Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Meribela

Tūristu stāsti par Meribela pievienot stāstu
Lieliska viesnīca jūsu budžetā
Viesnī ca atrodas Meribelas centrā . Lī dz centrā lajiem pacē lā jiem 3-5 minū tes. Vakarā esi turpat promenā dē...Pieklā jī gs apkalpoš anas lī menis!
 •  3 gadā atpakaļ
Ir visi apstākļi brīnišķīgai atpūtai.
Ir visi apstā kļ i brī niš ķ ī gai atpū tai. Mums ar vī ru tā likā s ī sta paradī ze - nevajag neko darī t, nevajag sasprindzinā ties, viss jau ir izdarī ts, visas mū su vē lmes paredz darbinieki.
 •  3 gadā atpakaļ
)))
Viesnī ca ir nesen atjaunota, tā pē c tā ir kļ uvusi ļ oti mā jī ga un skaista. Atrodas klusā un skaistā vietā Le Chtelet.
 •  9 gadiem atpakaļ
Iesaku šo vietu apmesties visiem.
Š ogad varē ju ieturē t pauzi. Mē s iegā dā jā mies biļ etes uz TUI no 01. lī dz 14. februā rim. Mē s nokļ uvā m š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā , mums patika viss, sā kot no numuriem ...
 •  8 gadiem atpakaļ
Man viss patika, pat nolēmu nākamziem šeit atgriezties!
Pirmo reizi ar vī ru devā mies uz slē poš anas kū rortu, tā pē c nolē mā m, ka š o braucienu neplā nosim paš i, bet vē rsī simies pie profesionā ļ iem.
 •  9 gadiem atpakaļ
patika)
Viesnī ca Les Crets atrodas Meribel-Mottaret centrā . Lī dz pacē lā jam ar sabiedrisko transportu var nokļ ū t ne vairā k kā.5 minū š u laikā .
 •  9 gadiem atpakaļ
Super!
Viens no labā kajiem slē poš anas kū rortiem! Nesen apmeklē ju vienu no labā kajiem slē poš anas kū rortiem (bez pā rspī lē juma), apmetā mies Les Crets 4*.
 •  9 gadiem atpakaļ
Iespaids ļoti labs - par ciemiņiem parūpējas, par dzīvi un izklaidēm padomāts līdz m
Š ajā viesnī cā bijā m no 25. janvā ra lī dz 2. februā rim ar visu ģ imeni. Ekskursiju konsultē ja TUI aģ entū ra - un tas ir pamatota iemesla dē ļ !
 •  9 gadiem atpakaļ
es iesaku)
Atrodas Mé ribel-Mottaret centrā , ļ oti tuvu pacē lā jam. To var sasniegt ar jebkuru sabiedrisko transportu. Viesnī cā ir 82 numuri. Katrs ir aprī kots ar vannas istabu, TV un internetu, kā arī bezmaksas mini bā ru un internetu.
 •  9 gadiem atpakaļ
Kopumā kluss un plašs.
Š oziem slē pojā m Mé ribel-Mottaret. Viesnī cu sauca Gretz. Tas atrodas tieš i blakus pacē lā jam. Tā nu no rī ta paņ ē mā m slē pes un augš ā kalnā .
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Meribela