Ohtels Villa Dorada 3*– Atsauksmes

5
Novērtējums 5.210
№46 viesnīcas reitingā Kostadorada
4.4 Numurs
4.8 apkalpošana
5.8 Tīrība
7.8 Uzturs
6.2 Infrastruktūra
Viesnīca Villa Dorada atrodas klusā Salou rajonā, 250 metru attālumā no Capellanas pludmales. Dorada viesnīca atrodas tikai 10 minūšu brauciena attālumā no slavenā Port Aventura tematiskā parka. Viesnīcu ķēde Ohtels. Uzcelta 1973. gadā, renovēta 2015. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар tarantella095
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
--Jā , jā , visu iespaidu sabojā ja vannas istaba un jo ī paš i duš as kabī nes idiotiskā uzbū ve. Tā bija pa pusei aizvē rta ar stikla starpsienu (skat. foto), un panna, kur vajadzē ja notecinā t ū deni, bija sekla, kā dē ļ vannas istabā ū dens nepā rtraukti plū da uz grī das un vienmē r bija jā slauka litri ū dens, kas , redzi, nav ī paš i patī kami darī t atvaļ inā jumā . … Tomēr ▾ --Jā , jā , visu iespaidu sabojā ja vannas istaba un jo ī paš i duš as kabī nes idiotiskā uzbū ve. Tā bija pa pusei aizvē rta ar stikla starpsienu (skat. foto), un panna, kur vajadzē ja notecinā t ū deni, bija sekla, kā dē ļ vannas istabā ū dens nepā rtraukti plū da uz grī das un vienmē r bija jā slauka litri ū dens, kas , redzi, nav ī paš i patī kami darī t atvaļ inā jumā . Mē s iegriezā mies (un ne reizi vien) uz reģ istratū ru, atnā ca santehniķ i, noblī vē ja spraugu starp starpsienu un grī du ar silikonu, iztī rī ja kanalizā ciju ar tā du instrumentu kā "Mole".
Tas nepā rstā ja liet uz grī das...tas arī sā ka smirdē t no kanalizā cijas notekas.
Reģ istratū rā prasī ju lupatu, neatnesa. Nebija telpu, kur pā rvietoties. . .
Kopumā istaba bija klusa, gaiteņ a galā , ja ne š is, kas pilnī bā sabojā ja labos iespaidus par viesnī cu.
-Un tas bija arī pā rsteigums (viņ i nezinā ja, ka tā ir norma), ka viņ i pat vakariņ ā s nedod ū deni, visi dzē rieni ir tikai par naudu.
+ Bufete garš ī ga, daudzveidī ga, bagā tī ga,
+ jauki puiš i reģ istratū rā , 2 krieviski runā još as meitenes,
+ jauka animā cija, tematiskie vakari,
+ tī ra tī rī š ana
+ wi-fi galvenokā rt reģ istratū rā un ē damistabā , istabā ne pā rā k labs.
+ TV ar 4 krievu kanā liem, 20 eiro depozī ts par pulti.
Bija 4 naktis, pludmale bija 10-15 minū tes augš ā pa kā pnē m.
аватар kurkin.sp
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca Villa Dorada 3* (Salou). Pati viesnī ca nav slikta, numuriņ i tī ri, ē rti, garš ī gi ē dieni restorā nā . Bet atkal vairā k mī nusu. Istabā nav elementā ru lietu: glā zes un galda piederumi, vienreizē jā s č ī bas, televizora pults. … Tomēr ▾ Viesnī ca Villa Dorada 3* (Salou). Pati viesnī ca nav slikta, numuriņ i tī ri, ē rti, garš ī gi ē dieni restorā nā . Bet atkal vairā k mī nusu. Istabā nav elementā ru lietu: glā zes un galda piederumi, vienreizē jā s č ī bas, televizora pults. Viesnī cas bā rs atrodas uz ielas vairumā numuru zem logiem, tā pē c lielā kā daļ a nodzē ruš os angļ u un vā cieš u visu nakti kliedz dziesmas zem logiem. Balkons netika tī rī ts vienu reizi 7 dienā s.
.
аватар Berdi
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca ļ oti laba, ē diens teicams (brokastis vakariņ ā s), jauks personā ls, katru dienu tī rī ja istabu, mainī ja dvieļ us. Atraš anā s vieta, manuprā t, ir viena no labā kajā m Salou, netā lu no visā m pludmalē m, naktsdzī ves centrā . … Tomēr ▾ Viesnī ca ļ oti laba, ē diens teicams (brokastis vakariņ ā s), jauks personā ls, katru dienu tī rī ja istabu, mainī ja dvieļ us. Atraš anā s vieta, manuprā t, ir viena no labā kajā m Salou, netā lu no visā m pludmalē m, naktsdzī ves centrā . No trū kumiem - vecas mē beles (skapji), bet lieliski matrač i. Tas mū s netraucē ja, jo nedē ļ u mantas pat netika izpakotas no koferiem. Varbū t kā ds iejauksies animā cijas veidoš anā , ja paveiksies ar istabu ar skatu uz baseinu. Mums vienkā rš i patika - pa logu varē jā m izvē rtē t vakara programmu, paskatī ties uz draiskojoš os bē rnus, raustī ties uz kaimiņ iem no citiem balkoniem : )
Ja runā jam par paš u Salou, tad sā kumā pilsē tiņ a likā s garlaicī ga. Bet, kad novē rtē jā m iespē jamo ekskursiju skaitu un lielisku transporta apmaiņ u, š ī vieta š ķ ita ideā la, lai ceļ otu pa Spā nijas dienvidiem. Uz nedē ļ u paspē jā m apskatī t Ž ironu, Teragonu, Reusu, Figeresu un aizbraukt uz Port Aventura (lielā kais atrakciju parks Eiropā.15 minū tē s). Labā kā kafejnī ca centrā lajā pludmalē ir Cafe de Mar, naktsklubs ir Tropical. Labi, bet nepietiekami! Jums jā iet vismaz 10 dienas.
аватар Stas71
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
viesnī ca sū cas. . . (tur ir labā k salou un par to paš u cenu) pē c cieņ as. mezgli smird pē c kanalizā cijas, tī rī š ana pie 4-, smaids recepcijā (jo tā tam jā bū t) ē diens labs (tā pē c paliek trī s zvaigznē s), lai gan ar saviem jokiem, piemē ram: vakariņ as un visi dzē rieni bū s dzī vo par saviem lī dzekļ iem 10x lielumā . … Tomēr ▾ viesnī ca sū cas. . . (tur ir labā k salou un par to paš u cenu) pē c cieņ as. mezgli smird pē c kanalizā cijas, tī rī š ana pie 4-, smaids recepcijā (jo tā tam jā bū t) ē diens labs (tā pē c paliek trī s zvaigznē s), lai gan ar saviem jokiem, piemē ram: vakariņ as un visi dzē rieni bū s dzī vo par saviem lī dzekļ iem 10x lielumā . Animā cija nulle (saimnieks arī smaida), pludmale ir pa labi lī dz galam un pa kreisi, labi, man ar ģ imeni patika. Spā nija ir lieliska! ! ! Barcelona, ​ ​ ​ ​ Salou, Terragona utt. Pā rē jā s man patika, Ļ OTI! ! ! bet viesnī ca ir slikta. . .
аватар Oskar1
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Š ajā viesnī cā "atpū tā mies" no 22. jū nija lī dz 2. jū lijam. iegā dā jā s ekskursijas caur tū risma firmu Tui (TUI). Otrajā mū su uzturē š anā s dienā viesnī cā mū su istaba tika pilnī bā aplaupī ta. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā "atpū tā mies" no 22. jū nija lī dz 2. jū lijam.
iegā dā jā s ekskursijas caur tū risma firmu Tui (TUI).
Otrajā mū su uzturē š anā s dienā viesnī cā mū su istaba tika pilnī bā aplaupī ta. Istaba bija 313. Viņ i to ieskauj 10-15 minū š u laikā , kamē r mē s izskrē jā m vakariņ ā s. Pilnī gi droš i, ka apkalpoš ana numurā mū s aplaupī ja. No rī ta nez kā pē c mū su istabiņ u uzkopa 2 istabenes, varē ja redzē t cauri koferiem, otrā uzkopa. Un viņ i zinā ja, kur tas atrodas. Nozaga 2 telefonus, fotoaparā tu, visu skaidru naudu eiro un rubļ os (pat nieku izkratī ja), bē rnu spē ļ u konsoli un bankas karti. . un paķ ē ra visus lā dē tā jus.
Es uzreiz skrē ju uz reģ istratū ru . . teicu vadī tā jai, lai izsauc policiju, paskaidroja, ka esam aplaupī ti. . š is ķ ē ms brillē s, teica, ka tagad piezvanī s un aizsū tī ja mani atpakaļ uz istabu gaidī t policiju. . .
Policiju nezvanī ja. . ne pirmajā , ne otrajā dienā nezvanī ja vispā r. Arī gids no tū risma firmas Julia nepalī dzē ja. Viņ a atmeta rokas un teica, ka nevar palī dzē t, lai gan izskata labad sastrī dē jā s ar viesnī cas vadī tā jiem.
Rezultā tā policiju negaidī jā m. Viesnī cas vadī tā ji pastā vī gi atrada daž us attaisnojumus, tad viņ i nevarē ja tikt cauri, tad viņ iem nebija laika...
Mē s nesaņ ē mā m nekā du palī dzī bu vai atvainoš anos no viesnī cas un gida.
Viesnī cā nav apsardzes, zā lē ir viens vī rs formastē rpā , izskata labad. . viņ š izskatā s tā , ka durvis ir pastā vī gi ciet, citā di ir karsts
Viesnī cā nav videonovē roš anas.
"Masieri" no pludmales brī vi staigā pa viesnī cu.
Nav animā cijas.
Uz apmeklē tā ju lū gumiem nomainī t spuldzī ti telpā tiek atbildē ts 4 dienu laikā .
Kalpones nekā dā veidā nereaģ ē uz zī mi "netraucē t", bez ceremonijas iebrū k istabā
Manam dē lam, 7 gadi, viesnī cā nebija ko darī t, viņ am bija garlaicī gi.
Mē beles istabā ir vecas, izskatā s pē c 15 gadiem.
Telpas tiek iztī rī tas slikti, pareizā k sakot, tā s netī ra vispā r, tikai saklā j gultu un maina dvieļ us.
Kas mums patika:
labi barots
laba viesnī cas atraš anā s vieta, blakus trī s pludmales un netā lu no galvenā s ielas.
Nevienam neieteiktu š o viesnī cu vai tū risma firmu.
neriskē
Ar cieņ u Dmitrijs Osipovs


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Kvēlojoša Salou strūklaka
Novērtējums 9.5
Spānija, Kostadorada
Ielas, laukumi, skatu punkti, Pieminekļi un pieminekļi
Akvaparks Costa Caribe
Novērtējums 10.0
Spānija, Kostadorada
Atpūta, Izklaide
Bārs Roze un kronis
Novērtējums 10.0
Spānija, Kostadorada
Restorāni, kafejnīcas

Viesnīca Villa Dorada atrodas klusā Salou rajonā, 250 metru attālumā no Capellanas pludmales. Dorada viesnīca atrodas tikai 10 minūšu brauciena attālumā no slavenā Port Aventura tematiskā parka. Viesnīcu ķēde Ohtels. Uzcelta 1973. gadā, renovēta 2015. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.

Atrašanās vieta Klusā Salou kūrorta zonā, 500 m no tās centrālās daļas.
Pludmales apraksts Viesnīca atrodas starp divām pludmalēm - Playa dels Capellans un Playa Llarga. Pludmale atrodas 300 m Larga ir labiekārtota pludmale Salou pilsētā, kas tiek regulāri tīrīta un kurā ir daudz ērtību. Šeit jūs varat iznomāt sauļošanās krēslus, saulessargus un pat jahtu. Pludmale ar 600 metru garumu un 35 metru platumu ir vietējo iedzīvotāju un tūristu iecienīta, taču tā reti piepildās līdz maksimumam.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Katru rītu tiek pasniegtas bufetes tipa brokastis. Viesnīcā ir restorāns un bārs. Salou centrs ar daudziem veikaliem, bāriem un restorāniem atrodas 5 minūšu pastaigas attālumā.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • autonoma
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Tā piedāvā āra baseinu un saunu.
 • sauna / vanna / hammam
 • galda teniss  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Kopā 260 numuri (nesmēķētāju).

 • vanna/duša
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Vendrell, 11, 43840 Salou, Spānija
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.