Pretīgi

Rakstīts: 21 decembris 2021
Ceļošanas laiks: 14 — 21 decembris 2021
Viesnīcas vērtējums:
2.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 5.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 1.0
Pieskarš os svarī gā kajai tē mai, kas raksturo viesnī cu. UZTURS.
Draugi, parū pē jieties par sevi, lasiet atsauksmes. Kopš.2017. gada cilvē ki raksta, ka ē diens ir slikts un trū cī gs. Es tam neticē ju, nolē mu pats pā rbaudī t, tagad rakstu. Viesnī cā NAV NEKAS, pavā ri neprot gatavot, sabojā t ē dienu. Apstrā dā ti dā rzeņ i, kurus vakarā iegriezī s jū su salā tos un pā rlej ar nesaprotamu mē rci.
Augļ i ir melones, banā ni, mandarī ni un kā dreiz bija mizoti granā tā boli.
No karsta. Maksā.5 vati, tajos parasti ir rī si, vista (vienī gais, ko varē ja ē st), sautē ti dā rzeņ i, bezgarš ī ga skarba gaļ a.

Tad ir divas karstā s stacijas, viena ar makaroniem (bet tie ir tikai makaroni, kurus "pavā rs" pā rlej ar tomā tu vai krē juma mē rci). Es palū dzu viņ am pievienot ķ iplokus, tā pē c viņ š pat nevarē ja to kā rtī gi apcept. Tie bija makaroni ar svaigiem ķ iplokiem! Otrā stacija ar gaļ u no oglē m. Tur bija gumijas pī le, neē damas aknas (kurš pankū ka cep aknas uz oglē m? ) un vista.
Viss karsts! Un ko, vai tu esi atnā cis š eit? )))
Bet š efpavā rs vakarā iznā k cepurī tē un uniformā viss tik izskatī gs. Man š ķ iet, ka viņ š nekad nav pat mē ģ inā jis to, ko gatavo.
Tad ir galds ar svaigiem konditorejas izstrā dā jumiem, kas neatš ķ iras viens no otra.
Tā ir visa daž ā dī ba.
Cilvē ku frā zes, kas saka “tu nepaliksi izsalcis”, ir pilnī gi nesaprotamas. Es domā ju, vai jū s tieš ā m dodaties atvaļ inā jumā , maksā jot naudu tikai tā pē c, lai tiktu galā ar maizes gabalu? Es gribu par savu naudu dabū t ē damu pā rtiku.
Nofilmē ju kā viņ us baro š ajā viesnī cā , rakstiet man uz pastu [email protected] com izmetī š u video Votsapā .
Pakalpojums ir atseviš ķ s jautā jums.
Viņ a š eit nav. Klienti š eit ir pē dē jie.
Palū dza reģ istratū rā atnest uz istabu pudeli ū dens. Viņ i teica, protams! Viņ i to neatnesa.
Palū dzu salabot istabā kondicionieri, tā pat kā pirmo reizi teica, ka izdarī sim! Kopumā.7 dienas bez gaisa kondicionē š anas.

Visas pieklā jī gā s viesnī cas jautā , vai jums ir nepiecieš ams mosties, un rī kojieties atbilstoš i jū su vē lmei. Bet š ī viesnī ca nezina, kas ir pakalpojums, tā pē c viņ i izlemj jū su vietā . Jā , lai tev infarkts, ne savā dā k. Televizors ieslē dzā s pilnā skaļ umā.6 no rī ta! Iedomā jieties, jums ir agrā izrakstī š anā s 7:15, jū s sanā cā t kopā no vakara, visu sagatavojā t un nolē mā t gulē t mierī gi, bet nē , nakts vidū ieslē dzas televizors un arā bi kliedz uz visa telpa. Tu to izslē dz, bet vispā r sirds ir gatava no bailē m lē kt ā rā . Mē ģ inot nedaudz vairā k pagulē t, televizors atkal un atkal ieslē dzas ar traku skaļ umu! Paiet 10 minū tes un telefons sā k zvanī t. Mū sdienu pasaulē , kad ikvienam telefonā ir modinā tā js, viņ i tevi pamodinā s š ā di.
Viss tiek darī ts tā , lai jū s nekad negribē tu š eit atgriezties. Viesnī ca uz vienu nakti.
Pabeidzot savu apskatu, atkā rtoš u vē lreiz, palasiet atsauksmes, jo tajā s kopš.2017. gada visur saka, ka ē diens ir slikts, un viesnī cas administrā cija 5 gadu laikā NEKO nav mainī jusi, viņ iem absolū ti vienalga reputā cija, ieskaitot tevi!! !
Visi baseini nav apsildā mi, atgā dinā š u, gā ju decembrī , kad jū rā iekā pt gandrī z nav iespē jams. Vasarā man nav vajadzī gi silti baseini.
Parū pē jies par sevi, izvē lies citu viesnī cu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu