Jūras skavās

13 Jūnijs 2019 Ceļošanas laiks: no 01 Jūnijs 2019 ieslēgts 09 Jūnijs 2019
Reputācija: +1793
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Es ļ oti mī lu A. Dodi. Un daž ā di, dienvidu, franč u nosaukumi (atcerieties "Numa Rumestan") mani vienkā rš i fascinē . Kā pē c Taragona, vī rs jautā ja? Man patī k nosaukums, pusi dienas ekskursija, un ar Lenku (mans draugs no Parī zes) brauca garā m. Ekskursiju iegā dā jā mies no BusPlan. Varē ja paš am braukt, bet gribē jā s, lai man kaut ko pasaka. Tas bija ļ oti lē ni, nevis apgrū tinoš i! Mums patika. Ļ oti skaista pilsē ta. Senatnes un mū sdienī guma sajaukums. Var palikt, pastaigā ties lī dz vakaram un pats atgriezties Salou. Man likā s, ka pilsē ta kā pē rle atrodas Vidusjū ras skavā s un savā mierā tai ne par ko nerū p! Ir daudz romieš u drupu. Es neesmu fans. Romā viņ i mani nesaista, bet uz jū ras fona ir ļ oti skaisti! Ļ oti patī kama vieta. ES iesaku.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Акведук. Мост Дьявола.
Как-то так она выглядит
Таррагона
Таррагона.
Таррагона
Таррагона
Таррагона
Улица Таррагоны
Университет. Цена обучения 2000-2500 евро.
Балкон Средиземного моря
Римский цирк. Террагона
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums