viena no baseiniem ar dž akuzi. Bā rs pludmalē bija laba vieta, kur kaut ko uzkost ar aukstā m uzkodā m un salā tiem, ja negribē jā s pamest pludmali, ko mē s arī izdarī jā m. Kopumā restorā nā tiek rī kotas brokastis, pusdienas un vakariņ as, viss ē diens ir ļ oti garš ī gs, to ir daudz, liela ē dienu izvē le, arī jū ras veltes. Uztura lī menis drī zā k ir pat 5 *, nevis 4 *. Viesnī cā nav animā cijas, tā da ir viesnī cas koncepcija, bet grieķ u vakari tiek rī koti reizi nedē ļ ā pludmales bā rā . Tas mums tī ri labi piestā vē ja, jo piecu minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas atrodas Malijas ciems, kurā ir daudz bā ru, tavernu, restorā nu, tā pē c tur var izklaidē ties un nogarš ot grieķ u virtuvi. Malijā laba iepirkš anā s, jo ir daudz veikalu, suvenī ru veikaliņ u, mums ļ oti patika š ī pilsē tiņ a. Viesnī cas personā ls ir diezgan draudzī gs. un pats galvenais kompetents, visi jautā jumi tiek nekavē joties atrisinā ti. Ir internets, tas ir maksas, bet mē s to neņ ē mā m, gribē jā m pilnī bā atpū sties un atpū sties. Kas patiesī bā mums izdevā s labi. Š arms bija tā ds, ka Miramare Annex High Beach 3 * numuri ir lē tā ki nekā numuri tieš i High Beach 4 *, tač u jū s varat izmantot visu tā s infrastruktū ru bez maksas, un tas, protams, ir izdevī gi.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар katya.zvontsova
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Galvenais nosacī jums, izvē loties viesnī cu Krē tā , mums bija pludmale un klusa, mierī ga vide. Saskaņ ā ar š iem kritē rijiem tika izvē lē ta High Beach. Pludmale š eit ir patieš ā m perfekta: smilš aina. plaš s, turpat ir Sea Side pludmales bā rs, patī kama mū zika, dzē rieni, uzkodas, saldē jums, ir pat š ū puļ tī kls. … Tomēr ▾ Galvenais nosacī jums, izvē loties viesnī cu Krē tā , mums bija pludmale un klusa, mierī ga vide. Saskaņ ā ar š iem kritē rijiem tika izvē lē ta High Beach. Pludmale š eit ir patieš ā m perfekta: smilš aina. plaš s, turpat ir Sea Side pludmales bā rs, patī kama mū zika, dzē rieni, uzkodas, saldē jums, ir pat š ū puļ tī kls. Patiesī bā pludmalē un pavadī ju lielā ko daļ u laika, pat restorā nā pusdienot nevarē ji iet, bā rā bija lieliski paē st pusdienas. Pie baseina ir vē l viens bā rs ar dž akuzi, tas, protams, ir mazā ks un bez mū zikas. Istaba ir tī ra, ar jaunā m mē belē m, platekrā na TV, peldmē teļ iem un č ī bā m, fē nu, ledusskapi. Katru dienu viņ i nesa ū deni un tī rī ja to. Man patika arī viesnī cas teritorija, maza, ļ oti skaista rož u pā rbagā tī bas dē ļ , tā s te ir visur. Viesnī cā ir kluss, mierī gs, nav animā cijas, bet tieš i to mē s gribē jā m. Ir divi rotaļ u laukumi, miniklubs darbojas no 10 lī dz 16, tas ir ļ oti pieprasī ts bē rnu un vecā ku vidū . No ekskursijā m devā mies uz Malijas tū risma aģ entū rā pirkto Knosas pili, bija interesanti un izzinoš i.
аватар Lev2182
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cas vizī tkarte ir tā s teritorija. High Beach Hotel ir mazs, bet ļ oti mā jī gs, zaļ š un pilns ar ziediem. Ļ oti ē rta atraš anā s vieta – 20 minū š u attā lumā no Heraklionas lidostas mazajā Malijas pilsē tiņ ā , kas ir slavena ar saviem bā riem, restorā niem, veikaliem, kopumā garlaicī gi nebū s. … Tomēr ▾ Viesnī cas vizī tkarte ir tā s teritorija. High Beach Hotel ir mazs, bet ļ oti mā jī gs, zaļ š un pilns ar ziediem. Ļ oti ē rta atraš anā s vieta – 20 minū š u attā lumā no Heraklionas lidostas mazajā Malijas pilsē tiņ ā , kas ir slavena ar saviem bā riem, restorā niem, veikaliem, kopumā garlaicī gi nebū s. Malijā ir viena no labā kajā m pludmalē m Krē tā : smalkas smiltis, ē rta ieeja jū rā . Viesnī cai ir sava pludmale, sauļ oš anā s krē sli, saulessargi – bez maksas, dvieļ i – droš ī bas nauda 10 eiro. Netā lu no pludmales atrodas kā rtī gs bā rs ar daž ā diem alkoholiskajiem un bezalkoholiskajiem dzē rieniem un aukstajā m uzkodā m. Biež i vien mē s pat izlaidā m pusdienas viesnī cas restorā nā , jo bā rā ir viss nepiecieš amais. Pretī pludmalei ir neliela saliņ a ar baznī cu, tur var ē rti nopeldē ties pats, vai arī var paņ emt lī dzi ū densriteni (bez maksas). Ē dieni viesnī cā ir daudzveidī gi, š efpavā ri ir sava amata meistari. Viss ir garš ī gs un viss ir: gaļ a, zivis, salā ti, deserti, jū ras veltes, svaigi dā rzeņ i un augļ i, dzē rieni (tē ja, kafija, sulas, Coca-Cola, alus, vī ni). Tu nepaliksi izsalcis. Viesnī cā ir 3 peldbaseini, vienā no tiem ir apsildā ms ū dens, otrā ir dž akuzi, treš ajā ir bē rnu baseins, kas ir ē rti. Viesnī cā nav animā cijas kā tā das, tač u tā atrodas ļ oti tuvu Cirence Beach viesnī cā , tā pē c, ja vē laties, dodieties uz turieni (ieeja visiem bez maksas). Telpas jaunas un tī ras. Tī rī š ana notiek katru dienu. kvalitā ti. Š ampū ni, duš as ž elejas, ziepes, zobu pasta, birstī te, fē ns – tas viss ir, papildinā ts pē c vajadzī bas. Ī paš s paldies darbiniekiem. Jebkurš lū gums vai vē lē š anā s vienmē r tiks uzmanī gi uzklausī ts un izpildī ts. Es teiktu, ka viesnī cā High Beach ir viss nepiecieš amais lieliskai atpū tai.
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Небольшой уютный отель состоит из нескольких корпусов, полностью обновленных в 2007-08 г. Русскоговорящий персонал на ресепшн и в ресторане отеля. Отель High Beach отличается подлинной сердечной гостеприимностью, характерной для Крита, где родился бог гостеприимства Зевс. Отель отлично подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель всего в 200 метрах от города Малия с его активной ночной жизнью.
Pludmales apraksts Малия (Μάλια, Malia) — лазурного цвета вода и песчаный пляж, расположенный прямо за Сталидой в 34 км от столицы острова Крит — Ираклиона на северном побережье. Пляж Малии полностью оборудован: зонты, шезлонги, душевые, кабинки для переодевания, водные виды спорта. Так как бухт здесь нет, то чаще бывают сильные волны и есть возможность заняться виндсёрфингом.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

В 2 ресторанах и 3 барах предлагается широкий выбор блюд и напитков.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
Izklaide un sports Отдохнув в гидромассажной ванной под открытым небом центра Elixir, вы почувствуете себя моложе. Любители активного отдыха по достоинству оценят условия для занятий различными водными видами спорта, а также настольным теннисом. Гости могут поплавать в одном из 2 бассейнов с пресной водой или отдохнуть на пляже в тени зонтиков на комфортабельных шезлонгах.
 • galda teniss
 • sporta zāle
 • jogas nodarbības
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 102 номера.

Istabās

Кондиционер-сплит, спутниковое ТВ, телефон, сейф (платно), мини-холодильник, набор для приготовления чая и кофе, ванна или душ, фен, балкон или терраса, ежедневная уборка.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • tējas/kafijas automāts
 • ledusskapis
 • balkons/terase
 • džakuzi (ne visās istabās)
Adrese Main Street, Malia 70047, Греция
Tālruņi: +30 28970 32783
Tīmekļa vietne: High Beach Boutique
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, йогой. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием.