Prāga-Valensija valsts-Amsterdama (ar nesteidzīgas vecmāmiņas acīm)

27 Jūlija 2019 Ceļošanas laiks: no 10 Jūlija 2019 ieslēgts 10 Jūlija 2019
Reputācija: +838.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Man piezvanī ja Spā nija (atkal un divus gadus vē lā k). Biļ etes tika pirktas divus mē neš us iepriekš , no mums - caur Prā gu uz Valensiju (apbraucot Maskavu) un atpakaļ - caur Amsterdamu. Tam ir divi iemesli: bija plā nots skatī ties uz citā m pilsē tā m/valstī m, negaidot pā rsē š anos Maskavā , un biļ eš u relatī vā lē tī ba, jo š ie galamē rķ i atradā s Skyscanner saraksta paš ā augš galā .


Č ehija. Esmu š eit bijis vairā kas reizes, tā pē c 10 stundu pieturas periodā gribē ju vienkā rš i pastaigā ties vai doties kaut kur uzreiz no lidostas. Karlovi Varos bija ziema, tā dē ļ , meklē jot galamē rķ us, nolē mu š o iespē ju atstā t uz vasaru. Es pat nopirku autobusa biļ etes iepriekš pā rdoš anā no uzticamas STUDENTU AĢ ENTŪ RAS. Un Czech Airlines (parastā , nevis zemo cenu! ) - tikko atcē la lidojumu! Viņ i man atsū tī ja vē stuli ar piedā vā jumu lidot nā kamajā dienā tajā paš ā laikā . Kamē r domā ju, uzreiz saņ ē mu otru vē stuli - ja klusē si, tad atmaksā sim naudu par biļ eti. Ak!!!...Tad man ir plecs uz Valensiju. Es neredzē ju izvē li nepieredzē juš am ceļ otā jam, es vienkā rš i piekritu). Č ehi, protams, mani laicī gi informē ja, ja laiks bū s mazā ks par mē nesi, nā ksies maksā t labu komisiju. Un paliku pie plā notā s gultas vietas rezervē š anas nakš ņ oš anai Prā gā .

Prā ga. Tā tad Smartwings meitasuzņ ē muma ieraš anā s Prā gā plkst. 6 no rī ta noritē ja gludi. Nodevu savu somu (rokas bagā ž u) Florences autoostas (Ú st? ední autobusové ná dra? í Florenc) noliktavas telpā - diena 70 kronas (3 eiro). Sarunā ju ar darbinieku, ka manas 30 stundas paies kā.70 kronas (un lidostā - 150 kronas). Gā ja lī dz 14:00, reģ istrē š anā s Prā gas centrā Light Apartment. Viss ir kā rtī bā . No rī ta 10os atbrī voju dzī vokļ us un sasniedzu autoostu. Un vecmā miņ a pazaudē ja č eku (! ) (((……… Darbinieks (cits jau) prasī ja no manis kaudzi papī ru un uzrā dī ja sodus - viņ š paņ ē ma divas dienas + 4 eiro par papī ra lapas nozaudē š anu ar numuru ( tā tad saglabā ju))). Biju sarū gtinā ts, jo man pietrū ka 50 centi, viņ am nebija sī knaudas, un karti nepieņ ē ma. Palī dzē ja divas pannas kas nā ca klā t un iedeva pus eiro.

Tā tad, ceļ ojums ir sā cies labi.

Muitā viņ i ļ oti rū pī gi skatī jā s uz rokas bagā ž u. Izbraukš ana - bez problē mā m.


Valensijas valsts. Spā nija ir brī niš ķ ī ga valsts. Valensija/Valensijas valsts ir autonoms Spā nijas reģ ions. Pirmo reizi š eit biju pirms diviem gadiem. Es devos pie savē jiem, tā pē c viņ i mani vienkā rš i satika. Viņ i dzī voja Oropese, netā lu no Castelló n de la Plana. Neaprakstī š u 10 svē tlaimes dienas - jū ra nogludina visu un visus))) Pie spā ņ u mentalitā tes pierod. Uz apbrī nojamā m skulptū rā m - arī , lai gan ir sajū ta, ka tā s parā dā s tur, kur jā izmet bū vgruž i (caurules, virves, grī du atgriezumi, flī zes. . . ), bet negribas))) Ē kas nav lī dzī gi viens otram, tač u ir flī zes daž ā dā s variā cijā s (piemē ram, portugā ļ u azulejo). Topless ir norma bez vecuma (pat tiem, kas vecā ki par 60. . . ) Pludmalē - “turku” iespē ja “apsē sties” ar saliekamo lietussargu krē slu (vismaz 1.5 cm no kā jā m vai č ī bā m, ko spā ņ i var vienkā rš i nolieciet uz skaitī tā ja))). Katrā ģ imenē ir vismaz trī s bē rni. *Tā lā k neturpinā š u - Spā nijā var iemī lē ties. Bija blakus esoš ajā s piekrastes pilsē tā s - Alcocebre, Benicassim, Castell de la Plana.

Valensijas lidosta. Es nevarē ju tieš saistē reģ istrē ties lidojumam KLM Valensija–Amsterdama. Kontroles pā rbaude bija rū pī ga. Viņ i rakņ ā jā s pa vī rieš a somiņ u, lī dz no noliktavas tika izņ emts kaut kā ds maksā jums.

Amsterdama. Ieraš anā s ar KLM meitas uzņ ē mumu Transavia. Atvainojiet, pat ū dens netika piedā vā ts.


Aaaamsterdaaam! …. Kopumā – lidostas un pilsē tas š arms. Shipholas lidosta ir milzī ga (internetā stā sta patiesī bu). Man ir pā rskaitī tas 5 stundas tī rā laika. Es iemetu somu automā tiskajā skapī un aizgā ju. Ar grū tī bā m atradu (zem lidostas) pā reju uz vilcieniem, tur arī jā iziet kontrole. Nopirku biļ eti (skaidrā naudā un karte) automā tā (interfeiss mierī gs, pietiek ar nelielā m angļ u valodas zinā š anā m) - lē tā k (raksta, bet nepā rbaudī ja) nekā kasē ; validators - obligā ts (iebraucot un izejot). Ņ emiet vē rā , ka vilcieni no abā m pusē m a un b var izbraukt no vienas un tā s paš as platformas vienlaicī gi. Lai ceļ otu uz centru – paņ emiet biļ eti uz Amsterdamas Centraal. Vilcieni ir kā Sapsan (ierī ce un izskats). Divas pieturas vē lā k – pati centrā lā stacija. Iepriekš izlasī ju informā ciju par bezmaksas prā mju kursē š anas iespē ju, izbraucu no stacijas ē kas nevis centrā , bet gan pretē jā virzienā . Cilvē ki drū zmē jas. Jā , ir trī s piestā tnes (visas trī s - b / pl), vistā lā k pa kreisi ir garā kā eja. Prā mji no centrā lā s pieturas dodas uz Acu muzeju un ē ku, kurā atrodas A * Dam Lookout (4-5 minū tes ceļ ā ). Pretē jo krastu š ķ ī bi NDSM Wharf virzienā sasniedzā m diezgan ā tri - 14 minū tes. Pē c tam uzreiz atpakaļ , jo man ir palikuš as tikai 4 stundas tī ra laika. Pa š o laiku paspē ju tikai paskriet pa divā m vai trim ielā m, apmeklē t veikalus (HEMA, Damrak St. , Kalverstraat u. c. ), reģ istrē ties nā kamajam lidojumam ar sē dvietu izvē li un rezervē t 5 eiro atlaidi Dutikā . Un viss. Slaveno siļ ķ i pat nemē ģ inā ju, jo temperatū ra bija +30. Minimā lo programmu, ko biju sev plā nojusi, neizpildī ja pat par treš daļ u. Diemž ē l. Tā tad, es nā kš u vē lreiz)) * vai vairā k nekā vienu reizi. Man patika pilsē ta. Augsti. Pasaku piparkū ku mā jiņ as. Plaš as velojoslas. Kanā li. *Alus)) Un pasmaida.

Tā tad, atpakaļ uz staciju — ā trs solis). Lidostā es devos uz izlidoš anas zonu un izgā ju visu veidu kontroli, bet izrā dī jā s, ka soma atrodas ielidoš anas telpā (1. atpū tas telpa), bet izlidoš ana no 2. Lidostas darbinieka draugs. (uz muguras ir uzraksts par palī dzī bas iespē ju) Robs palī dzē ja man jā iziet cauri vairā kā m ieejā m un izejā m, apejot rindas uz robež sargiem. Es paskaidroju - "Man tikai jā iet pē c somas", un atbildot man - vē l viens zī mogs manā pasē . Tā tad. . . Vecmā miņ a, vā rdu sakot. . . Starp citu, Dutikā tieš ā m, uzrā dot atlaiž u kupona svī trkodu, ko saņ ē mu reģ istrē joties Š ipholas lidostas mā jaslapā , es paņ ē mu atlaidi 5 eiro apmē rā . Bija interesanta akcija - 2 pudeles jebkura tilpuma tualetes ū dens par 49 eiro (izvē le ir lidostas mā jaslapā ) utt. Lai iepirktos lidostas veikalos, arī jā sagatavojas.

KLM lidojums. Ā tri reģ istrē jā mies, bet kajī tē gaidī jā m stundu. Neviens nebija nervozs vai trokš ņ ains. Klusi viņ i gaidī ja. Bet lidojumā bija mini pica, kē kss, kafija-tē ja-ū dens-sulas-alus-vī ns.

Tā tad. Nesteidzī gas vecmā miņ as secinā jumi:

 • Ir iespē jams un nepiecieš ams lidot ar pā rsē š anos ar lieliem pā rsē š anā s gadī jumiem. Tač u regulā rie lidojumi var pielā got plā nus (pat š ķ ietami uzticamos, piemē ram, Czech Airlines).
 • Ar rokas bagā ž u uz divā m nedē ļ ā m - lidot var, bet grū ti, jo vairā k gribas paņ emt nevis "tur", bet "atpakaļ ". Man bija ierobež ojumi - 10 (č ehi) un 12 (KLM) kg, un č ehiem - bez personī gā s lietas (rokassomas), ko paslē pu somā . Es pat kaut ko ieliku jakas kabatā s))
 • Nav jā maina č eku un č eku "tī rī š anas"/likvidā cijas noteikumi pē c pilsē tas/valsts pirms izbraukš anas/izbraukš anas no tiem, *mana kvī ts atrodas Prā gā .
 • Jums ir rū pī gi jā sagatavojas ceļ ojumiem un visā s vietnē s, ir daudz padomu no pieredzē juš iem cilvē kiem. Paldies viņ iem))))

 • Nesteidzī gā m vecmā miņ ā m ir grū ti nokā rtot vismaz visas programmas, bet daļ u no tā m var apgū t. Fotografē t visu ir iespē jams, bet nav nepiecieš ams). Labā kā s fotogrā fijas ir atmiņ as.
 • Jebkurā ceļ ojumā (vismaz manē jā ) ir sava veida mā cī bas (vai pat "seja par galdu")). Bet visur ir labi cilvē ki – katrā valstī , katrā pilsē tā . Viņ i jums palī dzē s visur. Nav jā baidā s no jaunumiem.
 • Vispā rē js secinā jums — jo vairā k jū s zinā t, jo vairā k vē laties uzzinā t vē l vairā k (c).
 • Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
  Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
  Прага. Хавличков сад.
  Собор святой Людмилы на площади Мира. Наконец то, мне удалось зайти
  Испания. Набережная Алькосебра
  Испания. Беникасим
  Испания. Беникасим
  Испания. Беникасим
  Испания. Кастельон-де-ла-Плана. На Plaza Espana
  Испания. Кастельон-де-ла-Плана
  Алькасебр
  Испания. Кастельон-де-ла-Плана. Местная Саграда Фамилия
  Испания. Кастельон-де-ла-Плана
  Амстердам. Выезд из аэропорта
  Амстердам. Причал к бесплатному парому
  Амстердам. Идем на пароме
  Амстердам. Вот такой паромчик
  Амстердам
  Амстердам. У ж/д вокзала
  Амстердам. Выход из вокзала на каналы
  Амстердам
  Амстердам
  Амстердам
  Rādīt citus komentārus …
  iemiesojums