Condesa 4*– Atsauksmes

2
Novērtējums 9.510
8.5 Numurs
10.0 apkalpošana
9.5 Tīrība
10.0 Uzturs
10.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas netālu no Alkudijas līča pludmales. Daudzi bāri, restorāni un veikali atrodas 500 metru attālumā no viesnīcas. Viesnīca ir ideāli piemērota ģimenēm ar bērniem. Būvniecības datums - 1974. Pēdējā renovācija - 2015. gads.Vairāk →
аватар Oleg2012
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es biju Condesa de la Bahia kopā ar savu sievu un meitu no 2012. gada 3. lī dz 9. oktobrim. Izbraukš ana no Vā cijas, tū roperators Neckermann Austria/Thomas Cook. Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras. Daž us soļ us zemā k no viesnī cas - un jū s esat pludmalē . … Tomēr ▾ Es biju Condesa de la Bahia kopā ar savu sievu un meitu no 2012. gada 3. lī dz 9. oktobrim. Izbraukš ana no Vā cijas, tū roperators Neckermann Austria/Thomas Cook.

Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras. Daž us soļ us zemā k no viesnī cas - un jū s esat pludmalē . Pē c pulksten 18:00 š ī eja ir slē gta ar stikla ž ogu, tiem, kas kavē jas, jā iet pa taciņ u uz galveno ieeju. Tač u dienas laikā nekas neliedz aiziet uz viesnī cas bā ru, iedzert glā zi vai divas kaut kā garš ī ga vai paņ emt lī dzi uz pludmali.

Viesnī ca ir vairā k nekā cienī ga, jauka skaista vide, pieklā jī gs un draudzī gs personā ls. Pie ieejas ir š ampanietis, sula un ū dens, viss ledus, lai jū s, atgriež oties no pilsē tas karstuma, nekavē joties veldzē tu slā pes jebkura veida vestibilā . Pa kreisi ir garš salons ar daž ā diem sē dekļ iem - no puscietiem krē sliem lī dz mī kstiem dī vā niem ar spilveniem, kas jums patī k. Salonā ir televizors, spē ļ u automā ti, č etri datori. Internets datorā maksā.1 eiro par 15 minū tē m, bet Wi-Fi ir bez maksas.
Varat bez maksas lejupielā dē t fotoattē lus no kameras uz datora USB zibatmiņ u. Jā saka labs vā rds par automā tu, kas ar celtni izvelk no sevis rotaļ lietas: pirmo reizi mū ž ā redzu godī gu š ā da tipa automā tu. Spē les cena ir 1 eiro, un rotaļ lietas visu laiku tiek izvilktas. Mana ģ imene viegli izvilka divas rotaļ lietas par 6 eiro, citiem ir apmē ram tas pats. Vestibilā ir suvenī ru, apģ ē rbu un ū dens veikals tiem, kas nevē las naktī nest bezmaksas ū deni no bā ra uz istabu vai uz pludmali. Ir arī piens (bē rniem, piemē ram).

Dzī vojā m augš ē jā (piektajā ) stā vā , istabā ar sā nu skatu uz jū ru ("superior top floor" room). Es varu ieteikt tieš i sā nskatu: labajā pusē ir jū ra, kreisajā pusē ir skaists kalns, visur ir augu jū ra un klusums: izrā des notiek no otras puses. Istaba, iespē jams, varē ja bū t lielā ka - bet, no otras puses, mē s tur bijā m tikai naktī . Istabas tī rī ba ir ok, lai gan sieva kaut kur atrada putekļ us. Ir neliels ledusskapis.
Seifs maksā.3 eiro dienā , un es iztiku bez tā . Duš a ar hidromasā ž u - varbū t ne augstā kā s kvalitā tes, bet diezgan apmierinoš a.

Viesnī cā ir peldbaseins un bē rnu rotaļ u laukums. Baseinā ir arī sadaļ a bē rniem, 60 cm dziļ umā. Sauļ oš anā s krē sli ir bez maksas, bet tie ir jā aizņ emas ap baseinu agri no rī ta. Rotaļ u laukums ir vieglā ks - tur vienmē r bija brī vs. Personī gi es to gandrī z neizmantoju - galu galā pludmale ir netā lu!

Pludmalē sauļ oš anā s krē sli tiek apmaksā ti no pulksten 10 lī dz 18 - 4.50 eiro gabalā . Bet ir daudz brī vas vietas, kur var izlikt dvieļ us. Vispā r pludmale ļ oti forš a, smilš aina, ar palmā m - burvī gi! Nolaiš anā s jū rā ir lē zena, aptuveni 40-50 metrus no krasta jū ra saglabā jas nepilnu metru dziļ a. Oktobra pirmajā s desmit dienā s lī dz pulksten 11 jū ra bija nedaudz vē sa, pē c tam pavisam silta. Medū zu tikpat kā nebija. 250 metru augstumā ir piestā tne. Trū kst ģ ē rbtuves. Man bija jā iet uz savu istabu pā rģ ē rbties.
Pie paš as ieejas viesnī cā no pludmales ir duš a mazgā š anai.
Tieš i pie viesnī cas pludmalē atrodas glā bš anas stacija, kurā cilvē ks sē ž no rī ta lī dz pulksten 18.

Ļ oti biež i aizbraucē ji atstā j viesnī cā savus ū dens matrač us, apļ us un bē rnu pludmales rotaļ lietas. Tos var izmantot.

Diemž ē l pludmalē ir zagļ i. Manā klā tbū tnē tika apzagta kaimiņ u ģ imene - atņ ē ma fotoaparā tu un naudu. Tā pē c vē rtslietas atstā jiet uzraudzī bā vai telpā.

Cilvē ki viesnī cā pā rsvarā ir angļ i un vā cieš i. Bet bija arī krievi, un poļ i, un norvē ģ i, un zviedri. Nu spā ņ i, protams. Kā rtī gi cilvē ki - nekā das nolā dē tas dzē ruma, kam seko rupjī bas. Darbinieki brī vi pā rvalda angļ u, vā cu un spā ņ u valodu. Divas administratores, Svetlana un Yana, arī runā krieviski.

Pā rejam pie uztura. Viesnī cā ir divi restorā ni. Pirmā (galvenā ) ar ļ oti lielu zā li viesnī cas iekš ienē . No otras paveras skats uz jū ru, ar iespē ju pasē dē t zem klajas debess, bet nedaudz saspiesti.
Mē s izvē lē jā mies galveno. Ē diens ir grezns: vienmē r bija zupa, liela gatavo salā tu izvē le un sasmalcinā ti dā rzeņ i, no kuriem var veidot savus salā tus; teļ a gaļ a un cū kgaļ a tikai filejas un filejas veidā , jē ra gaļ a kā dreiz bija jē ra gaļ as plaukta veidā ; vienmē r ir bijis putns, un reiz cepts skaists tī tars; vienmē r divu vai trī s veidu zivis, kā arī gliemenes un mazos vē ž veidī gos; pica un makaroni mī ļ otā jiem; kartupeļ i, gan frī kartupeļ i, gan klasiski cepti; rī si ar gliemenē m un safrā nu ļ oti patika; Bija garš ī gi svaigi astoņ kā ji. Plus daž ā di deserti. Brokastī s sieri, desiņ as, š ķ iņ ķ i, cepts speķ is, olu kultenis, olu kultenis, vā rī tas olas, vismaz divu š ķ irņ u desiņ as, musli, un, protams, smalkmaizī tes un kū kas. Vienmē r augļ i: plū mes, ā boli, bumbieri, persiki, melones, arbū zi, ananā si, banā ni, kivi. Vakariņ ā s viņ i uzlika š okolā des strū klaku ananā su, banā nu un zefī ru uzsū kš anai uz kociņ iem.
Dzē rieni no krā niem: baltvī ns, rož u un sarkanvī ns, alus, ananā su un apelsī nu sula (ā bolu sula otrajā restorā nā ), Coca-Cola, Fanta, Sprite, soda, minerā lu, tē ju sortiments. Kas man nepatika, bija kafija. Ļ oti vā ja. Kapuč ī no joprojā m ir š ur un tur, bet tas, kurš mī l stipru kafiju, paliek maisiņ os š ķ ī stoš s, un tas nav comme il faut. Tomē r tas ir vienī gais un mazais trū kums.
Protams, ē dienu sortiments tika atjauninā ts katru dienu.
Otrajā restorā nā pusdienas ieilga ilgā k. Tā mī nuss bija tas, ka dzē rieni nebija brī vi pieejami, bet aiz bā ra tos lē ja darbinieki, un biež i vien veidojā s rindas. Bet vakariņ u laikā otrajā restorā nā tika iekļ auta a-la-carte forma. Bija iespē ja baudī t dzī vo mū ziku, apbrī nojot jū ru, apē st liellopa filejas steiku un ceptus astoņ kā ju gredzenus vai nogarš ot jē ra vai tī ģ ergarneles. To visu atnesa viesmī ļ i.
Tiesa, par dzē rieniem, izņ emot pirmo glā zi, bija jā maksā – vai jā atnes no blakus bā ra. Ē dienkarte bija pienā cī ga, bet nemainī ga, nemainā s.
No brokastu beigā m lī dz vakariņ u sā kumam netā lu no rotaļ u laukuma varē ja apē st labu hamburgeru ar kartupeļ iem. Pā ris reizes ņ ē mu tos iekost stipros dzē rienus - protams, pē c sā tī gā m vakariņ ā m nebija kur ē st, bet uzkost viskiju ir gluž i pareizi. Bija arī saldē jums vafeļ u krū zē s. Plus š ķ iņ ķ a sviestmaizes un augļ i uz ledus pie ieejas salonā.
Izbraucot ekskursijā , dienu iepriekš bija iespē ja pasū tī t sausā s devas: vistas kā jas, š ķ iņ ķ i, sviestmaizes, olas, bulciņ as un augļ us.
Restorā na darbinieki ir forš i, strā dā ļ oti ā tri, un tajā paš ā laikā izdodas pā rmī t daž us vā rdus ar klientiem. Tač u uz š ķ ī vjiem ir jā seko lī dzi: tiklī dz aizbrauc pē c piedevas, ar dakš iņ u atņ em š ķ ī vi, pat ja nav apē sta pat puse.
Atnesi piedevu, ej pē c jaunas dakš iņ as - piedeva jau aizvesta  .

Baseina bā rs nodroš inā ja mū s ar dzē rieniem un saldē jumu no brokastu beigā m lī dz vakariņ u sā kumam. Tad salonā sā ka strā dā t bā rs - lī dz 23:30. Principā man derē ja vietē jie dzē rieni (izņ emot brendiju), bet, ja gribē ja, varē ja piemaksā t 10 eiro dienā un tikt pie plaš ā ka klā sta - Smirnoff, Cutty Sark, Bacardi, 43 liķ ieris utt. Rindas pie bā ra nekad nebija - maksimums 2 minū tes. Ierobež ojumu nebija: ņ em vismaz desmit kokteiļ us vienlaikus, dzer istabā , un no rī ta noliec glā zes uz galda pie lifta. Vakara izrā dē tika iekļ auta dzē rienu piegā de tieš i pie galdiņ iem - ne bez sū dzī bā m bija jā gaida ilgi, un daž reiz viņ i neatnesa to, ko pasū tī jā t.

Animā cija. Bē rniem paredzē ta plaš a programma lī dz pat tam, ka (š ķ iet, otrdienā s) viņ us varē tu atstā t vienus uz visu dienu klubā - kaut kur aizved, izklaidē.
Trī s dienas nedē ļ ā bē rnu klubs strā dā ja lī dz 22:00, pā rē jā s dienā s - lī dz 20:45. Vakaros bē rnu diskotē ka, no 20:00 lī dz 20:45. Pulksten 21 - bingo (tas arī ir krievu loto), un tad daž ā di š ovi - flamenko, koncerts, "masu namatē vs", Miss Hotel ievē lē š ana utt. Viss ir ļ oti labā lī menī , liels paldies animatoriem. Kas vē las skatī ties izrā di pie kokteiļ u galda, labā k vakariņ ot agri un ņ emt galdiņ u.

Netā lu no viesnī cas atrodas aptieka ar visā diem krē miem (ļ oti dā rgi) un mini lielveikali ar suvenī riem un pā rtikas precē m. Ir lieliski Maljorkas vī ni un liela stipro alkoholisko dzē rienu izvē le – pat lē tā k nekā Vā cijā.

Viesnī cā ir veļ asmaš ī na, veļ as mazgā š ana maksā.3 eiro. Jū s varat iznomā t gludekli, bet es neizmantoju š o pakalpojumu.

Kopē jais iespaids - lieliska viesnī ca, virs cerī bā m! Mē s jutā mies droš ā s rokā s ar profesionā lu, izpalī dzī gu un draudzī gu darbinieku komandu.
Es vē los izteikt lielu pateicī bu viesnī cas darbiniekiem par lieliski pavadī to laiku, ī paš i bā rmenim Tonijam, administratoriem Svetlanai, Janai un Deividam, viesmī ļ iem Saidam un Karmenai, visiem bē rnu kluba animatoriem un darbiniekiem. No visas sirds iesaku viesnī cu!
аватар Lenusenciya
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izvē loties viesnī cu, es nolē mu vienkā rš i izlasī t atsauksmes par viesnī cu, kas man ļ oti patika. un es gribu teikt tikai vienu: kurš uz ko iet, tas saņ em! ! ! Ikviens, kurš dodas apskatī t brī niš ķ ī gu valsti, baudī t atvaļ inā jumu, paē st garš ī gus ē dienus un kopumā saņ em tikai pozitī vas emocijas, nepievē rš uzmanī bu traipiem uz paklā ja (lai tos redzē tu, iespē jams, ir jā rā po pa to) vai rū sai uz krā na! ! ! Rave!! ! ! Izcila viesnī ca! ! ! No patiesajiem mī nusiem varu teikt, ka tas ir nedaudz trokš ņ ains un viss ! ! ! Brī niš ķ ī ga attieksme, pā rsteidzoš a virtuve, nekur. … Tomēr ▾ Izvē loties viesnī cu, es nolē mu vienkā rš i izlasī t atsauksmes par viesnī cu, kas man ļ oti patika. un es gribu teikt tikai vienu: kurš uz ko iet, tas saņ em! ! ! Ikviens, kurš dodas apskatī t brī niš ķ ī gu valsti, baudī t atvaļ inā jumu, paē st garš ī gus ē dienus un kopumā saņ em tikai pozitī vas emocijas, nepievē rš uzmanī bu traipiem uz paklā ja (lai tos redzē tu, iespē jams, ir jā rā po pa to) vai rū sai uz krā na! ! ! Rave!! ! ! Izcila viesnī ca! ! ! No patiesajiem mī nusiem varu teikt, ka tas ir nedaudz trokš ņ ains un viss ! ! ! Brī niš ķ ī ga attieksme, pā rsteidzoš a virtuve, nekur. Kur bija pirms un pē c tā da nesatikta! Ļ oti skaista pilsē ta, kurā gribas atgriezties un atgriezties! ! ! Cilvē ki, nesabojā jiet savu atvaļ inā jumu ar niekiem. pievē rs viņ iem uzmanī bu un viss bū s kā rtī bā !


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Solera dzelzceļš
Novērtējums 10.0
Spānija, par. Maljorka
Transports
Pūķu alas
Novērtējums 9.3
Spānija, par. Maljorka
Daba
Formentoras rags
Novērtējums 9.0
Spānija, par. Maljorka
Daba, Ielas, laukumi, skatu punkti

Отель расположен недалеко от пляжа в заливе Алькудия. В 500 метрах от отеля находится множество баров, ресторанов, магазинов. Отель идеально подойдёт для семей с детьми. Дата постройки — 1974. Последняя реновация — 2015.

Atrašanās vieta Отель Condesa De La Bahia находится в 59 км от аэропорта Пальма-де-Мальорка. Пуэрто-де-Пойенса находится в 20 минутах езды на автомобиле. До Пальмы-де-Майорка можно доехать менее чем за 1 час.
Pludmales apraksts Пляж Алькудии в 50 м от отеля. Плайя де Алькудия – отмеченный Голубым флагом пляж, протянувшийся от Порта де Алькудия, по «золотой миле» лучших отелей береговой линии. Курорт Алькудия уже давно популярен среди отдыхающих на Майорке как раз по причине отличного пляжа. При длине пляжа в 3,4 км его средняя глубина просто ошеломляет – целых 80 метров, что абсолютно не типично для Майорки.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

а территории отеля Condesa Alcudia имеется ресторан, бар и терраса. Отель Condesa de la Bahia находится недалеко от центра города Алькудия и его многочисленных ресторанов, баров и кафе. Качественный сервис и дружелюбная атмосфера, делают этот отель очень удобным для отдыха.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мини-клуб с многоязычным персоналом, мини-диско.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports В отеле организуются развлекательные мероприятия и занятия различными видами спорта, включая настольный теннис, аэробику и стрельбу из лука.
 • galda teniss
 • volejbols  FREE 
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Всего в отеле 475 номеров, расположенных на 5 этажах. Номера оформлены в светлых тонах.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Carrer Roselles, 4 (Hotel Condesa de la Bahia) Alcúdia - Illes Balears - Испания
Tālruņi: + (34) 971 89 01 19
Tīmekļa vietne: Condesa
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).