Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Apvienotā Karaliste

Tūristu stāsti par Apvienotā Karaliste pievienot stāstu
Invernesa – autentiska Skotija
Invernesa ir eleganta pilsē ta ī stā s Skotijas izpē tei! Netā lu atrodas Loch Ness, kur mē s pavadī jā m vairā k nekā vienu stundu, skatoties ū deņ os, cerot ieraudzī t Nesijas mī ļ oto.
 •  4 gadā atpakaļ
Valūtas maiņas krāpniecība Londonā.
Atsauksme ir maza, bet, iespē jams, noderī gs mū su tū ristiem. 2017.  gada augustā es nokļ uvu Londonā neatkarī gā ceļ ojumā pa valsti.
 •  7 gadiem atpakaļ
Anglija un es
Sveiki! Un kā pē c es lī dz š im neesmu pastā stī jis par savu ceļ ojumu uz Angliju? It kā nebū tu piedzī vojumu un dzī ves mā cī bu.
 •  7 gadiem atpakaļ
Lielbritānija – pieskaroties Lielās impērijas mantojumam. 1. daļa.
“Lai atklā tu jaunas pasaules daļ as, jums ir nepiecieš ams lai bū tu drosme pazaudē t no redzesloka vecos krastus" (Andrē Gide) Lielbritā nija ir valsts ar bagā tī gu vē stures un kultū ras mantojumu, senā m tradī cijā m un vies...
 •  9 gadiem atpakaļ
Lielbritānija – pieskaroties Lielās impērijas mantojumam. 3. daļa. Londona
Iepazī š anos ar Londonu sā kam no debesī m. Zem lidmaš ī nas spā rna atrodas milzī ga pilsē ta ar sarež ģ ī tā m ielā m un slaveno Temzas upes serpentī nu.
 •  9 gadiem atpakaļ
Lielbritānija ir pieskāriens Lielās impērijas mantojumam. 2. daļa. Vecā labā Anglija
Oksforda Anglija ir valsts, kuru var atklā t atkal un atkal. Labā k to darī t nevis pa labiem marš rutiem un lielajā s pilsē tā s. Daudz interesantā k ir apmeklē t provinces, kur var sajust visu š ī s brī niš ķ ī gā s v...
 •  9 gadiem atpakaļ
Londonas pavasaris
Haidparks, Kensingtonas dā rzs, Holandes parks, Regents parks, Green Park, Primrose Hill, Hempstead Heath, St. James Park, Kenwood House
 •  10 gadiem atpakaļ
Lieliska nedēļas nogale Londonā
Vē los padalī ties iespaidos par savu pirmo braucienu uz Londonu 2014. gada pavasarī , kas sakrī t ar savu 25. dzimš anas dienu. Sā kot no 6 gadu vecuma, es mā cī jos angļ u valodu skolā un nekad nebiju bijusi Anglijā , tā pē c nol...
 •  10 gadiem atpakaļ
Titānika dzimšanas vietā
Kaut ko citu gaidī t droš i vien bū tu nepareizi, tač u muzejs ir veltī ts leģ endā rā Titā nika piemiņ ai, kurš savā pirmajā neveiksmī gajā transatlantiskajā š ķ ē rsojumā mē rķ i tā a...
 •  10 gadiem atpakaļ
Jūras kruīzs ar m/v MUSICA
Mē s jau labu laiku braucam kruī zā . Es gribē ju bū t pasaž iere, jo mē s ar vī ru savulaik strā dā jā m Jū ras spē kos.
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »