Klusa viesnīca centrā

Rakstīts: 14 marta 2024
Ceļošanas laiks: 8 — 11 marta 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Biznesa braucieniem
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 5.0
Tīrība: 4.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 8.0
Viesnī ca Sheriff

Uzturē jā s trī s naktis 2024.  gada martā . Grū ti runā t par izmaksā m, ja cenas un kvalitā tes ziņ ā tas ir dā rgi, no otras puses, š is ir Londonas centrs!

Pati viesnī ca ir maza, nav ne reģ istratū ras, ne vestibila kā tā da, pie ieejas ir neliels logs un divas ieejas istabā s. Man bija 44. istaba un tā atradā s augš ē jā stā vā (55 pakā pieni uz augš u un attiecī gi par liftiem nav ne runas). Istaba bija paredzē ta trī s personā m, un tajā bija divas vienvietī gas gultas un viena divvietī ga. Viens krē sls! Pie sienas piestiprinā ts neliels galdiņ š , pie tā ir rozetes, USB, uz tā tē jkanna un fē ns. Bija tikai viens tē jas maisiņ š , bet kafijas un cukura bija daudz. Neliels skapis jakā m (mē teļ a garums neatbilst), un tajā ir vē l divas rozetes. Spogulis un TV. Ir arī naktsgaldiņ š ar divā m atvilktnē m. Istabā bija seifs, bet tas nedarbojā s (baterijas nebija, bet man tas nebija vajadzī gs, tā pē c tas mani netraucē ja, tā pat kā televizora tā lvadī bas pults bez akumulatora).
Tualete un darba dvieļ u ž ā vē tā js, duš as kabī ne ar divā m duš ā m, duš as ž eleja un ziepes pudelē s, nekas cits no higiē nas precē m. Viss ir ļ oti pieticī gs. Ir auksts, un mē ģ inā jums pagriezt akumulatora regulatoru nedeva panā kumus. Bet grī da ir silta un sanitā rajā telpā arī silts. Tī rī š ana netika veikta, un par to ir informā cija.
Brokastis var ieturē t iestā dē pā ri ielai, tač u labā k tur rezervē t iepriekš . Pieejams WiFi. Par personā lu ī sti neko nevaru pateikt, jo neesmu daudz saskā ries.
No mī nusiem:
- nefunkcionē još s seifs un pults;
- nokrī tot no televizora stiprinā juma;
- lifta trū kums;
- skats no loga uz pagalmu;
- brokastu trū kums;
- numura zī me ir bojā tā stā voklī (nobruž ā ta krā sa, sarū sē jis USB);
Plusi:
- ē rta atraš anā s vieta klusā rajonā piecu minū š u gā jiena attā lumā no Viktorijas stacijas;
- ir Eiropas kontaktligzda;
- siltā grī da;
- darbojas dvieļ u ž ā vē tā js.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu