Anissa Beach & Village 4*– Atsauksmes

33
Novērtējums 8.110
№7 viesnīcas reitingā Herakliona
7.9 Numurs
8.5 apkalpošana
8.8 Tīrība
8.9 Uzturs
8.9 Infrastruktūra
Lieliska četrzvaigžņu viesnīca, kas atrodas starp zaļu dārzu piekrastē. Stilīgas un komfortablas telpas, konferenču pakalpojumi, profesionāla apkalpošana. Ideāli piemērots neaizmirstamām ģimenes brīvdienām. Sastāv no vairākām trīsstāvu ēkām. Visi viesnīcas numuri ir pilnībā atjaunoti 2007. gada sezonai.Vairāk →
аватар luboy165
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
izvē lē jos viesnī cu netā lu no Heraklionas, teritorija zaļ a, tuvu jū rai. Ē rtai atpū tai rezervē jā m superion istabiņ u ar skatu uz jū ru Tikā m ievietotas 516 - 15 kv. m. m (lai gan reklamē.18-22 kv. m. ) slikti ir tas, ka tualete ir pretī gultai, dzelzs rokturi ļ oti skaļ i, it ī paš i naktī . … Tomēr ▾ izvē lē jos viesnī cu netā lu no Heraklionas, teritorija zaļ a, tuvu jū rai. Ē rtai atpū tai rezervē jā m superion istabiņ u ar skatu uz jū ru Tikā m ievietotas 516 - 15 kv. m. m (lai gan reklamē.18-22 kv. m. ) slikti ir tas, ka tualete ir pretī gultai, dzelzs rokturi ļ oti skaļ i, it ī paš i naktī . duš a un tualete ir ļ oti maza trī sstū rveida forma, pilna nederē s. 2 stā va istabā ir neliels skats uz jū ru. Ja viņ iem ir uzlabota istaba, tad viņ i godī gi rakstī tu. . pat treš kā tā dus skaitļ us neesmu redzē jis. Pati viesnī ca jauka zaļ a, tī ra, ē diens normā ls.
аватар irina_kuranda
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca mierī ga, cienī jama, kopta, ar izcilu virtuvi, vakariņ as ī paš i iepriecinā ja. Personā la attieksme ir draudzī ga, tomē r Krē tā valda draudzī gums. Katrs var atrast gan mī nusus, gan priekš rocī bas, bet kopumā – viss kā rtī bā . … Tomēr ▾ Viesnī ca mierī ga, cienī jama, kopta, ar izcilu virtuvi, vakariņ as ī paš i iepriecinā ja. Personā la attieksme ir draudzī ga, tomē r Krē tā valda draudzī gums. Katrs var atrast gan mī nusus, gan priekš rocī bas, bet kopumā – viss kā rtī bā . Pieklā jī gs juvelierizstrā dā jumu veikals, kur var paņ emt rotaslietas, un tam ir draudzī gs ī paš nieks vā rdā Vasilioss. . . Es paņ ē mu zilu opā lu sudraba krā sā...Daudzi vā cieš i, veci un ar bē rniem, daudzi krievi, diezgan daudz bē rnu , bet bē rnu raudas nav dzirdamas, viss pieklā jī gs, mierī gs. Varbū t tā pē c, ka dzī vojā m Afrodī tes villā , nevis galvenajā ē kā...Nez kā pē c citā s atsauksmē s lasī ju, ka š o villu sauc par "krievu kazarmā m". Nezinu, varbū t daž iem ir plaš as istabas, ar marmora grī dā m un lodž ijā m, un asociē jas ar kazarmā m. . . ar viņ iem nestrī dē š os. Jā , sulī gs ir tur ar aizkaru, nevis plastmasas kabī nē . Ņ emot vē rā , ka tas ir milzī gs
Mī nuss ir jā , bet mē s ar to nemaz neaizrā vā mies. Mums patika miers un klusums. Mū s neiepriecinā ja bezmaksas interneta trū kums. Tā vispā r neeksistē . Jā maksā.5-10 eiro
90-200 min. Tas, iespē jams, ir vienī gais viesnī cas trū kums.
Laikapstā kļ i. Tas bija tik daudzveidī gs, ka radā s iespaids, ka Krē ta nolē ma mums parā dī t visu, kas viņ am ir noliktavā . Bija vē tra, bija sausa vē tra ar smiltī m, bija krā š ņ as saulainas dienas, bija pē rkona negaiss, bija karsts, bija vē ss...Un tas arī viss - 9 dienā s! Jū ra tī ra, nav auksts(man)-21 grā ds. Kas nā k no Baltijas valstī m mani sapratī s.
Ļ oti sā ļ š . Pludmale ir lieliska. Krē tai - š iks.
Tū risma operators - Millenium. Serviss neuzkrī toš s, gidi strā dā jau daudzus gadus, ar piedā vā jumiem netraucē . Ja gribi - ņ em, ja negribi - ekskursijā s nebrauc. Noī rē jā m pavisam jaunu Volkswagen Polo no stā vvietas blakus viesnī cai. Tū lī t uz 9 dienā m, un nekad to nenož ē loju. Paš i meistari, apceļ ojuš i visu salu tā lu un plaš i. Braucot ar serpentī nu, mē s guvā m daudz prieka un adrenalī na, tač u tiem, kas gatavojas doties galē jos rietumos uz Sfignu, ieteicams par to padomā t. Serpentī ns tur ir visgrū tā kais, un Krē ta ar jums nejokos. Ja tu ej – zini – atpakaļ ceļ a nav. Jū s varat iet tikai uz priekš u. Iesakā m doties uz Sisi - zvejnieku ciematu, tikai 30 min. no viesnī cas. Mums tur patika viss, arī zivju restorā ni. Un par visu pā rē jo - lasiet internetā un izvē lieties to, kas jums patī k.
Jā , gribu brī dinā t, ka Heraklionas lidostā ir š ausmī gas rindas gan uz iebraukš anu, gan atgrieš anos. . . Sagatavojieties tam jau iepriekš un pieejiet tam filozofiski. Viss kā dreiz beidzas. . .
Kopumā ar pā rē jo esam apmierinā ti.
аватар GLALA
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Patika gandrī z viss. Viesnī ca relaksē još ā m ģ imenes brī vdienā m. Istaba diezgan ē rta, tī ra, ar skatu uz dā rzu un pat ar nacionā lu piegarš u, kas priecē ! Pludmale ar lielisku ieeju jū rā , ir pat vietas tiem, kas vē las baudī t zemū dens pasauli, un tiem, kas baidā s no dziļ uma (tas ir man paš am). … Tomēr ▾ Patika gandrī z viss. Viesnī ca relaksē još ā m ģ imenes brī vdienā m. Istaba diezgan ē rta, tī ra, ar skatu uz dā rzu un pat ar nacionā lu piegarš u, kas priecē ! Pludmale ar lielisku ieeju jū rā , ir pat vietas tiem, kas vē las baudī t zemū dens pasauli, un tiem, kas baidā s no dziļ uma (tas ir man paš am). Viesnī cas teritorija ir Ē denes dā rzs ar nemitī gi mainī gu ainavu un skatiem. Ē diens ir brī niš ķ ī gs. Apkalpojoš ais personā ls mā cā s sazinā ties krievu valodā , un tas ir jauki! Animā cija ir vidē ja, tač u neļ auj garlaikoties! Galvenais ir brī niš ķ ī gs noskaņ ojums atpū tai!
море нам улыбалось!!!
аватар Sonia-
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Sā kš u ar izlī gumu, kas atstā ja nepatī kamas pē das. Es nekad neesmu juties kā otrā s š ķ iras cilvē ki. Viesnī cā ieradā mies 10:00. Mū s brī dinā ja, ka norē ķ inā š anā s sā kas 12-00 un bijā m gatavi sē dē t reģ istratū rā un gaidī t. … Tomēr ▾ Sā kš u ar izlī gumu, kas atstā ja nepatī kamas pē das. Es nekad neesmu juties kā otrā s š ķ iras cilvē ki. Viesnī cā ieradā mies 10:00. Mū s brī dinā ja, ka norē ķ inā š anā s sā kas 12-00 un bijā m gatavi sē dē t reģ istratū rā un gaidī t. Bet, kad pē c mums sā ka nā kt vā cieš i, viņ i viņ us uzreiz nokā rtoja, ja nu vienī gi apmetā s, tad uzreiz piedā vā ja iet brokastī s, piekā pā s tā , ka man likā s, ka ieraduš ies VIP. Kā vē lā k izrā dī jā s, viņ i dzī voja ar mums vienā stā vā un vienā s istabā s, bet viņ iem telpas bija pieejamas uzreiz, bet mums 11-45. Restorā nos un bā ros ir ļ oti daž ā da attieksme pret ā rzemniekiem un pret mums, imigrantiem no NVS, bet vismaz pateicī bas nesū tī ja.
Otrais nav patī kams brī dis, devā mies uz "viss iekļ auts" viesnī cu, alkoholu nevajag, bet nedomā jā m, ka bū s problē mas ar ū deni. Viesnī cā restorā nā bez problē mā m var iedzert ū deni, ja palū gsi, atnesī s, bā rā pie baseina ielies glā zi un ja vajadzē s vakarā iedzert vai iedzert tableti. naktī paņ em glā zi un palaist bā ru. Cilvē ki sē ž , dzer un jū s ar glā zi ū dens. Atsauksmē s lasī ju, ka viesnī cā ir ū dens dzesē tā ji, tā pē c varu teikt - tā di NAV. Viņ i saka, ka pagā juš ajā gadā viņ iem bija taisnī ba, bet š ogad es piegā ju pie krieviski runā još ajā m meitenē m un viņ i teica, ka ū dens ir tikai bā rā un restorā nos. Varbū t kā dam tas ir sī kums, bet, ja esi ar mazu bē rnu, š is sī kums izvē rš as par problē mu. Aizskrē jā m uz veikalu un nopirkā m ū deni.
Treš ais ne patī kamais brī dis ir pludmale. Pati pludmale ir liela un mums ļ oti patika. Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir bez maksas, pludmalē ir sludinā jums trī s valodā s, izņ emot krievu, ka sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir viesnī cas viesiem. Viesnī cā ir aproč u sistē ma, tā pē c atpū tnieki ar zilā m rokassprā dzē m ir redzami uzreiz. Bet atpū tnieki no kaimiņ u viesnī cā m, kur par visu pludmalē bija samaksā ts, labprā t nā ca pie mū su sauļ oš anā s krē sliem un zem saulessargiem un nekavē jā s ieņ emt savas vietas, tač u mū su vietā m biež i vien nepietika. Un mū sē jie saspiedā s kur vajadzē ja. Interesantā kais ir tas, ka neviens š im neievē roja, bet tā tam vajadzē tu bū t.
Viss pā rē jais atstā ja tikai pozitī vus iespaidus. Teritorija iegrimusi apstā dī jumos, viss tī rs, apgriezts. Numuri, lai arī pieticī gi, ir diezgan pieklā jī gi, labi sakopti. Arī par ē dienu nav sū dzī bu, priekš.4 zvaigznē m viss ļ oti pieklā jī gi. Katru dienu vakariņ ā m un tē jai kaut kas no jū ras veltē m, vairā ku veidu gaļ a, 1-2 zivju veidi, dā rzeņ i, augļ i, saldē jums, konditorejas izstrā dā jumi un kū kas. Tu nepaliksi izsalcis. Vakarā var pastaigā ties pa krastmalu. Vienreiz var atpū sties.
аватар chtohochesh
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Svē tki bija lieliski! Izcila viesnī ca! ! ! Mē s ceļ ojā m kā ģ imene. Labs ē diens, pietiekami pieklā jī gas istabas, draudzī gs personā ls! Ī paš s paldies animatoriem! RESPECT!!!! ! . Ar bē rniem izdomā ja visā dus konkursus, spē les. … Tomēr ▾ Svē tki bija lieliski! Izcila viesnī ca! ! ! Mē s ceļ ojā m kā ģ imene. Labs ē diens, pietiekami pieklā jī gas istabas, draudzī gs personā ls! Ī paš s paldies animatoriem! RESPECT!!!! ! . Ar bē rniem izdomā ja visā dus konkursus, spē les. . ! Bija jautri gan bē rniem, gan pieauguš ajiem! Paldies! Iesaku aizbraukt! ! !
аватар zdrak
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Apmetā mies š ajā viesnī cā kopā ar savu vī ru. Man viss ļ oti patika. Ļ oti ā tri tikā m apsē duš ies. Mē s rezervē jā m istabu ar skatu uz jū ru, un viņ i mums to iedeva. Skats no istabiņ as bija burvī gs, lai gan pati istaba nav liela, bet tas nav bū tiski. … Tomēr ▾ Apmetā mies š ajā viesnī cā kopā ar savu vī ru. Man viss ļ oti patika. Ļ oti ā tri tikā m apsē duš ies. Mē s rezervē jā m istabu ar skatu uz jū ru, un viņ i mums to iedeva. Skats no istabiņ as bija burvī gs, lai gan pati istaba nav liela, bet tas nav bū tiski. Istaba tika tī rī ta katru dienu, bet virspusē ji. Pinatia tieš ā m atš ķ iras no turku un ē ģ iptieš u, daudz jū ras velš u un vispā r viss ir daudzveidī gs un ļ oti garš ī gs. Jū ra ļ oti priecē ja, tī ra, silta un skaista, vairā kas dienas bija neliels vē trains, bet vienalga peldē jā mies un bija jautri lē kā t pa viļ ņ iem. Teritorija pie viesnī cas ir ļ oti sakopta un zaļ a. Kopumā labi atpū tā mies un varu droš i ieteikt viesnī cu cilvē kiem, kuriem sī kumi nerū p.
аватар alexandra_
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ģ imenes brī vdienas - divi pieauguš ie un 6 gadus vecs bē rns. Mē s ieradā mies 9:00. Nokā rtojā s uzreiz bez problē mā m, pat negaidot 12h. Numurs ir standarta. Trī s krievu kanā li televī zijā . Tī ra labi un katru dienu. Teritorija liela, kopta. … Tomēr ▾ Ģ imenes brī vdienas - divi pieauguš ie un 6 gadus vecs bē rns. Mē s ieradā mies 9:00. Nokā rtojā s uzreiz bez problē mā m, pat negaidot 12h. Numurs ir standarta. Trī s krievu kanā li televī zijā . Tī ra labi un katru dienu. Teritorija liela, kopta. Pludmale ir smilš aina ar oļ iem. Ieeja jū rā ir laba. Ar jū ru mums nepaveicā s - vairā k nekā nedē ļ u bija vē trains un jū rā varē ja iebraukt tikai lī dz ceļ iem. Reti kurš uzdroš inā jā s peldē t, jo bija spē cī ga straume un bija ā rkā rtī gi grū ti izpeldē t. Viens 70 gadus vecs itā lis noslī cis. Tā pē c, ja pludmalē ir sarkanais karogs, jū s nevarat peldē t. Ē dā m daudz un garš ī gi. Grieķ u virtuve patieš ā m ir viena no labā kajā m Eiropā . Bija jū ras veltes, zivis un pat gliemež i. Brokastis ir labā kas nekā Ē ģ iptē un Turcijā . 5-6 veidu jogurti, cepts bekons, olu kultenis, olu kultenis, dā rzeņ i, sieri, desa, vā rī tas olas, kaut kā da cepš ana, š arlotes, putras. Desa ir ē dama, siers garš ī gs. Ļ oti laba tomā tu sula. Par apkalpoš anu iedevu č etrinieku, jo par tē ju biež i vien deva nevis verdoš u, bet karstu ū deni un tē jas maisiņ š nebija uzvā rī ts. Kafija arī nebija ļ oti karsta. . Turklā t vakariņ ā s viesmī lis reizē m tik ļ oti iecienī jis itā ļ us vai vā cieš us, ka mē s diezgan ilgi gaidī jā m, kad mums atnesī s dzē rienus. Viesnī cā ir divi restorā ni, krogs un trī s bā ri. Galvenajā restorā nā - brokastis un vakariņ as, pusdienas atvē rtā restorā nā . Baseina bā rs ir atvē rts dienas laikā un divi bā ri ir atvē rti vakarā . Reizi nedē ļ ā varat pusdienot krodziņ ā . Ir ļ oti garš ī gs jē rs un shawarma. Kū st tieš i mutē . Tavernā iepildī tais vī ns tiek apmaksā ts. Mē s nepasū tī jā m, tā pē c par kvalitā ti neko nevaru teikt. Par pā rē jo apkalpojoš o personā lu sū dzī bu nav. Kaut kā , aizbraucot ekskursijā , nepieteicos uz vē lā m vakariņ ā m, tā pē c reģ istratū rā bez problē mā m pulksten 22 man noorganizē ja gaļ as plati. Animā cija viesnī cā nav uzmā cī ga. Ir bē rnu klubs. T-krekli par 20 dolā riem, kā jau Turcijā , tur nekrā soja))). Animatores bē rnu klubā spē lē ja spē les ar bē rniem, krā soja viņ u sejas un rokas ar krā sā m, veda bē rnus uz jū ru (ja nav vē tra) un uz tē ju pulksten 16-00. Ja mē s kavē jā m bē rnu, mē s atvedā m bē rnus uz baseinu bez pretenzijā m. Pa dienu pludmalē pie jū ras, volejbols, boč a, un 12-00 kaut kā da spē le. Baseinā - divas reizes dienā ū dens aerobika un ū denspolo. Bezmaksas trī s tenisa korti, galda teniss un biljards. Mums bija operators - Miloenium ceļ ojumu centrs. No viņ iem mē s devā mies ekskursijā uz Santorini salu, uz akvapartu, un viņ i arī noī rē ja automaš ī nu. Daudz lasī ju, ka uz ielas ī rē t auto ir daudz lē tā k, bet paskatī jos viņ u ceļ u platumu un nolē mu paspē lē ties. Tu nekad nezini. . . Ar automaš ī nu dodieties uz Kerru uz klosteri pie brī numainā s ikonas, kā arī uz Zeva alu un akvā riju. Apceļ ojā m Heraklionu. Ļ oti karsts un nogurdinoš s. Kopumā pā rē jais man patika. Viesnī ca ir ieteicama klusā m ģ imenes brī vdienā m.
аватар cnejana77
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Apmetā mies š ajā viesnī cā kopā ar draugu un bē rniem. Viesnī cu izvē lē jā mies paš i pē c atsauksmē m un bijā m apmierinā ti ar savu izvē li! Viesnī cas teritorija nav ī paš i liela, bet ļ oti zaļ a un acij tī kama! Ap baseiniem ir zaļ i kopti zā lieni, uz kuriem ir daudz sauļ oš anā s krē slu. … Tomēr ▾ Apmetā mies š ajā viesnī cā kopā ar draugu un bē rniem. Viesnī cu izvē lē jā mies paš i pē c atsauksmē m un bijā m apmierinā ti ar savu izvē li!
Viesnī cas teritorija nav ī paš i liela, bet ļ oti zaļ a un acij tī kama! Ap baseiniem ir zaļ i kopti zā lieni, uz kuriem ir daudz sauļ oš anā s krē slu.
Pludmale ir diezgan plaš a un smilš aina. Ieeja jū rā ir ē rta, nav lielu akmeņ u. Lai gan kaimiņ u viesnī cu teritorijā s pludmales š ajā ziņ ā ir š ausmī gas..... masī vas akmens plā ksnes. Pie ieejas pludmalē katru dienu tiek pā rdotas ogas un augļ i no neliela furgona. Zemenes Krē tā ir pā rsteidzoš as: stingras un saldas! Arī ķ irš i un aprikozes ir garš ī gi.
Jū ra Anisā , protams, nav tik gleznaina. . . No tā biež i uztraucas un kļ ū st duļ ķ ains, un, kad ir mierī gs, ū dens ir ļ oti tī rs un caurspī dī gs. Ja jums ir iespē ja, dodieties uz STAR pludmali uzreiz aiz muguras. Hersonisa. Ir tā ds skaistums! Un bē rniem ir bezmaksas ū dens slidkalniņ i, patiesī bā neliels akvaparks.
Ē diens viesnī cā ir neslavē jams. Viss ir ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs! Pā rsteidzoš i pagatavota gaļ a un pildī ti dā rzeņ i. Katru vakaru bē rniem ir biezzupa. Brokastis protams vienmuļ as: olu kultenis, ceptas un vā rī tas olas, speķ is, grauzdiņ š un "sausā s brokastis" ar pienu. Kā pē c brokastī s nav ceptu izstrā dā jumu? Nu, pusdienas un vakariņ as ir brī niš ķ ī gas. Vī nu pasniedz pudelē s – sarkanā un baltā , garš a ļ oti patī kama.
Ir daudz zivju un gaļ as, 2-3 reizes nedē ļ ā bija jū ras veltes: kalmā ri, mī dijas.
Nu ļ oti garš ī gs saldē jums....kā bē rnī bā . Viņ i ē da arī arbū zus. Tie ir tik saldi un sulī gi!!!!!! !
1 vai 2 reizes varat doties uz Tavernu vakariņ ā s (pē c pieraksta). Bet, godī gi sakot, mē s bijā m vī luš ies par braucienu uz turieni. Pirmkā rt, praktiski nav nekā das atš ķ irī bas salī dzinā jumā ar vispā rē ju restorā nu. Turklā t viss no turienes tiek celts uz š ķ ī vjiem, bet tajā paš ā laikā jums tiek liegta ē dienu izvē le. Vī ns un citi alkoholiskie dzē rieni tavernā ir MAKSĀ TI un nebū t nav lē ti. Kad mums atnesa š ķ ī vjus, bijā m nedaudz š okē ti. Uz š ķ ī vja pavisam netradicionā lu uzkodu komplekts, kas savā starpā neder. Un bē rniem vispā r atnesa frī kartupeļ u kalnu !!! ! ! Tad atnesa grieķ u salā tus, un tad tikai mē s sajutā m ceptas gaļ as smarž u, kas tikai glā ba garastā vokli.
Par istabā m - istabas ir tī ras, bet bez volā niem. Mē s tieš ā m neesam izvē lī gi š ajā ziņ ā , tā pē c mums viss derē ja. Vannas istabā , izņ emot ziepes, nav ziepju un riola piederumu. Tvertnē zem duš as ir kaut kā das duš as un galvas putas, bet mē s tā s gandrī z neizmantojā m. Tī rī ja diezgan regulā ri, atstā ja kalpones uz Eureka. Personā ls kopumā ir draudzī gs, ī paš i bē rni ir draudzī gi.
Laba animā cijas komanda. Vakara programmas bija diezgan interesantas. Un bē rniem katru dienu notiek bē rnu diskotē ka, bē rni uz to dodas ar prieku. Ir bē rnu klubiņ š , bet par to neko nevaru pateikt....neizmantojā m. Bet es redzē ju, ka tur ar bē rniem notika kaut kā das sacensī bas.
Nu, š ķ iet, tas arī viss. Ceru, ka kā dam noderē s.
аватар n_aska
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sveiki visi, kas vē las doties atvaļ inā jumā uz Anissa Beach. Nolē mu uzrakstī t daž us vā rdus par viesnī cu, jo pati biež i lasu atsauksmes izvē loties nakš ņ oš anas vietu. Tā tad, atvaļ inā jumā vajadzē ja pilnī gu mieru, jaunu pieredzi, garš ī gi ē diens, silta, tī ra jū ra un smilš aina pludmale. … Tomēr ▾ Sveiki visi, kas vē las doties atvaļ inā jumā uz Anissa Beach. Nolē mu uzrakstī t daž us vā rdus par viesnī cu, jo pati biež i lasu atsauksmes izvē loties nakš ņ oš anas vietu. Tā tad, atvaļ inā jumā vajadzē ja pilnī gu mieru, jaunu pieredzi, garš ī gi ē diens, silta, tī ra jū ra un smilš aina pludmale. Pē c ilgiem meklē jumiem apstā jos Krē tā un vē l rū pī gā k izpē tot tū risma objektus, apstā jos Anissa pludmalē un nenož ē loju.
Teritorija lasa, kopta, milzī ga, viss zaļ š , palmā s, kaktusos, ģ erā nijā s (dī vaina kombinā cija, bet visam ir izskaidrojums), vietā m ir kur pazust : )
Pludmale ir pa š auru taciņ u no viesnī cas, tī ra, ar takā m, maziem oļ iem ar smiltī m, ar daudziem sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem (visi bez maksas).
Ē diens vienmē r svaigs, sortiments nav liels, bet viss garš ī gi (lai gan amatierim), vakariņ ā s tiek pasniegtas zupas, svē tdienā s brokastī s š ampanietis : ). Daudz dā rzeņ u, feta, olī vas, cietais siers . . in vispā r neviens izsalcis nepameta. pusdienas vā cā m paš i, vakariņ ā s nesa pudelē s-balts un sarkans, alus glā zē s, sulas nemē ģ inā ju izņ emot tomā tu-ļ oti garš ī gi, apelsī ns svaigs-2eiro 250ml
Kontingents, ierodoties 30. aprī lī , viesnī cā nebija vairā k par 30 cilvē kiem, jo ​ ​ sezona Krē tā sā kas aprī ļ a vidū , no 30-20 slā viem un 10 vā cieš iem. . . tad, protams, mū sē jie samazinā jā s , bet vā cieš i brauca milzī gā barā , kamē r visi maigi izsakoties vecumā : ). Acī mredzot viņ i nebija pirmo reizi, jo priecī gi apskā va viesmī ļ us sapulcē . no 8. maija lī dz 10. maijam gandrī z visi slā vi aizbrauca (nedē ļ as nogale bija beigusies) un cieta animatori, kurus tagad izklaidē , precī zā k ar ko: )
Animatori-bija 4+ galvenais animators-Itā lija, Ungā rija, Ukraina, Grieķ ija un Slovā kija, tā tad pieeja bija visiem, valodas barjeras nebija.
Saimnieks bija Millenium Travel RESPECT un RESPECT. . . patoloģ iska slinkuma dē ļ : ) un nevē lē š anā s sasprindzinā ties un paņ emt maš ī nu, izbraucā m 3 ekskursijā s - ļ oti patika organizā cija un gidi un š oferi : ). Kas ē d pirmajam laikam iesaku visu laiku negulē t pludmalē , bet apskatī t salu, tur ir interesantas vietas, ī paš i pilsē ta Matalas dienvidos, vieta, kur joprojā m dzī vo hipiji
Kopumā.10 dienas paskrē ja ā tri un patī kami, iesaku visiem ! ! !
Полнолуние.Вид из номера номер-Garden wie Anissa beach -пляж отеля
аватар Likys
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska viesnī ca, atstā ja tikai pozitī vas emocijas. Teritorija. Viesnī cai ir brī niš ķ ī ga liela, kopta, zaļ a zona. Nebija problē mu ar sauļ oš anā s krē sliem ne pludmalē , ne baseina tuvumā , tieš i otrā di, mums ļ oti patika, ka tie stā vē ja visur teritorijā , ī paš i zā lienos, mī kstā un pū kainā zā lē! ! ! Viņ i stā v diezgan tā lu viens no otra, tā pē c apkā rtne netraucē , pilnī ga atpū ta! ! ! Milzī gs pluss ir tas, ka atš ķ irī bā no lielā kā s daļ as Krē tas viesnī cu Anissas teritorija ir slē gta un apsargā ta! Ē diens. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, atstā ja tikai pozitī vas emocijas.
Teritorija. Viesnī cai ir brī niš ķ ī ga liela, kopta, zaļ a zona. Nebija problē mu ar sauļ oš anā s krē sliem ne pludmalē , ne baseina tuvumā , tieš i otrā di, mums ļ oti patika, ka tie stā vē ja visur teritorijā , ī paš i zā lienos, mī kstā un pū kainā zā lē! ! ! Viņ i stā v diezgan tā lu viens no otra, tā pē c apkā rtne netraucē , pilnī ga atpū ta! ! ! Milzī gs pluss ir tas, ka atš ķ irī bā no lielā kā s daļ as Krē tas viesnī cu Anissas teritorija ir slē gta un apsargā ta!
Ē diens. Piecas zvaigznes, garš ī gi, daudzveidī gi. Gribē tu iet pusdienā s un vakariņ ā s. Satikā m viesmī li no Latvijas, viņ a pastā stī ja, ka viss ē diens, kas bija izdalī š anai, tiek izmests, pat neskarti augļ i. Nē , salā ti pusdienā s no rī ta desā m) Tas iepriecinā ja. Viss tieš ā m garš ī gi. Un virtuve ir atvē rta, lai jū s varē tu redzē t, kā viņ i gatavo. Viss ir tī rs un kā rtī gs.
Alkohols. Mē s savā cā m komplektu 14 dienas ar mums atvaļ inā jumā ))) atvedā m, viss bija. Viskijs, tekila, baileys, rums, dž ins. Lasī ju, ka cilvē kiem bija problē mas ar ū deni, tā pē c tu atrodies Grieķ ijā , nevis Ē ģ iptē vai Turcijā , kur katru dienu tavā bā rā liek ū deni. Teritorijā ir tirgus ar normā lā m cenā m, 1.20 eiro par 1.5 litriem ū dens, un nekā du problē mu nav.
Personā ls. Š ie cilvē ki mani kopumā iepriecinā ja, viņ i bija tik labsirdī gi un uzmanī gi, ka es negaidī ju. Visi priecā jas jū s redzē t, un patiesi. It ī paš i bā rmenis, kurš strā dā pie baseina, Janus, š ķ iet, ka viņ am ir desmit rokas)))
Vienī gā vilš anā s bija ceļ vež i, tū kstoš gade. Nulle uzmanī bas, tikai viņ us interesē ja ekskursijas. Neredziet viņ u stā stus par auto nomu! ! ! Pilsē tā ī rē jam auto divus gadus pē c kā rtas un nekā du problē mu nav. Lī gumi krievu valodā , pilna apdroš inā š ana, pē c maš ī nas atdoš anas neviens než ē lo, skrā pē jumus nemeklē . Pirmo reizi atstā ja viesnī cas stā vvietā , atslē gas reģ istratū rā , otro gadu tā pat. Brauciet ar taksometru uz Hersonisu, un tur ir pieejama noma.
Anissa ir lieliska viesnī ca.
Parādīt vairāk »


iemiesojums mzn9tuhq
Sveiki! Pastāsti man, vai lietussargi ir pārnēsājami pludmalē vai ierakti smiltīs? vai vari ielikt vairāk lietussargus, ja vēlies? Ja lietussargi ir ierakti, tad kāds ir aptuvenais attālums starp tiem? Paldies!
10 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
iemiesojums Maryna_Maryna
Cik maksā seifs istabā? Un internets?
10 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums mirusik
Sakiet, lūdzu, zinošie cilvēki! Kur atrodas ēka ar ekonomiskajām istabām? Tāpat kā no tiem ir tikai 15? Viņi raksta, ka viss ir šausmīgi, tas ir kaut kur pāri ceļam no viesnīcas .... Es to nevarēju saprast ne no vienas Anisas fotogrāfijas ((((Viņš tiešām ir briesmīgs? Varbūt kādam ir šīs ēkas foto? Varbūt kādam ir dzīvoju un viss patika "Jāizvēlas, bet es nesaprotu, jēga ņemt priekšnieku, vai var palikt uz ekonomiju?! Un vēl viena lieta! Vai ir istabas ar atsevišķām gultām? Paldies!!!
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
iemiesojums Maryna_Maryna
Plānojam ceļot ar 2gadnieku. Interesē apstākļi, virtuve, baseins un animācija bērniem. Vai apkārtnē ir veikali, kur var iegādāties bērnu preces?
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Великолепный четырехзвездочный отель, расположенный среди зеленого сада на побережье. Стильные и уютные номера, конференц-услуги, профессиональное обслуживание. Идеально подойдет для незабываемого семейного отдыха. Состоит из нескольких трехэтажных корпусов. Все номера отеля были полностью реконструированы к сезону 2007 года.

Atrašanās vieta Северное побережье острова, п. Аниссарас, в 22 км восточнее международного аэропорта г. Ираклион. Автобусная остановка в 800 м. Регулярное автобусное сообщение с г. Ираклион и г. Херсониссос. 1 раз в день (утром) у отеля останавливается маршрутный автобус (КТЕЛ).
Pludmales apraksts Протяженность пляжа 4 км. Аниссарас – необыкновенно красивое критское побережье с чистым морем и песчаными ухоженными пляжами. Район Аниссарас находится всего в двух километрах к западу от города Херсониссос. Практически каждый из участков побережья Аниссарас подходит для купания, так как пляжи, практически все идеально ухожены.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Мини-маркет, 3 бара, 2 ресторана. Во всех барах подаются следующие напитки: французский кофе, капучино, кофе по-гречески, эспрессо, прохладительные напитки, разливное пиво, разливное местное вино, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки, коктейли и long drinks (исключаются шампанское, игристые вина, свежие соки и вино в бутылках). Каждое воскресенье игристое вино и свежие блинчики на завтрак.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • veļas mazgāšana
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Анимация, дискотека. Анимация для детей (5 - 12 лет) — 6 дней в неделю (несколько часов утром и вечером в детском мини-клубе)
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Дартс, 3 теннисных корта, караоке. Дневная анимационная программа с широким спектром интересных мероприятий и игр на пляже. Вечерние развлекательные программы: кабаре-шоу, мюзиклы и комические эскизы.
 • biljards
 • galda teniss
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 310 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • kabeļa internets $
 • balkons/terase
Adrese 700 14 Anissaras, Hersonissos, Kreta, Griechenland
Tālruņi: 0030 28970 23264
Tīmekļa vietne: Anissa Beach & Village
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).