Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Halkidiki — Nea Kallikratii

Novērtējums 9.2
 • 
Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 7.7
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Halkidiki — Nea Kallikratii pievienot stāstu
Izcila viesnīca
Š odien izbraucam no mā jā m, kamē r gaidā m savu lidojumu, nolē mā m uzrakstī t pā ris rindiņ as par Aqua Mare hoteli. Mē s ieradā mies oktobra sā kumā .
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Mē s palikā m š ajā viesnī cā oktobrī . Viesnī ca ir vienkā rš a un ē rta. Lī dz jū rai jā brauc 10-15 minū tes, nav garlaicī gi staigā t pa ceļ u, visur ir veikali un krodziņ i, ko redzē t.
 •  4 gadā atpakaļ
Aqua Mare Hotel apskats
Viesnī cā viss ir labi, atraš anā s vieta, apkalpoš ana, viss visaugstā kajā lī menī . Vienkā rš i nav vā rdu, lai aprakstī tu manu pieredzi.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliski!
Mē s jau sen sapņ ojā m par mā jī gu viesnī cu, un tas notika. Iepriekš lasī tā s atsauksmes par "Aque Mare" pilnī bā atbilst realitā tei.
 •  4 gadā atpakaļ
Heraion Hotel apskats
Viesnī ca tika izvē lē ta kā lē ta. Atrodas salī dzinoš i tā lu no jū ras, apmē ram kilometru. Istaba ir standarta, ar balkonu, duš as telpu, tualeti, un pati maza.
 •  4 gadā atpakaļ
Neaizmirstams laiks Aqua Mare
Izcila viesnī ca! Atraš anā s vieta ideā la, klusā ielā . Netā lu no labierī cī bā m, pilsē tas centra un pludmales.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca par saprātīgu cenu...
Uzturē jā s nedē ļ u 2019.  gada jū nija vidū . Lieliska viesnī cas atraš anā s vieta. Tieš a piekļ uve siltā s un tī rā s Egejas jū ras smilš u-oļ u pludmalei.
 •  4 gadā atpakaļ
Atvaļinājums bija ideāls!
Viesnī ca atrodas tieš i Nea Kallikratia pilsē tas centrā . Attiecī gi visas izklaides ir blakus, pastaigas attā lumā , blakus ir krodziņ š , kur vista ir nenormā li garš ī ga.
 •  4 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca!!!
Septembra vidū atpū tā mies ar vī ru š ajā mā jī gajā un siltajā viesnī cā ar skaistu dizainu, ko veidojusi viesnī cas ī paš niece Marija.
 •  4 gadā atpakaļ
Brīvdienas Nea Kallikratia 2018. gada augustā
Grieķ ijā atpū tos otro reizi, pirmā bija Korfu salā . Pilsē taNea Kallikratiair ļ oti jauka: zaļ a, ar ē nainā m alejā m, skaistā m ielā m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Halkidiki — Nea Kallikratii