Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Londona

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
№1. Haidparks
Londona  • 
№2. Britu muzejs
Londona  • 
Londona  • 
Londona  • 
№5. Bigbens
Londona  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Londona pievienot stāstu
Klusa viesnīca centrā
Viesnī ca Sheriff Uzturē jā s trī s naktis 2024.  gada martā . Grū ti runā t par izmaksā m, ja cenas un kvalitā tes ziņ ā tas ir dā rgi, no otras puses, š is ir Londonas centrs!
 •  1 mēnesis atpakaļ
Lieliska viesnīca par nelielu naudu
Telpas jaunas, mazas, bet viss pā rdomā ts lī dz mazā kajai detaļ ai. Ļ oti forš s dizains. Numurā ir tē jkanna, krū zes, glā zes un vī na glā zes.
 •  4 gadā atpakaļ
Normāla viesnīca par naudu
Atraš anā s vieta laba - centrs ir tuvu un tuvu viss nepiecieš amais, arī metro. Visur tī rs, kā rtī gs, Eiropā vispā r 3 zvaigznes (un pat divas) ir labas viesnī cas.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska atrašanās vieta, vecas istabas
Viesnī ca atrodas Oksfordstrī tas galā – veikali un visas iepirkš anā s iespē jas atrodas pastaigas attā lumā . Metro - 3 minū tes.
 •  6 gadiem atpakaļ
Izcila viesnīca
Viesnī ca atrodas netā lu no centra un netā lu no metro stacijas. Plaš i numuriņ i, ļ oti tī rs, lielisks personā ls. vispā r jebkura kaprī ze par savu naudu!
 •  6 gadiem atpakaļ
Tīrs, nav dārgs.
Diezgan pieklā jī ga viesnī ca. Istaba bija tī ra, personā ls laipns un uzmanī gs. Netā lu no centra, un lī dz ar to tuvu daudziem veikaliem, bā riem un citiem dzī ves priekiem.
 •  6 gadiem atpakaļ
Valūtas maiņas krāpniecība Londonā.
Atsauksme ir maza, bet, iespē jams, noderī gs mū su tū ristiem. 2017.  gada augustā es nokļ uvu Londonā neatkarī gā ceļ ojumā pa valsti.
 •  7 gadiem atpakaļ
Super viesnīca Londonas pilsētas centrā
Izvē lē jā s atraš anā s vietas dē ļ , Pilsē ta, visas darba tikš anā s ir tuvumā.3-5-10 minū š u gā jienā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Tas ir labākais par jūsu naudu
Sā kš u ar labo (un labo ir daudz vairā k nekā slikto). Viesnī cā ieradā mies ap 13:00, numuriņ u mums iedeva apmē ram pē c stundas, lai gan formā li viņ iem vajadzē ja bū t pē c 15:00.
 •  7 gadiem atpakaļ
Skaisti dzīvokļi Londonas Sitijā
Izvē lē jos š o dzī vokli, jo vē lē jos dzī vot Londonas Sitijā un Suņ u sala nav ļ oti tā lu no turienes. Lieliska atraš anā s vieta-pretim Liverpool Street metro stacijai, daudz autobusu pieturas, lieliska infrastruktū ra: muze...
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Londona