GF Gran Costa Adeje 5*– Atsauksmes

13
Novērtējums 9.210
№1 viesnīcas reitingā Tenerife
9.1 Numurs
9.4 apkalpošana
9.6 Tīrība
9.3 Uzturs
9.1 Infrastruktūra
Viesnīca ar bagātīgu infrastruktūru un dažādu kategoriju numuriem. Darbojas sistēmā "viss iekļauts". Liela parka zona, laba apkalpošana un ēdināšana. Uzcelta 2001. gadā, pēdējo reizi renovēta 2013. gadā. Piecstāvu U veida ēka ar septiņiem liftiem. Teritorijas platība 28 100 m2. Piemērots ģimenes un jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар liversdoligh1980
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti augstas klases viesnī ca! Es jau gribu atgriezties! … Tomēr ▾ Ļ oti augstas klases viesnī ca! Es jau gribu atgriezties!
аватар Anna02
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliskas brī vdienas viesnī cā ar manu vī ru. Pietiekami plaš s numurs, tī rs, ē rts, Wi-Fi istabā , TV, kondicionieris, viss kā nā kas. Kopumā bijā m apmierinā ti, kā arī laipns personā ls. Lai gan, kā pieņ emts uzskatī t, spā ņ i visi ir ļ oti mierī gi, tač u, kā liecinā ja mū su iepriekš ē jā uzturē š anā s citā viesnī cā , tikā m pie drū mā m kalponē m. … Tomēr ▾ Lieliskas brī vdienas viesnī cā ar manu vī ru. Pietiekami plaš s numurs, tī rs, ē rts, Wi-Fi istabā , TV, kondicionieris, viss kā nā kas. Kopumā bijā m apmierinā ti, kā arī laipns personā ls. Lai gan, kā pieņ emts uzskatī t, spā ņ i visi ir ļ oti mierī gi, tač u, kā liecinā ja mū su iepriekš ē jā uzturē š anā s citā viesnī cā , tikā m pie drū mā m kalponē m.
аватар
Costa Adeje Gran Hotel ir pirmā viesnī ca, kurā es apmetos, kad biju iesā cē js ceļ ojumos uz Eiropu. Iepriekš mani vairā k piesaistī ja austrumi) Bet draugi mani pā rliecinā ja, ka ir pienā cis laiks paplaš inā t redzesloku un iekarot Eiropu))) Un tā viņ i arī izdarī ja! Pā rē jo organizē š anā viņ i uzticē jā s ceļ ojumu aģ entū rai Respect Irkutsk, kur viņ i mums konsultē ja š o brī niš ķ ī go viesnī cu. … Tomēr ▾ Costa Adeje Gran Hotel ir pirmā viesnī ca, kurā es apmetos, kad biju iesā cē js ceļ ojumos uz Eiropu. Iepriekš mani vairā k piesaistī ja austrumi) Bet draugi mani pā rliecinā ja, ka ir pienā cis laiks paplaš inā t redzesloku un iekarot Eiropu))) Un tā viņ i arī izdarī ja! Pā rē jo organizē š anā viņ i uzticē jā s ceļ ojumu aģ entū rai Respect Irkutsk, kur viņ i mums konsultē ja š o brī niš ķ ī go viesnī cu. Ko es gribu atzī mē t, un tas, iespē jams, ir svarī gi daudziem, ir tas, ka š eit ir ļ oti kluss, tā da "paradī ze", kur var atpū sties kopā ar ģ imeni vai ar mī ļ oto. Apkalpoš ana ļ oti laba, visi darbinieki ļ oti draudzī gi, dzī vespriecī gi, tas laikam spā ņ iem ir asinī s. Mē s gā jā m ar č etriem un visiem patika. Visas 10 dienas vienkā rš i atpū tā mies!! ! , izbaudot apkā rtnes skaistumu, apkalpoš anu, atmosfē ru, ko lai saka - pilnī ga atpū ta.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар irina.g
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba viesnī ca, ir krieviski runā još s personā ls, viesnī ca visa zaļ a, numuriņ i ar skaistu skatu vai nu uz jū ru vai pilsē tu. Telpā viss ir kodolī gs, bet kvalitatī vs un skaists. Tī rī š ana katru dienu, š ampū ni, matu kondicionieri, ziepes tiek atjauninā tas katru dienu, ir peldmē teļ i. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca, ir krieviski runā još s personā ls, viesnī ca visa zaļ a, numuriņ i ar skaistu skatu vai nu uz jū ru vai pilsē tu. Telpā viss ir kodolī gs, bet kvalitatī vs un skaists. Tī rī š ana katru dienu, š ampū ni, matu kondicionieri, ziepes tiek atjauninā tas katru dienu, ir peldmē teļ i. Dvieļ u maiņ a katru dienu. Ikvienam ir daudz sauļ oš anā s krē slu.
Lī dz jū rai vajag mazliet pastaigā t pa pilsē tu, ir 2 pludmales. var braukt š urpu turpu, sauļ oš anā s krē sli par papildus samaksu, bet tas salai ir diezgan normā li. Smiltis nav baltas, jo sala ir vulkā niskas izcelsmes. Iesaku pirkt viesnī cu brokastī m vai brokastī m-vakariņ ā m, tuvumā ir daudz kafejnī cu un veikalu.
Ē diens ļ oti daudzveidī gs un garš ī gs, garš ī gi melnie Kanā riju salu kartupeļ i, daudz veidu zivis, aukstā gaspač o zupa, daudz veidu saldē jums un garš ī gi deserti.
Парадный вход в отель
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Apceļojāmsaluarautomašīnu, atradāmlabasdetalizētassalaskarteshttp://advartis.com/ru/content/54-karta-avtomobilnyh-dorog-tenerife.html … Tomēr ▾ Apceļojāmsaluarautomašīnu, atradāmlabasdetalizētassalaskarteshttp://advartis.com/ru/content/54-karta-avtomobilnyh-dorog-tenerife.html
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bija š ajā viesnī cā ar draugu. Viņ i bija apmierinā ti. Viesnī cā ir 4 peldbaseini. Istaba ir tī ra un ē rta, tiek uzkopta katru dienu. Ē diens ir tā ds pats kā jebkurā citā viesnī cā , bet viss ir ļ oti garš ī gs. … Tomēr ▾ Bija š ajā viesnī cā ar draugu. Viņ i bija apmierinā ti. Viesnī cā ir 4 peldbaseini. Istaba ir tī ra un ē rta, tiek uzkopta katru dienu. Ē diens ir tā ds pats kā jebkurā citā viesnī cā , bet viss ir ļ oti garš ī gs. Paldies meitenē m no Kontinenta par biļ eti!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар lekant
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bijā m š ajā viesnī cā augustā , ceļ oju ar Kijevas kompā niju "Deluxe Tour". Mums viss patika, istabiņ as plaš as, ž alū zijas visumā klases, istabas piekļ aujas viena pē c otras, 2 gaiteņ i pa 3 kvadrā tmetriem katrs. Pirmajā s durvī s uz vannas istabu, otrajā s ir tualetes galdiņ š ar milzī gu spoguli. … Tomēr ▾ Bijā m š ajā viesnī cā augustā , ceļ oju ar Kijevas kompā niju "Deluxe Tour".
Mums viss patika, istabiņ as plaš as, ž alū zijas visumā klases, istabas piekļ aujas viena pē c otras, 2 gaiteņ i pa 3 kvadrā tmetriem katrs. Pirmajā s durvī s uz vannas istabu, otrajā s ir tualetes galdiņ š ar milzī gu spoguli. No viena krē sla pavē rā s skats uz okeā nu, no otra — uz kalniem. Kalni, starp citu, man patika vairā k. .
Viesnī cā nedaudz pasē dē jā m, vairā k ceļ ojā m pa salu, un lī dz pludmalei. Daž reiz mē s peldē jā mies baseinā .
Vienmē r brokastojā m viesnī cā , jo pirms 13-00 ā rpus viesnī cas ir grū ti paē st.
Kopumā š ā di svē tki ir 100% naudas vē rti. .
аватар Polinchik_p
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s lieliski pavadī jā m laiku š ajā brī niš ķ ī gajā salā ! Ja jū s ī paš i neatrodat vainas, tad viesnī ca ir stabila 5. Mē s barojā m daudz un daž ā di. Mū suprā t, viesnī ca vairā k piemē rota ģ imenē m. … Tomēr ▾ Mē s lieliski pavadī jā m laiku š ajā brī niš ķ ī gajā salā ! Ja jū s ī paš i neatrodat vainas, tad viesnī ca ir stabila 5. Mē s barojā m daudz un daž ā di. Mū suprā t, viesnī ca vairā k piemē rota ģ imenē m.
Mē s iesakā m visiem!
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ī viesnī ca ir lieliska vieta relaksē još ā m, relaksē još ā m brī vdienā m. Neskatoties uz to, ka tas atrodas gandrī z infrastruktū ras centrā , iekš ā ir ļ oti kluss un mierī gs. Lieliska apkalpoš ana un izcils ē diens. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca ir lieliska vieta relaksē još ā m, relaksē još ā m brī vdienā m. Neskatoties uz to, ka tas atrodas gandrī z infrastruktū ras centrā , iekš ā ir ļ oti kluss un mierī gs. Lieliska apkalpoš ana un izcils ē diens. Paņ ē mā m "viss iekļ auts" un nenož ē lojā m ne minū ti. Turklā t š eit varat atpū sties kopā ar bē rniem, ir pat bē rnu baseins un ļ oti pienā cī gs.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Aliya21
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū ta un iespaidi 5+. Uz Tenerifi devā mies ar milzī gu 11 cilvē ku grupu. Burtiski stundas laikā mū s ievietoja ļ oti ē rtā s istabā s. No manas istabas paveras skats uz kalniem, sportu. vietas un ceļ i. Bija arī numuri ar skatu uz baseinu un okeā nu. … Tomēr ▾ Atpū ta un iespaidi 5+. Uz Tenerifi devā mies ar milzī gu 11 cilvē ku grupu. Burtiski stundas laikā mū s ievietoja ļ oti ē rtā s istabā s. No manas istabas paveras skats uz kalniem, sportu. vietas un ceļ i. Bija arī numuri ar skatu uz baseinu un okeā nu. Ja vē laties konkrē tu skatu no balkona, tas ir iepriekš jā sarunā , rezervē jot numurus. Bet ir vē l viena iespē ja, sazinieties ar reģ istratū ru. Viņ i pierakstī s jū su istabas numuru un pie pirmā s izdevī bas pā rcels jū s uz vē lamo istabu.
Istaba tika iztī rī ta katru dienu un diezgan ā tri un glī ti. TV rā da vairā kus Krievijas kanā lus. Mī nuss ir tas, ka istabā nebija č ī bas un vates kociņ i ausu tī rī š anai (bet to visu varē ja iegā dā ties veikalā -2 stā vā ). Arī sienas telpā ir ļ oti plā nas. Un no rī ta rē kš anas man bija jā mostas agri no rī ta. Pirms aizbraukš anas daudz lasī ju par to, ka tur nav ko ē st. Mē s izvē lē jā mies pilnu pansiju, un es nekad neesmu izsalcis. Turklā t man bija liels prieks no tā , ko ē du. Jā , bija vienmuļ ī ba, bet viss bija ļ oti garš ī gs.
Viesnī cas personā ls ir ļ oti pretimnā koš s, draudzī gs un izpalī dzī gs. Baseini ir sekli (140 cm) ar ļ oti aukstu ū deni. Bet pē c okeā na apmeklē juma jums tas tā neš ķ itī s. 10 minū š u gā jiens lī dz okeā nam. Lielisks klimats. Zem saules ir karsts, nav mitruma, ē nā pū š vē jiņ š . Neviens nekad nav pamodies. Jū s varat ļ oti ā tri sadedzinā t. Un vakarā vienreiz uzpū ta vē ss vē jiņ š , un es uzvilku jaku. Animā cija viesnī cā Nr. Man patika tikai dzī vā mū zika vakaros. Bet vispā r viesnī cā jaunatne tikai guļ , jo visas izklaides ir ā rpus Costa Adeje Gran. Man ļ oti patika atvaļ inā jums. Lai gan mani tur vilka ar varu. Es parasti dodu priekš roku brī vdienā m Turcijas piekrastē . Bet es negribē ju iet prom. Ar vienu nedē ļ u bija par maz.
Parādīt vairāk »


iemiesojums marina.netreba
Kas ir iekļauts, ja rezervējat viss iekļauts
7 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель с богатой инфраструктурой и различными категориями номеров. Работает по системе «все включено». Большая парковая территория, хороший сервис и питание. Построен в 2001 году, последний ремонт прошел в 2013 году. Пятиэтажное здание в форме буквы U с семью лифтами. Площадь территории — 28 100 м2. Подходит для семейного и молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в городе Коста-Адехе на юге острова Тенерифе. В 20 км от южного аэропорта Рейна-София, в 90 км от северного аэропорта Лос-Родеос.
Pludmales apraksts Пляжи: Playa Fanabe — левее от отеля, в 500 м, Playa del Duque — правее от отеля, в 500 м.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, услуги по продаже билетов, услуги консьержа, экскурсионное бюро, заказ такси (круглосуточно), Wi-Fi в лобби (бесплатно), услуги по глажке одежды, room service: круглосуточно (платно), 10 конференц-залов (на 750 чел), магазины: магазин сувениров, фирменные бутики, киоск с международной прессой, Интернет-кафе (с 6 компьютерами c видеокамерами), ТВ комната, читальный зал, 2 ресторана: 1 ресторан La Finca, международной кухняи (шведский стол), 1 ресторан La Laja (a la carte), 4 бара, 4 открытых бассейна ( 3 с подогревом воды, 1 без подогрева), у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно, полотенца: бесплатно (залог), солярий (4500 м2), приватная зона на крыше отеля для нудистов. Сервис для людей с ограниченными возможностями (для людей с ограниченными возможностями передвижения предусмотрены парковочные места, столики в барах и ресторанах, туалетные комнаты).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский клуб (4–12 лет; с 10:00 до 18:00, пятница — выходной), игровые приставки (PlayStation, Wii, XBox, Game Gear и пр.).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Сквош: бесплатно (залог), мини-гольф: бесплатно (залог), игровые автоматы, падл-теннис% бесплатно (залог), петанк: бесплатно, аквааэробика бесплатно, теннисные корты с освещением: бесплатно, теннисная экипировка: бесплатно, баскетбол: бесплатно, футбольное поле: бесплатно, дартс: бесплатно, игровая комната: бесплатно.
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • skvošs  FREE 
 • golfs  FREE 
 • velosipēdu noma
 • sporta zāle  FREE 
 • niršana
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
 • svētku organizēšanas pakalpojums
Telpu apraksts

В отеле 458 номеров: Сьюты расположены на верхних этажах. Есть 5 номеров для людей с ограниченными возможностями передвижения.

433 standard double room (80 смежных номеров, часть номеров с боковым видом на море, макс. 3 или 2+1 чел., 40 м2);

14 senior suite (спальня, небольшая гостиная-вестибюль с диван-кроватью, ванна с гидромассажем, 2 балкона, макс. 2+2 чел., 60 м2);

4 Royal suite (2 спальни c балконами, 2 ванны с гидромассажем, гостиная с большой террасой и лежаками, макс. 4+2 чел., 130 м2);

1 Imperial suite (2 спальни с балконами, 2 ванны с гидромассажем, гостиная с террасой, откуда поднимается витая лестница к приватному солярию с джакузи, вид на море, макс. 4+2 чел., 170 м2).

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
 • $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Avenida de Bruselas, 16, 38660 Adeje. Tenerife, Spain
Tālruņi: Tel: +34 922 987 177, +34 922 719 421
Fax: +34 922 715 656, +34 922 71 6752
Tīmekļa vietne: GF Gran Costa Adeje
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.