Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Somija

Tūristu stāsti par Somija pievienot stāstu
Baltijas rudens. 3. daļa. Somija
Baltijas rudens. 1. daļ a. Latvija>>> Baltijas rudens. 2. daļ a. Igaunija>>> Ir vienkā rš i neiespē jami palikt Tallinā daž as dienas un nebraukt uz Helsinkiem vienam.
 •  4 gadā atpakaļ
Mi-mi-lācis Lapēnranta no nesteidzīgas vecmāmiņas
Man patī k apciemot somus, lai iegū tu mieru, klusumu, relaksā ciju un, protams, sarkanā s zivis un kaviā ru. Es nevaru biež i apmeklē t (tā teikt attā lumu), bet reizi gadā cenš os apmeklē t.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ar Ziemassvētku vecīti Rovaniemi)))
Labdien visiem! Un laimī gu jauno gadu! T. Tā kā par braucieniem uz Lapzemi pie Ziemassvē tku vecī š a ir ļ oti maz stā stu, nolē mu papildinā t š o bagā ž u) Mē s visi ticam pasakā m, pat ja mē s vairs neesam bē...
 •  5 gadiem atpakaļ
Somija!!! Ak, cik daudz neskaidru iespaidu!!!
Kad piezemē jaties Helsinkos, pirmais, kas jū s pā rsteidz, ir ainava aiz iluminatora loga. Viņ š ir valdzinoš s. Milzī gi laukakmeņ i un dzeltena zā le.
 •  6 gadiem atpakaļ
Imatra (Somija) uz pāris stundām
Somija aprī lī uz ī su brī di (tas vienkā rš i tā notika). Labu 3-5 somu dienu vietā dabū ju tikai vienu (ar izbraukš anu no Pē terburgas).
 •  6 gadiem atpakaļ
Visa ģimene ziemā Vuokatti!
Katram no mums vismaz vienu reizi ir jā redz Youlupukki. Vislabā k no viņ a atveseļ oties ziemā , š ajā laikā viņ š vienmē r ir klā t un dod dā vanas.
 •  6 gadiem atpakaļ
Helsinku pilsētas stāsti
Ikvienam ir pilsē ta, kurā viņ š vē las atgriezties atkal un atkal, jebkurā gadalaikā un jebkuros laikapstā kļ os. Pilsē tas, tā pat kā cilvē ki, mē dz mainī ties reizē m vairā k, reizē m mazā k, bet tom&#...
 •  6 gadiem atpakaļ
Vienas dienas brauciens uz Somiju Lapēnrantā
Pat ne stā sts. Jā , ņ emiet vē rā ) Labdien, foruma lietotā ji. Sagadī jā s tā , ka biju Sanktpē terburgā darba dē ļ , bet ne tik ilgi kā pagā juš ajā gadā (http://www.
 •  7 gadiem atpakaļ
Brīvdienas Somijā
*Smaidī ja. Mani pē dē jā laikā kaut kas velk uz ī siem atpū tas veidiem. Neatkarī gi no tā , kā jū s pieradī sit)) Tā tad.
 •  8 gadiem atpakaļ
Nedēļas nogale pie skandināviem ar prāmi+autobusu
Sagadī jā s, ka es biju Sanktpē terburgā darba dē ļ . Pilsē ta pati par sevi ir lieliska, tur var nā kt biež i, bet tomē r tā paliek puslasī ta grā mata - nevar apbraukt un apceļ ot visu.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »