Marinada Hotel 3*– Atsauksmes

6
Novērtējums 8.810
№3 viesnīcas reitingā Kostadorada
9.0 Numurs
8.7 apkalpošana
9.7 Tīrība
9.3 Uzturs
9.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas apmēram kilometru no jūras. Uzcelta 1988. gadā, atjaunota katru gadu. Viesnīca ir lieliski piemērota jauniešu brīvdienām un ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар nadezhda.vronni
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ē diens ir garš ī gs, it ī paš i paella. Nav tā lu no jū ras, bet vispirms jā brauc kalnā un tad no tā s. Tā pē c sastrē gumstundā doš anā s uz pludmali kļ uva kā kā pš ana Everestā , tikai pa asfaltu. Restorā nu un izklaides vietu ir vairā k nekā pietiekami. … Tomēr ▾ Ē diens ir garš ī gs, it ī paš i paella. Nav tā lu no jū ras, bet vispirms jā brauc kalnā un tad no tā s. Tā pē c sastrē gumstundā doš anā s uz pludmali kļ uva kā kā pš ana Everestā , tikai pa asfaltu. Restorā nu un izklaides vietu ir vairā k nekā pietiekami. Ja vē laties atpū sties visu patē rē još ā klusumā , tad viesnī ca nav ī paš i piemē rota. Vairā k piemē rots ā ra aktivitā tē m. Pati viesnī ca ir ē rta un tī ra.
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tusies ģ imene brī niš ķ ī ga viesnī ca, laba apkalpoš ana, ē diens ir pelnī jis visu uzslavu. Personā ls ir draudzī gs, plā nojam tur braukt vē lreiz. Ļ oti patika krievvalodī go darbinieku klā tbū tne reģ istratū rā . … Tomēr ▾ Atpū tusies ģ imene brī niš ķ ī ga viesnī ca, laba apkalpoš ana, ē diens ir pelnī jis visu uzslavu. Personā ls ir draudzī gs, plā nojam tur braukt vē lreiz. Ļ oti patika krievvalodī go darbinieku klā tbū tne reģ istratū rā . Ž ē l, ka dzī vojam tā lu - Sibī rija Zelenogorska
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca. Mums ļ oti patika! Tā ir 7 stā vu balta ē ka, pirmajā stā vā ir zā le, uzskatā ma par nulli, kopumā glī ta, ar ziliem balkoniem. Viesnī cas priekš ā zaļ umi, palmas, priedes, pā ri ceļ am tā da paš a stila viesnī ca - Marinada Apartment, pansionā ts bez ē dinā š anas. … Tomēr ▾ Viesnī ca.
Mums ļ oti patika! Tā ir 7 stā vu balta ē ka, pirmajā stā vā ir zā le, uzskatā ma par nulli, kopumā glī ta, ar ziliem balkoniem. Viesnī cas priekš ā zaļ umi, palmas, priedes, pā ri ceļ am tā da paš a stila viesnī ca - Marinada Apartment, pansionā ts bez ē dinā š anas. Atrodas klusā vietā , 3 minū š u attā lumā no galvenā s ielas ar veikaliem, kafejnī cā m, suvenī ru veikaliem. Viesnī cas platī ba ir maza, tā da pati kā visā m Salou viesnī cā m. Š eit jū s neesat Turcija vai Ē ģ ipte, jums pat nevajadzē tu salī dzinā t, bet kvalitā te ir labā ka. Patiesī bā es viesnī cai dotu 4*.
Pirmajā (nulles) stā vā ir reģ istratū ra, meitenes nedaudz runā angliski, viena krieviski. Meitenes ir draudzī gas un vienmē r iziet no sava ceļ a. Biež i kavē jā mies ar pikniku pasū tī š anu, kas jā pasū ta lī dz 19.00 ekskursiju priekš vakarā . Pikniki tiek izdalī ti ī paš ā s kastē s, ļ oti labi - 2 garš ī gas sviestmaizes ar sieru un š ķ iņ ķ i, jogurts, ū dens 0.
33l, ā bols, č ipsi, pā ris bageļ u. To vajag izņ emt restorā nā pie administratora brokastu laikā - ja ņ emat pusdienu devu, pusdienu laikā - ja ir vakariņ u deva. Vispā r visā s viesnī cā s nedod piknikus.
Kreisajā pusē ir zā le animā cijā m, caur to ir izeja uz baseinu. Iekš telpu baseins atrodas pirmajā stā vā , un tam var piekļ ū t pa kā pnē m pa kreisi no ieejas. Labajā pusē ir kā pnes uz pirmo stā vu uz restorā nu, aiz tā m ir lifts. Lifts forš s, pusapaļ as ar stikla sienu, skats uz ielu, ir palmas, skaisti! Nā kamā ir atpū tas zona ar dī vā niem un lielu televizoru. Ir arī pā ris datori ar interneta pieslē gumu, Wi-Fi ķ er tikai š ajā stā vā.
Ar kā jā m no viesnī cas var nokļ ū t lī dz dzelzceļ a stacijai - 30 minū tes, lī dz Port Aventura - 40 minū tes, lī dz tuvā kajai pludmalei - 8-10 minū tes.
Vakaros tiek rī kotas interesantas animā cijas. Grafiks atrodas netā lu no reģ istratū ras.
Vē l stundu no 9 lī dz 11-12 pretī esoš ajā viesnī cā tiek atskaņ ota dzī vā mū zika, diezgan skaļ i, tā pē c, ja saņ emat istabu ar skatu uz ielu, lū dzu, ņ emiet vē rā . Lai gan pirms 12 te laikam neviens neiet gulē t. Daž reiz viesnī cas animā cijas tika rī kotas nevis vestibilā , bet gan vietnē pie baseina. Tad ar atvē rtu balkonu no š ī s puses neaizmigsi, pē c 12 viss norimst.
Starp citu, viesnī cā s nav apsardzes pie ieejas. Ikviens var ienā kt, apmeklē t animā ciju, pusdienot pē cpusdienā . Pusdienas maksā.10 eiro, bufete. Viesnī cas personā ls kopumā draudzī gs, attieksme pret krieviem laba.

Numurs.
Mē s bijā m apmetuš ies 4. stā vā , 412. istabā . Mū su istaba ir treš ā gaitenī pa labi no lifta. Ienā c un esi pā rsteigts! Istaba ir ļ oti mī ļ a! Mazs, glī ts, tī rs, mē beles labā stā voklī , gandrī z jaunas. 2 vienvietī gas gultas, galds ar nelielu televizoru, pults vietā (Eiropā pults biež i vien jā ņ em pret droš ī bas naudu).
Pie sienas ir spogulis, 2 atzveltnes krē sli, galdiņ š somā m ar plauktu apaviem, iebū vē ts skapis, apakš ē jā plauktā neliels seifs. Seifs ir apmaksā ts - 4 eiro diennaktī , droš i iztikā m bez tā . Vannas istaba ir lieliska! Ir vannasistaba ar aizkaru un neizņ emamu duš u, izlietne, protams, tuvumā karā jas fē ns (ne visā s viesnī cā s tā ds ir), plaukts un izvads, padziļ inā jumā tualetes pods un bidē . Visa santehnika ir teicama, Roca. Kopumā jū ras stilā viss ir balts ar ziliem viļ ņ iem. 2 balti dvieļ i vienai personai, viens uz grī das vannas istabas priekš ā . Balkons plats, stū rī plastmasas balts apaļ š galds ar diviem krē sliem.
Skats uz viesnī cas teritoriju ar baseinu, vienī gā patiesī ba nebija ī paš i laba - š ī ir dzī vojamā ē ka pretī , kas beidzā s tieš i pretī mū su balkonam un bija diezgan tuvu. Tā tad attā lā kiem numuriem koridorā paveicā s vairā k, iespē jams, no reklā mu numuriem 420.
Un labā k neņ emt istabas uz 10: kaimiņ š no 410. istabas, tieš i sabojā jis liftu, sū dzē jā s par troksni, pastā vī gu staigā š anu.
Centrā lais kondicionieris, neizmantojā m, gulē jā m ar atvē rtu balkonu. Un jū nijs nav tik karsts. Un ledusskapja nav.
Tī rī š ana notiek katru dienu no aptuveni 10:00 lī dz 12:00. Kalpones ir pieklā jī gas. Veļ a tika mainī ta ik pē c 3-4 dienā m, dvieļ i biež ā k.

Uzturs.
Lieliski! Mums bija pilna pansija bufete. Brokastu laikā viņ i paspē ja apē st tik daudz, ka pusdienas nebija vajadzī gas!
Ieejot restorā nā , administratore visus sveicina. Viesmī les pieklā jī gas, draudzī gas, viena runā krieviski. Pusdienā s un vakariņ ā s tiek pasniegti galdi. Serviss ir neuzkrī toš s.
Brokastis ir standarta - sagriezti sieri un desiņ as, pupiņ as mē rcē , olu kultenis, vairā ku veidu desiņ as, pā rslas ar pienu, var pagatavot grauzdiņ us, bulciņ as, ievā rī jumus un, galvenais, dzē rienus - sulas, tē jas, kafiju, kakao. Pusdienu un vakariņ u laikā dzē rieni tiek apmaksā ti, mē s iztikā m bez tiem.
Pusdienas - dā rzeņ u izcirtņ i, salā ti, c. ar jū ras veltē m, daž ā diem siltajiem ē dieniem - cū kgaļ as, tī tara, liellopa gaļ as, vistas, zivju, kastroļ iem, picā m, frī kartupeļ iem un citiem piedevā m. Daž kā rt nacionā lie ē dieni – paella, gaspač o.
Vakariņ as ir gandrī z kā pusdienas, reizi 2-3 dienā s ir tematiskas - daž ā das nacionā lā s virtuves - itā ļ u, meksikā ņ u, spā ņ u utt. . Svē tdienā s jū ras veltes - tī ģ ergarneles, mī dijas, astoņ kā ji, vē l kaut kas, nosaukumus nezinu. , noteikti paella. Pā rē sties!
Augļ i - katru dienu ananā si, arbū zi, melones, + daž ā dā s dienā s plū mes, apelsī ni, mandarī ni, persiki, nektarī ni, kivi, zemenes. Papildus daž ā di deserti, jogurti un saldē jums. Viss ir ļ oti garš ī gi pagatavots.
Pā rmaiņ ā m varat apmeklē t vietē jos restorā nus. Liela pica diviem plus 2 kola maksā.8 eiro.

Jū ra.
Jū nijā , š ķ iet, vē l nav sezona, jū ra bija viļ ņ ota, bet silta, peldē jā s un sauļ ojā s.
Mā koņ ains laiks, kā likts, iekrita ekskursiju dienā s, pā rē jā laikā bija karsts.
Pludmales Spā nijā ir paš valdī bas, bezmaksas. Sauļ oš anā s krē sli, saulessargi tiek apmaksā ti - 7-10 eiro dienā . Pilsē tā labā k paklā jiņ u pirkt par 2-3 eiro. Cilvē kiem – it ī paš i galvenajā Plata Levant pludmalē – ā bolam nav kur nokrist.
Netā lu no viesnī cas ir 3 pludmales. Tuvā kā - Plata del Capellans atrodas 8-10 minū š u attā lumā no viesnī cas tieš i. Vajag iet š ā di: no viesnī cas pa labi uz galveno ielu, š ķ ē rsojam to un tad taisni kalnā (ne burtiski augš up, tikai iela leņ ķ ī nedaudz uz augš u), kā pjot - uzreiz redzam jū ru. un dodieties uz to pa ceļ u. Lī cis ir mazs un skaists.
Lielā kā pludmale ir Plata Levant pa labi no viesnī cas (ejiet pa galveno ielu), stiepjas gar visu promenā di lī dz ostai. Lī dz tai aiziet maksimums 15 minū tes, protams, ja neiet uz galvenā s ielas suvenī ru veikaliem.
Treš ā pludmale pa kreisi no viesnī cas Plata Larga – mums patika visvairā k.
Dodamies taisni kā uz tuvā ko pludmali, bet kalnā , kad jau ieraugā m jū ru, pagriež amies pa kreisi un ejam vē l 5 minū tes. Vispā r jau 12-15 min. Cilvē ku nav ļ oti daudz, smiltis mī kstas, un vieta skaista.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар dav2
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Č au! Š ajā viesnī cā atpū tā mies 2007. gada oktobra sā kumā . Laiks bija labs, pā ris dienas lija, bet pā rē jā s - 24-26 grā di. Jū ra bija nedaudz vē sa (spā ņ i, protams, š ajā laikā nepeld, bet krievi, vā cieš i - diezgan : ), bet ā tri pierod un pē c kā ju saslapinā š anas jau iet iekš ā . … Tomēr ▾ Č au!
Š ajā viesnī cā atpū tā mies 2007. gada oktobra sā kumā . Laiks bija labs, pā ris dienas lija, bet pā rē jā s - 24-26 grā di. Jū ra bija nedaudz vē sa (spā ņ i, protams, š ajā laikā nepeld, bet krievi, vā cieš i - diezgan : ), bet ā tri pierod un pē c kā ju saslapinā š anas jau iet iekš ā . mierī gi : ).

No viesnī cas varat staigā t lī dz 2 pludmalē m 10 minū š u nesteidzī gas pastaigas attā lumā . Viena ir diezgan pā rpildī ta - promenā de ar palmā m, soliņ iem utt. , vispā r diezgan caurbraucama vieta, cilvē ki nā k un vienkā rš i pastaigā jas (domā ju ne tikai sauļ oties un peldē ties). Otrajā vienkā rš i nav ļ oti daudz cilvē ku un atrodas klusā kā vietā (to var redzē t bildē s). Un š ur tur var iznomā t sauļ oš anā s krē slus (izmaksas neatceros). Jū ra ir skaista! Tā ds tirkī za tonis saulē - klase! ) ir skaists. Un turklā t nav tā du dzī vu radī bu kā medū zas un aļ ģ es. Dziļ ums nav uzreiz, ir jā iet mazliet dziļ ā k. Visur smilš aina pludmale.
Par paš u viesnī cu varu teikt, ka esmu apmierinā ta ar pilnī gi visu! Ļ oti pozitī vas emocijas un atmiņ as. Ī paš i gribu uzsvē rt ē diena kvalitā ti! Man tas ir diezgan svarī gs punkts, jo ne visi var un mī l ē st, tač u vienmē r ir bijusi izvē le pat tā diem izvē lī giem cilvē kiem kā es.

Brokastī s vienmē r ir olu kultenis, desiņ as, musli (kā arī daž ā di rieksti) ar pienu, augļ i (vī nogas, plū mes, apelsī ni, ananā si... ), jogurti, arī ļ oti garš ī gi konditorejas izstrā dā jumi un daž ā di dzē rieni (tē ja, zaļ ā tē ja, nedabiska sula), kafija, kafija ar pienu, Nesquik, kakao, tikai piens) ...Var pagatavot karstus grauzdiņ us ar ievā rī jumu, medu, sviestu. Kopumā brokastis ir ļ oti garš ī gas.

Pusdienas un vakariņ as arī ir ļ oti pieklā jī gas, atkā rtoju, ka vienmē r ir no kā izvē lē ties. Vairā ku veidu karstie ē dieni: zivis, liellopu gaļ a, cū kgaļ a. Vairā kas reizes gatavojā m plovu ar jū ras veltē m (mī dijā m, garnelē m+gaļ ai). Pusdienā s vienmē r bija kā da zupa.
Vairā ki piedevu veidi, tie vienmē r mainī jā s, tie varē ja bū t kartupeļ i (jebkurā veidā : frī kartupeļ i, tikai gabaliņ os, cepti), spageti, sautē tas pupiņ as, rī si, jebkuri dā rzeņ u sautē jumi...Visu neatceros. Vakariņ ā s (vai pusdienā s . . precī zi neatceros . . visticamā k vakariņ ā s) vienmē r bija vismaz viens neatkarī gs tī ri veģ etā rs ē diens. Plus vē l vairā ku veidu salā ti, kā arī vienkā rš i sagriezt tomā tus, gurķ us, daž ā dus marinē tus gurķ us, olī vas, olī vas u. c. . Galvenais, lai viss ir ļ oti garš ī gi un kvalitatī vi! Arī ar ē diena trū kumu problē mu nebija, atbraucā m vairā kas reizes paš ā s beigā s un vienmē r visa kā bija daudz. Turklā t vakariņ ā s, kā arī brokastī s tika piedā vā ti augļ i (katru dienu: vī nogas, apelsī ni, arbū zi...+ ik pa laikam melone, plū mes)! Un arī vakariņ ā s tika organizē ts atseviš ķ s desertu galds, kur bija daudz, nu ļ oti garš ī gu desertu un konditorejas izstrā dā jumu ! ! : )) Vienī gi jā brī dina, ka pusdienā s un vakariņ ā s dzē rieni tiek piedā vā ti tikai par papildus samaksu.
maksa. Piemē ram, 1 pudele minerā lū dens (gā zē ts vai negā zē ts, vienalga) maksā.1 vai 1.5 eiro. Bija arī stiprie dzē rieni (izņ emot š ampanieti, ja kā dam garš o).

Arī serviss viesnī cā labs. Reģ istratū rā ir viena meitene (starp citu, spā ņ u), kura runā krieviski. Tas darbojas katru dienu, bet noteiktā s stundā s labā k ir noskaidrot, vai tas jau ir. Tī rī š anas kvalitā te. Katrā numurā ir gaisa kondicionē tā js. Veļ a un dvieļ i ir tī ri. Tiesa, daž reiz bija nedaudz nobruž ā ti dvieļ i, bet, ņ emot vē rā to, ka tie bija tī ri, mums bija vienalga. Š ķ iet, ka visā m istabā m ir savs balkons. Teritorijā ir peldbaseins (nav apsildā ms). Viesnī cā ir dž akuzi un sauna. Ir biljarda galdi. Interneta pieslē gums (datori 1. stā vā ; maksas pakalpojums). Seifs istabā , atslē ga uz to tiek nodroš inā ta par maksu.

Animā cija ir viduvē ja, bet nevarē tu teikt, ka tur var nomirt no garlaicī bas.
Animatori tiek aktivizē ti kaut kur pē c pulksten 7, kad viņ i sā ka daž ā dus š ovus: vai nu karaoke, vai arī kā dus priekš nesumus. BET SVARĪ GĀ KAIS ir ikvakara izrā des aparthotel Marinada (tieš i pā ri ielai viesnī cai Marinada) - vienkā rš i super!! ! Nav vā rdu! Pulksten 9 vai 10 (atvainojos, precī zi neatceros jau.. ) tur ieradā s mā kslinieki un ļ oti forš i dziedā ja spā niski un angliski. Biež i kaut kas jautrs, reizē m klasisks romantisks, kaut kas lī dzī gs "tikai tu... " agrā miega cienī tā jiem - vryat, vai izdosies aizmigt pirms pulksten 11-12.

Kas attiecas uz viesnī cas viesiem, tad tie pā rsvarā ir spā ņ i, kā man toreiz likā s kā di 50% gados veci...krievu ir ļ oti maz, satiku tikai vienu pā ri. Ir arī franč i un briti (jau jaunā ks kontingents : ) )

Ekskursijā m - ļ oti iesaku doties uz Port Aventura !!!
Vienkā rš i forš i! tik daudz atrakciju : ) Un no Costa Dorada tur var aizbraukt 15-20 minū tes ar autobusu. Tad biļ ete maksā ja 20 eiro. Es biju arī Monseratas kalnā klosterī , tas ir arī lieliski (es ievietoju daž as fotogrā fijas) lieliski skati! Un, protams, Barselonā ! Tas ir kaut kas! Neprā tī gi skaista pilsē ta! Ja iespē jams, iesaku doties apskates ekskursijā . Ī paš i ar burvju strū klakas apmeklē jumu, ļ oti skaisti. Iekļ aujiet to vakarā divas reizes pa 20 minū tē m katrā darbī bā . Tieš ā m aizrauj, mū zikai, daudzkrā sainas strū klas. super! Ekskursijā viņ i teica, ka š ī joprojā m ir visspē cī gā kā strū klaka pasaulē . Patika arī zvejnieku ciemats Cambrils, tā da maza apdzī vota vieta, var pastaigā ties pa promenā di + paskatī ties uz Spā nijas arhitektū ru, tur tā das š auras ieliņ as. Tas ir arī ī ss 15 minū š u brauciens ar autobusu.

Man š ķ iet, ka esmu jau pietiekami daudz teicis. Varu droš i ieteikt! Man tur ļ oti patika.
Novē lu jums visiem jaukus svē tkus!
монастырь Монтсеррат рыбацкий поселок Cambrils пляж на набережной виды с горы Монтсеррат ресепшн, 1 этаж Отличный отель входна группа бар
аватар alina-77
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ieradā mies septembrī mē neš a vidū . jū ra silta, laiks skaists. Viesnī ca atrodas 5-10 minū š u attā lumā no jū ras, kā arī no centra. Pati viesnī ca atbilst 3*, ē diens izcils - daudzveidī gs, vī ni izcili, augļ i jū ra. … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies septembrī mē neš a vidū . jū ra silta, laiks skaists. Viesnī ca atrodas 5-10 minū š u attā lumā no jū ras, kā arī no centra. Pati viesnī ca atbilst 3*, ē diens izcils - daudzveidī gs, vī ni izcili, augļ i jū ra. Serviss neuzkrī toš s, tī rī š ana ir normā la.
Монсерат монсерат Монсерат ресторан поющие фонтаны Порт авентура отель Акваполис
аватар
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bijā m š ajā viesnī cā no 28.08. 07. uz 12 dienā m. Viesnī ca ļ oti laba, mā jī ga, personā ls brī niš ķ ī gs, ļ oti draudzī gs, virtuve izcila, jū ras velš u cienī tā ji nenož ē los, bija daudz garneļ u, mī diju utt. … Tomēr ▾ Bijā m š ajā viesnī cā no 28.08. 07. uz 12 dienā m. Viesnī ca ļ oti laba, mā jī ga, personā ls brī niš ķ ī gs, ļ oti draudzī gs, virtuve izcila, jū ras velš u cienī tā ji nenož ē los, bija daudz garneļ u, mī diju utt. , daž ā das gaļ as, desiņ as....mums ļ oti patika, jū ra ir 15 minū š u gā jiena attā lumā , bet tas nav nogurdinoš i, jo ir patī kami staigā t un skatī ties pa ceļ u, un pludmale ir kā lī cī , mē s bijā m laimī gi, apgalvo Natalie-tour, viņ i š ausmī gi krā pj un liek mū su krievu tū ristam neņ emt tū res biļ etes no kā da vai citiem bez viņ iem, un tā s ir 3x dā rgā kas, un pakalpojums ir vidē js..... Un par viesnī cu, tā turpinā t ! ! ! Jā , istabiņ ā s ir dzirdamī ba, bet tiem ar normā lu psihi tas netraucē un vispā r brauc uz Spā niju apskatī t apskates vietas, nevis gulē t. . .
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


iemiesojums mironceva
Sakiet, lūdzu, paņemiet dvieļus un otrs jautājums ir kāds ir laiks jūnija sākumā?
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Kvēlojoša Salou strūklaka
Novērtējums 9.5
Spānija, Kostadorada
Ielas, laukumi, skatu punkti, Pieminekļi un pieminekļi
Akvaparks Costa Caribe
Novērtējums 10.0
Spānija, Kostadorada
Atpūta, Izklaide
Bārs Roze un kronis
Novērtējums 10.0
Spānija, Kostadorada
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен примерно в километре от моря. Построен в 1988 году, обновляется ежегодно. Отель отлично подойдёт и для молодёжного отдыха, и для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta От отеля Marinada — 10 минут ходьбы до магазинов и оживленных баров Салоу. До тематического парка Порт-Авентура — 10 минут езды на автомобиле. Аэропорт Реус расположен в 12 км.
Pludmales apraksts В 900 м от отеля пляж Capellans и 1,2 км пляж Llevant. У бассейна зонтики, шезлонги бесплатно, полотенца под депозит.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

В ресторане отеля Marinada «шведский стол» подают блюда средиземноморской и интернациональной кухни. В отеле также имеется кафе-бар и бар на террасе у бассейна. По вечерам играет живая музыка, проводятся шоу и дискотеки.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • darījumu centrs
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Есть игровая комната и сад с игровой площадкой. Летом дети могут веселиться в детском клубе (по выходным).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports К услугам гостей крытый и открытый бассейны, поле для мини-гольфа, а также зона бесплатного Wi-Fi. Гости могут посетить открытый тренажерный зал и сауну отеля. Предоставляются услуги массажа.
 • aerobika  FREE 
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 220 двухместных номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • virtuve / virtuvīte
 • mikroviļņu krāsns
 • balkons/terase
Adrese Fra Juniper Serra, 3, 43840 Салоу, Испания
Tālruņi: Tel. 977 38 32 02 - 977 38 32 04
Fax: 977 38 14 23
Tīmekļa vietne: Marinada Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.