Nubian Island Hotel 5*– Atsauksmes

165
Novērtējums 8.110
№16 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
7.9 Numurs
8.2 apkalpošana
7.9 Tīrība
8.5 Uzturs
7.8 Infrastruktūra
Viesnīca Nubian Island ir tradicionālā nūbiešu stila arhitektūras ēka ar augstu komforta līmeni. Viesnīcas teritorijā apskatāmi nūbiešu dekoru elementi: kupolveida griesti, senu durvju fragmenti un mozaīkas attēls viesnīcas vestibilā, kas ataino nūbiešu dzīvi. Liela viesnīcas teritorija ir iegremdēta apstādījumos un ziedos, ir bungalo, kas stilizēti kā Nūbijas ciemats. Vēsumu un svaigumu piešķir laiski tekoši strautiņi, pār kuriem mētājas koka tiltiņi. Viesnīcas viesi var izmantot visu blakus esošās viesnīcas Nubian Village infrastruktūru, izņemot restorānus un bārus. Atvēršanas datums - 2005. gads, pēdējās renovācijas datums - 2019. gads. Viesnīca piemērota gan ģimenēm, gan aktīvai jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар Miss_girl
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Nevaru teikt, ka viesnī ca atbilst visiem kritē rijiem, bet ļ oti piesaista un vilina))) Aktī va animā cija, garda virtuve (jū ras velš u cienī tā jiem tie ir tikai svē tki vē deram! ), patī kams personā ls. Apmetos super istabiņ ā ar izeju uz baseinu - fantastiska istabiņ a un skaists skats uz teritoriju. … Tomēr ▾ Nevaru teikt, ka viesnī ca atbilst visiem kritē rijiem, bet ļ oti piesaista un vilina))) Aktī va animā cija, garda virtuve (jū ras velš u cienī tā jiem tie ir tikai svē tki vē deram! ), patī kams personā ls. Apmetos super istabiņ ā ar izeju uz baseinu - fantastiska istabiņ a un skaists skats uz teritoriju. Lielus mī nusus nesaskatu, izņ emot internetu, kas nav pieejams, jā iegā dā jas vietē jā SIM karte.
Цей готель покорив моє сердечко Романтична вечеря від персоналу готеля Найсмачніша кава на басейні біля моря
аватар Lily_Kurmasheva
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man ļ oti patika viesnī ca, proti: 1) svarī gā kais ir jū ra - ļ oti tuvu + tiem, kam ir ē rta pludmale ar bē rniem - daudz daž ā du zivju, var peldē ties ar maskā m un apbrī not! 2) ē diens - visaugstā kajā lī menī , visi ē dieni ir daž ā di - zivis, jū ras veltes, gaļ a, konditorejas izstrā dā jumi - liels paldies š efpavā riem! Biju ļ oti noraizē jusies par bē rniem, kā viņ u vē deri uztvers, bet viss gā ja ar blī kš ķ i : ) 3) patī kami bija tas, ka ieraš anā s dienā reģ istratū rā uzrā dī ja vietē jo SIM karti ar internetu. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika viesnī ca, proti:
1) svarī gā kais ir jū ra - ļ oti tuvu + tiem, kam ir ē rta pludmale ar bē rniem - daudz daž ā du zivju, var peldē ties ar maskā m un apbrī not!
2) ē diens - visaugstā kajā lī menī , visi ē dieni ir daž ā di - zivis, jū ras veltes, gaļ a, konditorejas izstrā dā jumi - liels paldies š efpavā riem! Biju ļ oti noraizē jusies par bē rniem, kā viņ u vē deri uztvers, bet viss gā ja ar blī kš ķ i : )
3) patī kami bija tas, ka ieraš anā s dienā reģ istratū rā uzrā dī ja vietē jo SIM karti ar internetu.
4) viesnī cas teritorija ir zaļ a, pie tā s visu laiku strā dā ja dā rznieki
5) istaba tika uzkopta katru dienu
6) personā ls ļ oti pieklā jī gs, draudzī gs, gandrī z visi runā krieviski. Ī paš i gribē tos izcelt oficiantu ar blondiem matiem (diemž ē l viņ a vā rdu nejautā ja), viņ š vienmē r bija operatī vs, atrada kopī gu valodu ar visiem bē rniem.
Mē s atgriezī simies š ajā viesnī cā pē c iespē jas ā trā k! Iesaku ģ imenes atpū tai!
Вкусные безалкогольные коктейли:) Финиковые пальмы на территории отеля Вечерний отель
аватар alena.fomenko.87
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ē ģ iptē esam bijuš i daudzkā rt, bet š ī viesnī ca atstā ja visspilgtā kos un labā kos iespaidus. Rifs ir dzī vs, tur ir visas zivis. Ē diens ir lielisks (krabji, garneles, lasis, gaļ a, visu nevar uzskaitī t, un pats galvenais, katrs ē diens ir š iks, pateicoties š efpavā riem). … Tomēr ▾ Ē ģ iptē esam bijuš i daudzkā rt, bet š ī viesnī ca atstā ja visspilgtā kos un labā kos iespaidus. Rifs ir dzī vs, tur ir visas zivis. Ē diens ir lielisks (krabji, garneles, lasis, gaļ a, visu nevar uzskaitī t, un pats galvenais, katrs ē diens ir š iks, pateicoties š efpavā riem). Personā ls ir lī menī , naudu neviens neprasa (kā Ē ģ iptē parastais 1$), visi cenš as tavu uzturē š anos padarī t pē c iespē jas ē rtā ku, š oks kad prasi 2 vī na glā zes atnes 4, prasi 2 gab. nolikt 6, vispā r forš i. Animā cija vienkā rš i aizlido, labi darī ts un joga un ū dens aerobika un putu ballī te un vakara š ovi, super!! ! Mē s noteikti atgriezī simies! Teritorija visa zaļ a, paldies dā rzniekiem. Pludmale liela, vienmē r ir itā ļ u saldē jums, ir arī akvaparks. Pateicoties visai viesnī cai, jū s visi esat gudri! ! !
аватар Ray65
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
ATPŪ TAS, KAD REALITĀ TE PĀ RSNIEDZ VISAS CELTĪ BAS. Labā kais atvaļ inā jums ir tad, kad nezini, kur atrodas administrā cija un viesnī cas ā rsts, jo nav pamata viņ us meklē t. Tieš i tā arī notika š oreiz. Pirms brauciena viņ i lasī ja daž ā das atsauksmes, protams, bija gatavi negaidī tā m nepatikš anā m, tač u nekas tā ds nebija redzē ts un nenotika. … Tomēr ▾ ATPŪ TAS, KAD REALITĀ TE PĀ RSNIEDZ VISAS CELTĪ BAS.
Labā kais atvaļ inā jums ir tad, kad nezini, kur atrodas administrā cija un viesnī cas ā rsts, jo nav pamata viņ us meklē t. Tieš i tā arī notika š oreiz.

Pirms brauciena viņ i lasī ja daž ā das atsauksmes, protams, bija gatavi negaidī tā m nepatikš anā m, tač u nekas tā ds nebija redzē ts un nenotika. Ieraš anā s bija agri no rī ta, reģ istrē š anā s bija ā tra - 820. istaba jau bija gatava un gaidī ja viesus. Istaba visur tī ra, gulta ar ē rtiem matrač iem un spilveniem. Dvieļ i, katram viesim 5 daž ā du izmē ru gabali, ziepes, ž elejas, š ampū ni vienreizē jā s lietoš anas iepakojumos - viss mainī jā s un tika atjauninā ts katru dienu. Fē ns, seifs, televizors, ledusskapis, kondicionieris darbojas pareizi. Televī zijā bija 14 kanā li mums saprotamā s valodā s: 8 krievu valodā , 4 ukraiņ u valodā un 2 poļ u valodā . Bija tē jas un kafijas komplekts, bet mums tas nebija vajadzī gs. Ir daudz kontaktligzdu, nebija nekā du problē mu ar gadž etu uzlā di.
Ū dens padevē nebija nekā du pā rtraukumu, vienmē r bija aukstais ū dens un karstais ū dens.

Jū s neatstā siet izsalcis - tas noteikti nav par ē š anu Nubian. Milzī gs paldies š efpavā riem! Bija daudz daž ā du un garš ī gu ē dienu. Pusdienā s un vakariņ ā s katru dienu uz grila gatavoja 3-5 ē dienus, nekad neredzē ju piedeguš u vai pā rceptu ē dienu. Grils - tas ir papildus jau sagatavotajam zivju un gaļ as ē dienu sortimentam restorā na galvenajā zā lē . Svaigi dā rzeņ i lielā sortimentā visu laiku, arī marinē ti. Sezonas augļ i pusdienā s un vakariņ ā s vienmē r ir pā rpilnī bā , izņ emot papaiju un dateles. Jū ras veltes daž ā dos gatavoš anas variantos: baltā s un sarkanā s zivis, kalmā ri, mī dijas, astoņ kā ji, garneles, krabji. Un cik daudz garš ī gu gaļ u viņ i var pagatavot š eit!
Un grilē ta jē ra gaļ a, un jē ra gaļ a, un vistas - vai nu kraukš ķ ī gi panē ti, tad saputoti, tad pildī ti, tad vistas karbonā des, tad rullī š i, un liellopa gaļ a, un teļ a gaļ a daž ā dā s versijā s - tad steiks, tad vā rī ta cū kgaļ a, tad pī rā gs. . Un cik garš ī ga pī le ar apelsī niem! Deserti - ī paš a uzslava - un skaisti noformē ti, un ne vienā da veida, un garš ī gi! Visu nepaspē ju izmē ģ inā t, bet mē ģ inā ju) Paldies, ka š efpavā ri jau iepriekš parū pē jā s par mū su figū rā m un deserti tika veidoti porcijā s, kas nav lielas. Restorā na pakalpojumi ir vē l viens labs iemesls uzslavā m. Viesmī ļ i ā tri apkalpo, uzreiz iztī ra netī ros traukus, palī dz vecā kiem ar bē rniem, gados vecā kiem viesiem. Ja gadī jā s, ka vienlaicī gi ieradā s daudz cilvē ku, dež urantu skaits strauji pieauga. Pat tie, kas iepriekš tikai uzturē ja kā rtī bu un deva pavē les pā rē jiem, bija saistī ti.
Vai tas ir izcilas apkalpoš anas rā dī tā js – maksimā la uzmanī ba viesiem!

Viesnī cas vieta visur ir skaista un tī ra, ir iestā dī ti daudz interesantu augu, vismaz veiciet ekskursijas) Tika uzņ emts milzī gs skaits fotogrā fiju ar skaistiem skatiem.

Animā cijas komanda neļ auj garlaikoties - super jautri organizē brī vo laiku gan bē rniem, gan pieauguš ajiem! Varbū t 65 gadu vecumā man vairs nevajag tik daudz jautrī bas, bet jaunā kajiem tas noteikti interesē ja, un es ieteikš u saviem bē rniem un mazbē rniem š eit izklaidē ties.

Pludmale nav maza, smilš aina, bet piekrastes zonā ir koraļ ļ u paliekas, kurpes ir vajadzī gas. Novembrī bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu visiem un vienmē r, pat no rī ta, vismaz pusdienlaikā , bet daž i viesi joprojā m bija aizņ emti aiz ieraduma iepriekš ) Laiks izrā dī jā s skaists: pē cpusdienā + 27-31, ū dens + 26-27, nebija stipra vē ja, uz ī su brī di tika izkā rts sarkanais karogs, peldē ties varē ja katru dienu, ja ne no rī ta, tad pē cpusdienā.
Bruņ urupuč us un delfī nus neredzē jā m, tač u redzē jā m daudz daž ā du zivju. Bā rs pludmalē remdē ja nomocī to slā pes: dzē rieni, kokteiļ i, alus, saldē jums, kafija – izvē lies atbilstoš i savam vecumam un gaumei. Tī rī ba ir nemainī ga no agra rī ta lī dz vakaram.

Pirmo reizi mē s devā mies uz 14 naktī m, un, godī gi sakot, mē s baidī jā mies, ka tas ir daudz. Tač u izrā dī jā s, ka velti uztraucā mies – ļ oti labi atpū tā mies! Izrakstī š anā s no numuriem ir standarta pulksten 12:00. Č emodā ni un cita bagā ž a tiek marķ ē ta ar dzī vesvietas numuru un nogā dā ta noliktavas telpā . Aproces netiek nogrieztas, pludmales dvieļ us var atstā t un turpinā t izmantot visus viesnī cas pakalpojumus, izņ emot izmitinā š anu, lī dz transfē rs ierodas lidostā.

Mums nekad nav bijis tik labi! Jau otro nedē ļ u ievietoju bildes Inctagram, lai parā dī tu un pastā stī tu visiem par brī niš ķ ī go Nū bijas viesnī cu, kur atvaļ inā jumā nebija pamata satraukumam.
Š is pā rskats ir tī ri personisks, nevis reklā ma un nav izgatavots pē c pasū tī juma, tam ir patiesas patī kamas atpū tas dienas viesnī cā , un daudzas jo daudzas fotogrā fijas manā lapā zarica_semicvetik ir pierā dī jums tam.
аватар SergySK
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē . Š oreiz atpū tā mies pē c divu gadu karantī nas, divas ģ imenes, ar diviem maziem bē rniem. Mū s izmitinā ja daž ā dā s istabiņ ā s, tā kā tuvumā nejautā jā m, saka, ka brī vu istabu nav un viss, brā ļ a ģ imene tika izmitinā ta 3 stā vu mā jā , un mē s bijā m bungalo pie ū dens ar divā m istabā m. … Tomēr ▾ Š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē . Š oreiz atpū tā mies pē c divu gadu karantī nas, divas ģ imenes, ar diviem maziem bē rniem. Mū s izmitinā ja daž ā dā s istabiņ ā s, tā kā tuvumā nejautā jā m, saka, ka brī vu istabu nav un viss, brā ļ a ģ imene tika izmitinā ta 3 stā vu mā jā , un mē s bijā m bungalo pie ū dens ar divā m istabā m. , tā kā bijā m 4, tad ar mums bija mamma un bē rns. Bungalo plaš s un tī rs, mē beles nav jaunas, bet neizvē lī gam tū ristam derē s, duš ā noteka nestrā dā ja, uzreiz iztī rī ja zvanot uz reģ istratū ru, bet kondicionieris, ai, pū ta ļ oti auksts gaiss, tikai vienā rež ī mā, tas nekā di nebija regulē ts, prasī bas pā rmontē t neko nedeva, saka vecā sistē ma, rezultā tā visi saslima, no tā ka bija ļ oti auksts, un izslē dzot kļ uva ļ oti smacī gs un karsts. Istaba tika tī rī ta biež i un labi.

Teritorija ļ oti kopta un arī tī ra, dā rznieki strā dā ja nepā rtraukti.
Pie bungalo tek mā kslī ga upe, ļ oti skaista, bet ir odi, ņ emiet lī dzi smidzinā tā ju. Pludmale tika iztī rī ta, sauļ oš anā s krē slu pietika visiem. Ir lagū nas gan maziem bē rniem, gan tiem, kam nepatī k mols un lielais dziļ ums. Vienī gais, ka katru dienu bija paisumi un bē gumi. Animā cija bija augstā lī menī , visiem bija interesanti un jautri, ī paš i labu darbu paveica animatore Nastja. Bija arī putu ballī te un "Gala" vakariņ as. Viesnī cas Nubian Island Hotel un Nubian Village Aqua Hotel teritorijā atrodas divas viesnī cas, kas ļ auj ē rti izmantot abu viesnī cu baseinus, slidkalniņ us un pludmali, kā arī dzē rienus var ņ emt tikai no savas viesnī cas, kas nav ē rti. , it ī paš i guļ ot citas viesnī cas baseinā vai pludmalē , saprā tī gi bū tu to kombinē t, nevis dzī t tū ristu uz savu viesnī cu, dzē rieni visur vienā di. Starp citu, kafija un latte ir garš ī gi visur, restorā nā un pat pludmalē.
Par uzturu nav ī paš u jautā jumu, ē diens bija daudzveidī gs un garš ī gs, vienmē r bija no kā izvē lē ties: daž ā das zupas, piedevas, zivis, gaļ a, jū ras veltes, biež i uz grila. Ir daudz saldumu, un lielā kā daļ a ir garš ī gi. Augļ i ir atseviš ķ s jautā jums, bija garš ī gas dateles, vī ģ es, vī nogas, banā ni un pat kā dreiz mango. Bet apelsī ns, melone, arbū zs un gvajava vienmē r bija zaļ i, cieti un bezgarš ī gi, mē s viņ iem par to stā stī jā m, bet it kā viņ i tos atkal ar nolū ku dotu. Apkalpoš ana ir laba, izņ emot viesmī li Ali, kurš ignorē ja daž ā dus lū gumus un apkalpoja tikai tos, kuriem uzreiz iepatikā s un deva dzeramnaudu, bet bija arī labi viesmī ļ i, kuri paš i jautā ja, ko vē laties, un tika atalgoti ar dzeramnaudu))) Bija vē l viens atgadī jums, mums bija divas dzimš anas dienas, un kad viņ i reģ istratū rā vienojā s, ka aizvedī s uz galveno restorā nu IL Mondo torti un apsveiks bē rnu, viņ i apjuka un aizmirsa, tas bija ļ oti nepatī kami, man bija iet trī s reizes un noskaidrot.
Bet otrajā dzimš anas dienā uzreiz devā mies uz Napoletano restorā nu un vienojā mies, tur jau nekā du pā rsteigumu nebija un bijā m apmierinā ti.

Kopumā viesnī ca nav slikta un reiz var aizbraukt labi atpū sties.
Наш бунгало. Рассвет в 6.30 утра. Бассейн у моря. Суп с крабами Обед в основном ресторане ресторан IL Mondo Территория отеля с мостиками.
аватар royalboutiquefashion
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Godī gi sakot, š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē , bet š ī viesnī ca pat nevelk uz 4. Ē diens vienmuļ š , vienmē r rindas. Pat rindas uz brokastī m pē c olu kultenes, labi, jū s nevarat pievienot citu plī ti. Vakariņ as parasti ir smagas, labā k iet vē lā k, bet ne vienmē r ē diens paliek pā ri. … Tomēr ▾ Godī gi sakot, š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē , bet š ī viesnī ca pat nevelk uz 4. Ē diens vienmuļ š , vienmē r rindas. Pat rindas uz brokastī m pē c olu kultenes, labi, jū s nevarat pievienot citu plī ti. Vakariņ as parasti ir smagas, labā k iet vē lā k, bet ne vienmē r ē diens paliek pā ri. Jū ra ir atseviš ķ s jautā jums, pontonu atver tikai pusdienlaikā , ja paveicas, bet peldē š ana krastā ir lī dz viduklim, vakarā ū dens verdoš s. Istabas, nu, tā s ir tikai š ausmas, it kā viņ š bū tu nokļ uvis Padomju Savienī bā . Viesnī ca ir paredzē ta tikai ģ imenē m ar bē rniem, nevis pieauguš ajiem. Lai gan es ar savu bē rnu uz š ejieni nebrauktu. Apkalpoš ana arī nav ī paš i laba, viņ i tī ra istabu ik pē c 3 dienā m. Animā cija viena divā m viesnī cā m. Bā rā alus ir atš ķ aidī ts, nav nekā du uzkodu, pat parastie zemesrieksti. Kopumā par š o naudu nā kamreiz labā k doties uz Dominikā nas Republiku vai Š rilanku, nu, ne š eit.
Территория Пляж Номер
аватар makliuk.af
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Pirmo reizi bijā m atvaļ inā jumā Ē ģ iptē . Ieradā mies vakarā.20. 30, aizgā jā m uz reģ istratū ru, stā vē jā m rindā , lika atstā t koferus aiz viesnī cas durvī m, paņ ē ma pases un lika gaidī t. … Tomēr ▾ Pirmo reizi bijā m atvaļ inā jumā Ē ģ iptē .
Ieradā mies vakarā.20. 30, aizgā jā m uz reģ istratū ru, stā vē jā m rindā , lika atstā t koferus aiz viesnī cas durvī m, paņ ē ma pases un lika gaidī t. Gaidī ja 20 minū tes.
Tad viņ i savā ca visu rindu un veda formā ciju apmesties mū su istabā s.
Ieraugot tavu numuru, radā s diskomforta sajū ta. Viņ i mani un bē rnu iekā rtoja vienistabas bungalo ar vienu gultu. Bē rnam 15 gadi. . . Istaba nogurusi. Mē beles klā tas ar putekļ iem uz grī das smiltī m. Pē c 15 minū tē m mū su mantas tika atvestas.
Vakariņ ā s mū s neviens neaicinā ja, paš i gā ja meklē t, kur vakariņ ot. Restorā ns izskatā s labi. Ē diens bija daž ā ds: gaļ a, zivis, salā ti. . . Ē damistabas darbinieki cenš as, regulā ri skrien.
Bungalo atradā s blakus baseinam un pludmalei.
Otrā diena mums atnesa š oku!!! !
Nonā kot jū rā , ieraudzī jā m daž us beigtus rifus, ū dens vispā r atkā pā s kā du kilometru, uz pontona bija sarkans karogs - nonā cā m pie jū ras. Esmu lasī jis par bē gumiem, bet lai nu kā...
Lī dz pusdienas laikam jū ra sā ka celties lī dz nepilna metra dziļ umam. Interesanti bija vē rot, kā pieauguš i vī rieš i un sievietes ar maskā m, priesteri lī dz augš ai, skatā s uz beigtiem koraļ ļ iem un jū ras dibenu seklā ū denī . Izejas nebija. sarkanais karogs - nav pontona.
Tuvā k 13 karogs tika nomainī ts uz dzeltenu. Bija pirmā s 5 dienas, pē c tam situā cija mainī jā s otrā di - no rī ta lī dz 13 jū ra bija lī dz ceļ iem par 13 ū dens palika.
Visa viesnī ca gā ja peldē ties no pontona, kur sver gara virve, cilvē ki maskā s nira, skatoties zemū dens pasaulē un turoties pie virves. Tā lu aizpeldē t nevarē ja, uzreiz nosvilpa.
Paisuma laikā staigā t pā ri beigtiem koraļ ļ iem uz jū ru nebija atļ auts. Viņ i teica, ka tū lī t sā kas 30 m. Dziļ ums un spē cī ga straume var ievilkt jū s dziļ umā .
Izvē les prioritā tē mums bija jū ra, kas ir lielā kā vilš anā s. Ceļ ojiet tik daudz kilometru, lai novē rotu tukš u piekrasti ar miruš iem koraļ ļ iem.
Viesnī cas teritorija skaista, kopta, vienmē r laistī ta, sakopta, cenš oties. Skaisti strauti ar tiltiem. Visas zaļ ā s zonas ir iespaidī gas. 5 zvaigznes par izskatu. Bija putu ballī tes, forš i.
Alkohols un dzē rieni ir inde. Visa shtynit ķ ī mija izmē ģ inā ja baltvī nu - kaut kā . Sarkans ir slikti. Dzē rieni sastā v no ū dens un yupi paciņ ā m.
viņ i paņ ē ma spritu - indi, smird pē c hlora un joda, š ķ iet, ka dzē rienus atš ķ aida ar atsā ļ otu ū deni no jū ras. Alus ir kā bezalkoholisks. Saldē jums
pieļ aujams.
Otrajā dienā gids aicinā ja uz tikš anos par ekskursiju. Viņ i smagi pā rliecinā ja. Piekrita nirt uz jahtas "Rusalka".
Mū s pē dē jos atveda uz jahtas, visi no citā m viesnī cā m jau sē dē ja un ieņ ē ma vietas pie logiem. Mē s dabū jā m vietas pa vidu pie jahtas astes (((. Pā rē jais izrā dī jā s nekas. Tikā m pabaroti. Fotogrā fi bez prasī š anas un atļ aujas sā k š aut ū denslī dē jus. Tad viņ i rā da š ī s fotogrā fijas un video ar morā lu spiedienu un par 30 dolā ri viņ i piedā vā to visu jums nosū tī t pa pastu vai viber.
Tā pat gids sapulcē mums bonusā piedā vā ja ekskursiju pa pilsē tu, nekas interesants. Ierodoties š ajā tū rē - izrā dī jā s, ka š ī ir iepirkš anā s.
Aizbraucā m uz konditorejas veikalu, aizbraucā m uz eļ ļ as raž otni, kur par 50 dolā riem nopirkā m odekolonu, ko viņ i paš i sajauc ar mums eļ ļ u + garš as un lej pudelē s. No pā rdevē ju vā rdiem vilciens. Vispā r jau pē c pirmā izsmidzinā š anas š is sprā dzienbī stamais maisī jums pats uzkā pj zem spiediena no š ī s pudeles, pudele ir visa resna un galds uz kura stā v arī ir noklā ts ar š o maisī jumu.
Rezultā tā , ierodoties mā jā s, palika mazā k nekā puse. Par š ī maisī juma skā bbarī bu vispā r nav ne runas. Parasti naudas izš ķ ieš ana. Neko nebija iespē jams nopirkt. kad atveda uz rū pnī cu. Viņ i jums saka, viņ i izlaiž jū s tirdzniecī bas telpā , un viss personā ls uz jums skatā s ar nospiedoš u skatienu - jū su dvē selē nav ē rti un pat kaut kā kļ ū st kauns neko nepirkt.
Mā jas uzkopš ana 3-. Otrajā dienā iegā jā m istabā , apkopē ja tikko bija beigusi tī rī t. Viņ š sā ka lielī ties, ka no nabaga dvieļ a izvilcis pī li. Skaidrs mā jiens uz dolā ru. Pateicā mies un steidzā mies paņ emt mantas un doties uz pludmali. Nedodot ne dolā ru. Pē c mums steidzā s pilnī ga vardarbī ba. Spriež ot pē c viņ a toņ a.
Gids mums stā stī ja, ka cilvē ki ē damzā lē , apkopē jas, autobusu š oferi, viņ iem nav izglī tī bas un viņ iem ir mazā kā alga - 200 dolā ri))))) - viņ i mani sapratī s, tā pē c es lū dzu visiem atstā t dolā ru. Daudz bē rnu. Reģ istratū ras ē kā nevar nosē dē t kā ventilatoram, ir ļ oti trokš ņ ains, vecā ki atpū š as - bē rni skraida. Un grī das ir slidenas. Internetu var noķ ert ar lielā m grū tī bā m tajā paš ā ē kā , nu, vai arī jū s varat iegā dā ties karti.
Vispā r š is ir personī gi mans un priekš manis - uz Ē ģ ipti vairs nebrauksim. Vislielā ko vilš anos rada jū ras trū kums.
аватар alia_
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Mē s bijā m decembrī un izbaudī jā m atpū tu, bet š oreiz viesnī ca mū s pievī la. Bija trī s ģ imenes - oda ģ imenei trī s pieauguš ie un bē rns ir izmitinā ts divvietī gā istabiņ ā , nekas nav cauri - piegā dā ja divas gultas un viss, un mē s rezervē jā m divus mē neš us iepriekš un ņ emot vē rā , ka mē s bijā m atkā rtot viesus tas bija iespē jams, nē vajadzē ja likt normā lā istabā . … Tomēr ▾ Mē s bijā m decembrī un izbaudī jā m atpū tu, bet š oreiz viesnī ca mū s pievī la.
Bija trī s ģ imenes - oda ģ imenei trī s pieauguš ie un bē rns ir izmitinā ts divvietī gā istabiņ ā , nekas nav cauri - piegā dā ja divas gultas un viss, un mē s rezervē jā m divus mē neš us iepriekš un ņ emot vē rā , ka mē s bijā m atkā rtot viesus tas bija iespē jams, nē vajadzē ja likt normā lā istabā .
Viņ i aizgā ja, pateicoties apkopē jā m - bē rns nesagaidī ja figū riņ u, par č ī bā m š oreiz pat nebija runas.
Š ai istabas atslē gai tika dota viena, kas ir ā rkā rtī gi neē rti ģ imenei ar bē rniem, lai gan pagā juš ajā reizē pē c lū guma iedeva divas, teica, ka nedrī kst.
Miskaste bija ar peldi baseinā - pē c divā m dienā m glā bē js sā k spā rdī t no baseina visus, kas nenē sā sintē tiku, un speciā li bē rnam pē rku tuniku, kas nav sintē tiska, lai ķ ermenis justos labi, un tad izdzen bē rnus - iet ā rā nopē rc veikalā , un veikalos vajadzē tu bū t ieņ ē mumiem. Ļ oti, ļ oti nepatī kami - neviens nebrī dinā ja un pagā juš o reizi tā nebija, nebijā m gatavi.
Trī spadsmit gadus ilgos braucienos uz Ē ģ ipti par apģ ē rbu baseinam - pirmo reizi to redzu.
Odi - š ausmas, jautā ja reģ istratū rā un Nataš a saindē t - nekā das kustī bas.
Nataš a arī , kamē r mē s sū dzē jā mies - katru dienu viņ a nā k klā t, interesē jas, kā ir, tad sū dzē jā mies viņ ai par peldē š anu sintē tikā un viss - apvedceļ i, un vienreiz viņ a nejauš i uznā ca, uzzinā ja, apgriezā s un aizgā ja. neko nesakot, pat nesasveicinā jā s - ļ oti smieklī gi izskatī jā s.
Restorā nos ir garas rindas, cilvē ku daudz un restorā ni netiek galā , pat pie zupā m ir garas rindas, ē dieni daudzveidī gi un garš ī gi.
Jū ra forš a, bā rmeņ i lieliski, bijā m pozitī vi noskaņ oti un radī jā m paš i.
Ir rakstī ts, ka var izmantot Village teritoriju, un pirmajā dienā bā rmenis pludmalē atteicā s uzkodas, viņ i teica Nataš ai - tas tā nebija.
Ja viesnī ca kaut ko maina noteikumos, koncepcijā - tas ir jā publicē , tas ir jā redz viesiem, nevis jā konstatē fakts pē c pā ris dienā m, ja viesnī cas lī menis pazeminā s, un tas ir krities, mē s to redzē jā m , cenai vajadzē tu attiecī gi samazinā ties.
аватар felmc
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ē ģ iptē jau 8 reizes bija brī niš ķ ī gas viesnī cas, labas un gribē tos labā kas, Nū bijas salas viesnī ca, kurā gribē tos atgriezties vē lreiz ! ! ! Pirmā lieta, kas ir visaugstā kajā lī menī , ir ē diens, tas ir vienkā rš i lielisks, garš ī gs, daudzveidī gs, milzī ga gaļ as, zivju, jū ras velš u, augļ u izvē le. … Tomēr ▾ Ē ģ iptē jau 8 reizes bija brī niš ķ ī gas viesnī cas, labas un gribē tos labā kas, Nū bijas salas viesnī ca, kurā gribē tos atgriezties vē lreiz ! ! ! Pirmā lieta, kas ir visaugstā kajā lī menī , ir ē diens, tas ir vienkā rš i lielisks, garš ī gs, daudzveidī gs, milzī ga gaļ as, zivju, jū ras velš u, augļ u izvē le. Dzē rieni varē ja bū t labā ki, bet tā kā mū su kompā nija ī paš i nedzer, tad no dutika paņ ē ma lī dzi pā ris pudeles, tā pē c ar alkoholu nebija nekā du problē mu.
Istabu skaits vidē js, bet viss darbojas, ne ar ko nebija problē mu!
Ā rprā tī gi zaļ a un skaista teritorija.
Pludmale ir laba arī lagū nas bē rniem, mī nus paisums, bē gums, ir arī pontons, ļ oti stā vs no metā la un koka, uz kura nelī st.
Personā ls ļ oti draudzī gs, gribu atzī mē t, ka neviens nelū dza $ un nebija pat mā jiena !! ! ! Atstā jā m $ apkopē jai par istabas uzkopš anu un dē lam uztaisī jā m daž ā das figū riņ as, no kurā m mazais bija sajū smā! ! ! Vienī gais negatī vais ir tas, ka jums ir jā ņ em lī dzi dvieļ i. Wi-fi darbojas tikai reģ istratū rā , bet ierodoties iegā dā jā mies vietē jā s kartes, tā pē c ar š o problē mu nebija.
Kamē r viss ir svaigā atmiņ ā , es visu uzrakstī ju, tā pē c viesnī ca ir ļ oti cienī ga! ! !
аватар ingoda77
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī cu saukš u par "Sunny", nevis laikapstā kļ u, bet personā la attieksmes dē ļ . Darbinieku (vadī tā ju, viesmī ļ u, bā rmeņ u u. c. ) uzmanī gums un vē lme palī dzē t jū su vē lmē s izkrī t. Pirmo reizi (š ajā viesnī cā ), nā kamajā dienā viņ i zvanī ja un jautā ja par vē lmē m un pat piedā vā ja mainī t istabu, ja jums tas nepatī k. … Tomēr ▾ Viesnī cu saukš u par "Sunny", nevis laikapstā kļ u, bet personā la attieksmes dē ļ . Darbinieku (vadī tā ju, viesmī ļ u, bā rmeņ u u. c. ) uzmanī gums un vē lme palī dzē t jū su vē lmē s izkrī t. Pirmo reizi (š ajā viesnī cā ), nā kamajā dienā viņ i zvanī ja un jautā ja par vē lmē m un pat piedā vā ja mainī t istabu, ja jums tas nepatī k. Standarta numurs (galvenā ē ka). Ir č ī bas, peldmē teļ i, tē jkanna, ziepju un ū dens piederumi, ledusskapis, televizors, odi. Pludmales dvieļ i istabā - nomaiņ a zvanot uz reģ istratū ru. Ē diens ir ok, bet ne smalks. Galvenais restorā ns ir š aurs, un galdi ir cieš i. COVID (atpū tnieku vidū ) (maskas) prasī ba nav izpildī ta.
Jū ra ir grū ta. Pirmie 100 m no krasta ir akmeņ i, ir lagū nas bē rnu peldē š anai, dziļ ums 60 cm. Ņ em koraļ ļ us! Paisuma laikā š ie 100 m kļ ū st kā purvs. Piestā tne slē gta lī dz 13:00. Vē jains. Vai varbū t slē gts uz visu dienu. Gar rifu no labā s uz kreiso pusi (ja paskatā s uz jū ru) ir diezgan spē cī ga straume. Tā pē c, nokā pjot jū rā , no mola, straume tevi aiznes pa kreisi. Lai atgrieztos piestā tnē , ū denī tiks izstiepta virve (50 m). Turoties pie tā ar rokā m, var atgriezties piestā tnē . Tač u par virves mē rķ i ir daž ā da atpū tnieku izpratne. Uzņ ē mumi (katra 6 cilvē ki) karā jas virvē , un jums ir jā peld apkā rt. Un tas ir grū ti, jo. pienā cī ga plū sma. Zivis, koraļ ļ i uz rifa ir klā t. Es pat redzē ju (vairā kas reizes) durkli.
Kopumā viesnī ca man patika. Bet tiem, kas nā ks peldē t, bū s grū ti. Mē s izmantojā m viesabonē š anu (KyivStar Kijevā (100 UAH). Apmierinā ts.
Parādīt vairāk »


iemiesojums vasilenkolena86
Tas ir ļoti svarīgi, viesnīca man ļoti patīk, bet bēgums ir apkaunojošs. Kas bija, cik tas ir neērti un kad tas notiek?
4 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 6 atbildes
iemiesojums lineage_9
Ja jā, tad kā? Vai man par to ir jāmaksā papildus?
4 gadā atpakaļ  •  8 abonenti 8 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель Nubian Island – архитектурное сооружение в традиционном нубийском стиле, обладающее высоким уровнем комфорта. На территории отеля можно увидеть элементы нубийского декора: куполообразные потолки, фрагменты старинных дверей и картину в виде мозаики в холле отеля, изображающую быт нубийцев. Большая территория отеля утопает в зелени и цветах, есть бунгало, стилизованные под нубийскую деревню. Прохладу и свежесть дарят лениво бегущие ручейки, над которыми перекинуты деревянные мостики. Гости отеля могут пользоваться всей инфраструктурой соседнего отеля Nubian Village, кроме ресторанов и баров.

Дата открытия – 2005 год, дата последнего ремонта – 2019 года.

Отель подходит как для семейного, так и активного молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 5 км от аэропорта Шарм-эль-Шейх, в 20 км от бухты Naama Bay и в 28 км от Старого города, в районе Набк, на самом берегу моря.
Pludmales apraksts Собственный пляж с мягким песком протяжённостью 250 м. У отеля прекрасный живой коралловый риф, вход с понтона (100 м). Есть естественные лагуны с песчаным дном для купания с детьми. Вход в море пологий, дно песчано-каменистое. Рекомендуется специальная обувь.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Главный ресторан IL Mondo (завтрак, обед и ужин – шведский стол)

Ресторан Napoletano (ужин – а ля карт ресторан, итальянская кухня, бесплатно)

Ресторан Barracuda (обед – шведский стол, ужин – а ля карт ресторан с морепродуктами, платно)

5 Баров (бесплатно)

Кальянная (Nubian Village, платно)

2 бассейна (1 с подогревом в зимний период)

Wi-Fi (доступен только в холле отеля)

Интернет-кафе (Nubian Village)

Конференц-зал (макс. 250 человек)

Аптека (Nubian Village)

Заказ такси

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 детских бассейна (1 с подогревом в зимний период) Детская анимация Мини-дискотека
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно: Аквапарк с 3-мя водными горками для взрослых и 3-мя для детей (в соседнем Nubian Village, с подогревом в зимний период). Джакузи под открытым небом. Теннисный корт (днём). Аренда теннисного оборудования. Мини-футбольное поле (Nubian Village, днём). Волейбол на пляже. Бочче. Настольный мини-футбол. Вечерние шоу-программы и живая музыка. Пенные вечеринки в бассейне. Дискотека. Водное поло, сретчинг, вечерние шоу-программы.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 229 номеров. Отель состоит из основного 3-этажного здания и 39 одноэтажных бунгало.

88 Bungalow Room (garden/pool view, макс. 3 чел., бунгало, терраса, душ, 30м2).

68 Standard Room (garden/pool view, макс. 3+1 чел., главное здание, балкон/терраса, душ, 32 м2)

56 Family Room (garden или pool view, макс. 2+2 / 3+1 чел., бунгало, спальня, меленькая спальня (с дверью), терраса, душ, 37 м2),

12 Executive Suite (pool view, макс. 2+2 / 3+1 чел., главное здание, спальня с двуспальной кроватью, гостиная (с дверью), балкон, джакузи, 56 м2),

4 Presidential Suite (garden & pool view, макс. 3 чел., бунгало, однокомнатный номер с двуспальной кроватью, зона гостиной с обеденным столом, отдельная гардеробная, джакузи, душ, терраса, 52 м2)

1 Royal Suite (garden & pool view & sea side veiw, макс. 5 чел., бунгало, спальня с двуспальной кроватью (с дверью), гостиная с обеденной зоной, гардеробная, комната с джакузи (до 6 чел.), 2 ванные комнаты (джакузи, душ), терраса, 104 м2 ).

Istabās

Ванная комната (душ/ джакузи – в номерах повышенной комфортности), балкон/терраса, индивидуальный кондиционер, сейф, набор для чая, бутилированная вода, мини бар (пустой), банные принадлежности, ежедневная уборка номера (по запросу)

Смена белья (простыни и наволочки– каждый день, пододеяльник – раз в неделю), фен & зеркало для макияжа, утюг & гладильная доска (в номере/по запросу, бесплатно), телефон, ЖК-телевизор, спутниковое телевидение (есть русские и украинские каналы), круглосуточный room-service (платно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts  FREE 
 • balkons/terase
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • bidē (ne visās istabās)
 • vcd/dvd (ne visās istabās)
Adrese Nabq Bay, Sharm El Sheikh, Egypt
Tālruņi: Tel: +20 10 250 6200
Tīmekļa vietne: Nubian Island Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.