Hersonissos Maris Hotel 4*– Atsauksmes

20
Novērtējums 8.810
№2 viesnīcas reitingā Herakliona
8.4 Numurs
8.5 apkalpošana
9.0 Tīrība
8.8 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas jūras krastā, blakus gleznainiem akmeņainiem līčiem. Hersonisas tuvums ļauj aiziet līdz rosīgajam centram. Rajons Limenas Hersonissou (Centrs) ir lieliska izvēle ceļotājiem, kuriem interesē bāri, naktsdzīve un jūras piekraste.Vairāk →
аватар j.g2004
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pā rē jais man tik ļ oti patika, ka gribē ju atstā t atsauksmi un aprakstī t svarī gā kos punktus un iezī mes pandē mijas gadī jumā. Man ļ oti patika neparastais viesnī cas koncepts ar istabu baseina koplietoš anas istabā m, neliels baseins vairā kā m istabā m (vai vienai istabai) dod vē rpjot un dod iespē ju jebkurā brī dī atsvaidzinā ties, neizejot no istabas. … Tomēr ▾ Pā rē jais man tik ļ oti patika, ka gribē ju atstā t atsauksmi un aprakstī t svarī gā kos punktus un iezī mes pandē mijas gadī jumā.
Man ļ oti patika neparastais viesnī cas koncepts ar istabu baseina koplietoš anas istabā m, neliels baseins vairā kā m istabā m (vai vienai istabai) dod vē rpjot un dod iespē ju jebkurā brī dī atsvaidzinā ties, neizejot no istabas. Pati istabiņ a plaš a, tī ra, ir tē jkanna, krū zes, neliels ledusskapis, duš as kosmē tika un pat antiseptiķ is. Arī pirmajā vakarā viesnī ca sagaida viesus ar augļ u grozu un vī na pudeli. No mī nusiem istabā var nosaukt tikai maksas seifu (15 eiro, tā kā man tos uzreiz varē tu pievienot istabas cenai) un ļ oti zemus spilvenus, tač u š ī problē ma ir viegli atrisinā ma reģ istratū rā . Lielā kā daļ a viesu ir franč i, vā cieš i un itā ļ i, tautieš i ir reti.

Jū ra aizrauj ar savu skaistumu, tī rī bu un toņ u skaitu.
Tuvā kā pludmale ir tieš i pā ri ceļ am, maza izmē ra, akmeņ aina, apakš ā gluds mazs balts gliemež vā ks, ū denī ir akmeņ i, tā pē c speciā li apavi nenā ks par ļ aunu. Divi sauļ oš anā s krē sli un lietussargs uz visu dienu maksā.9 eiro, jū s varat iziet pusdienā s / pastaigā ties, jū su sauļ oš anā s krē sli uz visu dienu ir jū su. Jū s varat atpū sties bez sauļ oš anā s krē sla, nolikt dvieli brī vā vietā un baudī t jū ru, ī paš i, ja jums, piemē ram, manam vī ram, nepatī k ilgstoš i gulē t pludmalē . Ī paš i uzņ ē mī gi paņ emiet sauļ oš anā s krē slus pie baseina un no turienes dodieties uz pludmali, jo ī paš i tā pē c, ka ceļ ojums ilgst ne vairā k kā.1 minū ti. Tieš i pludmalē atrodas autentisks krogs, kur var ieturē t garš ī gu un budž etam draudzī gu maltī ti vai malkot dzē rienus tieš i pludmalē . Pa kreisi no viesnī cas 5-7 minū tē s ir pludmale ar maigā ku un smilš ainā ku ieeju, 2 sauļ oš anā s krē sli un lietussargs tur maksā.7 eiro, nedaudz tā lā k - nū distu pludmale.
Pa labi no viesnī cas ir pludmale ar akmens plā ksni ū denī , ir nedaudz daudzveidī gā ka zemū dens pasaule, nirē ji.

Ē diens ir diezgan daudzveidī gs un garš ī gs. Zivis, daž ā di gaļ as veidi (bija pat jē ra gaļ a), jū ras veltes (mī dijas, kalmā ri, astoņ kā ji, garneles), grieķ u virtuve, augļ i, saldumi un pat saldē jums. Patika, ka pie ieejas ir groziņ š ar vienreiz lietojamā m plombā m, un darbinieki rū pē jas, lai visi tā s uzliktu, jo ciemiņ i paš i izvē las un uzklā j ē dienu. Dzē rieni vakariņ ā s par papildus samaksu, cenas saprā tī gas.
Vē los atzī mē t arī administratora darbu restorā nā vakarā , stalts sirmgalvis regulē cilvē ku skaitu, sagaida pie ieejas, noskaidro jū su izvē li vakariņ u vietai (ā ra terase vai iekš telpu zā le) un pavada lī dz galdiņ am (vai lū dz pagaidī t, kamē r sē dvieta bū s brī va), novē l patī kamus vakarus, un tu uzreiz sajū ti laba cienī jama restorā na atmosfē ru, nevis trokš ņ ainas ē dnī cas, kā tas biež i notiek lielā s vietā s. viesnī cas.

Pandē mijas laikā viesnī cā nebū s vakara izklaides (dzī vā mū zika). Tā pē c vakarā varat vai nu sē dē t kafejnī cā uz atvē rtas terases un baudī t jū ras skaņ u ar glā zi aperola, vai doties 15 minū š u gā jienā uz Hersonisu, kur ir daudz bā ru, restorā nu un diskotē ku (mū su laikā uzturoties no 1:00 lī dz 6:00, bija komandantstunda, š ajā laikā bija jā paliek viesnī cā ).
Vienī gais viesnī cas trū kums ir tas, ka ceļ š uz to ir tik niecī gs, ka ne visi autobusi var piebraukt, un daž reiz (piemē ram, lī dz Santorini apskates autobusam) lī dz tuvā kajai autobusu pieturai jā iet 10 minū tes.

Bet patiesī bā Krē ta sā kas tur, kur beidzas viesnī cas teritorija, un, lai cik mā jī gi un labi bū tu paš ā viesnī cā , noteikti iesakā m ī rē t auto (un tuvā kā auto noma atrodas burtiski 50 metrus pa labi no viesnī cas , procedū ra aizņ em 10 minū tes) un dodieties apskatī t salu, š ā ds ceļ ojums noteikti sniegs daudz iespaidu. Ņ emot vē rā viesnī cas atraš anā s vietu, divu dienu laikā izdevā s apmeklē t gan austrumu piekrasti (Spinalonga, Agios Nikolaos un Vai pludmale), gan rietumu krastu (Hania, Stefanou pludmale, Retimno).
аватар Anzhela220081
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Reģ istrē š anā s bija pat pirms laika, numuriņ u tī rī ja katru dienu, nekā du sū dzī bu nebija. Viesnī ca bija pietiekami laba, bet brokastis man nepatika, sliktas (nav garš ī gas desiņ as, olu kultenis, kam bija tā da smaka, ka nebija iespē jams ē st), brokastī s principā dzē rā m sulu, bet vakariņ as bija pietiekami liels, garš ī gs un daudzveidī gs. … Tomēr ▾ Reģ istrē š anā s bija pat pirms laika, numuriņ u tī rī ja katru dienu, nekā du sū dzī bu nebija. Viesnī ca bija pietiekami laba, bet brokastis man nepatika, sliktas (nav garš ī gas desiņ as, olu kultenis, kam bija tā da smaka, ka nebija iespē jams ē st), brokastī s principā dzē rā m sulu, bet vakariņ as bija pietiekami liels, garš ī gs un daudzveidī gs. Pludmale atrodas 5 metrus no viesnī cas, ū dens tī rs, gandrī z caurspī dī gs. Viesnī cas teritorija liela, ir 2 lieli baseini, viesnī ca principā mums patika. Viesnī cas tuvumā nebija naktsklubu, attā lums lī dz tiem bija kā di 5 km, tuvā kais lielveikals 2 km, tuvumā bija vietē jie veikali, tur tirgoja pā rtiku, izskatī jā s pē c bū diņ ā m, bija arī kafejnī cas, piemē ram, tavernas jū ras krastā . , tā du ir diezgan daudz . Gids viesnī cā piedā vā ja ekskursijas, bet mē s no tā m atteicā mies.
аватар daria_d
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ovasar mē s ar vī ru atpū tā mies viesnī cā Hersonissos Maris. Viesnī cai ir ļ oti ē rta atraš anā s vieta. Tā atrodas 15 minū š u pastaigas attā lumā no Hersonisas. Esam š ajā viesnī cā otro reizi. Paš ā viesnī cā infrastruktū ra un interjers ir labā lī menī . … Tomēr ▾ Š ovasar mē s ar vī ru atpū tā mies viesnī cā Hersonissos Maris. Viesnī cai ir ļ oti ē rta atraš anā s vieta. Tā atrodas 15 minū š u pastaigas attā lumā no Hersonisas. Esam š ajā viesnī cā otro reizi. Paš ā viesnī cā infrastruktū ra un interjers ir labā lī menī . Ir iekš telpu un ā ra baseini. Trenaž ieru zā le, tenisa korts, sauna, masā ž a, biljards, galda teniss, fitnesa centrs, turku pirts, burbuļ vanna, dž akuzi - var izmantot par papildus samaksu. Ir ū dens sporta aprī kojums. Mē s palikā m istabā ar skatu uz jū ru. Numurā ir gaisa kondicionieris, ledusskapis, televizors ar satelī ta kanā liem. Daž iem numuriem ir piekļ uve koplietoš anas baseinam. Pie jū ras ir uzkodu bā rs. Tie piedā vā dzē rienus un vieglas maltī tes. Ē diens mums bija HB, un tas mums bija vairā k nekā pietiekami. Brokastis un vakariņ as bufetes stilā . Izvē le maza, bet daudzveidī ga, virtuve garš ī ga. Ja vajadzē ja, pusdienas papildus nopirkā m viesnī cā . Daž reiz mē s izgā jā m paš ā pilsē tā un pusdienojā m vietē jos krodziņ os. Par izmaksā m ekonomiskā k bija pasū tī t pusdienas viesnī cā . Atpū tā mies bez bē rniem, bet š ī viesnī ca ir piemē rota arī ģ imenē m ar bē rniem. Ir aprī kots bē rnu baseins un rotaļ u laukums. Bezmaksas Wi-Fi ir pieejams sabiedriskajā s zonā s. Saziņ a ir vislabā kā vestibilā . Viesnī cai ir sava pludmale. Vieta ir maza, bet diezgan ē rta. Pie ieejas jū rā ir plā tnes un akmeņ i - tas nav ī paš i ē rti, tā pē c ē rtī bai un droš ī bai iesaku izmantot ī paš us peldē š anas apavus. Mē s esam ā ra aktivitā š u cienī tā ji, un mums patī k atklā t jaunas vietas un gū t spilgtus iespaidus. Pagā juš ajā gadā bijā m uz Knosas pili un Zeva alu. Bijā m ļ oti apmierinā ti un ī paš i gribu atzī mē t gidu darbu - viņ i ir ī sti profesionā ļ i! Š oreiz nolē mā m doties uz Spinalongas salu. No rī ta devā mies ekskursijā , pirmā pietura Selinari aizā , kur atrodas Svē tā Jura klosteris. Mē s neesam ī paš i reliģ iozi cilvē ki, bet mums tas patika. Svaigs gaiss, skaista daba, interesanta vē sture. Pē c tam devā mies uz Agios Nikolaus ostu, kur iekā pā m kuģ ī un devā mies uz Spinalongas salu. Mē s kuģ ojā m ī su laiku, apmē ram 50 minū tes pagā ja mū su jū ras brauciens pa Mirabello lī ci. Spinalongas sala ir cietokš ņ a sala, kas saglabā jusies lieliskā stā voklī . Nelielu cietoksni grieķ i uzcē la kā aizsardzī bas struktū ru, pē c tam venē cieš i nostiprinā jā s un paplaš inā jā s. Esmu ļ oti pateicī ga gidei Sofijai par interesantā ko stā stu par salu! Ekskursijas programmā bija pusdienas Elundas ciemā , kur pusdienojā m jū ras tavernā . Pē c pusdienā m atgriezā mies Agios Nikolaus, kur gide pastā stī ja par interesantā kajā m vietā m. Sauļ ojā mies pludmalē (ļ oti labi aprī kota), pastaigā jā mies pa pilsē tu. Pa ceļ am uz viesnī cu piestā jā m pie eļ ļ as dzirnavā m. Apguvā m olī veļ ļ as un uz tā s bā zes raž otu produktu raž oš anas procesu. Bija iespē ja nogarš ot produkciju, kas tiek raž ota rū pnī cā . Mē s ļ oti mī lam olī veļ ļ u un, protams, nepalaidā m garā m iespē ju iegā dā ties dabī go eļ ļ u tieš i no raž oš anas rū pnī cas. Tur to pā rdod ļ oti ē rtos metā la iepakojumos, cenas diezgan pieņ emamas. Mē s atgriezā mies mā jā s vakariņ ā s. . Ekskursija izdevā s lieliski! Gide Sofija ir ī sta profesionā le!
аватар morazbaj
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ar dē lu pirmo reizi devos uz Grieķ iju. Viesnī cu izvē lē jā mies ilgi, gribē jā m apmesties netā lu no jū ras. Nopirkā m biļ eti uz vienu nedē ļ u - pē c brokastu un vakariņ u sistē mas. Dzī vojā m standarta istabiņ ā , visa pietika, ļ oti ē rti un mā jī gi. … Tomēr ▾ Ar dē lu pirmo reizi devos uz Grieķ iju. Viesnī cu izvē lē jā mies ilgi, gribē jā m apmesties netā lu no jū ras. Nopirkā m biļ eti uz vienu nedē ļ u - pē c brokastu un vakariņ u sistē mas. Dzī vojā m standarta istabiņ ā , visa pietika, ļ oti ē rti un mā jī gi. Teritorija ir maza ar baseinu un bā ru. Vakarā skanē ja patī kama mū zika. Pludmale ir pastaigas attā lumā , vieta skaista, jū ra tī ra un caurspī dī ga! Ieeja jū rā ir ē rta, lai gan pati pludmale ir maza, staigā t un sauļ oties var pilnī gi jebkurā pludmalē , tā s ir paš valdī bas. Netā lu ir neliels mini tirgus, kurā viņ i iegā dā jā s augļ us. Pusdienā s devā mies uz kaimiņ pilsē tu Hersonissos. Burtiski 300-400 metru attā lumā atrodas autobusu pietura. maksa bija apmē ram 2 eiro un autobusi kursē ja diezgan biež i. No tā s paš as pieturas sabiedriskajā transportā braucā m arī uz Heraklionu pē c suvenī riem, maksā ja nedaudz vairā k, apmē ram 6 eiro. Vakari tika pavadī ti viesnī cā . Vakariņ ojā m galvenajā restorā nā verandā ar skatu uz pludmali un naksnī gā pilsē ta bija redzama no tā lienes. Viesnī cā bija maz ģ imeņ u ar maziem bē rniem, pā rsvarā ā rzemnieki un jauni pā ri, tā pē c valdī ja mierī ga atmosfē ra. Ē diens bija garš ī gs, dē lam ļ oti garš oja pankū kas brokastī s, un vakaros pasū tī ju glā zi garda grieķ u baltvī na un baudī ju garš ī gas zivis. Viesnī cā atradā s krieviski runā još a meitene, kura palī dzē ja risinā t raduš ā s problē mas, tač u to bija maz, pā rsvarā organizatoriskas. Devā mies ekskursijā uz Santorini salu. Mans sapnis piepildī jā s, un manam dē lam ļ oti patika apmeklē t Akrotiri izrakumus. Viņ am patī k vē sture un viņ š pats daudz iemā cī jā s. Kopumā esam apmierinā ti ar pā rē jo un atstā jā m daudz iespaidu atmiņ ā ! ! ! Iesakā m ikvienam apmeklē t Grieķ iju un paš iem plā not ceļ ojumus uz citā m salā m.
аватар Exinya
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca atrodas kaskā dē s – arvien augstā k un atgā dina ziedoš u grieķ u pagalmu vidū . Ir divi mazi baseini (plus bē rnu baseins), pietiekami dziļ i nirš anai. Restorā ns ar verandu, divas kafejnī cas, viena pā ri ceļ am ar skatu uz jū ru, kas ir atvē rta no rī ta lī dz 18:00 (tomē r skats uz jū ru ir visur! ) un piedā vā daž ā du veidu kafiju, frappe, saldē jumu, vī nu- alus, kokteiļ i un otra veranda un kafejnī ca-bā rs pie reģ istratū ras, atvē rts no pulksten 18 lī dz pusnaktij. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas kaskā dē s – arvien augstā k un atgā dina ziedoš u grieķ u pagalmu vidū . Ir divi mazi baseini (plus bē rnu baseins), pietiekami dziļ i nirš anai. Restorā ns ar verandu, divas kafejnī cas, viena pā ri ceļ am ar skatu uz jū ru, kas ir atvē rta no rī ta lī dz 18:00 (tomē r skats uz jū ru ir visur! ) un piedā vā daž ā du veidu kafiju, frappe, saldē jumu, vī nu- alus, kokteiļ i un otra veranda un kafejnī ca-bā rs pie reģ istratū ras, atvē rts no pulksten 18 lī dz pusnaktij.

Viesnī cā ir spa, ierodoties tiek dota 25% atlaiž u karte 24 stundu apmeklē jumam, ir tenisa korts un neliels amfiteā tris, bet nebija animā cijas koncertu (par ko man prieks), izņ emot Krē tas vakariņ as kafejnī cā pie jū ras otrdien par cenu 17 eiro.

Kontingents ir daž ā ds, ir ģ imenes ar maziem bē rniem.

Mē s palikā m koplietoš anas baseinā , un tas bija brī niš ķ ī gi. Baseins gandrī z vienmē r ir tukš s, un jū s peldat tik daudz, cik vē laties. Tā dziļ ums ir neliels 1.30, bet mums pietiek - nav olimpiskā s rezerves.
Sava veranda, uz kuras ir galds un 2 krē sli, kas vē l vajadzī gs lieliskai laika pavadī š anai pie kafijas tases pie baseina! Pietiek vietas arī izklā t divus piepū š amos matrač us, uz kuriem sauļ ojā mies (tos var iegā dā ties ierodoties, cena 7.5 eiro). Istaba plaš a, liels LG TV, 17 programmas, viena krievu valodā - "Planē ta". Viesnī ca ir ļ oti zaļ a un ziedoš a - tas ir tā s lielais pluss. Pē rn jū nijā atpū tā mies elites pieciniekā – tā das ziedoš as š ķ irnes nebija. Fē ns, ledusskapis, individuā lais kondicionieris numurā . Pē c ieraš anā s viņ i iedeva 2 š ampū nus, 2 ziepju gabaliņ us un 2 ž elejas. Atkal atnesa š ampū nu, ž eleju vairs neatnesa. Tā tad, kurš neņ em savu - ņ emiet vē rā . Dvieļ i rokā m, kā jā m (viens), vannai - mainī ti katru dienu. Pludmales dvieļ i ir jā ņ em reģ istratū rā par depozī tu. Tas bija jauks kompliments no viesnī cas ierodoties – pudele baltvī na, pudele ū dens un augļ i.
Rū pī gi un nemanā mi uzkopusi istabu, nekad nav sastapusies ar istabeni istabā . Katru rī tu baseins tika tī rī ts un lapas ķ ertas.

Pludmale vai drī zā k piekrastes josla iet pā ri ceļ am no viesnī cas un gar to. Visur viņ i ī rē sauļ oš anā s krē slus un saulessargus par 2.5 eiro katru preci. No viesnī cas ir arī neliela pludmale, bet man patika piekraste pa labi no ieejas ar maziem gleznainiem klinš u veidojumiem, kur cilvē ku praktiski nebija. Jū ra tī ra, ū dens skaists, vē ss. Ir vajadzī gas č ī bas jū rai, bet daž i paspē ja basā m kā jā m tikt pā ri maziem gliemež vā kiem un tad uzreiz nopeldē ties.

Restorā ns atbilst 4 zvaigznē m par ē dienu, no rī ta - ceptas desiņ as, š ķ iņ ķ is, siers, olas daž ā dā s variā cijā s, ļ oti garš ī ga maize, musli komplekts ar gardu balto un rozā jogurtu, augļ i - arbū zs, melone, persiks (gabalos), kivi.
Kafija, tē ja, dzē rieni no rī tiem ir par brī vu, un vakarā dzē rieni par maksu, bet nav tē jas un kafijas, ir tikai ū dens, alus un vī ns, un nevis 100 gramos, bet pudelē s. Piemē ram, maza pudele sausā baltvī na 375 gr - 8.5 eiro. Vakarā gaļ a un zivis, nacionā lie salā ti, uzkodas, daž ā das mē rces, garš vielas, makaroni, picas, baklavas kū kas, 4 veidu saldē jums. Mums bija HB, bet pusdienā s viņ i sedza un viesnī cas viesi pusdienoja.

Š eit atzī mē š u nepatī kamu mī nusu - brilles ir slikti mazgā tas un lū pu krā sas paliekas bija pamanā mas: (

Personā ls ir ļ oti draudzī gs, ko es pamanī ju savā pirmajā Krē tas apmeklē juma reizē . Tā tad mū su reģ istrā cija notika 11.30, nevis 14.00, un mē s ieradā mies 10:00. Restorā nā menedž eri ir ļ oti patī kami un pieklā jī gi, vienmē r parā da pie galdiņ a vai pasaka, kur apsē sties. Tiesa, viņ i lū dz pā rsē sties, ja pie galda, kas paredzē ts 4-6, sē ž.2 cilvē ki. Bet š is ir pirmajā pā rtikas eš elonā , tad jau - sē dies kur gribi.
Kā mī nusu atzī mē ju rindu uz vakariņ ā m ap 19:00, lai gan ā tri pā rgā ja, bet tik un tā sastopos pirmo reizi. Tā pē c mē s centā mies ierasties vai nu agrā k, vai vē lā k.

Viesnī ca atrodas netā lu no Heraklionas, 30-40 minū tes lī dz lidostai, nedaudz tā lā k lī dz pilsē tas centram. Ikviens raksta 15 minū tes lī dz Hersonisai, iespē jams (vairā kas minū tes braucā m ar maš ī nu), bet ceļ š ir neē rts, š aurs, pastā vī gi jā vairā s un jā laiž automaš ī nas garā m. Blakus viesnī cai pa labi un pa kreisi paviljonu veikali, skaļ i saukti par lielveikaliem, viss nepiecieš amais ir. Viesnī cā ir arī veikals ar pastkartē m, ū deni utt. Vakarā fotogrā fs piedā vā savus pakalpojumus - cena pieklā jī ga - 10 bildes 20 eiro.

Ja mē s dzī votu ē kā netā lu no ceļ a ar nelielu zemu sē tu, ar skraidoš ā m automaš ī nā m vai viesnī cas vidū , bet ar nelielu tumš u nož ogotu teritoriju, kur galds un divi krē sli tik tikko ietilptu, iespaids par viesnī cu bū tu savā dā k.
Bet mē s dzī vojā m tā lu no ceļ a, skaistā istabā , un tā pē c iespaidi ir visoptimistiskā kie. Man uzturē š anā s viesnī cā bija ī sta relaksā cija - mierī ga, ē rta, ar minimā lu kontaktu, maksimums pozitī vo.
Территория отеля Номер с выходом на бассейн Номер с выходом на бассейн Номер с выходом на бассейн Номер с выходом на бассейн Номер с выходом на бассейн Номера с выходом на бассейн Ресторан и бассейн
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Tas bija maija sā kumā . Mē s ar draugu nolē mā m, ka pietiek nosalt Krievijā un vajag kaut kur aizbraukt, lai iegū tu bronzas iedegumu. Draugi mums ieteica Grieķ iju. Un meitenes ceļ ojumu aģ entū rā ieteica Hersonissos Maris viesnī cu. Gribē ju uzrakstī t atsauksmi, tiklī dz atgriezos no ceļ ojuma, bet ķ ē ros pie darba. … Tomēr ▾ Tas bija maija sā kumā . Mē s ar draugu nolē mā m, ka pietiek nosalt Krievijā un vajag kaut kur aizbraukt, lai iegū tu bronzas iedegumu. Draugi mums ieteica Grieķ iju. Un meitenes ceļ ojumu aģ entū rā ieteica Hersonissos Maris viesnī cu. Gribē ju uzrakstī t atsauksmi, tiklī dz atgriezos no ceļ ojuma, bet ķ ē ros pie darba. Un kā du dienu es pā rskatī ju fotoattē lu un vē lē jos padalī ties savos iespaidos par Krē tu, viesnī cu un pā rē jo kopumā . Domā ju, ka kā dam mans pā rskats noderē s. Tā tad viesnī ca atrodas pirmajā krasta lī nijā , mums uzreiz iepatikā s, bet, kā vē lā k izrā dī jā s, pludmale mums nebija ī paš i noderī ga, jo maija laikapstā kļ i nav ī sti piemē roti peldē š anai jū rā . Pā rkā pusi viesnī cas slieksni, uzreiz pamanī ju ā rzemnieku skaitu un biju gandarī ts. Viss viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs, visi vienmē r sveicina. Viesnī cas teritorija ir pietiekami liela. Pirmajā dienā , noguruš i no lidoš anas ar draugu, nolē mā m palutinā t sevi ar hammam (turku pirti). Nā kamajā rī tā jutā mies uzmundrinā ti (nezinā m, vai vanna palī dzē ja š ajā vai atpū tas gaidā s) un devā mies brokastī s. . Restorā nā ir lieliska virtuve, un viss bija ļ oti garš ī gs. Brokastī s viss ir standartā , un, atklā ti sakot, lī dz atvaļ inā juma beigā m burtiski kļ uva garlaicī gi, tā pē c mē s pē dē jā s dienā s vispā r izlaidā m brokastis un palikā m gultā . Bet vakariņ as bija ļ oti labas. Atrodas netā lu no Hersonisas centra, var pastaigā ties, vakarā viss ir izgaismots ar gaismā m, restorā ni, krodziņ i, veikali. Gids bija ļ oti draudzī gs un vienmē r palī dzē ja ar mū su jautā jumiem. No ekskursijā m izvē lē jā s Knosas pili. Man joprojā m ir jautā jums, kā cilvē ki pirms 4000 gadiem uzcē la visu š o skaistumu bez tehnoloģ ijā m. Pastaigā jā mies Heraklionas pilsē tā , skaistā mazā pilsē tiņ ā , nopirkā m tur vī nu kā dā vanu mammai. Jā , lai gan mē s nepeldē jā mies jū rā , mums bija iedegums, bet iespaidi joprojā m neatstā j))))
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар ksu_12sl
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es jums pastā stī š u par brī niš ķ ī gā m brī vdienā m brī niš ķ ī gajā viesnī cā Hersonissos Maris 4 *! Viesnī ca sagaidī ja viesmī lī bu un darbinieku smaidus, klusumu, klusumu, jū ru un zaļ umu. … Tomēr ▾ Es jums pastā stī š u par brī niš ķ ī gā m brī vdienā m brī niš ķ ī gajā viesnī cā Hersonissos Maris 4 *!
Viesnī ca sagaidī ja viesmī lī bu un darbinieku smaidus, klusumu, klusumu, jū ru un zaļ umu.
Viņ i apmetā s 30 minū š u laikā , lai gan mē s ieradā mies 11:30 un bija 2.5 stundas pirms oficiā lā reģ istrā cijas laika. Istaba bija lieliska, pirmajā stā vā bija vē ss un mā jī gs, pie istabas bija puķ es un granā tā bolu koki. Istabā ir viss nepiecieš amais, brī niš ķ ī ga vannas istaba, lieliska uzkopš ana katru dienu neatkarī gi no dzeramnaudas, tī ra veļ a un sniegbalti dvieļ i.
Viesnī ca atrodas Hersonisas nomalē , garantē jot jums mierī gu, mē renu atpū tu, tī ru gaisu, lieliskas pludmales (netā lu no viesnī cas ir 3 pludmales pē c jū su izvē les), veselī gu miegu un pozitī vo jū ru no saziņ as ar laipns, nosvē rts, smaidī gs, izpilddirektors, grieķ u cilvē ki sejā viesnī cas darbinieki.
Ja vē lies š odien atpū sties, paliec viesnī cā un izbaudi jū ras brī zes, saulrieta un mē ness apspī dē tu taku pa kristā ldzidras jū ras viļ ņ iem, kurā pat mē ness gaismā var redzē t dibenā mazā ko akmentiņ u.
Ja vē laties izklaidē ties no viesnī cas lī dz pilsē tas centram un ielā m ar restorā niem un bā riem, kafejnī cā m, veikaliem un rosī gu naktsdzī vi, ejiet apmē ram 15 minū tes (vai ar taksometru 7 eiro). Staigā š ana nav biedē još a, tā ir droš a visur, turklā t ļ oti noderī ga pē c gardā m vakariņ ā m restorā nā .
Par restorā nu, un š is patiesī bā ir restorā ns ar apkalpoš anu, pasniegš anu un milzī gu garš ī gu ē dienu izvē li, tikai pozitī vas atmiņ as un nevienas glā zes vai izmazgā ta š ķ ī vja.
Jā , ja dodaties uz Hersonisu, esat izvē lē jies pareizo pilsē tu. Tajā ir viss brī niš ķ ī gai atpū tai - pludmales, labas viesnī cas, veikali, bā ri, klubi, atrakcijas.
Ja dodaties uz Krē tu, noteikti plā nojiet ī rē t automaš ī nu un apskatī t salu - bez tā ideja par salu un valsti bū s minimā la. Krē tā ceļ i ir bez nevienas bedres, krustojumi diezgan vienkā rš i, visu var apskatī t pats bez dā rgā m ekskursijā m un ar pieturā m tajā s pludmalē s, kur gribi, tavernā s, kurā s gribi pusdienot utt.
Noteikti apmeklē jiet Agios Nikolaos - neticami skaistums, Elounda ar brī niš ķ ī gā m pludmalē m, starp citu, Eloundā iesaku Ergospasio restorā nu ar skatu uz jū ru - nenormā li garš ī gi par saprā tī gu cenu, milzī gas porcijas un komplimenti no iestā des pudeles veidā Pinot Noir š ampanieš a, augļ u plate + daudz daž ā du garš ī gu naš ķ i pusdienu/vakariņ u laikā ar milzī gā m garnelē m ar makaroniem baltajā mē rcē , gardu cū kgaļ u ar dā rzeņ iem, neaizstā jamiem grieķ u salā tiem un vienmē r garš ī gā m apelsī nu svaigā m sulā m un tas viss par 30 eiro par 3 (mē s neē du visu, bija ļ oti, ļ oti daudz un ļ oti, ļ oti garš ī gi ).
Par ekskursijā m - Zeva ala nav uzmanī bas vē rta, nekas interesants, un tā dā karstumā kā pt kalnā vertikā li uz augš u ir neizturami. Augš ā gaida vilš anā s - tikpat daudz jā kā pj lejā aukstā alā ar slideniem soļ iem, un zem tā s ir tilts ar ū deni, kur lē tticī gi tū risti mē tā naudu un oļ us.
Ticī gajiem obligā ts ir Keras Sirds Dievmā tes klostera apmeklē jums, kur pats sapratī si, kā pē c tur noteikti vajadzē tu apmeklē t.
Noteikti braukš u vē l uz Krē tu un uz š o viesnī cu.
Novē lu patī kamu uzturē š anos un neaizmirstamus iespaidus!
Агиос Николасос Вид с террасы отеля в дороге ... Храм Георгия Победоносца Главная площадь Мохоса Критский вечер в отеле
аватар tropictravel
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca atrodas tieš i Hersonisā , pā ri ceļ am no jū ras, pa š o ceļ u brauc ļ oti maz maš ī nu. Viesnī ca ir tradicionā lā stilā , vienkā rš s, bet krā sains interjers, par 4 * - teicami. Ļ oti skaista, zaļ a, liela teritorija. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas tieš i Hersonisā , pā ri ceļ am no jū ras, pa š o ceļ u brauc ļ oti maz maš ī nu. Viesnī ca ir tradicionā lā stilā , vienkā rš s, bet krā sains interjers, par 4 * - teicami. Ļ oti skaista, zaļ a, liela teritorija. Blakus veikali un kafejnī cas. Vairā k par pludmali: kā jau minē ts, pā ri ceļ am, bet pludmale nav uzreiz aiz ceļ a, un jums arī jā iet cauri tā dai zaļ ai zonai ar kokiem un krū miem, š ajā vietnē ir viesnī cas uzkodu bā rs, tas ir par papildus. maksa (strā dā no 10:00 lī dz 18:00), tad ir pludmale, viss lī č os, sā nos lieli akmeņ i, bet pa vidu - mazi oļ i, pa kuriem diezgan ē rti iebraukt jū rā . Bet vietu ir maz. Sauļ oš anā s krē sli/lietussargi - papildus. samaksā , labi. 2.5 eiro par komplektu. Dvieļ i - depozī ts reģ istratū rā.5 dolā ri, reizi nedē ļ ā var mainī t bez maksas. Wi-fi - bezmaksas vestibilā . Reizi nedē ļ ā - dzī vā mū zika, grieķ u vakars (par papildus samaksu, 5 eiro - dzē riens, 15 eiro - vakariņ as). Nav animā cijas. Lielisks jauns spa. Ir neliels rotaļ u laukums. Par istabā m: 1. Divvietī gs ar koplietoš anas baseinu - vairā kā m istabā m ir pieejams kopī gs baseins š ī m istabā m, š ī s telpas sauc par share pool. Vannasistaba normā la, tikai vanna ar aizkaru, bez kosmē tikas, fē ns, ļ oti liels plazmas TV, mē beles vienkā rš as, bet ne nobruž ā tas. 2. Standarta - kā man, mē beles š ajā s istabā s ir vē l labā kas, bet viss ir pa vecam. 3. Divstā vu istabas - 2 stā vi, ar kamī nu, lejā viesistabā.2 dī vā ni, derē s bē rni, 2 sanmezgli, 1 stā vā ar duš u, 2 stā vā ar vannu, lieliska un liela vannas istaba, 2 plazmas televizori, neliels baseins. Mū su grupa pusdienoja š ajā viesnī cā - man patika, ne superfood, bet viss svaigs un garš ī gs, paē du. Liels viesnī cas pluss tiem, kam patī k pavadī t laiku, ir liela Hersonisas diskotē ku un naktsklubu izvē le, un tajā paš ā laikā viesnī ca ir nedaudz attā linā ta no izklaides ielas.
аватар mari2006.01
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Kopā atpū tuš ies no 15.09. 2012-22.09. 2012 Viesnī cu izvē lē jā mies tā s labā s atraš anā s vietas dē ļ – netā lu no pilsē tas, bet ne trokš ņ aina vieta, zaļ ā s zonas un maz numuru dē ļ , saprā tī gas izmaksas: salī dzinot ar Spā niju, Andoru, Š rilanku, Ē ģ ipti un Turciju . … Tomēr ▾ Kopā atpū tuš ies no 15.09. 2012-22.09. 2012
Viesnī cu izvē lē jā mies tā s labā s atraš anā s vietas dē ļ – netā lu no pilsē tas, bet ne trokš ņ aina vieta, zaļ ā s zonas un maz numuru dē ļ , saprā tī gas izmaksas: salī dzinot ar Spā niju, Andoru, Š rilanku, Ē ģ ipti un Turciju .
Atraš anā s vieta, teritorija: atrodas ļ oti tuvu lidostai (kas ir ē rti un nav ē rti vienlaikus, nav jā iet cauri visai kalnu valstij lī dz viesnī cai un atpakaļ , bet jums ir visa atpū ta, dzirdot dā rdoņ u lidmaš ī nu skaits virs jums nav ī paš i patī kams, bet ne katastrofā ls), tuvumā atrodas galvenā apskates vieta, Knosas pils, Zeva ala, plato, Lassithi utt. No vienas puses, daž as neskaidras ē kas, tuksneš i, no otras puses, mini dakš as, veikali, principā nekas ī paš s, ne krā sainas ainavas. Principā netā lu no viesnī cas nav pludmales - pa kreisi nav liels oļ u (ļ oti mazs oļ i, piemē ram, rī si) - daudz cilvē ku, piemē ram, Krimā sega ir gandrī z pie segas, sauļ oš anā s krē sls ir ī rē ts. 2.5 eiro, lietussargs ir 2.5 eiro. Labajā pusē ir mazā ka pludmale, bet arī mazā k cilvē ku, lai gan ceļ š virs galvas ar pastā vī gu automaš ī nu satiksmi ir nedaudz relaksē još s, kopumā nav slikti, bet Krē tas dienvidu krastā pludmales ir labā kas, platā kas un garā kas. . Jū ra pasakaini debeszila, mazi-mazi oļ i, mazas zivtiņ as, tū risti nirst ar maskā m, bet nekas ī paš s nav ko redzē t. Viesnī cas teritorija nav maza, visa zaļ a, ziedos, kaktusos, krū mos, kopta un smarž ī ga.
Istabas, serviss: numuriņ i veidoti grieķ u stilā - krā sotas sienas, koka mē beles, minimā lisms, istabā nav tē jkannas, divas glā zes, fē ns. istabas ar peldbaseiniem - veidotas kā dzī vokļ i, ar mini virtuvi, un ir ē rti, jo baseinā var peldē ties jebkurā diennakts laikā . Kvalitatī va ikdienas uzkopš ana, dvieļ u maiņ a, gulta uz 7 dienā m mainī ta 1 reizi. Draudzī gs, izpalī dzī gs personā ls, administratore Marina runā krieviski, pā rē jais personā ls brī vi pā rvalda angļ u valodu, daž i vā rdi krieviski.
Virtuve: 80% no visiem ē dieniem ir garš ī gi. Septiņ as dienas brokastī s tika mainī ti 20-30% no visa ē diena, vakariņ as mainī jā s katru dienu 40% - bija zivis un visa veida gaļ a, un kalmā ri, un mī dijas, no augļ iem: arbū zi, melones, bumbieri, vī nogas, apelsī ns. Viss ir ē dams, svaigs, nav smalks, bet ne ā trā s ē dinā š anas vai ē dinā š anas. Alkohols un dzē rieni vakarā maksā ja 0.5 alus 3.6 eiro, 0.5 vī na pudele 8.9 eiro, ū dens 1l. 3 eiro, kolas glā ze 2 eiro. tirgo brilles, tikai kolu, fantu. Trū kums: negarš ī ga kafija, tē ja un pilnī ga to neesamī ba vakariņ ā s. Brokastī s nevis sula, bet atš ķ aidī ts UPI.
Saturs: 50% viesnī cu ir krievvalodī gie, pā rsvarā Krievija, daudz ebreju, vismazā k ukraiņ u - pā ri lī dz 35 gadiem, daudz meiteņ u 2-3 cilvē ku vecumā lī dz 30 gadiem, ir arī krieviski runā još i skandalozi pā ri, kas vecā ki par 50 gadiem, in ģ enerā lis, skandalozī bā var dzirdē t tikai krievus. Vai nu viņ i nolika tos nepareizā vietā vakariņ ā s, tad viņ i ieņ ē ma savu solā riju utt. Ja vē laties atpū sties no slā vu mentalitā tes, mē s neiesakā m š o viesnī cu. apmē ram 30% vecmā miņ as un Dudushkas viesu ir vā cieš i, visi pā rē jie ir angļ i, itā ļ i utt.
Izklaide: ir siž ets animā cijai, bet 7 dienas nebija nevienas animā cijas, izņ emot vietē jo sertaki dejotā ju priekš nesumu par 5 eiro no cilvē ka (kokteilis dā vanā ), ļ oti viduvē js priekš nesums, garlaicī gs.
Pilsē ta, kurā atrodas viesnī ca, ir mazs ciemats, gar krastmalu ir tikai kafejnī cas un restorā ni, diemž ē l orientē ti uz ā trā s ē dinā š anas iespē jā m - picu, frī kartupeļ iem, daž ā m jū ras veltē m. Ne mē s paš i, ne mū su gids nevarē jā m atrast/ieteikt mums kafejnī cu ar grieķ u virtuvi ((pilsē tā ir daudz suvenī ru veikalu, vairā ki lielveikali: Lida, Spar. No iestā dē m varam ieteikt no viesnī cas pa kreisi - doties uz pludmali , ejiet augš ā pa ceļ u kopā.10 minū tes -15 no viesnī cas - restorā ns jū ras stilā (nejaukt ar Yialos - pa labi no viesnī cas, ja stā vat ar muguru pret to, izskatā s vairā k piemē ram, krodziņ š , ē stuve) - laba iestā de purpurpelē kos toņ os, nomaļ a, ar krā š ņ u skatu uz naksnī go pilsē tu, kluss, neskaitot vietē jos : ) jo krastmalā š ā dā s iestā dē s no cilvē ku pā rvietoš anā s ir ļ oti trokš ņ aina Hersonisa ir pozicionē ts kā kū rorts jaunieš iem, viņ i nemanī ja lielu daž ā dī bu atpū tniekiem kafejnī cas, 2-3 naktsklubi.
Runā jot par ceļ oš anu, daudz informā cijas internetā par to nerakstī š u: mū su MILZĪ GS ieteikums ir neņ emt automaš ī nu no saviem gidiem vai viesnī cā reģ istratū rā.1, 5-2 reizes dā rgā k nekā vietē jie. Izpē tot visus plusus un iespē jamos riskus, izvē lē jā mies vietē jo firmu, ja ej pa labi no viesnī cas blakus veikalam, tur ir auto nomas cenas tā das paš as kā visur citur pilsē tā , ir lī gums ar Krieviski labi runā angliski, bet ir arī krieviski runā još s personā ls, ir atbalsts pa telefonu krievu valodā un 100% apdroš inā š ana, Suzuki dž ipu kabriolets maksā ja 90 eiro par 2 dienā m. Ar tiem ir nepiecieš ams un iespē jams kaulē ties, cenrā dī norā dī tais nav gala cena.
Kopē jais iespaids, ka viesnī ca laba, mierī ga, vienī gais trū kums ir pludmale.
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Esmu ļ oti gandarī ts, ka izvē lē jos tieš i š o viesnī cu! Viesnī cas atraš anā s vieta ir laba, jo nav tā lu no lidostas, un viesnī cas tuvumā ir kur pavadī t laiku, kā arī var staigā t lī dz pilsē tai, kurā ir daudz vietu kur var labi pavadī t laiku. … Tomēr ▾ Esmu ļ oti gandarī ts, ka izvē lē jos tieš i š o viesnī cu! Viesnī cas atraš anā s vieta ir laba, jo nav tā lu no lidostas, un viesnī cas tuvumā ir kur pavadī t laiku, kā arī var staigā t lī dz pilsē tai, kurā ir daudz vietu kur var labi pavadī t laiku. un skaistums, daudz veģ etā cijas, skaidrs, ka dā rznieki ir mē ģ inā juš i, viss priekš metā un kopts! Ir trī s peldbaseini, viens no tiem ir paredzē ts bē rniem. Internets lē ts, ir arī mazs veikaliņ š , vairā k izskatā s pē c suvenī ra. Apkalpoš ana viesnī cā un personā ls lielisks! ! ! Istabas ar visā m ē rtī bā m TV, ledusskapis, kondicionieris, balkona skats uz puķ ē m, skaistums! ! ! Viss man derē ja! Ē dienu klase! Bagā tī ga izvē le visu veidu ē dieniem, viss garš ī gs un eirokvalitā tē ! Pludmale nav tā lu, vienmē r ir brī vas vietas sauļ oš anā s krē sli un saulessargi par maksu, saulriets labs un dziļ ums nav uzreiz. Pietiekami izklaide viesnī cā , labi padarī ti animatori - viņ i cenš as visus uzjautrinā t!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums Irisha0886
7 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен на берегу моря, рядом с живописными скалистыми бухточками. Близость Херсониссоса дает возможность прогуляться пешком до оживлённого центра. Лименас Херсонису (Центр) — отличный выбор, если вам интересны бары, ночная жизнь и морское побережье.

Atrašanās vieta Северное побережье острова, 15 мин. ходьбы от центра города Херсониссос, в 25 км восточнее г. Ираклион и 25 км от аэропорта «Никос Казандзакис» г. Ираклион.
Pludmales apraksts Пляж через променад. Херсониссос (Χερσόνησος, Hersonissos) — пляж находится на северном побережье Крита в 27 км на восток от города Ираклион. Херсониссос — это райское место для молодёжи, так как здесь большое количество баров, таверн и дискотек. Пляж Херсониссос представляет собой закрытые от ветров и волн бухты с золотистым песком.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

В снэк-баре Thalassa вам предложат легкие блюда и напитки на берегу моря. Ежедневно в ресторане Alexander, расположенном у бассейна, сервируется завтрак «шведский стол». На обед и ужин подаются блюда критской и интернациональной кухни.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem На территории курортного отеля Hersonissos Maris обустроен детский бассейн и детская игровая площадка.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports В отеле работает полностью оборудованный фитнес-центр, сауна и турецкая баня. Гольф-клуб Cretan находится всего в 7 км. Для желающих исследовать регион может быть организована поездка на роскошной яхте.
 • golfs
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Всего в отеле 204 номера. Расположены в центральном корпусе и бунгало.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • ledusskapis
 • balkons/terase
 • peldbaseins (ne visās istabās)
Adrese GR-70014 Limin Hersonissos, Crete - Greece P.O. Box 38.
Tālruņi: (+30) 28970-22400, 23601 - 2, Fax: (+30) 28970-22874
Tīmekļa vietne: Hersonissos Maris Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в гольф (платно). В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.