Briesmīga apkalpošana, rupjš personāls visaugstākajā līmenī!

Rakstīts: 26 augusts 2017
Ceļošanas laiks: 2 — 12 augusts 2017
Viesnīcas vērtējums:
2.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Ir daudz teksta, kā arī “iespaidu”. Ī sā k sakot, viesnī ca neatš ķ iras no daudzā m citā m apkā rtnes viesnī cā m. Bet personā la darbs ir kaut kas, domā ju, ka tā da attieksme pret viesnī cas viesiem vē l ir jā meklē . Viesiem, kuri, starp citu, maksā naudu par š o "atpū tu".
UZŅ EMŠ ANA. Reģ istratū rā strā dā krievu un spā ņ u administratori (sievietes, tikai viens - vī rietis. Tikai viņ š nebija rupjš ). Olga un Natā lija (administratores) - tas ir ž ests. Droš i vien mā sas) Viņ as nemaz neprot komunicē t, ir rupjas, satiek ciemiņ us ar tā diem uzpurņ iem, it kā tagad iedotu tev sejā . Garastā voklis tika sabojā ts katru dienu.
ANEX TOUR. Atseviš ķ s viesnī cas stā sts ir "Anex tū re", kas dara visu, lai atpū tu padarī tu vē l grū tā ku. Gide Irina teica, ka ar visiem jautā jumiem varat sazinā ties ar viņ u. Es uzdevu tikai vienu jautā jumu vietnē WhatsApp (kā viņ a teica), jautā jums bija svarī gs un attiecā s uz ekskursiju, ko no viņ as iegā dā jā mies.

Dabiski, ka atbildi nesaņ ē mu, lai gan vē stule tika izlasī ta.
Un viesnī cā atpū š as gandrī z tikai krievi.
Ak, cits stā sts - bā rmenis. Man nav nekas pret gejiem, bet pret tā dā m pi___ pū cē m - man ir! Viņ š ir vienkā rš i rupjš un grimasē ! Ne reizi vien pamanī ju, kā viņ š kliedza cilvē kiem, lai aiz sevis aiztaisa durvis uz viesnī cu - vecas, nolaistas durvis, kurā m nav aizvē rē ja. Un tā pē c cilvē kiem bū tu jā uztraucas par to, ka durvis neaizveras ar pirmo reizi un ir jā pieliek pū les, lai tā s aizvē rtu. Ja nepamanī jā t, ka pē c ieieš anas durvis atvē rā s - rakstiet izš ķ ē rdē ts -, bā rmenis sā ks kaut ko spā niski kliegt visai telpai un vicinā t rokas, pauž ot visu savu neapmierinā tī bu, pā rvē rš ot š o ainu par skandā lu. Un, kad pamanā t, ka viņ u salauztā s durvis nav jū su problē ma, un jums nav jā uztraucas par viesnī cas problē mā m, bā rmenis sā k klikš ķ inā t ar mē li, ņ urdē t un grimasē t. Tā das muļ ķ ī bas nekur citur nebiju redzē jis.
APKALPOŠ ANA. Un vē l gribu atzī mē t, ka daudz ceļ oju, esmu bijis daž ā dā s valstī s, bet tā du servisu kā Spā nijā nekur neesmu redzē jis. Viņ i saka, ka Francijā ir vē l sliktā k, tagad es pat nevē los pā rbaudī t)


PLUDMA. Starp citu, pludmale ir plaš a, vidē ji tī ra, ir lielisks veloceliņ š un pastaigu promenā de. Bet paturiet prā tā , ka jū s neatradī siet sauļ oš anā s krē slus. Iespē ja ir nopirkt lietussargu un drā nu un gulē t uz smiltī m. Kas attiecas uz mani, tad vajadzē tu bū t tiesī bā m izvē lē ties, jo ne visi ir pieraduš i pie pā rē jiem "mež oņ iem".

Tie nav visi mī nusi, spilgtā k aprakstī ju to, kas palika atmiņ ā.

Personisks piemē rs no uzturē š anā s viesnī cā . Kā du dienu mē s ieradā mies pasū tī t brokastis nā kamajā rī tā , jo devā mies ekskursijā . Reģ istratū rā ieradā mies 20:40, un, kā izrā dī jā s, viesnī cas noteikumi (admins no letes izņ ē ma papī ru), ka brokastis var pasū tī t tikai lī dz 20:00.
Un te jau vē rtē jam personā la darbu: varē tu aiziet uz sapulci un atrisinā t jautā jumu (piezī mē ju, ka tikko izgā jā m no restorā na, kur nesen bija sā kuš ā s vakariņ as un vē l bija daudz ē diena. Starp citu, mē s iepriekš bija pasū tī jis brokastis, tā arī bija: 1 ā bols, 1 pudele ū dens un sviestmaize - 2 maizes gabaliņ i, un iekš ā daudz sī polu un nedaudz piparu - tā es lū dzu uztaisī t sviestmaizi ar sieru nevis gaļ u ), tā pē c š oreiz varē ja ielikt vismaz š o !! ! Bet nē ! Mē s ieradā mies ar 40 minū tes vē lu, un mums tas nebija paredzē ts, mums tika uzlikts naudas sods. Alva. Rezultā tā mē s palikā m ar sabojā tu garastā vokli, izsalkuš i lī dz pat pusdienā m (lī dz sasniedzā m galamē rķ i).

Papildus mū su gadī jumam es personī gi regulā ri novē roju ainas, kad viesis pieteicā s reģ istratū rā , lai risinā tu daž ā das problē mas, tā s burtiski "nolika pie vietas" un paskaidroja, ka "saprotiet, š ā das problē mas netiek ā tri atrisinā tas" - tas ir situā cija, kad kā da ģ imene atnā ca ziņ ot, ka no griestiem š obrī d pil ū dens uz viņ u gultas un jautā ja, ko darī t un vai š ī iemesla dē ļ nebū s kā das problē mas. Starp citu, ģ imene bija krieviska (pieklā jī ga, pieklā jī ga), tač u tas viņ us neglā ba no "laukuč iem".

Viesnī cas PRIEKŠ ROCĪ BAS. Viss, kas viesnī cā bija normā li, bija numurs un tā uzkopš ana. Kalpones ir zeltainas, ļ oti centā s arī tad, kad aizmirsā m pamest eiro. Un viņ i smaidī ja un smaidī ja. Un par š ā du laipnī bu un sirsnī bu mē s vienmē r atstā jā m dā snu dzeramnaudu.
Ja dodaties daudz ekskursijā s un (vai) braucat pats, tad nebū s garlaicī gi.

Par ko maksā t naudu, tas, protams, jā izlemj katram paš am, bet es uzskatu, ka tas ir noziegums neuzrakstī t savu atsauksmi.
Galu galā , ja es bū tu lasī jis š ā du atsauksmi pirms ekskursijas iegā des, es noteikti nebū tu izvē lē jies The Element Hotel!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu