Sol Cala d'Or Apartamentos 3*– Atsauksmes

1
Novērtējums 6.010
pamatā
1 atsaukt
5.0 Numurs
5.0 apkalpošana
4.0 Tīrība
7.0 Uzturs
6.0 Infrastruktūra
Šis lieliskais kūrorta komplekss, kas atrodas vienā no skaistākajām salas piekrastes zonām, sastāv no mazām, balinātām ēkām. Grezno numuru izsmalcinātais interjers, nevainojamā apkalpošanas kvalitāte, kā arī pati viesnīcas apkārtne, ko pārstāv brīnišķīgi tropu dārzi, neapšaubāmi patiks visprasīgākajiem tūristiem, kuri savam ceļojumam izvēlas prestižākās viesnīcas.Vairāk →
аватар os-elena
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Mē s ar sievu atpū tā mies Cala d'Or pie Sol Cala d'Or Apartamentos 2014. gada jū nijā , viesnī cu atradā m pē c atsauksmē m. Viesnī ca ir pamatī gs atkritums. Aptuveni viena stunda no Palmas lidostas ar autobusu. Tikā m nokā rtoti uzreiz, jo 12-00 istaba bija gatava, un vakarā mū s atveda. … Tomēr ▾ Mē s ar sievu atpū tā mies Cala d'Or pie Sol Cala d'Or Apartamentos 2014. gada jū nijā , viesnī cu atradā m pē c atsauksmē m. Viesnī ca ir pamatī gs atkritums. Aptuveni viena stunda no Palmas lidostas ar autobusu. Tikā m nokā rtoti uzreiz, jo 12-00 istaba bija gatava, un vakarā mū s atveda. Mū su numurs bija standarta divvietī gs - pieticī ga istaba ar stā vā m kā pnē m uz izeju, lielu divguļ amo gultu, elektrisko plī ti, ledusskapi, tosteri un pirmsū dens televizoru. Š eit mū s gaidī ja pirmā nepatikš ana - neviena Krievijas kanā la un pults nebija reģ istratū rā , un, lai to "nokasī tu", bija jā samaksā.5 eiro (depozī ts), kas tika atgriezti izrakstoties. Bet Krievijas kanā lu trū kums ietekmē ja - man bija jā skatā s pasaules č empionā ts spā ņ u valodā ))). Istabā dvieļ i tika mainī ti pat biež ā k nekā norā dī ts (1 reizi 3 dienā s), bet gultas veļ a, kas bija jā maina reizi nedē ļ ā , mū su uzturē š anā s 10 dienu laikā netika mainī ta pat vienu reizi. Š eit ir viena nianse - par nelielu dzeramnaudu mū su draugiem no tā s paš as viesnī cas, istabenes tika iztī rī tas katru dienu, bet apkopē jas finansiā li nestimulē jā m principa pē c. Reģ istratū rā ir meitene, kura lieliski runā krieviski, viņ u sauc Diā na, ja ir kā di jautā jumi, iesakā m sazinā ties ar viņ u. Mums pavē rā s skats no balkona uz viesnī cas pagalmu, kur ir neliels baseiniņ š , kur no rī ta lī dz vakaram sauļ ojas gados veci vā cieš i, bet pie baseina var atrast vietu sauļ oš anā s krē slos (mē s nemelojā m - mē s devā s uz jū ru). Par ē dienu (mē s ņ ē mā m HB) - brokastis vienmuļ as (olas visā dā s formā s), kamē r brokastī s vienmē r bija augļ i (gardi arbū zi, melones), bet pā rslu nebija. Vakariņ as - mū suprā t ļ oti labas, diezgan daudzveidī gas, vienmē r bija gaļ a, zivis, salā ti, dā rzeņ i, augļ i, tai skaitā vietē jie sulī gi apelsī ni, persiki utt. . Periodiski deva jū ras veltes (mī dijas un garneles salā tos), Ē diens pietiekami kvalitatī vs - Man ir slims vē ders, bet nekad neesmu izjutis diskomfortu no uztura. Kopumā ē diens ir pieklā jī gs. Viesnī cas atraš anā s vieta: 300 metri lī dz Cala D lielā kā s pludmales Or - Cala Gran, pludmalē ir rosī ba, bet jū nijā pat sastrē gumstundā atradā s vieta uz smiltī m (ar sauļ oš anā s krē sliem ir grū tā k - aizņ emties avanss, un tie tiek samaksā ti). Mē s lasī jā m atsauksmes, ka ū dens ir netī rs - es nezinu, jū nijā mū su valstī gandrī z vienmē r bija tī rs un skaidrs, izņ emot vienu dienu, kad jū ra bija vē traina. Mī nuss - jū nijā ū dens ir auksts, silda tikai vakarā , un arī tad ir neē rti ieiet. Mums ļ oti patī k izpē tī t apkā rtni un kopā ar sievu uzkā pā m visos 7 lī č os - Cala D pludmales, vai labā kā s pludmales, mū suprā t, ir jau pieminē tā Cala Gran un arī netā lu no Cala Esmeralda viesnī cas (ļ oti skaists lī cis ). Kopumā ar pā rē jo ir apmierinā ti, man patika Cala D, Or - interesants arhitektoniski balts stils mā jas, viesnī cas, restorā ni, gleznaini lī č i ar tirkī zzilu ū deni un uz akmeņ iem augoš ā m priedē m. Pa tuvē jiem kū rortiem - Cala Mandia, Cala Millor, Portocolom, Port Cristo, Porto Petro - spē lē jā mies kā amatieri, mums tie nepatika, un tū risti no š iem kū rortiem, braucot garā m Cala D Or tū risma autobusam, laizī ja lū pas. ar skaudī bu, jo Cala D , Or ir daudz smukā ka par viņ u kū rortiem. Papildus Cala D lī č iem-pludmalē m vai arī ir lī cis - Cala Longa jahtu osta (ļ oti skaista vieta saulrietā , mē s iesakā m visiem). Bez mī nusiem nekur - Cala D, Or, tā pat kā visur citur Maljorkā , ir daudz atkritumu, kas saistā s ar spā ņ u un ī paš i maljorkieš u dabisko nevē lē š anos strā dā t un sakopt. Vē lamies arī brī dinā t – nebrauciet kopā ar tū roperatoru Pegas Touristik, un, ja dodaties – nedodieties viņ u ekskursijā s. Es paskaidroju, kā pē c. Pegass Maljorkā rī kojā s ļ oti negodī gi. Mē s paņ ē mā m 3 ekskursijas pa Maljorku no viesnī cas gides Pegas Touristik Maria Litvinenko. Pegazs vienu no š ī m ekskursijā m atlika uz citu dienu, jo tajā nebija neviena cilvē ka. Mums bija neē rti doties piedā vā tajā dienā un prasī jā m naudu atpakaļ , uz ko Ļ itviņ enko kundze vispirms paziņ oja, ka nauda saskaņ ā ar ī paš o piedā vā jumu (nopirkā m 3 ekskursijas komplektā ar atlaidi 30 eiro) netika atgriezta. , tač u pē c attiecī bu noskaidroš anas un konsultē š anā s ar varas iestā dē m viņ a tomē r nolē ma, ka naudu atdosim, bet dī vainā kā rtā ne 100% par PEGAS TŪ RISTISKĀ S INICIATĪ VAS pā rskaitī to ekskursiju (citā s 2 ekskursijā s devā mies droš i), bet 75% apmē rā , tā pat kā visos ekskursijas atteikuma gadī jumos. Tajā paš ā laikā gide paziņ oja, ka tā likuš i viņ as priekš nieki. Pē c tam nospļ ā vos strī dē ties un Pegaza vainas dē ļ zaudē jis vairā k nekā.50 eiro, turpinā ju atvaļ inā jumu, nolemjot, ka mē s un mū su draugi, draugi, nekad nebrauksim ar Pegazu un pastā stī sim visiem, kas vien var par š o triku. savē jo))). Bet tas vē l nav viss. Pegasus ierobež o pā rmē rī gā s ceļ ojumu cenas. Piemē ram, ekskursija uz Palmu 1 personai Pegazā maksā.50 eiro. Tā pati ekskursija no Vā cijas tū roperatora Rolg (ir biroji Cala D. Or) maksā.25 eiro - tieš i 2 reizes mazā k, bet bez krievu gida, bet tomē r. Ekskursija uz Barselonu pie Pegasus maksā.220 eiro uz vienu iedzī votā ju! Bet, kad cilvē ki negribē ja iet ar viņ iem, Ļ itviņ enko sā ka zvanī t tū ristiem, tostarp mū su draugiem no Maskavas (kuri tajā paš ā laikā atpū tā s tajā paš ā viesnī cā ) un piedā vā ja Barcu par 150 eiro no cilvē ka. Starp citu, maskavieš i, kuri atpū tā s pie tū roperatora Tuya apmē ram tā dā s paš ā s ekskursijā s kā mē s maksā jā m daudz mazā k nekā Pegasam. Kopumā katra darī š ana, bet salī dzinā jumā ar auto nomu vai ekskursijā m no ā rzemju tū roperatoriem Pegasus nepā rprotami zaudē gan cenu ziņ ā , gan ar augstā k minē to attieksmi pret tū ristiem. . . tomē r tas ir katra paš a ziņ ā . Bet tā s ir nianses, mē s paš i esam vainī gi, ka sazinā jā mies ar Pegasus, un mums patika pā rē jais Cala D, Or, kā arī viesnī ca - lē ti un pieņ emami apkalpoš anas ziņ ā . Tiem, kam ir augstas prasī bas pret apkalpoš anas un ē dinā š anas lī meni, š ī viesnī ca, protams, nederē s. Vē l viens ieteikums tū ristiem - veikali pie viesnī cas paaugstina cenas pā rtikai, ū denim, vī nam 1.5-4 reizes, tā pē c, ja nolemjat apmesties Cala D, vai arī pievē rsiet uzmanī bu lielveikaliem "Yeroski" un "Suma" (pē dē jais). atrodas netā lu no viesnī cas), un daudzi uz Eroski gā ja kā jā m - cenas tur ir ievē rojami zemā kas, un sortiments ir liels, ieskaitot labu vietē jo alu, garneles un zivis. Neiesakā m veikalā pirkt Maljorkas desu "Sobrasada" - kvalitā te pretī ga, atš ķ irī bā no muiž ā s raž otā s. Izmē ģ iniet desu, kas pā rklā ta ar baltu pā rklā jumu (kā miltiem) Eroski - diezgan pieklā jī ga desa un daudz veidu (mums patika Longinaza uzņ ē mums, bet atkal ne visiem. Paldies, lai jums jaukas brī vdienas skaistajā Cala vietā d'Or.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Solera dzelzceļš
Novērtējums 10.0
Spānija, par. Maljorka
Transports
Pūķu alas
Novērtējums 9.3
Spānija, par. Maljorka
Daba
Formentoras rags
Novērtējums 9.0
Spānija, par. Maljorka
Daba, Ielas, laukumi, skatu punkti

Šis lieliskais kūrorta komplekss, kas atrodas vienā no skaistākajām salas piekrastes zonām, sastāv no mazām, balinātām ēkām. Grezno numuru izsmalcinātais interjers, nevainojamā apkalpošanas kvalitāte, kā arī pati viesnīcas apkārtne, ko pārstāv brīnišķīgi tropu dārzi, neapšaubāmi patiks visprasīgākajiem tūristiem, kuri savam ceļojumam izvēlas prestižākās viesnīcas.

Atrašanās vieta 29 km no populārajām Cuevas del Drach alām, 60 km no lidostas, 65 km no Palma de Maljorkas centra, 73 km no Portals Nous.
Pludmales apraksts Pludmale ir 250 m. Starp viesnīcu un pludmali ir ceļš un promenāde.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, ātrā reģistrēšanās/izrakstīšanās, bagāžas glabātuve, konsjerža pakalpojumi, sauļošanās terase, tirdzniecības automāts (dzērieni/uzkodas), interneta stūrītis, veikals.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • autonoma
 • droši
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • ārsts
 • valūtas maiņa
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports
 • biljards
 • galda teniss
Telpu apraksts

3 stāvu ēka, 99 dzīvokļi, 52 studijas.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris (ne visās istabās)
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • virtuve / virtuvīte
 • tējas/kafijas automāts
 • mikroviļņu krāsns
 • ledusskapis
 • balkons/terase
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
Adrese Els Revells, 07660, Maljorka, Spānija.
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.