Movenpick Sharm el Sheikh Naama Bay 4*– Atsauksmes

152
Novērtējums 8.210
№15 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
8.6 Numurs
8.2 apkalpošana
8.3 Tīrība
7.7 Uzturs
8.8 Infrastruktūra
Lieliska viesnīca ar lielāko baseinu Šarm eš Šeihā. Liela teritorija, daudz apstādījumu. Izstrādāts arābu piļu stilā. No visiem numuriem paveras skats uz Nāmas līci. Atvērta 1996. gadā, pēdējā rekonstrukcija notika 2010. gadā. Viesnīca sastāv no galvenās 1 stāva ēkas (tikai reģistratūra) un 5 stāvu ēku kompleksa. Kūrorta viesi var atpūsties, baudot masāžu, sportot fitnesa centrā ar kardio trenažieriem, spēlēt tenisu viesnīcas laukumā vai peldēties burbuļvannā. Apkārtne ir lieliski piemērota niršanai, snorkelēšanai un izjādēm ar zirgiem.Vairāk →
аватар marinasmirnova93
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca atrodas uz kalna ar lieliskiem skatiem un atraš anā s vietu un pasakainu jū ru ar plaš u piekrasti ar 4 pludmalē m, vienu lielu baseinu un krā sainu zonu. Ē diens nav slikts, 3 ē dienreizes dienā , vietē jie dzē rieni, pā rsvarā personā ls runā angliski, ir krieviski runā još i animatori. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas uz kalna ar lieliskiem skatiem un atraš anā s vietu un pasakainu jū ru ar plaš u piekrasti ar 4 pludmalē m, vienu lielu baseinu un krā sainu zonu. Ē diens nav slikts, 3 ē dienreizes dienā , vietē jie dzē rieni, pā rsvarā personā ls runā angliski, ir krieviski runā još i animatori. Visas mazā kā s problē mas tika ā tri atrisinā tas, esam apmierinā ti! ! !
Бассейн Бассейн Главный пляж с шикарным рифом
аватар bojkomaksim980
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man ļ oti patī k kaskā des zona un jū ra ar ē rtu ieeju un skaistu rifu. Interneta nozveja visā viesnī cā un pludmalē s, no kurā m ir č etras. Ir, kā man, mierī ga animā cija, bet meitenes ir ļ oti dzī vespriecī gas un pozitī vas, viesnī ca ir orientē ta uz relaksē još u ģ imenes atpū tu. … Tomēr ▾ Man ļ oti patī k kaskā des zona un jū ra ar ē rtu ieeju un skaistu rifu. Interneta nozveja visā viesnī cā un pludmalē s, no kurā m ir č etras. Ir, kā man, mierī ga animā cija, bet meitenes ir ļ oti dzī vespriecī gas un pozitī vas, viesnī ca ir orientē ta uz relaksē još u ģ imenes atpū tu.
аватар mar.vovk
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti jauka viesnī ca! ! ! ! ! Visur daudz koku, zaļ umi! ! ! ! ! Neticami skaists rajons. Atraš anā s vieta netā lu no lidostas, 20 minū tes. Istabā s ir tī ra gultas veļ a un dvieļ i, uzkopš ana un maiņ a katru dienu, ir kondicionieri, TV, ledusskapis, Augsta lī meņ a serviss, Rahab superforš s bā rmenis, taisa bumbas kokteiļ us. … Tomēr ▾ Ļ oti jauka viesnī ca! ! ! ! ! Visur daudz koku, zaļ umi! ! ! ! ! Neticami skaists rajons. Atraš anā s vieta netā lu no lidostas, 20 minū tes. Istabā s ir tī ra gultas veļ a un dvieļ i, uzkopš ana un maiņ a katru dienu, ir kondicionieri, TV, ledusskapis, Augsta lī meņ a serviss, Rahab superforš s bā rmenis, taisa bumbas kokteiļ us. Ē diens ir daudzveidī gs, daudz. Kopumā ļ oti apmierinā ts ar pā rē jo! ! ! ! ! Ideā li piemē rots atpū tai ar bē rniem. ES iesaku! ! ! ! !
аватар _211468
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Tagad esam atvaļ inā jumā š ajā viesnī cā . Izvē lē jā s par zemu cenu un bē rnam jū ru ar labu saulrietu. Ieradā mies vakarā , jo uzreiz bijā m iekā rtojuš ies. (2+1) Istaba laba, tī ra, uzkopš ana...visi noteikumi. … Tomēr ▾ Tagad esam atvaļ inā jumā š ajā viesnī cā . Izvē lē jā s par zemu cenu un bē rnam jū ru ar labu saulrietu.
Ieradā mies vakarā , jo uzreiz bijā m iekā rtojuš ies. (2+1) Istaba laba, tī ra, uzkopš ana...visi noteikumi. Ē diens labs, daž ā di ē dieni. Bet pats galvenais ir jū ra...vienkā rš i brī niš ķ ī gi...zivju koraļ ļ i, redzami bez maskas. Ieejas smiltis starp koraļ ļ iem. Tagad cilvē ku ir maz, tā pē c nekā du problē mu ar sauļ oš anā s krē sliem. Arī liels baseins + gan pieauguš ajiem, gan bē rniem. Atpū ta ir laba, esam apmierinā ti. Izvē loties viesnī cu, jums ir jā saprot tas, ko vē laties.
Negatī vā puse...
Nestrā dā ledusskapis sauc. . uzreiz atnesa.
No govī m istabā bija, es neko neņ ē mu - viņ a teica. . vai adapteris.
Tā pē c tie, visticamā k, nav trū kumi. Esam priecī gi turpinā t atpū sties, iesaku viesnī cu)))
аватар Yol-ka
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca pā rsteidza ar gleznainajiem Nā mas lī č a skatiem. Visi numuri ar skatu uz jū ru. Wi-Fi viesnī cā visā , pludmalē numur 4 arī noķ erts. Man ļ oti patika pludmales: 1. un 4. pludmalē jū rā iebrauc no krasta, ir daudz skaistu zivju, vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli. … Tomēr ▾ Viesnī ca pā rsteidza ar gleznainajiem Nā mas lī č a skatiem. Visi numuri ar skatu uz jū ru. Wi-Fi viesnī cā visā , pludmalē numur 4 arī noķ erts. Man ļ oti patika pludmales: 1. un 4. pludmalē jū rā iebrauc no krasta, ir daudz skaistu zivju, vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli.
Animā cija ir neuzkrī toš a.
Ē diens ē damzā lē ir daudzveidī gs, var atrast gardus ē dienus. Dzē rienus pasniedz viesmī ļ i.
No ekskursijā m pastaigā jā mies ar jahtu Mermaid (Liberty cat. ), man nepatika: cilvē ku bija vairā k, nekā solī ja gids, no 6 stundā m 4.5 stā vvieta peldē š anai.
аватар oleglobunez27
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Vienkā rš i brī niš ķ ī gi svē tki. Atpū ta ar ģ imeni. Visi seš i: es un mana sieva, savedē js un sieva, vecā kais dē ls un sieva. Viesnī ca. Draudzī gs un pretimnā koš s, sabiedrisks personā ls. Lielisks restorā ns. … Tomēr ▾ Vienkā rš i brī niš ķ ī gi svē tki. Atpū ta ar ģ imeni. Visi seš i: es un mana sieva, savedē js un sieva, vecā kais dē ls un sieva. Viesnī ca. Draudzī gs un pretimnā koš s, sabiedrisks personā ls. Lielisks restorā ns. Ī paš i gribu pieminē t pavā ru un viesmī ļ u darbu. Ē dienu daudzveidī ba, pieklā jī ga attieksme pret apmeklē tā jiem. Mums patika arī runā t ar vadī tā jiem. Lielisks dzrienu un desertu menedž eris Teica, vienmē r atnā ks, pajautā s, pajokos, novē lē s labu apetī ti. Mums vienmē r piedā vā ja galdiņ u 6 cilvē kiem. Viņ i jutā s kā mā jā s. Draudzī gajiem animatoriem Ž annai un viņ as draugam kopā ar aizdedzinoš o Ali ū densaerobikā un vakaros nebija garlaicī gi.
Tagad rā du fotogrā fijas un iesaku visiem paziņ ā m un draugiem apmeklē t viesnī cu, atpū sties, izbaudī t komfortu un brī niš ķ ī go, draudzī go personā la attieksmi, spē lē ties siltajā maigā jū rā , pasē dē t bā ros, pie baseina, nogarš ot gardus ē dienus un dzē rienus restorā nā . Es ceru apmeklē t Movenpick vairā k nekā vienu reizi.
На території пляжа
аватар yuriy_a1
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mums par š o viesnī cu bija vispatī kamā kie iespaidi. Mē s ieradā mies agri no rī ta un apsē dā mies ap 9:00. Telpai tika pieš ķ irta nedaudz augstā ka klase. Viesnī cas teritorija ir lieliska ar skaistu skatu. Iztī rī ts labi, laikā un efektī vi. … Tomēr ▾ Mums par š o viesnī cu bija vispatī kamā kie iespaidi.
Mē s ieradā mies agri no rī ta un apsē dā mies ap 9:00. Telpai tika pieš ķ irta nedaudz augstā ka klase.
Viesnī cas teritorija ir lieliska ar skaistu skatu.
Iztī rī ts labi, laikā un efektī vi.
Arī pludmales ir lieliskas. No krasta ir ieeja jū rā , jū rā ir izcils Koraļ ļ i, kur var apbrī not daž ā das zivis.
Un ziemas periodā š eit kopumā ir lieliski, jo. bezvē ja lī cis.
Apkalpoš ana lī menī , personā ls uzvedas ļ oti diskrē ti un rada relaksā cijas atmosfē ru.
Ē diens labs un daudzveidī gs.
Ir kuponi firmas saldē jumam. Uz vietas ir indieš u restorā ns (par maksu), bet tik garš ī gas garneles neesam ē duš i. Iesaku, tur pat paveras burvī gs panorā mas skats!
Nu, plus viesnī cas atraš anā s vieta ir laba, tuvu pastaigu ielai.
Kopumā iespaidi ir ļ oti pozitī vi.
аватар dmytroguma
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Viesnī ca neatbilst 5 zvaigznē m. Pati viesnī ca un tā s apkā rtne ir skaista. Visa pā rē jā viesnī cas sniegtā informā cija neatbilst patiesī bai. Koronavī rusa problē mas aizsegā viesnī cu ī paš nieki nolē ma ietaupī t pē c iespē jas vairā k visiem tū ristiem, lai palielinā tu viņ u peļ ņ u. … Tomēr ▾ Viesnī ca neatbilst 5 zvaigznē m. Pati viesnī ca un tā s apkā rtne ir skaista. Visa pā rē jā viesnī cas sniegtā informā cija neatbilst patiesī bai. Koronavī rusa problē mas aizsegā viesnī cu ī paš nieki nolē ma ietaupī t pē c iespē jas vairā k visiem tū ristiem, lai palielinā tu viņ u peļ ņ u. Viesnī ca ir orientē ta tikai uz arā biem, visi tū risti no citā m valstī m ir vienaldzī gi pret viesnī cas personā lu, izņ emot daž us bā rmeņ us pludmalē un pie baseina. No 4 viesnī cas pludmalē m ir atvē rta tikai viena, un, kad arā bi pulcē jas š aurā ejā uz jū ru, ir ļ oti grū ti tikt lī dz jū rai, nesavainojot koraļ ļ us.

Ē diens š ajā viesnī cā š okē ja visus tū ristus. Apgalvotā sistē ma "Viss iekļ auts" patiesī bā bija trī s ē dienu maltī te, kurā katru dienu tika pasniegti rī si, zupas, cepti sī poli, cukini un Pengasius zivis (lai gan tika apgalvots, ka tā ir jū ras asaris). Visi ē dieni ir ļ oti asi, tos nav iespē jams ē st.
Viesnī cas vadī ba izliekas atbildam uz tū ristu replikā m, mī ļ i uzsmaida katram klā tienē , bet neko nedara, lai tū ristu situā ciju uzlabotu. Priecā jamies, ka š ajā viesnī cā redzam tikai arā bus. No visā m Ē ģ iptes viesnī cā m, kurā m iepriekš bija jā atpū š as, š ī ir sliktā kā viesnī ca Š arm eš Š eihā . Nekā dā gadī jumā neiesakiet nevienam atpū sties š ajā viesnī cā . Visas lieliskā s atsauksmes par š o viesnī cu ir rakstī juš i tikai viesnī cas animatori un juristi.
аватар qeyt1
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Daudz neņ ē mā m vē rā , ko viņ i raksta par š o viesnī cu, jo apmierinā tu cilvē ku ir maz un visus iepriecinā t nevar. Esam nepretenciozi tū risti, speciā li nepiesaistā mies. Istabas ir vairā k nekā parasti, gaidī jā m sliktā k, jo remonts jau sen bija nokavē ts. … Tomēr ▾ Daudz neņ ē mā m vē rā , ko viņ i raksta par š o viesnī cu, jo apmierinā tu cilvē ku ir maz un visus iepriecinā t nevar.
Esam nepretenciozi tū risti, speciā li nepiesaistā mies. Istabas ir vairā k nekā parasti, gaidī jā m sliktā k, jo remonts jau sen bija nokavē ts. Bet viss ir kā rtī bā .
No solī tajā m 5 pludmalē m strā dā tikai 1!! ! ! Nepalaidiet uzmanī bu š iem trikiem, kur jū s gribē jā t doties uz š o pludmali un doties. Bija atvē rtas tikai 4 pludmales. Viesiem 50 cilvē kiem ir normā li. Bet ieeja š aura, joslas platums 6 metri (ir viena bet, josla, pa kuru var iet tur, kur nav akmeņ u tikai 1 metru platumā , vai pat vietā m). Viņ i tieš ā m izmet tevi no pludmales pulksten 18:00, un tu nevari gulē t uz estakā des gultas, tev jā iet uz savu istabu.
Alkoholu š eit lej tikai no 12:00, lai gan visur no 10:00
Ja vē laties ū deni, jums bū s jā atrod, kur to dabū t. Quest no viesnī cas.
Viņ i nevalkā rokassprā dzi, viņ i tieš ā m visur prasa istabas numuru, tas visu laiku ir kumars.
Un tagad par galveno, restorā nu! Mē s maksā jā m par viss iekļ auts! Š eit viņ i izdala porcijā s no piedā vā tā s 6 ē dienu ē dienkartes, un viss!
Tā lā k vairā k. . .
Tu atnā c uz restorā nu, pasū ti ē dienu no tā , ko vari, apsē dies un. . . sā c gaidī t pusstundu, lī dz tev atnesī s tava ē diena porciju. Viņ i negatavo jū su priekš ā , viņ iem ir sagatavoš anā s darbi. Bet pē c katra ē diena pasniegš anas jums patieš ā m jā gaida no 15 lī dz 30 minū tē m. Uz jautā jumu, kā pē c tas prasī ja tik ilgu laiku, viņ i atbildē ja 3 minū tes.
Ī sā k sakot, nav normā las pludmales, ilgi jā gaida ē diens, baigā kafija un tikai no rī tiem, tad nauda.
Tā pē c izlemiet, vai vē laties doties š eit atpū sties.
аватар Alona_TA
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
No viesnī cas paveras burvī gs skats, jū ra laba, rifs skaists. Š ķ iet, ka pludmalē ir bā rs, bet š ķ iet, ka nē (bā rmenis katru stundu iet peldē ties ar spurā m). Š ķ iet, ka pludmalē ir tualete (tā viņ i saka, bet patiesī bā dodieties uz baseinu, no pludmales numur 4 lī dz baseinam, lai brauktu pienā cī gas 4 minū tes). … Tomēr ▾ No viesnī cas paveras burvī gs skats, jū ra laba, rifs skaists.
Š ķ iet, ka pludmalē ir bā rs, bet š ķ iet, ka nē (bā rmenis katru stundu iet peldē ties ar spurā m). Š ķ iet, ka pludmalē ir tualete (tā viņ i saka, bet patiesī bā dodieties uz baseinu, no pludmales numur 4 lī dz baseinam, lai brauktu pienā cī gas 4 minū tes). Ģ ē rbtuve laikam ir no viesnī cas atklā š anas. Telpas it kā tī ras, bet jā saprot vecā ks par mani, vienī gā duš a/tualete jauna. Vai nu man paveicas, vai nezinu, trī s reizes mainī ja atslē gas, jo arī tā s ir diezgan vecas, un balkona durvis vienkā rš i pā rstā ja aizvē rties, man teica, ka nevar salabot, saka. , jā maina pilnī bā , nā cā s to atbalstī t ar krē slu, citā di viegli var uzkā pt no blakus istabas pa balkonu. Animā cija nav nekas. No vā rda vispā r. Vakarā tikai minidiskotē ka un tad lī dz naktij. Ē diens ir labs.
Varbū t esmu tik kaprī za, bet š ausmī gi saniknoja tas, ka darbinieki restorā na terasē baroja vā rnas, kuras pē c tam veiksmī gi uzkā pa uz krē sliem/galdiem un viesiem un ierā pā s tieš i š ķ ī vī s. Kraukļ u bija daudz.
Viņ i sevi uzskata par izsmalcinā tu viesnī cu), kā mums nez kā pē c teica: "Kad mē s rā dā m viesnī cu tū risma aģ entiem, viņ i uzdod jautā jumus un š aubā s, vai viņ i to var pā rdot, mē s skatā mies uz viņ iem un domā jam, paldies Dievam, ka TĀ DI cilvē ki netiks. pā rdod mū s, citā di Un tū risti ir tā di paš i.
Es neteikš u, ka viņ i tieš i sabojā ja pā rē jo, jo man bija jautra kompā nija, bet es saprotu, ka daudziem tas var nepatikt.
Parādīt vairāk »


VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums resortsharmelsheikh
‹ Viesnīca Movenpick Sharm el Sheikh Naama Bay 4*
2 atbildi
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Прекрасный отель с самым большим бассейном в Шарм-эль-Шейхе. Огромная территория, много зелени. Выдержан в стиле арабских дворцов. Из всех номеров открывается вид на залив Наама-Бей. Открыт в 1996 году, последняя реконструкция прошла в 2010 году. Отель состоит из основного 1-этажного здания (только ресепшен) и комплекса 5-этажных корпусов. Гости курортного отеля могут расслабиться на сеансе массажа, заняться спортом в фитнес-центре с кардиотренажерами, сыграть в теннис на корте отеля или принять гидромассажную ванну. Окрестности прекрасно подходят для занятий дайвингом, сноркелингом и конным спортом.

Atrašanās vieta В 10 км от аэропорта и в 2 км от Naama Bay, в бухте Naama Bay, на берегу (200 м от моря).
Pludmales apraksts Ширина пляжной полосы 25 м, длина 500 м. Пляж разделен на 5 зон: на пляжах № 1 и 4 – песчаный вход в море, на пляжах № 2, 3 и 5 вход в море – кораллы.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • oļu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Бассейн с подогревом в зимний период, 4 ресторана (3 а ля карт), 6 баров, терраса для загара, магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Один бассейн с детскими лежаками, площадь 60 кв. м, мини-клуб (с 4 до 14 лет) (по субботам не работает), детская анимация.
 • rotaļu laukums
 • aukle
Izklaide un sports Аквааэробика, дартс.
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vindsērfings
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 302 номера.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • kabeļa internets (ne visās istabās)
 • peldbaseins (ne visās istabās)
Adrese Naama Bay, 46619, Box 106, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +20693600081
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный, галечный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.