3 jūras, 8 viesnīcas, 1700 kilometri

08 Novembris 2019 Ceļošanas laiks: no 22 Septembris 2019 ieslēgts 05 Oktobris 2019
Reputācija: +65.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Es neizliekos par jaunu, tā pē c - punktē ta lī nija. Ja bū s interese, papildinā š u, paplaš inā š u un padziļ inā š u. Es varu koplietot MapsMe marš ruta punktus visā marš rutā .

Ī ss kurss pa dienu

22.09. 2019.14:00 Atē nas. Ieraš anā s — automaš ī nu savā kš ana — viesnī ca Adams

23.09. 2019. Atē nas diena. Ekskursijas

24.09. 2019.11:00 Atē nā s. Izbraukš ana

14:00 Egejas jū ra (pietura, pludmale)

16:00 Delfos: Atē nu tempļ i, Apollo, teā tris, stadions

                                                                                                     

25.09. 201.10:00 Delphi. Izbraukš ana

Vakara peliona — Agios Ioannis (2 naktis — Hotel Sofoklis)

26.09. 2019. Pludmales diena (Egejas jū ra jū ra)

27.09. 2019.10:00 Ajos Joanniss. Izbraukš ana

13:00 Litochoro (Olimps) — klosteris — Sv. Dionisija no Olimpa ala

Vakara Kastraki (Meteora) (2 naktis — Bloutsos numuri)

28.09. 2019.  dienas ceļ ojums uz klosteriem (4 apmeklē jumi + 2 atsauksmes no ā rpuses):


29.09. 2019.10:00 Kastraki. izbraukš ana — Kipi (Zagoria)

13:00 Kipi – Monodendrions – Sv. Paraskeva - novē roš anas punkts Nr. 1

Vakara Monodendrion (nakts — Hotel Monodendri)

30.09. 201.10:00 Monodendrion. departure — Oxya Viewpoint, novē roš anas punkts №2

Vakara Mitikas (2 naktis - Hotel dionisos )

01.10. 2019. Pludmales diena (Jonijas jū ra)

02.10. 201.10:00 Mytikas. izbraukš ana

Vakara Peloponē sa — Melissi (2 naktis — Hotel Lido)

03.10. 2019. Pludmales diena (Jonijas jū ra, Korintas lī cis)

2019.  gada 4.  oktobris plkst.  12:00 Melissy. departure

14:00 Megara — Myrtoan Sea (nakts — viesnī ca Cokkinis)

05.10. 2019.18:00 Megara. izbraukš ana — Atē nas "Centauro"

19:30 Atē nas. Auto atgrieš ana (. . . - 21:30)

06.10. 201.00:30 Atē nas. Izbraukš ana

Marš ruta karte

Viesnī cas vē rtē jums

1. Ā dama viesnī ca (Atē nas)

(+) Labas brokastis. Tī rī ba, lielisks serviss. Pē c mū su pieprasī juma viņ i istabā nodroš inā ja tē jkannu vakara tē jai. Atraš anā s vieta paš ā vē sturiskajā centrā , pastaigas attā lumā no galvenajiem apskates objektiem.

(-) Autostā vvietas trū kums pie viesnī cas: izrā dā s, ka apkā rt ir gā jē ju zona (lai gan nav nekā du norā ž u un stā v automaš ī nas). Otrajā rī tā saņ ē mā m sodu, kas bija jā samaksā otrā pilsē tas galā : (

2. Fedriades Delphi Hotel (Delphi)

Brī niš ķ ī ga ē rta viesnī ca ar izcilu apkalpoš anas lī meni. Ē rts numurs ar modernu aprī kojumu. Standarta brokastis. Mums tika pieš ķ irts bezmaksas jauninā jums uz istabu ar lielisku panorā mas skatu.

3. Viesnī ca Sofoklis, pazī stama arī kā Kenta Beach Hotel (Agios Ioannis, Pelion)

Labas brokastis. Tī rī ba, lielisks serviss, moderns telpu aprī kojums. Atraš anā s vieta tieš i pie ieejas pludmalē . Apkā rt ir vairā ki krodziņ i. Autostā vvieta aiz viesnī cas.

Pelion. Agios Ioannis, pludmale

4. Bloutsos istabas (Kastraki, Meteora)

(+) Kopumā diezgan pieticī gs viesu nams bū tu pilnī bā apmierinā jis mū su vajadzī bas, ja ne vienu BET. Brokastis atbilst Eiropas standartiem.


(-) Saimnieks mū s ļ oti nedraudzī gi sagaidī ja no durvī m. Ar lielu nepatiku viņ š izrā dī ja stā vlaukumu, kura atraš anā s vieta tumsā (iebraucā m 10 vakarā ) aiz dā rziem nebija acī mredzama. Uz lū gumu kaut kā salabot istabiņ ā esoš o duš as iekā rtu (lai arī modernu, bet diezgan nojauktu un apauguš u ar zvī ņ ā m) viņ š tikai rupji bļ ā va, tā dā ziņ ā , ka viss kā rtī bā un dzī vo kā ir.

Lai gan kopumā.1–2 naktis ir pieņ emama, es nevienam neieteiktu š o vietu.

5. Viesnī ca Monodendri (Monodendrion, Zagorija)

Viesnī ca ir pilnā pilsē tas "centrā lā " nozī mē . Ā rē ji un iekš ē ji (pē c telpu interjera) atgā dina viduslaiku pili, tač u ar modernu aprī kojumu un visaugstā ko komforta lī meni. Numurs ir plaš s un ē rts. Salikti griesti, skaistas lampas un mē beles. Skats no loga uz kalniem ir lielisks. Brokastu sē rkociņ i. Viesnī cas saimnieka viesmī lī ba, rū pes un pieklā jī ba ir piemē rs attieksmei pret viesiem! Kopumā , iespē jams, labā kā no 8 viesnī cā m mū su marš rutā .

6. Viesnī ca Dionisos (Mitikas)

Maza, mā jī ga, moderna ģ imenes viesnī ca. Labā kā s brokastis no visā m 8 marš rutā esoš ajā m viesnī cā m: svaigā kie, garš ī gā kie produkti. Tikai š eit es sapratu, kā dam jā bū t grieķ u jogurtam. Č etri gardē ž u sieri, kurus neviena cita viesnī ca nav apkalpojusi, tostarp kamembers, brī un dor zils (cienī tā ji to novē rtē s). Lieliska vieta ciemata malā pie jū ras. Privā ta privā ta, nomaļ a smilš u pludmale ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem. Ciematā , neskatoties uz sezonas beigā m, bija vairā ki krodziņ i ar daudzveidī gu ē dienkarti katrai gaumei, ko sauc par "savē jo".

7. Viesnī ca Lido (Melissi, Peloponē sa)

Maza viesnī ca paš ā krastā ar savu mazo pludmali, restorā nu ar 3 ē dienreizē m dienā , ļ oti pieklā jī gu ē dienkarti un brī niš ķ ī gu vietē jo vintage (! ) vī nu, ko pat paņ ē mā m lī dzi. Privā ta autostā vvieta pagrabā .

8. Viesnī ca Cokkinis (Kineta)

Nomaļ a viesnī ca uz augstas klints virs jū ras. Istabas ar skaistu skatu pa logu, tī ras, bet š auras. Ē dinā š ana arī ir 3x dienā , jo apkā rt nav nekā cita kā tikai kalni un š oseja. Terases restorā ns atvē rts visiem vē jiem. Skaisti iekā rtota terase. Sliktā kā pludmale, kurā jebkad esmu bijusi: lieli laukakmeņ i, kurus pastā vī gi sita viļ ņ i, kas strauji iegremdē jas ū denī . Jū rā ē rti ieiet tikai desantniekam beretē s.

Daž i marš ruta dati

Atē nas


Kā pjot Akropolē pa Anafiotikas rajona š aurajā m ieliņ ā m, mū s vairā kas reizes apdzina, tad devā mies pretī puiš u grupā m pa 2-3 cilvē kiem katrā . Ielas ir tik š auras, ka daž viet nā cā s burtiski izspiesties cauri cieš ā saskarē ar tā m. Tū risti parasti aiz muguras nē sā mugursomas ar vē rtī gā m mantā m, kuras š ie "garā mgā jē ji" cenš as diskrē ti atsprā dzē t un atvieglot jū su nastu. Esiet uzmanī gi!! !

Atē nas. Skats no Anafiotikas

No mazpazī stamajiem pilsē tas centra pieminekļ iem ir Panagia Kapnikarei baznī ca (XI gadsimts), maza bizantieš u dā rgakmens, ko ieskauj modernas ē kas.

Tuvumā atrodas Pasludinā š anas katedrā le – stingra arhitektū ra no ā rpuses un ļ oti skaista iekš pusē .

Un blakus atrodas miniatū ra Agios Eleftherios baznī ca, kas gandrī z iesakņ ojusies zemē ar brī niš ķ ī gu senu grebumu uz fasā des.

Starp citu, tas, kuram galvaspilsē tā nav paveicies ar satiksmes noteikumiem (diez vai kur citur), MapsMe tagos atzī mē ja to paš u policistu, kur nest naudu. Manuprā t, tas ir centrā lais.

Bournontas

Pirms garā ceļ a pā ri kontinentam nolē mā m piestā t tuvā kajā klusajā piekrastē , nopeldē ties un atsvaidzinā ties no galvaspilsē tas burzmas. Vieta mež onī ga, kā vasarnī cas, ceļ š gar piekrasti un mazas pludmales, lai tikai piestā tu, nopeldē tos un dotos tā lā k. . . Vispā r ne visiem (Google kartē s viss labi redzams 3D).

Delphi

Nav ī paš u funkciju, viss ir aprakstī ts pirms manis.

Pelions

Nā kamā pietura pludmales brī vdienā m. Pa ceļ am, garā m ejot, ir slavenas gleznainas vietas: Makrinica un Portaria.

Kentauru taka kalnu mež ā netika izstaigā ta, tai nepiecieš ama pietura uz dienu vai divā m.

Olympus

Ja jū s neuzkā pjat kalnā , kam nepiecieš ama arī vismaz divu dienu apstā š anā s Litochoro, interesants ir klosteris un Sv. Dionisija no Olimpa ala (apkā rt joprojā m ir daudz lietu, bet arī nav iet cauri). Visa informā cija ir pieejama internetā .

Es sniegš u tikai skatu uz alu, ko es pilnī bā neredzē ju ziņ ojumos.

Meteori

Par š o svē tvietu ir filmē ts un rakstī ts pietiekami daudz, pievienoš u tikai tehniskas detaļ as.

Labā k palikt Kastraki ciemā . Tajā paš ā laikā ceļ š cauri klosteriem ir ī sā ks nekā no Kalambakas.

Meteori. Klosteri, marš ruts

Lai pilnī bā apmeklē tu visus klosterus, ar vienu (veselu) dienu var nepietikt. Š eit ir mū su laika skala:

11:00–11:45 — Sv.  Nikolajs Anapavss,

12:05–12:45 — Sv. Barbara (Rusanu),


12:50–13:10 — pā rveidoš ana (Megalo Meteora) — skats no ā rpuses,

13:15–14:45 — Visi svē tie (Varlaam),

14:55–16:35 — Sv.  Stefans (pā rtraukums 13:00–15:30 tikai š is),

16:45–16:50 — Svē tā Trī svienī ba — skats no ā rpuses,

Kā redzat, katrai no tā m ir nepiecieš amas 30 minū tes. lī dz 1 stundai. Mē s bijā m Meteorā pirms 8 gadiem, tā pē c nebraucā m uz Megalo, lai taupī tu laiku, bet viņ am pat stunda varē tu bū t. nepietiek, jo no ceļ a augš ā pa kā pnē m un pū lī vajag tikai iet vismaz 15-30 minū tes. Nokļ ū t Trinity ir vē l grū tā k (tā lā k un stā vā k ejot kā jā m), un tas tiek slē gts stundu agrā k nekā pā rē jā s - pulksten 17:00.

Zagoria

Atseviš ķ a kalnu valsts ar izcilu sā kotnē jo skaistumu.

Vikos kanjons ir pasaules zvaigzne, kas jā redz, ejot gar kilometru gara bezdibeņ a malu.

Beigas

Marš ruta otrā puse bija veltī ta pludmales brī vdienā m.

Pamatinformā cija ir atrodama viesnī cu aprakstos.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Карта маршрута.
Метеоры. Монастыри, маршрут.
Пелион.АйосИоаннис.пляж
Дельфы. Вид из окна отеля
отель Монодендри
отель Монодендри номер
Митикас пляж
Мелисси, отель Лидо
Кинета, отель Коккинис
Пелион, Макриница
Пелион. Портария, тропа кентавров начало
Олимп. пещера Св Дионисия
Загория
Загория, Викос
Афины.вид с Анафиотики
Афины.храм Папагии Капникареи (XI век)
Афины.кафедральный собор Благовещения
Афины.кафедральный собор Благовещения
Афины.кафедральный собор Благовещения
Афины.кафедральный собор Благовещения
Афины.церковь Айос-Элефтериос
Афины.церковь Айос-Элефтериос
Афины.церковь Айос-Элефтериос
Līdzīgi stāsti
komentāri (10) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums