Aqua Mare Hotel 3*– Atsauksmes

33
Novērtējums 9.210
№1 viesnīcas reitingā Halkidiki — Nea Kallikratii
9.1 Numurs
9.4 apkalpošana
9.2 Tīrība
8.9 Uzturs
9.1 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas populārās kūrortpilsētas Kallikratia centrā. Tā piedāvā saviem viesiem komfortablus numurus, izsmalcinātu dizainu (klasisku, modernu un romantisku), kvalitatīvu apkalpošanu. Netālu no viesnīcas atrodas daudzi veikali, suvenīru veikali, krodziņi, moderni bāri, restorāni, plašs izklaides klāsts. Uzcelta 2009. gadā, atjaunota 2011. gadā. Piemērots ģimenes, romantiskai un jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар nsurmilova98
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š odien izbraucam no mā jā m, kamē r gaidā m savu lidojumu, nolē mā m uzrakstī t pā ris rindiņ as par Aqua Mare hoteli. Mē s ieradā mies oktobra sā kumā . Laikapstā kļ i oktobrī Halkidikos ir neparedzami, brī ž iem auksti, brī ž iem karsti. … Tomēr ▾ Š odien izbraucam no mā jā m, kamē r gaidā m savu lidojumu, nolē mā m uzrakstī t pā ris rindiņ as par Aqua Mare hoteli. Mē s ieradā mies oktobra sā kumā . Laikapstā kļ i oktobrī Halkidikos ir neparedzami, brī ž iem auksti, brī ž iem karsti. Bija pat jā iegā dā jas siltas drē bes, devos iepirkties tirdzniecī bas centrā Cosmos. Liels š ā ds centrs, ir daž ā di zī moli un zī moli. Kallikratia ciematā , kur atrodas viesnī ca, ir 2-3 veikali ar drē bē m, bet cenas, protams, ir pā rā k augstas. Bet man patika bē rnu veikals, tas atrodas tieš i zem baznī cas uz galvenā s ielas, blakus ir arī labs apavu veikals. Laba izvē le, labas cenas. Un tā ciemā ir kluss un mierī gs, daudz kas jau slē gts, var redzē t paš as sezonas beigas, krastmalā notiek remontdarbi, krastmala tiek paplaš inā ta.
Bet strā dā pā ris krodziņ i, kafejnī ca arī . Man ļ oti patika taverna Captain (garš ī gas svaigas jū ras veltes) un kokoras (vistas gaļ as ē dieni, porcijas milzī gas, vienkā rš as. Pasū tī jā m salā tus, var apē st vienus salā tus). Izmē ģ inā jā m vietē jos ā trā s ē dinā š anas ž iroskopus, par kuriem daudzi raksta, nav slikti, ļ oti apmierinoš i un lē ti.
Viesnī cā ē dā m tikai brokastis, diezgan pieklā jī gas, izvē le ir: olu kultenis, desiņ as, desiņ as un siers, salā ti, pā rslas, jogurts, kā rtainā s pī rā gi, kruasā ni, bulciņ as, tē ja, kafija, sulas. Ļ oti garš ī gi, restorā na vieta maza, labā laikā brokastis var ieturē t verandā .
Viesnī ca ir maza, kompakta, nav savas teritorijas, tikai neliela veranda priekš ā ieejai un neliels iekš pagalms aiz viesnī cas, kurā atrodas mā jas. Mē s tur kaut kā netikā m, dzī vojā m galvenajā ē kā otrajā stā vā . Skats uz ceļ u un blakus ē kā m, ceļ š mierī gs, maz maš ī nu, labi izgulē jā mies.
Ē rts matracis un spilveni, standarta numurs, nekas ī paš s: gulta, naktsgaldiņ i, galds, skapis. Aukstajā s dienā s tika ieslē gts kondicionieris siltumam, istaba labi sasilusi, seifs netika lietots. Ir fē ns, elektriskā tē jkanna, televizori ir smieklī gi, tieš ā m. Interneta signā ls ir labs. Tī ra, iznesa miskasti un tī rī ja katru dienu.
Pludmale urbā na, vietā m sauļ oš anā s krē sli vē l stā v, ū dens jau vē ss, lai gan peldē jā s vietē jie pā rdroš nieki.
Kopumā tas arī viss, neliela mā jī ga pilsē tas tipa viesnī ca, kas atrodas mierī gā , klusā ciematā . Un jā , tur valda patī kama atmosfē ra, mū s sagaidī ja dzī vespriecī ga un viesmī lī ga saimniece Marija un Mouzenidis pā rstā ve Elena. Paldies viņ iem. Un tā viņ i gandrī z visu atpū tas laiku paņ ē ma automaš ī nu un paš i brauca pa Grieķ iju: Olimpu, Meteoru, Arideju, Sitoniju, Pellu, Salonikiem utt. Viņ i neuzdroš inā jā s doties uz Atē nā m, bet es ļ oti gribē ju apmeklē t. Nu tad nā kamreiz.
Ресепшн отеля Небольшой холл
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cā viss ir labi, atraš anā s vieta, apkalpoš ana, viss visaugstā kajā lī menī . Vienkā rš i nav vā rdu, lai aprakstī tu manu pieredzi. Gribē tu š eit atgriezties. … Tomēr ▾ Viesnī cā viss ir labi, atraš anā s vieta, apkalpoš ana, viss visaugstā kajā lī menī . Vienkā rš i nav vā rdu, lai aprakstī tu manu pieredzi. Gribē tu š eit atgriezties.
аватар kronsh1
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s jau sen sapņ ojā m par mā jī gu viesnī cu, un tas notika. Iepriekš lasī tā s atsauksmes par "Aque Mare" pilnī bā atbilst realitā tei. Viesnī ca piedā vā jau no pirmajā m uzturē š anā s minū tē m: ļ oti draudzī gs personā ls, reģ istratū rā ieraš anā s brī dī mū s sagaidī ja Eva, viesnī cas ī paš nieces Marijas meita (satikā mies nedaudz vē lā k). … Tomēr ▾ Mē s jau sen sapņ ojā m par mā jī gu viesnī cu, un tas notika. Iepriekš lasī tā s atsauksmes par "Aque Mare" pilnī bā atbilst realitā tei. Viesnī ca piedā vā jau no pirmajā m uzturē š anā s minū tē m: ļ oti draudzī gs personā ls, reģ istratū rā ieraš anā s brī dī mū s sagaidī ja Eva, viesnī cas ī paš nieces Marijas meita (satikā mies nedaudz vē lā k). Rimma strā dā arī reģ istratū rā , abas meitenes ir ļ oti draudzī gas, izpalī dzī gas un, visbeidzot, ir vienkā rš i skaistas. Istabene visu nomainī ja un uzkopa laicī gi, liels paldies viņ ai.
Mums bija iekļ autas tikai brokastis, tā s vienmē r bija ļ oti garš ī gas, ar ē dienu izvē li. Vakarā bija arī iespē ja iedzert tasi kafijas vai tē jas. Kā du vakaru apmeklē jā m muzikā la dueta koncertu, kurā ciemiņ us cienā ja ar vī nu un augļ iem. Tas bija vienkā rš i lieliski! Š is ir ī ss viesnī cas kopsavilkums. Tagad par citā m brī vdienu realitā tē m: pludmale ir 5 minū š u gā jiena attā lumā , ļ oti gara. Nosacī jumus izvē laties pē c saviem ieskatiem: vai nu par 3.5-6 eiro (kurā iekļ auts dzē riens) guļ amkrē sls ar lietussargu, vai arī komfortu sakā rtojat sev: pē rkat lietussargu (no 7.5 eiro) un paņ emat dvieli viesnī ca pret droš ī bas naudu. Jū ra ir vienkā rš i pasakaina - "zilais karogs", un mums paveicā s ar laikapstā kļ iem: +26 un ū dens +22.
Arī ar pusdienā m un vakariņ ā m problē mu nebija, krodziņ i un veikali ik uz soļ a. Mū su viesnī cas gide Anna bija arī uzmanī ga pret mums, devā mies 2 ekskursijā s: uz Salonikiem un uz Meteoru, mums viss ļ oti patika, viss ir ļ oti iespaidī gi. Ar pā rliecī bu varam teikt, ka pā rē jais bija 100% veiksmī gs. Mē s iesakā m viesnī cu tiem atpū tniekiem, kuri mī l komfortu it visā . Liels paldies Marijai, Evai, Rimmai un visam lieliskajam personā lam! Ja iespē jams, mē s noteikti š eit atgriezī simies vē lreiz.
аватар snatalyas
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izcila viesnī ca! Atraš anā s vieta ideā la, klusā ielā . Netā lu no labierī cī bā m, pilsē tas centra un pludmales. Man bija liela istaba ar balkonu ar skatu uz jū ru. Gardas brokastis un vakariņ as. Labs Wi-Fi, dzeramais ū dens numurā , ikdienas uzkopš ana. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca! Atraš anā s vieta ideā la, klusā ielā . Netā lu no labierī cī bā m, pilsē tas centra un pludmales. Man bija liela istaba ar balkonu ar skatu uz jū ru. Gardas brokastis un vakariņ as. Labs Wi-Fi, dzeramais ū dens numurā , ikdienas uzkopš ana. Personā ls ļ oti jauks un vienmē r gatavs palī dzē t! Iesaku! ! !
аватар rimma458
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Septembra vidū atpū tā mies ar vī ru š ajā mā jī gajā un siltajā viesnī cā ar skaistu dizainu, ko veidojusi viesnī cas ī paš niece Marija. Jutos kā mā jā s. Internets ir bezmaksas, seifs viesnī cas teritorijā un numuros ir bez maksas. … Tomēr ▾ Septembra vidū atpū tā mies ar vī ru š ajā mā jī gajā un siltajā viesnī cā ar skaistu dizainu, ko veidojusi viesnī cas ī paš niece Marija. Jutos kā mā jā s.
Internets ir bezmaksas, seifs viesnī cas teritorijā un numuros ir bez maksas. Visos numuros ir č ī bas, fē ns, tē jkanna, ū dens ieraš anā s brī dī un gludeklis pē c pieprasī juma.
Ļ oti draudzī gs un izpalī dzī gs viesnī cas personā ls.
Pludmale atrodas 100 metru attā lumā no viesnī cas. Tī rs, sauļ oš anā s krē sli ir bez maksas, vienkā rš i pasū tiet jebkuru dzē rienu.
No Grieķ ijas bija tikai pozitī vi iespaidi, viņ i bija apmierinā ti ar viesnī cas un atraš anā s vietas izvē li.
Welcome for Info Group!! Reception
аватар
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Veselu mē nesi dzī vojā m Kallikratijā . Patika viesnī ca. Viesnī cā strā dā lieliski cilvē ki. Klusums, miers un komforts. Uz Maskavu lidojā m 23.40 un bijā m patī kami pā rsteigti, ka mums bija pagarinā ta uzturē š anā s lī dz izlidoš anai. … Tomēr ▾ Veselu mē nesi dzī vojā m Kallikratijā . Patika viesnī ca. Viesnī cā strā dā lieliski cilvē ki. Klusums, miers un komforts. Uz Maskavu lidojā m 23.40 un bijā m patī kami pā rsteigti, ka mums bija pagarinā ta uzturē š anā s lī dz izlidoš anai. Ī paš s paldies krogam Delphinium. Puiš i, jū s esat labā kie! ! ! Š ī ir labā kā krogs Nea Kallikratia! Ļ oti silta , mā jī ga attieksme pret viesiem un galvenais krievu valoda ! … Virtuve - tu laizī si pirkstus! Š efpavā rs ir visaugstā kajā lī menī! ! ! Š amils ​ ​ un Nataš a.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар asia2246
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirms nedē ļ as atgriezā mies no ceļ ojuma uz Halkidiki. Mē s palikā m š ajā viesnī cā , pamatojoties uz izlasī tajā m atsauksmē m. Mē s devā mies ekskursijā ar 2 ē dienreizē m dienā . Sā kš u ar to, ka viss aprakstī tais ir patiesī ba. … Tomēr ▾ Pirms nedē ļ as atgriezā mies no ceļ ojuma uz Halkidiki. Mē s palikā m š ajā viesnī cā , pamatojoties uz izlasī tajā m atsauksmē m. Mē s devā mies ekskursijā ar 2 ē dienreizē m dienā .
Sā kš u ar to, ka viss aprakstī tais ir patiesī ba. Viesnī ca ir ļ oti jauka. Mazs, bet mā jī gs. Visi tajā laikā tajā dzī vojoš ie, mū su tautieš i. Es domā ju, ka viesnī ca bija pilna.
Ieraš anā s un vakariņ as.
Pē c ieraš anā s mū s sagaidī ja Diā na, viesnī cas ī paš nieka meita. Mums iedeva atslē gu un pateica, kur atrodas istaba. Mums paš iem bija jā nē sā koferi, vī rieš us servisā nebiju redzē jusi. Bet tā nav problē ma, jo, lai arī viesnī ca ir 3 stā vu, ir lifts.
Iekā rtojuš ies devā mies vakariņ ā s uz pirā tu tavernu ar speciā lu lapiņ u, kurā bija norā dī ts, no kuras viesnī cas esam un uz cik ilgu laiku ieradā mies. (Viesnī ca piedā vā tikai brokastis). Izvē lne ir pastā vī ga. No katras kategorijas var izvē lē ties vienu ē dienu + dzē rienu: zupa (no 3 pieejams viens veids), salā ti / pastē te, piedeva, gaļ a / zivs (gaļ a jau ar nelielu piedevas daudzumu, kas nav norā dī ts ē dienkarte), gā ze . dzē rieni, 3 veidu vī ni. Paņ emiet gā zi. dzē riens un vī ns nederē s, tikai viena lieta.
Pirmā s 3 dienas vē l mē ģ inā jā m eksperimentē t, pasū tī t daž ā das lietas, bet beigā s nospriedā m, ka musaka un zivs nav iespaidī gas, zupa primitī va, salā tus var saukt, mū su izpratnē , tikai no gurķ iem un tomā tiem.
Bija mē ģ inā jumi ē st citā s vietā s, bet š ī š eit nav, š ī ir atsauksme par viesnī cu.
Brokastis.
Ir ko baudī t. Bufete: graudaugi, ievā rī jumi, tie paš i normā lie gurķ u un tomā tu salā ti, olu kultenis, desiņ as, kā dreiz pat zā ģ ē ti makaroni, grauzdiņ i, viena veida augļ i (ā boli, melone, arbū zs), konditorejas izstrā dā jumi, kaut kas lī dzī gs siera kū kai. Ir kafijas automā ts un sulas trauki. Brokastis no 8 lī dz 10.
Numurs.
Tī rī ts katru dienu, mainī ti dvieļ i. Starp citu, uz cilvē ku ir tikai 2, vanna un maza.
2dien nez kā pē c nomainī jā m segas, kas nebija vienkā rš ā kas kvalitā tē . Ar ko tas saistī ts, neatklā jā s. Mū su uzturē š anā s laikā veļ a tika mainī ta 3 reizes.
Pati telpa ir kompakta. Standarta mē beļ u komplekts, pā rspī lē ts TV ar krievu kanā lu, kondicionieris, bezmaksas seifs, ž ā vē tā js uz balkona. Pa logu paveras skats uz pretē jo mā ju, bet, izejot uz balkona, redzams gabaliņ š jū ras. (Kas ir dī vaini, es tur nejutu jū ras smarž u. Vispā r)
Tē jkarote darvas - ļ oti plā nas sienas. Var dzirdē t visu, un kā tualetē tiek noskalots (piedod), un kā kaimiņ i strī das.
Vadī t.
Katru dienu viesnī cā noteiktā s stundā s ir gide Elena. Viņ a iedod iespē jamo ekskursiju izdruku
Bezvadu internets.
Ir bezmaksas. Tā ķ er visur. Istabā ir paroles karte. Turklā t krodziņ ā forš ie puikas-viesmī ļ i dalī jā s ar savu Wi-Fi.
Izbraukš ana.
Izbraukš ana no viesnī cas bija paredzē ta 5.50, tā pē c reģ istratū rā mū s gaidī ja pakas ar sausajā m devā m (sviestmaize, sula un ā bols).
Paš i pamodā mies, neviens nenā ca mū s izsist. Nebija pat standarta numura pā rbaudes.
Sē ž ot minivenā , katrs numurs no viesnī cas saimnieces kā suvenī ru saņ ē ma pudeli vietē jā sarkanvī na.
Kopumā atvaļ inā jums pagā ja labi.
аватар k-smolenko
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Nesen atgriezies no Grieķ ijas, atpū tusies 10 dienas jū lija vidū . Esmu bijis Kallikratiā vairā kas reizes, un vienmē r apmetos viesnī cā Aqua Mare pie viesmī lī gā s saimnieces Marijas un viņ as meitiņ as Evas. Bet, tā kā š ogad atvaļ inā jums tika dots negaidī ti un viesnī cā maniem randiņ iem nebija numuriņ u, devos uz Marijas jauno Aqua Mare Sea Side viesnī cu. … Tomēr ▾ Nesen atgriezies no Grieķ ijas, atpū tusies 10 dienas jū lija vidū . Esmu bijis Kallikratiā vairā kas reizes, un vienmē r apmetos viesnī cā Aqua Mare pie viesmī lī gā s saimnieces Marijas un viņ as meitiņ as Evas. Bet, tā kā š ogad atvaļ inā jums tika dots negaidī ti un viesnī cā maniem randiņ iem nebija numuriņ u, devos uz Marijas jauno Aqua Mare Sea Side viesnī cu.
Jaunā apartamentu viesnī ca ir iekā rtota dzī vojamā ē kā un atrodas ciemata centrā blakus parkam. Tur atpū š oties, bija sajū ta, ka esmu vietē jais un vienkā rš i atnā cu atvilkt elpu pirms jauna darba "skrē jiena" sā kuma - ļ oti patī kama sajū ta! ? Dzī vokļ os jū tams Marijas gars - viss tikpat stilī gi, gaumī gi un aprū pē ti kā Aqua Mare. Pati saimniece biež i viesojā s pie mums, lai noskaidrotu, vai viss ir kā rtī bā , vai esam ar visu apmierinā ti, un vienkā rš i papļ ā pā t? mums patī k š ī s lietas ; -)
Paš ā istabā viss ir jauns, numuriņ i ar stilī gu dizainu. Man bija istaba bez balkona, bet logs tika atvē rts, š ajā gadī jumā ir nelielas neē rtī bas, citā di viss ir kā rtī bā . Kondicionieris darbojā s, jauna veļ a un lielisks matracis! ? No loga pavē rā s skats uz pilsē tas laukumu, bet joprojā m nebija trokš ņ a.
Netā lu atradā s kafejnī ca-ē dnī ca, kur pā rdod visgardā ko ž iroskopu. Daudz suvenī ru veikaliņ u, bā ru, lielveikals - viss ir pastaigas attā lumā . Blakus ir arī gā jē ju iela, uz kuras vakaros ir daudz cilvē ku, viss ir aktī vs un nebū s garlaicī gi, pat ja atpū š aties vienatnē ! Jū s arī nepaliksit izsalkuš i - ciematā ir daudz tavernu, mazu restorā nu un kafejnī cu. Daudzā s mani atpazina, kas, protams, ir ļ oti patī kami? Ak, es arī visiem iesaku ē st saldē jumu š eit - laizī sit pirkstus! ?
Lī dz jū rai ejiet ne vairā k kā.50 metrus, pludmale ir smilš aina. Tā pat kā daudzā s Grieķ ijas viesnī cā s, sauļ oš anā s krē sli un saulessargi, lai malkotu dzē rienu pludmalē pie pludmales bā ra. Pludmale ir diezgan pā rpildī ta, bet, neskatoties uz to, vienmē r viss tiek atvests ā tri un vai tas ir pietiekami ē rti?
Vispā r visiem iesaku Grieķ ijā , visiem Kallikratijā ?
аватар kameneva_1924
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Kalimera! Es ļ oti mī lu Grieķ iju un, tiklī dz man ir atvaļ inā jums, es uzreiz pē rku biļ etes š eit. Salas daļ a man ir pazī stama kopš.2002. gada, savulaik atpū tos Pierijā un Peloponē sā , laiks iepazī ties ar Halkidiki. … Tomēr ▾ Kalimera! Es ļ oti mī lu Grieķ iju un, tiklī dz man ir atvaļ inā jums, es uzreiz pē rku biļ etes š eit.
Salas daļ a man ir pazī stama kopš.2002. gada, savulaik atpū tos Pierijā un Peloponē sā , laiks iepazī ties ar Halkidiki. Nopirkā m ekskursiju uz viesnī cu Bomo Club Aqua Mare, Nea Kallikrtia pilsē tiņ ā . Burtiski izrē ķ inā ja visu lī dz mazā kajai detaļ ai, tā pē c zinā ja, ka lidosta nav tā lu (30 minū tes) un viesnī ca atrodas pilsē tā . Zibens ā trs lidojums, ī ss pā rsē š anā s. . . un š armantā Diā na, meitene ar burvī gu smaidu, satiek mani ar ģ imeni. Jū lija sā kumā ir nereā li reģ istrē ties uzreiz, kas mū s neapbē dinā ja, saņ ē mā m peldkostī mus un devā mies uz pludmali. Kallikratijā viņ š ir paš valdī bas, bezmaksas viesnī cas gids, kurš paskaidroja, kas jums ir nepiecieš ams, pirms ņ emat sauļ oš anā s krē slu, lai veiktu pasū tī jumu no bā rmeņ a, kurš nokā pj no piekrastes bā ra. Izbaudī juš i Egejas jū ras mī kstos ū deņ us, atgriezā mies viesnī cā pē c atslē gas. Telpa tika pieš ķ irta treš ajā stā vā , 301 istaba. Numurā ir gaisa kondicionieris, televizors, ledusskapis, fē ns bez problē mā m, seifs, liela ē rta gulta. Tī rī š ana bija laba, dvieļ i tika mainī ti katru dienu, gultas veļ a ik pē c trim dienā m. Es atzī mē ju labu interneta signā lu. Viesnī cā ir tikai brokastis, par to nav sū dzī bu, sortiments normā ls, viss bija garš ī gi. Uzreiz pievē rsa uzmanī bu istabas interjeram, ļ oti vē lē jos iepazī ties ar dizaineri, tā izrā dī jā s saimniece Marija, kolorī ta pusmū ž a grieķ u dā ma. Ko lai saka. . . talants sejā , katrs stū rī tis ar gaumi un mī lestī bu izrotā ts. Viesnī cā strā dā ne tikai Marija, bet arī viņ as meita Eva, vakarā viņ u redzē jā m reģ istratū rā .
Tagad par Kallikratia pilsē tu. Nu ļ ooooti klusa vieta un raksturī ga diskotē ku trū kums. Brī vdienā s pludmalē ir vē rojams vietē jo iedzī votā ju pieplū dums, tač u lī dz vakaram viņ u vairs nav tik daudz. Vieta nav slikta, jo ir daudz veikalu, ir vairā ki lielveikali, picē rijas, ē dinā š ana, kafejnī cas, bā ri, tavernas. Iestā des katrai gaumei un budž etam, vietē jā ā trā ē dinā š ana ir dabiski lē ta, jū ras veltes ir dā rgā kas, bet es nevaru nosaukt par debesī m.
Mē s esam pieraduš i š ā di atpū sties: gan pludmalē , gan ekskursijā s. Š ogad atklā jā m jaunu ceļ ojumu Pella - Vī na darī tava un Agios Nikolas parks, tā pē c iesaku noteikti tur aizbraukt. Nu, Meteora, protams! Mē s paņ ē mā m automaš ī nu uz pā ris dienā m un devā mies uz Sithonia pludmalē m, Vourvourou austrumu pludmale ir pasaka, citā di to nevar nosaukt ! ! ! Jā , un visa Grieķ ija ir viena nepā rtraukta PASAKA! Š eit nav iespē jams neatgriezties!
аватар mmma70
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laba diena! Pirms nedē ļ as pavadī jā m š iku atvaļ inā jumu Grieķ ijā . Daudz saules, jauka pludmale, zelta smiltis, lieliski cilvē ki apkā rt – viss iepriecinā ja. Laba viesnī ca Aqua Mare mū s sirsnī gi uzņ ē ma un uzņ ē ma. … Tomēr ▾ Laba diena! Pirms nedē ļ as pavadī jā m š iku atvaļ inā jumu Grieķ ijā . Daudz saules, jauka pludmale, zelta smiltis, lieliski cilvē ki apkā rt – viss iepriecinā ja. Laba viesnī ca Aqua Mare mū s sirsnī gi uzņ ē ma un uzņ ē ma. Reģ istratū rā strā dā smaidī ga meitene Diā na, palī dzē ja mums iejusties, nu, citos aspektos arī vienmē r bija gatava palī dzē t. Biež i redzē jā m saimnieci Mariju, kolorī tu sievieti, kura pā rsvarā nodarbojas ar viesnī cas interjeru. Apkalpoš ana diezgan laba: gardas brokastis, ikdienas uzkopš ana lī dz sirdsapziņ ai, vakarā ir tē ja un kafija. Tā kā viesnī ca ir pilsē tas viesnī ca, tad nav savas teritorijas, respektī vi, nav arī baseinu, animā ciju, restorā nu. Bet tas nav galvenais, viss iepriekš minē tais ir viegli atrodams Kallikratia simts metru rā diusā . Pilsē tā vienī gais Spa atrodas Secret Paradise Hotel (interesentiem).
Bet visvairā k vē los padalī ties savos iespaidos par ekskursiju uz Korfu salu. Viss sā kā s ar saturī gu un ļ oti interesantu pastaigu tikš anos ar mū su viesnī cas gidi Melī nu, pē c kuras bez vilcinā š anā s iegā dā jā mies ekskursiju uz vienu no skaistā kajā m vietā m Grieķ ijā . Mani piesaistī ja arī tas, ka lidojums bija 40 minū tes. Reģ istrā cijas kā tā das nebija, grupa bija maza, viss noritē ja zibens ā trumā un jau bijā m lidmaš ī nā . Galvenais mē rķ is bija nokļ ū t Spiridona Trimifunska templī . Tieš i no š ī punkta sā kā s mū su ekskursija. Nav iespē jams aprakstī t emocijas, kas tika piedzī votas, atrodoties templī , sajū tas pā rņ ē ma dvē seli, bet pē c tam iestā jā s klusums un miers. Visiem, kam tas ir nepiecieš ams, noteikti jā jautā svē tajam, jā pastā sta par sā poš o, viņ a relikviju priekš ā jā izlasa lū gš ana, tas ļ oti palī dz. Ne mazā k nozī mī ga vieta bija Dzī vī bas avota klosteris. Kopā ar mums grupā bija sieviete, kura Korfu nebija pirmo reizi un izstā stī ja savu apbrī nojamo stā stu pē c š ī klostera apmeklē juma, tač u viņ a lidoja mums lī dzi ar pateicī bu par notikuš o. Korfu arhitektū ra no visur atgā dina Itā liju, daž kā rt pat sā c ticē t, ka esi citā valstī . Tas bija kā rtē jais apliecinā jums, ka Grieķ ijai ir viss un tā s skaistums ir bezgalī gs. No mū su puses tas izrā dī sies neglī ti, ja nepieminē sim brī niš ķ ī go pavadoš o Maribelu, vienkā rš i burvī gs cilvē ks, gudra meitene un ī sts profesionā lis, neskatoties uz vecumu, viņ as domā š ana un zinā š anu bā ze pā rsteidza pat tā dus pieredzē juš us tū ristus kā mē s. Atgriezā mies vē lu vakarā , lai arī noguruš i, bet apmierinā ti. Sala man tā iepatikā s, ka nā kamo atvaļ inā jumu mū su ģ imene pavadī s septembrī tikai Korfu.
Parādīt vairāk »


iemiesojums panzy5
Sakiet, lūdzu, vai brokastis ir iekļautas cenā un cik ir viss iekļauts
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums BagadaY
Vai viesnīcā ir ceļš-fi? Vai man ir jāmaksā, lai izmantotu internetu?
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums Olga1956
Vēlos rezervēt numuru šajā viesnīcā, bet nevaru to atrast Grieķijas viesnīcu sarakstā ar numuriem?
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен в центре популярного курортного городка Калликратия. Предлагает совим гостям комфортабельные номера, изысканный дизайн (классический, современный и романтический), качественное обслуживание. Рядом с отелем множество магазинов, сувенирных лавок, таверн, модных баров, ресторанов, богатый выбор развлечений. Построен в 2009 году, обновлен в 2011 году. Подходит для семейного, романтичного и молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Расположен в центре г. Неа Калликратия, в 25 км от аэропорта «Македония» г. Салоники, в 35 км от г. Салоники. Автобусная остановка в 150 м. Пещера Петралона: 12 км.
Pludmales apraksts Пляж расположен в 80 м от отеля. Пляжные полотенца (под залог).
 • 3. un tālāk
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, факс/ксерокопирование, Wi-Fi в общественных зонах (бесплатно), предоставляется чай/кофе (бесплатно) — вечером (с 18:00 до 20:00), зал для завтрака (завтрак — шведский стол / греческий уголок для завтрака), обеды и ужины проходят в соседней таверне (в 100 м).

 • bezmaksas wi-fi
O'yin-kulgi va sport
Telpu apraksts

Всего 22 номера. По дизайну все номера подразделяются на 3 типа: классический стиль, современный — модерн стиль и романтический стиль.

Single & Double Rooms (~18-20 кв.м), Triple Rooms (~25-28 кв.м), Quadruple Rooms (~28-30 кв.м), Junior Suites Garden View (~28 кв.м).

Single & Double Room (~18-20 кв.м) Двуспальная кровать или 2 односпальные.

Triple Room (~25-28 кв.м) 3 односпальные кровати.

Quadruple (~28-30 кв.м) Двухкомнатные номера (дверной проём без двери). Салон с односпальной кроватью и спальня с 3-мя односпальными кроватями.

Junior Suite Garden View (~28 кв.м) Новые номера расположены на 1-ом этаже, садик; гостиный уголок с односпальной кроватью и креслом-кроватью, двуспальная кровать, халаты и тапки. По прибытии — бутылка вина, фрукты.

Istabās

Кондиционер (тепло/холод), ЖК-телевизор (спутниковое ТВ), сейф (бесплатно), бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, электрочайник, ванная комната с душем, фен, тапочки, туалетные принадлежности. Ежедневная уборка номеров и смена полотенец, смена белья через день.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • interneta wi-fi  FREE 
 • ledusskapis
 • modināšanas pakalpojums
 • balkons/terase
Adrese Chatziargirou, 14, Nea Kallikratia, Chalkidiki, 63080 Greece
Tālruņi: Tel.: +30 239902 3501 Fax: +30 239902 3501 Mob.: +30 6985781483, +30 6984 065 125
Tīmekļa vietne: Aqua Mare Hotel
FAQ