Grecotel Meli Palace 4*– Atsauksmes

10
Novērtējums 9.010
№8 viesnīcas reitingā Herakliona
8.9 Numurs
9.1 apkalpošana
9.1 Tīrība
9.1 Uzturs
8.1 Infrastruktūra
Grecotel Meli Palace atrodas gar smilšu piekrasti, un no tās paveras brīnišķīgs skats uz mazo salu. Īpašu iespaidu rada viesnīcas dārzs ar palmām un olīvkokiem, kaktusiem un hibiskiem. Nevainojams serviss, gara smilšu pludmale, restorānu un bāru izvēle, bērnu un pusaudžu klubs, viss iekļauts ēdināšana un brīnišķīga ainava – tas viss garantē neaizmirstamas brīvdienas. Ideāli piemērota ģimenēm vai grupām, un tās atrašanās vietas dēļ tā ir vispievilcīgākā vieta āra entuziastiem. Meli, kas grieķu valodā nozīmē "medus", savu nosaukumu ieguvis no slavenā zelta kulona, ​​kurā attēlotas divas bites, kas ēd medu, un kas tika atrasts netālu no senās Malijas pils. Malijas pils, otra nozīmīgākā pēc Knosas pils, piederēja Sarpedonam, Krētas karaļa Minosa brālim. Pāri viesnīcas pludmalei veda sens ceļš, kas veda lauksaimniecības produktus, tostarp medu, no pils uz lielajām pilsētām.Vairāk →
аватар asiya.au.2016
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca ir maza! Teritorija labi kopta! Viss ir tuvu sasniedzams! Ē diens ir lielisks! Visi pieklā jī gi un kulturā li! ES iesaku! Ja vē laties atpū sties no steigas un burzmas, š ī ir jū su viesnī ca! Izmē rī ta atpū ta bez uzmā cī … Tomēr ▾ Viesnī ca ir maza! Teritorija labi kopta! Viss ir tuvu sasniedzams! Ē diens ir lielisks! Visi pieklā jī gi un kulturā li! ES iesaku! Ja vē laties atpū sties no steigas un burzmas, š ī ir jū su viesnī ca! Izmē rī ta atpū ta bez uzmā cī gas uzmanī bas! Saldē jums, dzē rieni, uzkodas! Bē rnu peldbaseins! Viss ir kompakts un ē rts! Tī rī š ana ir lieliska! Viss ir videi draudzī gs! Ī paš i gribu pieminē t Viktoriju, Adoni un Antoni!
аватар ekyrylyuk
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca, lielisks serviss, lielisks rajons! Viesnī cā ieradā mies ap 10:00. Mū s sagaidī ja jauks personā ls. Kamē r gaidī jā m reģ istrē š anos, tikā m pacienā ti ar dzē rieniem. To paš u darī ja brokastī s. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, lielisks serviss, lielisks rajons!
Viesnī cā ieradā mies ap 10:00. Mū s sagaidī ja jauks personā ls. Kamē r gaidī jā m reģ istrē š anos, tikā m pacienā ti ar dzē rieniem. To paš u darī ja brokastī s. Pē c brokastī m, kamē r staigā jā m apkā rt un iepazinā mies ar teritoriju, mū su istabiņ a jau bija gatava.
Viesnī ca ir lieliska. Tā atrodas it kā lī cī...Sava pludmale. Skaista teritorija, zaļ a, skaista.
Istabas ir ē rtas, mums paveicā s un mū su istaba atradā s pirmajā stā vā ar izeju uz dā rzu, ar savu nelielu terasi. Mē s ceļ ojā m ar diviem bē rniem, tā pē c tas bija ļ oti ē rti. Numurā ir divstā vu gulta bē rniem. Istaba ir gaiš a. Lai gan santehnika nav pirmā svaiguma, bet viss ir tī rs.
Pā rtika ir viss iekļ auts. Pat dzē rienus, visu laiku. Brokastis, pusdienas un vakariņ as - restorā nā , pā rtraukumos - bā rā pie pludmales.
Ē diens garš ī gs. Katru dienu jū ras veltes, gaļ a, daž ā di augļ i. Bē rniem atseviš ķ a ē dienkarte - bē rnu ē dieni.
Atrodoties pludmalē , viesmī ļ i uz paplā tē m atnes daž ā das uzkodas, augļ us un saldē jumu. Neviens nebija izsalcis : )
Ir animā cija bē rniem + mini diskotē ka.
Ā rsts atrodas viesnī cā katru dienu noteiktā laikā .
Pieauguš ajiem vakaros daž ā das programmas. Diskotē ka, izrā des utt.
Saulriets jū rā - akmens, tikai vienuviet smilš ains. Pludmale ir smilš aina. Kad ir vē tra, ir grū ti iekļ ū t jū rā . Jums ir nepiecieš ami ī paš i apavi.
Man viss ļ oti patika. Tā da klusuma, harmonijas un skaistuma sala...kā paradī zē : )))
Vienī gais trū kums - lī dz tuvā kajai apdzī votai vietai - 2 km. Tie. iziet pastaigā ties kaut kur ā rpus viesnī cas ir grū ti...jo. karsts un 2 km iet pa ceļ u nav ī paš i pievilcī gi. Bet mē s ī rē jā m maš ī nu uz visu laiku un tas mū s netraucē ja. Tuvā kais ciems - Sissi - ir ļ oti skaists. . . Dzirdē ju, ka daž i izsauc taksi un brauca tur pē c suvenī riem utt. Varbū t ir kā ds sabiedriskais transports, bet mē s neatpazinā m.
аватар flc.topline.yt
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pirmo reizi atradā s Grecotel tī klā . Patika ē dieni, viesnī cas kolektī va draudzī gā atmosfē ra, neuzbā zī ga animā cija, tematiski pasā kumi restorā nā un vakaros; Skaidrs, ka viņ i cenš as savus viesus izklaidē t no visas sirds. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atradā s Grecotel tī klā .
Patika ē dieni, viesnī cas kolektī va draudzī gā atmosfē ra, neuzbā zī ga animā cija, tematiski pasā kumi restorā nā un vakaros; Skaidrs, ka viņ i cenš as savus viesus izklaidē t no visas sirds.
Tie atstā ja daudz ko vē lē ties telpā s, to tī rī š anā un santehnikā , kas jau sen bija jā maina. Nu, pludmale. Ieeja jū rā ir neē rta, varē ja radī t labvē lī gā kus apstā kļ us atpū tniekiem.
Pirms tam lasī ju atsauksmē s, ka ē dieni restorā nā pā rsvarā ne vienmē r ir tī ri - gadī jā s, ka viņ i pievē rsa uzmanī bu tumš iem plankumiem uz š ķ ī vjiem vai nu no mazmazgā š anas, vai no pasniegš anas brī ž a)
Atseviš ķ i par istabā m: to kvalitā te ir ļ oti atkarī ga no telpas veida; pē c mū su novē rojumiem, istabā m ar skatu uz jū ru arsenā lā bija interesantā ks interjers un modernas mē beles. Par santehniku ​ ​ nezinu. Bet ar skatu uz dā rzu - gribē tos jaunā kas mē beles, kvalitatī vu santehniku ​ ​ un privā tumu uz balkona, jo nav starpsienu kā tā du, un, izejot baudī t skatus vai vienkā rš i ž ā vē jot lietas, ne vienmē r esmu gatavs skatī t manu kaimiņ u acis rokas stiepiena attā lumā .
Un jā ! Pē c ieraš anā s mums bija pieredze ar istabu 051: nebija absolū ti nekā das ventilā cijas ! ! ! un vannas istaba ir burtiski 2x2. Iedomā jies, viss mitrums staigā pa istabu, skaistule! ! ! Par laimi, mums izdevā s to nomainī t uz citu, galvenā s ē kas 2. stā vā - tas ir cits jautā jums.
Kopumā pā rē jais atstā ja patī kamu un siltu iespaidu!
аватар iarina.marianna
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man ļ oti patika uzturē š anā s viesnī cā . Silta, bezrū pī ga atmosfē ra. Jauks draudzī gs personā ls, brī niš ķ ī gs ē diens. Starp trū kumiem: 1) Slikts internets istabā.2) Lietus laikā bija problemā tiski iziet no istabas otrajā stā vā , lai tiktu lejā , jo koridorā nav jumta un, lai tiktu lī dz kā pnē m, bija jā samirkst. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika uzturē š anā s viesnī cā . Silta, bezrū pī ga atmosfē ra. Jauks draudzī gs personā ls, brī niš ķ ī gs ē diens. Starp trū kumiem: 1) Slikts internets istabā.2) Lietus laikā bija problemā tiski iziet no istabas otrajā stā vā , lai tiktu lejā , jo koridorā nav jumta un, lai tiktu lī dz kā pnē m, bija jā samirkst. 3) Radā s problē ma ar pludmales dvieļ u maiņ u, 17-17.30 biež i vairs nebija tī ru dvieļ u un nā cā s nest slapjos dvieļ us uz istabu un ž ā vē t uz balkona margā m 4) Trū kst dzeramā ū dens istabā , kuru varē ja dabū t tikai restorā nā , un ja aizmirsā t, tad nā cā s pa nakti palikt bez ū dens 5 ) Istabā bija seifs, bet par tā atslē gu vajadzē ja iedot depozī tu 10 eiro
аватар yurikrainiak
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c mū su tū risma menedž era ieteikuma (TPG, Kijeva). Mē s meklē jā m nelielu, klusu viesnī cu klusā vietā , kurā noteikti bū tu bē rnu animā cija un bē rnu virtuve. Iepriekš ē jos ceļ ojumos mē s dodam priekš roku Grieķ ijas viesnī cu ķ ē dei Grecotel, un mums bija negatī va pieredze, apmetoties citā s (ne tī kla) viesnī cā s Krē tā. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pē c mū su tū risma menedž era ieteikuma (TPG, Kijeva). Mē s meklē jā m nelielu, klusu viesnī cu klusā vietā , kurā noteikti bū tu bē rnu animā cija un bē rnu virtuve. Iepriekš ē jos ceļ ojumos mē s dodam priekš roku Grieķ ijas viesnī cu ķ ē dei Grecotel, un mums bija negatī va pieredze, apmetoties citā s (ne tī kla) viesnī cā s Krē tā.

Viesnī ca Meli Palace mū s pilnī bā apmierinā ja. Viesnī cai ir sava pludmale, kas gludi ieplū st parkā (proti, sauļ oš anā s krē slus var novietot ne tikai zem "sē nē m", bet arī zem kokiem). Pludmale no abā m pusē m ir norobež ota ar akmeņ iem. Tā kā viesnī ca ir maza, pludmale nekad nav ļ oti pā rpildī ta.

Bē rnu animā cija bija atš ķ irī ga katrā divu nedē ļ u atvaļ inā juma dienā . Man patika, ka starp animatoriem bija meitene, kas runā ja ar bē rniem ukraiņ u valodā (no Ukrainas bija daudz bē rnu). Bē rni vai nu katru dienu kaut ko bū vē , vai virtuvē mā cā s kaut ko darī t, vai "ceļ o" pa viesnī cu (nav liela, bet ir kur pastaigā ties).
Ē diens katru dienu ir daudzveidī gs un atš ķ irī gs – tiek pievienoti jauni ē dieni.

Numuri ir klasiski, uzkopti katru dienu. Apkalpoš ana numurā nav uzmā cī ga.

Š ī nav jaunieš u viesnī ca. Diskotē kas vai citas izklaides nav. Viss ir iekā rtots klusai atpū tai pie jū ras, un tieš i tā pē c tajā galvenais tū ristu kontingents - ģ imenes ar bē rniem un pensionā ri. Lī dz tuvā kajai apdzī votai vietai apmē ram kilometrs, bet nav regulā ra transporta (viesnī ca salī dzinoš i tā lu no ceļ a).

Tā tad ļ oti klusa, mierī ga viesnī ca, kuru var ieteikt tū ristiem ar maziem bē rniem.
аватар Traveler_to...
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ogad (2015) devā mies otro reizi. Pirms tam bijā m daž ā dā s vietā s, bet 2013. gadā š o konsultē ja mū su menedž ere, caur kuru vienmē r izvē lamies tū res (kompā nija "Travel Professional Group", Kijeva), un viņ ai par to liels paldies! 2014. … Tomēr ▾ Š ogad (2015) devā mies otro reizi. Pirms tam bijā m daž ā dā s vietā s, bet 2013. gadā š o konsultē ja mū su menedž ere, caur kuru vienmē r izvē lamies tū res (kompā nija "Travel Professional Group", Kijeva), un viņ ai par to liels paldies! 2014.  gadā mē s bijā m citā viesnī cā , salī dzinot ar Meli Palace, un atgriezā mies "mā jas ostā ".
Viesnī ca atrodas klusā vietā , prom no š osejas, un tuvā kā apdzī vota vieta atrodas 3-4 kilometru attā lumā . Tas ir labi ģ imenes brī vdienā m, kad nekur ī sti negribas doties, bet “jaunieš iem”, protams, ir sliktā k, jo izrā dā s, ka viss ir tā lu.
Viņ i labi barojas. Tieš ā m labi, jo Grieķ ijā ne visur piedā vā kvalitatī vu un daudzveidī gu ē dienu.
Izklaide pā rsvarā paredzē ta bē rniem, tač u vakaros tiek pievesti mā kslinieki, un tā s 10 dienas, kā das bijā m š ogad, programma neatkā rtojā s.
Ieeja jū rā ir tā da pati kā visur Krē tā - akmeņ i-akmeņ i-akmeņ i. Ne pā rā k jauki. bet agrā k 2014. gadā bijā m Peloponē sā (Aldemar viesnī ca), un tur ir skaista pludmale, bet vienkā rš i pretī ga apkalpoš ana.
Numuri ir glī ti, ļ oti ē rti un labi uzturē ti. Viņ i labi attī ra. Es iedevu naudu kalpiem par dzeramnaudu, bet viņ i to neņ ē ma))) Mē s kā dreiz dzī vojā m ē kā (tieš i virs uzņ emš anas zā les), bet vienu reizi nomalē tuvā k jū rai. Un abas reizes tas bija vienkā rš i lieliski.
Vā rdu sakot, brī niš ķ ī ga viesnī ca, kuru iesaku visiem. Noņ ē mu vienu zvaigzni par wifi, kas, lai arī bez maksas, ir pieejams tikai reģ istratū rā . Lai gan š ī jau ir soma - Aldemā rā , piemē ram, tā bija visur, arī istabā un pludmalē , bet maksā ja 7 eiro dienā . Tā tad kopumā š ī ir viena no labā kajā m viesnī cā m, kurā lī dz š im esam apmetuš ies.
аватар evgeniynegrobov
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies 2014. gada jū nijā ar vī ru un diviem bē rniem (6arpus gadi). Galvenie kritē riji, izvē loties viesnī cu, bija ē diens un apkalpoš ana. Viesnī ca mū s nepievī la. Reģ istrē joties viesnī cas vestibilā mū s sagaidī ja patī kama krieviski runā još a meitene un visu sī ki izstā stī ja. … Tomēr ▾ Atpū tā mies 2014. gada jū nijā ar vī ru un diviem bē rniem (6arpus gadi). Galvenie kritē riji, izvē loties viesnī cu, bija ē diens un apkalpoš ana. Viesnī ca mū s nepievī la. Reģ istrē joties viesnī cas vestibilā mū s sagaidī ja patī kama krieviski runā još a meitene un visu sī ki izstā stī ja. Kad mū su istaba bija gatava, š veicars nesa mantas. Istaba ir š aura, bet ļ oti tī ra. Tī rī š ana tika veikta katru dienu. Š ampū ni un gē li tika mainī ti, pat ja tie bija puslietoti. Tagad par ē dienu: ē dieni ir ļ oti daudzveidī gi – ē dienkartē katru dienu ir cepta un sautē ta vista, liellopa gaļ a, cū kgaļ a, zivis. Daž kā rt bija uz grila grilē ta jē ra gaļ a, truš a gaļ a, ļ oti garš ī gi kalmā ri mī klā , kā arī daž ā di sautē ti un cepti dā rzeņ i. Salā ti, kurus var garš ot ar daž ā dā m mē rcē m. Daudz augļ u: svī tas, apelsī ni, melones, arbū zi, nektarī ni, ananā si. Izcils vī ns. Pusdienā s un vakariņ ā s bija zupa - tas ir garš ī gs buljons, kurā var pievienot rī sus, makaronus, sieru, zirņ us, burkā nus, garš augus un garš vielas pē c izvē les. Saldē jums visu dienu neierobež otā daudzumā . Kū kas ne vienmē r iepriecinā ja - daudz krē juma (bet š is manai gaumei). Bē rnu galds bija vakariņ ā m, bet ļ oti trū cī gs - sautē ti dā rzeņ i un buljons ar rī vē tu gaļ u. Mazulis tika barots ar konservē tu kartupeļ u biezeni, un no restorā na - rū guš piena vietā ar jogurtu. Lai gan, ja bē rnu gada laikā pabaro no kopī ga galda, tad restorā nā vienmē r varē ja atrast ko ē damu mazajam. Restorā nā ir lielisks serviss. No pulksten 12 bā rā var pasū tī t jebkuru alkoholisko kokteili. Pludmale: pie jū ras ir sauļ oš anā s krē sli zem lietussargiem, tad tiek iestā dī ta koku rinda, zem tiem ir arī sauļ oš anā s krē sli, kas ir ļ oti ē rti, jo tur deg saule. Pludmale ir smilš aina, tikai ieejot jū rā pē c diviem metriem ir lieli akmeņ i. Bē rniem: mini diskotē ka ir laba, pat mans bē rns dejoja, lai gan viņ am š ā das aktivitā tes nepatī k; Jū s varat doties atvaļ inā jumā ar ratiņ iem un pat doties ā rpus viesnī cas, lai staigā tu uz kaimiņ u ciematu.
Plusi: kopta, tī ra teritorija; draudzī gs personā ls; lielisks ē diens; laba mini diskotē ka bē rniem; daudz sauļ oš anā s krē slu pludmalē ; bezmaksas alkoholiskie kokteiļ i JEBKURĀ .
Mī nusi: akmeņ ains dibens, nepatika izklaide pē c minidiskotē kas, neliela viesnī cas platī ba.
Mē s tur ieradī simies vē lreiz, lai gan katru reizi cenš amies atpū sties jaunā viesnī cā .
аватар Koko_ua_13
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Gā ja ģ imene ar 13 gadus vecu dē lu. Neapš aubā mi plusi noteikti atsver daž us mī nusus. Man ļ oti patika klimats - vispā r nav liela mitruma, neliels vē jiņ š palī dz izdzī vot + 30 + 35, kad mā jā s ir +40, vispā r bez karstuma sajū tas. … Tomēr ▾ Gā ja ģ imene ar 13 gadus vecu dē lu. Neapš aubā mi plusi noteikti atsver daž us mī nusus. Man ļ oti patika klimats - vispā r nav liela mitruma, neliels vē jiņ š palī dz izdzī vot + 30 + 35, kad mā jā s ir +40, vispā r bez karstuma sajū tas. Zaļ a sakopta teritorija, daudzi augi ar parakstiem 4 valodā s.
Ak, ļ oti izpalī dzī gs personā ls! Sā kot no reģ istratū ras, Aleksandra ir vislabā kā , tač u š ī izvē le ir ļ oti grū ta - visi ir gudri. Augstā kā vadī ba neuzrauga, bet strā dā lī dzvē rtī gi ar parastajiem darbiniekiem. Galvenā kalpone personī gi istabā s kā rto ziedus vā zē s un vienlaikus kontrolē tī rī š anas kvalitā ti. Pavā rs ieiet zā lē , nogludina putras virsmu, nogludina kartupeļ u biezeni, papļ ā pā ar viesnī cas viesiem, uzzina viņ u viedokli par virtuvi. Pirmdienā s pulksten 11.00 š efpavā rs pasniedz ļ oti interesantu grieķ u virtuves nodarbī bu. Ir sinhronais tulkojums vā cu un krievu valodā s. Kopumā viesnī cā ir daudz krieviski runā još u darbinieku, un pat grieķ i saprot pamata krievu valodas vā rdus. A la carte vakariņ ā s mū s apkalpoja maitre d', ļ oti uzmanī ga, draudzī ga.
Iesaku apmeklē t a la carte. Tā ir neformā la, kā jau Turcijā sastopama, bet ļ oti garš ī ga ar skaistu galda klā jumu, saulrieta apceri pā r jū ru, svecē m utt. Ē diens ļ oti garš ī gs, daudz un biež i. Iepriekš ē jā s pozitī vajā s atsauksmē s ir detalizē ta ē dienkarte, tā pē c neatkā rtoš os. . Tie, kas nav apmierinā ti ar “sulu, tie, lū dzu, pagrieziet galvu uz galvas - drī zā k tā di š ķ ī stoš ie dzē rieni kā Jupi, izmē ģ iniet paš i pirms dodiet bē rniem. Ļ oti interesantas tematiskā s vakariņ as, ī paš i grieķ u zivju svē tki ar svaigā m mī dijā m. Tomē r uz vakariņ ā m nevajadzē tu ierasties č alpē s, T-kreklā un š ortos. Personā ls ļ oti cenš as un sagaida, ka viesi to sapratī s. Maitre d' neuzkrī toš i to skaidri pateica. Vienmē r ir liela izvē le nogatavojuš os augļ u - ananā si, banā ni, ā boli, kivi, ķ irš i, apelsī ni, aprikozes, persiki, arbū zi. Saldē jums 3-4 veidu vienmē r galvenajā restorā nā un baseina bā rā . Vī ram patika Metaxa, alus, acī mredzot, atkarī gs no mucas, galda vī ns mani ī sti neiedvesmoja, bet apkā rtē jie ar prieku dzē ra gan pusdienā s, gan vakariņ ā s. Ja prasī siet, viesmī lis atnesī s viņ u slaveno Retsinu – vī nu ar priež u skuju smarž u. Š ņ aukā ties ir interesanti, dzert – ne tik daudz. Bet, kā jau viss - amatierim. Ouzo - anī sa degvī ns, smarž o ļ oti skaļ i, vē ž i - vī nogu mē nessē rdziņ š - smarž o pē c rozī nē m. No rī ta animatori pē c viesa lū guma vā ra grieķ u kafiju. par papildus samaksu tikai apelsī nu svaigā sula - 3 eiro gabalā .
Istaba ar lakonisku uzstā dī jumu, viss darbojas pareizi, papildus gulta pilna gulta, matrač i ļ oti ē rti. santehnika nav jauna, bet viss vesels, tī rs. Kopumā.2 nedē ļ as istabā nebija nevienas problē mas. Gultas veļ a tiek mainī ta katru dienu, dvieļ us maina istabene, pat ja tie ir piekā rti. Tie. skaidrs, ka lietotas, bet vannā nav iemestas, lai gan piezī mē viesiem teikts, ka š ā di jā dzer, ja vē lies, lai dvieļ i tiek mainī ti.
Pludmalē vietas pietiek visiem, bet viesnī cā vairā k nekā puse viesu ir krieviski runā još ie un ē naini sauļ oš anā s krē sli, acī mredzot, pē c sena ieraduma, viņ i aizņ em no rī ta. Tā pē c arī vī ram nā cā s darī t to paš u, astotdaļ a sā kumā izvē le daudz bagā tā ka nekā.10: ) Pludmale smilš aina, bet ieeja ū denī pā rsvarā oļ i, tikai pa kreisi no skaitī tā ja 2 garums ir smilš aina ieejas zona, kur cilvē ki ar maziem bē rniem un nepeld. Oļ i ar ne pā rā k ē rtā m maliņ ā m, bet mū sos tas neizraisī ja vē lmi uzvilkt vannas č ī bas. Ū dens 2m no krasta jau skaidrs ar zivī m, ne tik spož s kā Ē ģ iptē , bet ļ oti daudz. Pilnī gu mieru dabū jā m 1 dienu, pā rē jā laikā bija nelieli viļ ņ i, bet sakarā ar to, ka pludmalē lī cī tie bija nodzē sti un netraucē ja peldē ties. Glā bē js strā dā no 10.00 lī dz 18.00, viņ š ir ļ oti noraizē jies un palī dzē s, ja aiz bojā m aizpeldē s cilvē ki. Pretī pludmalei atrodas neliela saliņ a, uz kuru vilina peldē t, tač u tā pat ar kanoe laivu vai katamarā nu aktī vi iebilst pret tur tuvojoš os tū ristus.
Ekskursijas mums likā s dā rgas, tā pē c ī rē jā m auto un saņ ē mā m papildus bonusu un nelielu atlaidi - paņ ē mā m sā kumā uz 4 dienā m un mums ē rta laika izvē li. Viesnī cas ceļ vedis sastopas uz sveš iem jautā jumiem. Viņ i jautā ja, vai ir iespē jams nokļ ū t Spinalongā no citas ostas. no Elundas (kā ieteikts ekskursijā ) jā brauc 30 minū tes, bet no Plakas - 10 minū tes, kam acī mredzot vajadzē tu samazinā t pasā kuma izmaksas. Gide teica, ka viņ a nemaz nezina, ka no turienes ir apskates laivas, tač u internets un saziņ a ar vietē jiem Agios Nikolaos iedzī votā jiem palī dzē ja noskaidrot situā ciju un aizkuģ oja uz Spinalongu no Plakas. Stingri iesaku, ja plā nojat ņ emt automaš ī nu, augš upielā dē jiet Grieķ ijas karti savā navigatorā mā jā s - ietaupot 40 eiro, jo. jums nav nepiecieš ams navigators jū su nomas automaš ī nā . Auto noma no viesnī cas gida ir par 40 procentiem dā rgā ka nekā parastos birojos. Neesiet slinki aiziet lī dz Sissi - 20-25 min. pastaigas pē c vakariņ ā m pa kreisi no viesnī cas - salī dziniet sevi tur. Mē s noī rē jā m automaš ī nu Smile. Informā cija par š o biroju bija atrodama arī atsauksmē s internetā . Pilna apdroš inā š ana, bez nobraukuma limita, lī gums dublē ts angļ u valodā , krieviski runā još ais darbinieks Ignā cijs ļ oti pieklā jī gs, punktuā ls. Mē s kopumā bijā m pā rsteigti par automaš ī nas atgrieš anas procesu. Ignats teica, ka tikai atstā jiet atslē gas reģ istratū rā lī dz noteiktam laikam - bez auto apskates, pā rbaudot atlikuš o benzī nu, vā rdu sakot, pē c tam beidzot noticē ju, ka apdroš inā š ana tomē r ir pilna. Ar Ignata atļ auju publicē ju viņ a mobilā numuru un paš a uzņ ē muma numuru. Ignā cijs +0.30 694.185900, Smaida mob.
No ekskursijā m man ļ oti patika Jū ras dzī vnieku glā bš anas centrs, kas pazī stams arī kā Hersonisas akvā rijs-terā rijs - viņ š vada ekskursiju, pareizā k sakot, ar lielu mī lestī bu stā sta par saviem mā jdzī vniekiem, tajā paš ā laikā viņ š tī ra un baro. viņ us pats. Ar daudziem dzī vniekiem var sazinā ties tuvplā nā . Manuprā t, viņ u vietne ir aquaworld. com. Krē tas akvā rijā Gouves, netā lu no Heraklionas, iespaidoja milzī gas haizivis un astoņ kā ji. Dabas vē stures muzejā Heraklionā man patika zemestrī ces simulators, dē lam bija interesanti redzē t visā dus Krē tas dzī vnieku izbā zeņ us, dinozauru skeletus. Ļ oti profesionā la animā cijas komanda. Tā s kodols no Rumā nijas ir Daniels, Simone, Rauls, Kristī na. Mani apmierinā ja Simonas stiepš anā s, Daniela tsumba. Bē rni Raulu dievina – pat ā rē ji ļ oti forš i. Bet viņ iem ir ļ oti skaidra vecuma atš ķ irī ba aktivitā tē s. Tie. bē rni lī dz 18 gadu vecumam kopā ar pieauguš ajiem nedrī kstē s spē lē t š autriņ as vai galda tenisu, jo. viņ iem ir tī ņ u klubs. No ekskursijā m iesaku lielo pilsē tu iedzī votā jiem rezervē t "Agreco" "Esi zemnieks vienu dienu" - tas ir reģ istrē ts š ī s viesnī cu ķ ē des ī paš nieku lauksaimniecī bas ī paš ums. Pirmo reizi redzē ju strā dā još as ū densdzirnavas, slauku kazu, iestā dī ju un izņ ē mu no malkas krā sns maizi, rā dī ju, kā top biezpiens. Bē rni drī kstē ja katram izcept savu picu un bulciņ as, savā kt olas no putnu novietnes, ļ oti mī ļ a mini zoodā rza, kas atrodas netā lu no Retimnas, Adeles ciemā , 110 km no viesnī cas, bet tā nav problē ma. ar maš ī nu. Bija interesanti gatavot grieķ u pusdienas kopā ar viņ u Vanity Fair ar nosaukumu š efpavā rs. Olī vsezonā tiek parā dī ts arī , kā tiek sasmalcinā ta olī veļ ļ a un gatavots vī ns. Bijā m ļ oti apmierinā ti un labprā t atgrieztos!
аватар tretyakova4
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
26. maijā atgriezā s no Grieķ ijas, Krē tas, Sisi ciema netā lu no Malijas. Esmu tur kopš.17. maija. Ilgu laiku viņ i mocī ja tū risma operatoru ar viesnī cas izvē li un apmetā s Grecotel Meli Palace 4 *. Mē s devā mies uz 10 dienā m, labā k bū tu 2 nedē ļ as: cry_ing: Izvē lē jos klusu un ģ imenes viesnī cu, bē rniem. … Tomēr ▾ 26. maijā atgriezā s no Grieķ ijas, Krē tas, Sisi ciema netā lu no Malijas. Esmu tur kopš.17. maija. Ilgu laiku viņ i mocī ja tū risma operatoru ar viesnī cas izvē li un apmetā s Grecotel Meli Palace 4 *. Mē s devā mies uz 10 dienā m, labā k bū tu 2 nedē ļ as: cry_ing:
Izvē lē jos klusu un ģ imenes viesnī cu, bē rniem. Esmu gandarī ts par valsti un viesnī cu. Mē s ceļ ojā m kopā ar manu meitu Maš ulku 4.5 gadi, tā pē c ļ oti labi. uztraucas par pazuš anu utt. Heraklionas lidostā satiku meiteni ar tū kstoš gades zī mi, viņ i teica, uz kuru autobusu jā brauc. Atbraucā m labi, pa ceļ am apskatī jā m arī citas viesnī cas =) Viesnī cā satikā mies super, Andrejs ir krieviski runā još s puisis, aiznesa koferi uz istabu, Anna-Marija, apbrī nojama meitene, arī krieviski runā još a, stā stī ja un visu parā dī ja. Mani ļ oti uztrauca tas, ka norē ķ inā š anā s bija 14:00, bet mē s ieradā mies agri, kaut kur 9-10 no rī ta, kamē r paē dā m, istaba jau bija gatava. Un tā sā kā s pā rē jais : p_a-r_t_y: .
Istaba: 22.3. stā vā , skats uz jū ru (pa labi) un kalniem (pa kreisi un pa labi), kopts, tī rs, mē beles normā las, divvietī gajā istabā bija viena milzī ga gulta un pusotra . Istaba tika tī rī ta katru dienu. Katru dienu tika mainī ta arī gulta. Istabā ir fē ns un š ampū ns un duš as ž eleja, ledusskapis ar ū dens pudeli, kuru pē c tam var papildinā t dzesē tā jos, seifs, iedevu 10 eiro, iedeva seifa atslē gu, atdeva atslē gu. atvaļ inā juma beigā s un atdeva man naudu. TV, galds un krē sli uz balkona. Apmierinā ts ar numuru.
Restorā ns un ē dieni. :
Ē dinā š ana brokastis 7.30-10.30
pusdienas 12.30-14.30
vakariņ as 18.30-21.00
kaut kas tā ds, pa dienu vienmē r bija kur paē st
Restorā ns ir galvenais, ē diens daudzveidī gs, daudz zivju, daž ā das gaļ as, augļ i, dā rzeņ i, piens, sieri utt laba izvē le. 4.5 gadus vecu bē rnu var pabarot. Es neredzē ju bē rnu pā rtiku atseviš ķ i, bija galds, bet tur nebija ē diena, varbū t vē lā k es nezinu. Bet mans bē rns ē da. Gandrī z vienmē r varat kaut ko uzkost bā rā netā lu no pludmales. Saldē jums ļ oti garš ī gs : co_ol: , ē da un ē da, bē rniem plaš ums. Pī rā gs ļ oti garš ī gs, vispā r vē dera mielasts =). Ir arī cits restorā ns, jā pasū ta galdiņ š un ē diens otrdienā vai ceturtdienā , mē s netikā m, jo ​ ​ steidzos vē lu. Bet es nesatraucos =)
Pludmale, teritorija un laikapstā kļ i: ] Jauka pludmale, tī ra, oļ i no vienas puses, smiltis no otras, ieeja vispirms smiltis, tad akmeņ i, nedaudz akmeņ i noslī pē ti, bet nebojā ja iespaidu par pā rē jo. . Mani ļ oti uztrauca, ka mē s devā mies agri. Mums ļ oti paveicā s, cilvē ku nebija daudz, viesnī ca nav pā rpildī ta, ir karsts, jū ra silta un tī ra. Daž reiz tas vē tra, bet ne uz ilgu laiku. Pludmale atrodas lī cī , tā pē c kopumā ir vē ss, ū dens sasilst ā trā k. Maš a ir mans termometrs, viņ a gandrī z nekā pa no jū ras. Sauļ oš anā s krē sli un dvieļ i bez maksas. Teritorija nav liela, tī ra, sakopta, vidē ji zaļ a, kas deva komforta sajū tu un nebaidī jā s bē rnus palaist pa teritoriju, bē rni bija redzami.
[b] Animā cijas komanda [/ b] vienkā rš i SUPER, esmu sajū smā , gandrī z visi runā krieviski, mans bē rns bija sajū smā par bē rnu klubiņ u un animatoru Kristī nu, mini diskotē ka, esmu sajū smā par vakara programmā m amfiteā trī . Kostī mi, programmas, super, ļ oti talantī gi puiš i. Visas dienas garumā fitness, pludmales volejbols, dejas u. c.
Viesnī ca atrodas nekurienes vidū , tuvumā nav nevienas viesnī cas, 2 km lī dz Sisi ciemam, 5-10 km lī dz Malijai, 45 km lī dz Heraklionai. Tā pē c jau ī sti uz veikalu neiet =))). Bet mums nevajadzē ja, viesnī cas teritorijā ir mini tirdziņ š ar krē miem, cepurē m, apaviem utt. . Kas ceļ o ar ģ imeni un brauc ar auto, tā nemaz nav problē ma, auto noma ir 40 eiro a. dienā un ja ir lē tā k uz vairā kā m dienā m. Bet nez kā pē c skaistums ap viesnī cu, kalni un jū ra, klase. Viesnī ca ir klusa, nav paredzē ta ballī tē m, ģ imenei, bē rniem. [b]Viesnī cas personā ls ir vienkā rš i SUPER[/b], viesmī lī gs un vienmē r izpalī dzī gs, ļ oti izpalī dzī gs.
Cilvē ki viesnī cā ir no daž ā dā m valstī m, vā cieš i, itā ļ i, amerikā ņ i, ukraiņ i un, protams, krievi. Bet viss bija pilsoniski un labi. Kaut kā viņ a atstā ja kameru koncertā "Grieķ u vakars" (dzied mmmmm un spē lē : co_ol: ) viesnī cas teritorijā , atgriezā s un iedeva man. Atpū ta Krē tā ar bē rniem ir vislabā kā , daudzas villas un dzī vokļ i tiek izī rē ti. Esmu ļ oti apmierinā ta ar viesnī cas izvē li un vē lē tos apmeklē t vē lreiz. Pametot atvaļ inā jumu uz ilgu laiku, es neraudā ju, š oreiz š ņ ukstē ju aaaa, ka atvados no tā da atvaļ inā juma un jauniem draugiem
]Kas ceļ o uz Grieķ iju bez bē rniem, iesaku apmeklē t neparastā skaistuma salu Santorini. Lī dz Malijai ar taksi nokļ uvā m 15 eiro, (uz Heraklionu taksis 60 eiro, nolē mu ietaupī t =)) ar autobusu braucā m uz Heraklionu pieturā numur 33, meita bija brī va, samaksā ju 3 eiro. Heraklionā atbrauca uz ostu, nopirka prā mja biļ eti, man biļ ete turp un atpakaļ.120 eiro, meita ir brī va (4.5 gadi). Nā kamajā dienā plā noju atgriezties, bet uz prā mi nebija biļ eš u. Nā cā s auļ ot....Prā mis brauca 2.5h, ar bē rnu vispā r ļ oti nogurdinoš s ceļ š . Mē s ieradā mies Santorini, skaistumā , kur mū s sagaidī ja draugi, un viņ i mū s arī aizveda uz Oia pilsē tu. Cik tur ir skaisti. . neskatoties uz mū su nogurumu un karstumu, saņ ē mu lielu prieku. Uz Santorini ekskursijā jā brauc tikai maijā vai septembrī , pat maijā mums bija Ļ OTI karsti. Apskatī jā m daiļ avas un devā mies ar meitu uz Krē tu, nu, bijā m ļ oti noguruš i, bet mani ļ oti iespaidoja. . Maš ai, protams, vē l ir par agru š o skatī ties =).
Vē lā k ievietoš u fotogrā fiju
Grieķ ija manā sirdī atstā ja ļ oti lielu nospiedumu..... un lielu lomu nospē lē ja viesnī cas izvē le, protams, iesaku. . .
аватар vzlyottour
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Grecotel Meli Palace 4* ir nesen Grecotel tī kla dalī bnieks, tā pē c joprojā m neatbilst Grecotel stilam un zī molam. Viesnī ca nav ī paš i liela, bet iekopta zaļ ā zona. Lieliska smilš u un oļ u pludmale (oļ i pie ieejas). Jū rā , netā lu no krasta, ir sala, kur var nokļ ū t un atpū sties. … Tomēr ▾ Grecotel Meli Palace 4* ir nesen Grecotel tī kla dalī bnieks, tā pē c joprojā m neatbilst Grecotel stilam un zī molam. Viesnī ca nav ī paš i liela, bet iekopta zaļ ā zona. Lieliska smilš u un oļ u pludmale (oļ i pie ieejas). Jū rā , netā lu no krasta, ir sala, kur var nokļ ū t un atpū sties. Viesnī cai ir atjauninā ta numura zī me.
Viesnī cā valda mierī ga un relaksē još a atmosfē ra. Viesnī ca ģ imenē m ar bē rniem, visu vecumu pieauguš ajiem.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель Grecotel Meli Palace расположен вдоль песчаного побережья, с изумительным видом на небольшой островок. Особое впечатление производит сад отеля с пальмами и оливковыми деревьями, кактусами и гибискусами. Безупречный сервис, протяженный песчаный пляж, выбор ресторанов и баров, детский клуб и клуб для подростков, питание «все включено», а также восхитительные пейзажи — все это гарантирует незабываемый отдых. Идеально подходит для семейного отдыха или компанией, а благодаря своему расположению, является наиболее привлекательным местом для любителей активного отдыха.

Meli, в переводе с греческого «мёд», берет своё название от знаменитой золотой подвески, изображающей двух вкушающих мёд пчёл, которая была найдена неподалёку от античного Дворца Малия. Дворец Малия, второй по значимости после Кносского Дворца, принадлежал Сарпедону – брату Миноса, кроля Крита. Через пляж отеля пролегал древний путь, по которому сельскохозяйственные продукты, включая мёд, доставлялись из дворца в большие города.

Atrašanās vieta В 2 км от деревушки Сисси, в 40 км от международного аэропорта «Никос Казандзакис» г. Ираклион и в 5 км от знаменитого античного Дворца Малии. Благодаря своему расположению, Grecotel Meli Palace является наиболее привлекательным местом отдыха для любителей активной экскурсионной программы.
Pludmales apraksts Сисси (Σίσιον, Sissi) — несколько песчаных пляжей, расположенных на северном побережье Крита, в 40 км от Ираклиона и в 25 км от Агиос Николаос. Один из пляжей Сисси оборудован зонтиками и шезлонгами, отдыхающим предлагаются развлечения на воде. Два других пляжа Сисси более уединённые и закрытые от ветров и волн, но на них мало удобств для туристов.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

В ресторане Melissa подают американский завтрак «шведский стол», обед и ужин. Гости могут пообедать на террасе с видом на море. Соки и напитки можно заказать в баре на пляже или в крытом лаунж-баре.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Для маленьких гостей отеля устроен детский бассейн, в клубах для детей и подростков организованы разнообразные мероприятия. Мини-клуб “Grecoland” (3-12 лет), присмотр за детьми в определенные часы (утро-вечер), 6 раз в неделю — весь сезон, няня (по запросу – за доп. плату – с середины июня по сер. сентября). Club 4 You: утренние и послеобеденные мероприятия для подростков 14-17 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Сотрудники отеля могут предоставить каноэ и водные велосипеды. Многоязычный персонал круглосуточной стойки регистрации может организовать поездки в Кносский дворец минойской эпохи или расположенный по соседству древний дворец Малия. Гольф-клуб Крит находится в 15 минутах езды.
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • volejbols
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 158 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • apkure (ne visās istabās)
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Agia Varvara, Vrahassi Lassithi, GR-72400 Crete
Tālruņi: Tel: +30 28410 71502
Fax: +30 28410 71070
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис, волейбол. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.