Faraana Reef Resort 4*– Atsauksmes

330
Novērtējums 6.110
№126 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
5.8 Numurs
5.8 apkalpošana
6.4 Tīrība
5.6 Uzturs
7.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas tieši uz Ras Oum Sid klints. Viesnīca pirmo reizi durvis vēra viesiem 1994. gadā, bet pēdējā renovācija notika 2019. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota ģimenes atpūtai, romantiskiem ceļojumiem un izbraucieniem ar draugiem.Vairāk →
аватар Zoja96324
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ajā viesnī cā atpū š amies jau treš o gadu decembrī , jo š ī vieta ir ideā la ziemas atpū tai! Atpū tā mies no 15.12. -18.12. , nedē ļ a bija ļ oti karsta un saulaina, jū ra silta, zivju daudz. Redzē ja stintes, jū ras zvaigznes. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū š amies jau treš o gadu decembrī , jo š ī vieta ir ideā la ziemas atpū tai!
Atpū tā mies no 15.12. -18.12. , nedē ļ a bija ļ oti karsta un saulaina, jū ra silta, zivju daudz. Redzē ja stintes, jū ras zvaigznes.
Pontonam š obrī d ir veikts remonts un tajā ir iespē ja iebraukt no krasta, un apskatī t visu koraļ ļ u rifu skaistumu un zivis izmantojot pontonu - dziļ ums ir aptuveni 11-13 metri, ko nevaru neapburt ar! Rifs ir tik skaists, ka katru dienu uz to ierodas ekskursiju kuģ i, bet viesnī cas viesiem katru dienu ir iespē ja š o skaistumu apbrī not bez maksas!
Animā cija pludmalē ir ļ oti jautra, jums nebū s garlaicī gi) Pludmalē pie galvenā s ē kas ir galda tenisa galdi un tie visu laiku bija ļ oti populā ri) Vakarā interesantas izrā des amfiteā trī . Lī dz vecpilsē tai ar taksometru jā brauc 7 minū tes, izmaksas ir 2 dolā ri.
Pie viesnī cas ir arī iepirkš anā s centrs un aleja ar daž ā diem veikaliem - vakarā var kaut ko nopirkt vai vienkā rš i pastaigā ties) Viesnī cas teritorijā tirgo arī mango, mums ļ oti patika - cena kā iekš ā bazā rs, pā rdevē ja salasī ja mums mango kā medu!
Vē l viens atklā jums mums bija masā ž as pakalpojums no SPA salona komandas, kas atrodas viesnī cas teritorijā . Masā ž u var saņ emt gan paš ā spa, gan pludmalē . Mums ļ oti patika visa ķ ermeņ a masā ž a pludmalē - 6 seansi (40-50 min kods). Tā ir tikai paradī ze! Puiš i ir ļ oti profesionā li savā darbā , pat Kijevā vē l jā papū las, lai atrastu š ā dus masā ž as terapeitus. Milzī gs paldies Muhamedam, kurš sazinā s ar visiem pludmalē un piedā vā š o pakalpojumu. Tā pē c masā ž a mums sniedza daudz relaksā cijas un pozitī vas emocijas! Es ļ oti iesaku sev uzdā vinā t š ā du dā vanu atvaļ inā jumā )
Kas attiecas uz numuriņ iem, tad tie ir vidē jā stā voklī - kaut kur kaut kas nestrā dā vai ir vaļ ī gs)))), tomē r numuriņ i ir ļ oti tī ri, tiek tī rī ti katru dienu - mē s uz š o viesnī cu nebraucam dē ļ . telpas, tā pē c tī rī ba un karstais ū dens mums ir vissvarī gā kā s)
Viesnī cas personā ls ļ oti patī kams, uz visiem lū gumiem atbildē ja uzreiz, visi draudzī gi un smaidī gi) Ē diens - izsalcis nepaliksi)))
Mē s ceļ ojā m caur ceļ ojumu aģ entū ru "Go with us" (https://poehalisnamiv. otpusk. com), un es gribu atzī mē t ceļ ojumu aģ entes Halinas super profesionā lo darbu. Viņ a noorganizē ja mums transfē ru uz Kiš iņ evu un no tā s uz Kijevu, visu laiku sazinā jā s, uzreiz atbildē ja uz visiem jautā jumiem. Braucienā ar š ā da speciā lista atbalstu biju ļ oti relaksē ta!
Esmu ļ oti apmierinā ta ar savu atvaļ inā jumu! Viņ i nesa sev lī dzi daudz pozitī vu un gaiš u emociju, kas ļ oti palī dzē s un atbalstī s virzī bu uz priekš u paš reizē jā sarež ģ ī tajā kara situā cijā . Novē lu visiem mieru un atpū tu pie jū ras)
Мухамед - з команди масажистів) Команда масажистів Світанок Фарша ввечері
аватар isha2303
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Š ī viesnī ca ir otro reizi. Mums nav labā kas viesnī cas par Faraanu ziemai. Pludmale un rifs ir krā š ņ a un jautra animā cija. Kaut arī tajā paš ā viesnī cā , bet ieguva daudz jaunas pieredzes. Š ogad ir bijis nedaudz vē sā ks. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca ir otro reizi. Mums nav labā kas viesnī cas par Faraanu ziemai. Pludmale un rifs ir krā š ņ a un jautra animā cija. Kaut arī tajā paš ā viesnī cā , bet ieguva daudz jaunas pieredzes.
Š ogad ir bijis nedaudz vē sā ks. Mē s nedevā mies uz pludmali 3 dienas. Pā rē jā s dienas lī cī bija silti un ē rti. Pontons ir salabots.
Vakara š ovi kļ uvuš i vē l interesantā ki. Ļ oti forš a programma bē rniem gan dienā , gan vakarā . Animā cija ir forš a.
Ē diens labā ks nekā pē rn, daudzveidī gā ks. Bet cilvē ku ir vairā k. Š ogad daudz bē rnu. Bē rnam bija jautrā k. Pludmalē vietas pietiek visiem.
Blakus Zodiac bā ram ir silts dž akuzi baseins un baseins.
Mī nusi: ū dens duš ā bija tikko silts. Lai gan viņ i paņ ē ma numuru no 200.  gadiem.
Вид с балкона слева море Вид с балкона
аватар _71811
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Viesnī ca ir ļ oti veca, zaļ i krū mi, kamī na zona ir pamesta. Viņ i samaksā ja 20 USD, lai norā dī tu vairā k vai mazā k normā lu numuru. Ē diens ir slikts, pat ļ oti slikts, ne jau katru dienu viens un tas pats, un par saldumiem š ausmas Š armā daudzas reizes, bet š is nav redzē ts, ka bija divas kū kas un viss un pā ris uzpū tī tes. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ļ oti veca, zaļ i krū mi, kamī na zona ir pamesta. Viņ i samaksā ja 20 USD, lai norā dī tu vairā k vai mazā k normā lu numuru. Ē diens ir slikts, pat ļ oti slikts, ne jau katru dienu viens un tas pats, un par saldumiem š ausmas Š armā daudzas reizes, bet š is nav redzē ts, ka bija divas kū kas un viss un pā ris uzpū tī tes. Zupa tika dota tikai vakariņ ā s, cilvē ki, kas nā k pusdienā s ar bē rniem, zupu neredzē s. Jupes sulas, š ķ ī stoš ā kafija nescafe. Pusdienā s un vakariņ ā s garā s rindas vienmē r izdod gaļ u un zivis vienā gabalā , un, ja paprasa divus, tad ir tā das dusmas, it kā plosī tu no sirds. Pludmale skaista, bet zivju dienā maz, 5 jahtas kuģ o dubļ ainā ū denī . Rifs ir skaists no pontona, bet to nevar nosaukt par pontonu, jo tas ir avā rijas gadī jums, kad es izkā pu no ū dens un nogriezu roku sapuvuš ajā m margā m pie pontona.
Draugi neiesaka š o viesnī cu, jo tas ir š ausmī gi bailes.
аватар aleksa-ra79
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Atpū ta kopā ar savu vī ru, ieņ ē ma pozitī vas atsauksmes. Ierodoties reģ istratū rā , pē c nesenā pē rkona negaisa ar lietusgā zi krita griestu gabali. Apmetā s slapjā telpā , kur ū dens uz grī das ir lī dz potī tē m (teica, lai ej gulē t, no rī ta noņ ems). … Tomēr ▾ Atpū ta kopā ar savu vī ru, ieņ ē ma pozitī vas atsauksmes. Ierodoties reģ istratū rā , pē c nesenā pē rkona negaisa ar lietusgā zi krita griestu gabali. Apmetā s slapjā telpā , kur ū dens uz grī das ir lī dz potī tē m (teica, lai ej gulē t, no rī ta noņ ems). Tī rī ja pusi dienas zem "stiķ a", 12 stundas pē c apmetnes atnesa netī rus dvieļ us, kuru nemaz nebija. Viesnī cā , š ķ iet, vienmē r ir problē mas, kad lī st lietus, ilgu laiku nebija elektrī bas ne dienu, ne nakti, un tajā paš ā laikā griesti ir dū cī gi un plū stoš i. Tajā brī dī par tī rī š anu mums prasī ja 1 dolā ru (biju forš i ar tā du nekaunī bu). Š ajā viesnī cā nav dzeramais ū dens par brī vu, pirkts bā rā par 1 dolā ru 2 pudeles 0.5.
Tad es uzstā ju, ka nepā rvā cos uz citu, sausu, tī ru un siltu istabu. Viesnī cā numuriņ i no 500 lī dz 800 noplukuš i, gandrī z bez tī rī š anas, vecas mē beles, televizori vispā r visur kā PSRS, odi, dvieļ i nobruž ā tā m malā m, putekļ aini, par tī rī š anu prasa naudu. Istabas no 200. lī dz 400. ir nedaudz jaunā kas, uzkopš ana un veļ as maiņ a notiek nemitī gi, bet putekļ us slaucī t nepatī k, par uzkopš anu arī prasa naudu. Nav tē jkannu, trauku, ziepju-rylny.
5 no rī ta nepā rtraukti pamodā mies zem Allah Akbar (moš eja ir netā lu).
Teritorijā visu uzturē š anā s laiku neizmantojā m baseinus, jo tie bija netī ri ar dubļ iem, ū dens auksts, bez apkures!
Brokastis nabagas, olu kultenis, 2 veidu siers, desa nav saprotama, kā pankū kas....mums nepatika, nav izvē les!
Pusdienas uz grila laukuma ar notraipī tiem galdiem un krē sliem, š ķ ī vji sanā ca nemazgā ti, vā rnas zog ē dienu un kakā pa virsu! Liek trū cī gas vakariņ as un mazas porcijas, jā ubago, nav ē rti, par savu naudu. . . kapets - palete sasmalcinā tu jē lu burkā nu, palete sasmalcinā tu kā postu un paprikas ir š ausmas. Viņ i ē da tikai rī sus un kartupeļ us ar vistu, pā rē jie ar mums nesaprotamu garš u. Grila zonā pie mums divas reizes notekū deņ i tecē ja pa visu grī du, smakas dē ļ nepaē dā m un izsalkuš i aizgā jā m. Vakariņ ā s nedaudz vairā k gaļ as ē dienu, uzliek apmē ram 50-100 gramus.
Pludmale: ieeja ū denī vietā m pa smiltī m, tad koraļ ļ u lauskas, un tad vienkā rš i peldē ties. . . pludmalē tualeti nomazgā vienu reizi no rī ta, tad ir ļ oti bail iet, nav papī ra, ziepes. un viss smird. Visi sauļ oš anā s krē sli ir aizņ emti no pulksten 8 un pē c trijiem viens vesels (par sauļ oš anā s krē sliem cī nā s). Smiltis pludmalē sajauktas ar gobiem. Pirms pusdienā m jū ra nav dubļ aina, labi redzamas zivis un koraļ ļ i, pē c pusdienā m kļ ū st mā koņ ains, jo pludmalē nirš anai ierodas daudzas jahtas ar tū ristiem. Pontons ir salauzts, nolaiš anā s nav pā rdomā ta, kā pnes ir cauri laikam. No alkohola viņ i ņ ē ma alu, atš ķ aidī tu, aukstu!
Nekaunī gs un skarbs personā ls, ja neiedod ne dolā ru, tad restorā nā nevar teikt vai norā dī t, viņ i š ņ ā c, var satraumē ties un nelikt ē dienu vai salikt visu vienā č upā , tad ē d putru . Skatoties uz antisanitā rajiem apstā kļ iem, var iedomā ties, kā tiek gatavots ē diens un kā tas tiek tī rī ts, un mē s negribam š eit nā kt (mums ir riebums). Nevienam nevajag, pamesta viesnī ca, bez attī stī bas, uz strauta. . .
бассейн бассейн номе в воде ресепшен, падают части потолка от сырости
аватар Polezno
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Lieliska viesnī cas atraš anā s vieta, lī cis, skaista zemū dens pasaule. Ir veikti atjauninā jumi viesnī cas ā rpusei. Viesnī ca ieklā jusi flī zes uz ceļ a, kas ved uz infrastruktū ru ā rpus viesnī cas, ļ oti ē rta pastaigai. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī cas atraš anā s vieta, lī cis, skaista zemū dens pasaule. Ir veikti atjauninā jumi viesnī cas ā rpusei. Viesnī ca ieklā jusi flī zes uz ceļ a, kas ved uz infrastruktū ru ā rpus viesnī cas, ļ oti ē rta pastaigai. Jums jau ir pontons. Š ā dam viesnī cas lī menim nepiecieš amais ē diens ir, sū dzī bu nav. Lielā kā daļ a tū ristu ir tū risti no Krievijas.
Brī dinā jums: apkalpoš ana numurā nozaga zā les (bagā ž ā ) un naudu (bikš u kabatā skapī ). Esiet uzmanī gi un vienmē r ievietojiet visas vē rtī gā s lietas tikai seifā . Internets viesnī cā ir maksas.
Padoms: ierodoties Š armā lidostā , iegā dā jieties Vodafon mobilo karti, cena jums bū s izdevī gā ka.
Piezī me Ukrainas pilsoņ iem: ierodoties Š armas lidostā , viņ i uzrā dī ja no Dia izdrukā tu vakcinā cijas sertifikā tu, lidostas darbiniekiem pietika ar š o vakcinā cijas dokumentu. Š ajā laikā bija ē rti atpū sties dienas laikā pludmalē , ne karsti, ne auksti. Bija sajū ta, ka ū dens temperatū ra vidē ji bija aptuveni 23-24 grā di. Vakarā uzvelc siltā kas drē bes.
аватар oksyuz
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ieradā mies pē cpusdienā , tā pē c 10 minū š u laikā bijā m apsē duš ies. Istaba uzreiz bija laba, tī ra, viss darbojas, lai gan istaba nav jauna. Teritorija ļ oti patika - liela, daudz zaļ umu, ja kur staigā t. Ir trī s baseini. … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies pē cpusdienā , tā pē c 10 minū š u laikā bijā m apsē duš ies. Istaba uzreiz bija laba, tī ra, viss darbojas, lai gan istaba nav jauna.
Teritorija ļ oti patika - liela, daudz zaļ umu, ja kur staigā t.
Ir trī s baseini. Vienā pē c vakariņ ā m viņ i sā k vilni.
Istabā s netiek nodroš inā ts ū dens, tač u katrā bā rā un restorā nā ir ū dens dzesē tā ji, kuros jebkurā laikā var izvilkt neierobež otu daudzumu. Piepildī jā m sev pudeles. Tas ir pat labā k nekā tad, ja ieliekat vienu pudeli visai dienai.
Lieliska pludmale. Smilš aina ieeja bē rniem, tad skaists dzī vs koraļ ļ u rifs ar krā sainā m zivī m.
Personā ls ir ļ oti draudzī gs, it ī paš i, ja jū s pats esat draudzī gs un smaidā t.
Viesnī cā nav Wi-Fi, tā pē c labā k ir uzreiz iegā dā ties karti lidostā .
Колоритное кафе Farsha, которое находится на пляже отеля Faraana Reef. Считается лучшим кафе в Шарме Рестораны и питание в отеле: завтрак, обед и ужин Территория отеля
аватар Lana.victorovna
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Par viesnī cu ir daudz rakstī ts, tā pē c es neatkā rtoš os. Mē s ieradā mies Š armā pulksten 4:30. Viesnī cā ieradā mies ap 6 no rī ta. Reģ istratū rā mums uzreiz pateica, ka viesnī ca ir pilna un numuriņ u nav. Ne mazi bē rni, ne invalī ds tos neaiztika, bet tikai dolā ri, un cipari uzreiz tika atrasti. … Tomēr ▾ Par viesnī cu ir daudz rakstī ts, tā pē c es neatkā rtoš os. Mē s ieradā mies Š armā pulksten 4:30. Viesnī cā ieradā mies ap 6 no rī ta. Reģ istratū rā mums uzreiz pateica, ka viesnī ca ir pilna un numuriņ u nav. Ne mazi bē rni, ne invalī ds tos neaiztika, bet tikai dolā ri, un cipari uzreiz tika atrasti. Kurš iedeva 20 dolā rus saņ ē ma skatu uz jū ru, kurš iedeva 10 ar skatu uz ceļ u vai veco istabu pie baseina (536. istabiņ as u. c. ir ļ oti sliktā stā voklī un tī rī š ana neglā bj, un pat jū ra skudras). Kurš principā nemaksā ja, zā lē sē dē ja lī dz 14.00, lai gan bija tukš as telpas. Tas ir nepatī kami.
No sliktā - tas ir ē diens, bet par to jau ir rakstī ts. Piekrī tu, ka izvē les nav, bet izsalcis nepaliksi. Tā ir taisnī ba, bet atvaļ inā jumā es gribē tu ē st normā lu pā rtiku, nevis zivis, kas nav attī rī tas no zvī ņ ā m un iekš ā m. Restorā nā - grils pie jū ras, briesmī gi antisanitā ri apstā kļ i, muš as ir puķ es, bet vā rnas, kas tur ir, kā saimnieces, ir kaut kas. Viņ i lec uz galdiem, zog ē dienu, un vissliktā kais ir tas, ka viņ i sū d uz galdiem, krē sliem, lietā m, un tā s var uzkrā ties arī uz jū su galvas. Un piekrī tu, ka personā ls ir rupjš . Pastā stī ju š efpavā ram par neiztī rī tajā m zivī m, viņ š teica, ka cilvē ku ir daudz un viņ i nevar tik daudz zivju iztī rī t. Alva. Pagatavosim tad vistas spalvā s.
Atseviš ķ a stā va pludmale un jū ra. Š ķ iet, ka viss ir kā rtī bā , bet mū su pludmales pontons ir saplī sis, un viņ i nelaiž viņ us netā lu esoš ajā Reef Oasis viesnī cā , bet viņ i peldas mū su pludmalē , un neviens uz viņ u pusi nepeld. un tā pē c mē s esam ū denī kā skudru pū znī . Un pats pretī gā kais ir tas, ka katru dienu pie mū su pludmales pietauvojas no 15 lī dz 20 kuģ iem. Ja no jū ras vē jš visa deguma smaka aiziet uz pludmali, dabiski gan mazuts, gan izkā rnī jumi, jo tie tur noenkurojas no rī ta lī dz vakaram, un daž reiz arī naktī , ja ir nakts nirš ana. Lai stā vē tu pie mū su pludmales, viņ iem nav jā ņ em sertifikā ts, licence un jā iziet kuģ a pā rbaude. Puse no koraļ ļ iem jau ir miruš i, ja tā turpinā sies, viņ i visi nomirs. Tagad iedomā jieties, ka cilvē ki lec no visiem š iem kuģ iem, lai peldē tu, un arī ū denslī dē ji. Padomā jiet.
No laba. Teritorija skaista, trī s baseini, ļ oti skaista kafejnī ca "Santorini" grieķ u stilā . Ceru, ka mana informā cija ir noderī ga. Esmu parasts tū rists, nevienam nereklamē jos. Es rakstu redzē to un savas sajū tas. Lai visiem jaukas brī vdienas.
аватар i.strizhak9
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Mē s ieradā mies 5:00. Norē ķ inā ts plkst. 10 bez piemaksā m. Istaba ar vecā m mē belē m. Bet tī rs, labi iztī rī ts, katru dienu. Gaisa kondicionieris nedarbojā s labi. Pē c sū dzī bā m inž enieris uzstā dī ja un labi strā dā ja 5 dienas. … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies 5:00. Norē ķ inā ts plkst. 10 bez piemaksā m. Istaba ar vecā m mē belē m. Bet tī rs, labi iztī rī ts, katru dienu. Gaisa kondicionieris nedarbojā s labi. Pē c sū dzī bā m inž enieris uzstā dī ja un labi strā dā ja 5 dienas. Ē diens garš ī gs, ē diena pietiek. Atpū tnieku bija daudz - rindas ē damzā lē . Bet nav bē rnu ē dienkartes. Un diē tas nav. Pā rsteidzoš i, ka nebija odu! Animatori aktī vi strā dā ja - gan dienā , gan vakarā - veda un izklaidē ja. Personā ls ir draudzī gs un patī kams. Teritorija ir sakopta. Apstā dī jumu un ziedu nav daudz. Bet tā das labestī bas mums mā jā s pietiek. Koraļ ļ u rifs ir skaistā kais Š armā . Bet pontona nav. Salauzts. Apsargi netika ielaisti uz blakus esoš ā s viesnī cas pontona. Lai redzē tu rifu, jums ir jā saskrā pē un jā sadedzina koraļ ļ i. Bezmaksas interneta nav. Viesabonē š anā izmantots Kyivstar. Ē rts un nav dā rgs.
аватар irinreal
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tagad esam š ajā viesnī cā (Faraana Reef). Biļ ete tika izvē lē ta pā ris dienas pirms izlidoš anas. Prieks, ka ieguvā m š o viesnī cu. Cena diviem uz 7 dienā m ir aptuveni 800 dolā ru. Lasiet daudz negatī va. Bet tagad runā t ar cilvē kiem pludmalē un kaimiņ iem ir pavisam cits viedoklis. … Tomēr ▾ Tagad esam š ajā viesnī cā (Faraana Reef).
Biļ ete tika izvē lē ta pā ris dienas pirms izlidoš anas.
Prieks, ka ieguvā m š o viesnī cu.
Cena diviem uz 7 dienā m ir aptuveni 800 dolā ru.
Lasiet daudz negatī va.
Bet tagad runā t ar cilvē kiem pludmalē un kaimiņ iem ir pavisam cits viedoklis.
Viesnī ca tī ra, ļ oti zaļ a, ar sakoptu teritoriju.
Ir ko redzē t un kur pastaigā ties. Divi lieli peldbaseini ar bā riem. Mē s neesam baseina cienī tā ji. Mē s ejam uz pludmali.
Lieliska gara pludmale, smiltis.
Vietas pietiek, lai gan daž i nervozi rī tausmā skrien ieņ emt vietas.
Bet mē s atnā cā m pē c brokastī m un vienmē r satikā m kā du puisi - strā dnieku (soda cī ņ a) un aizvedā m uz brī vajiem sauļ oš anā s krē sliem, vilkā mies un meklē jā m vietu ē nā . Par brī vu.
Pludmalē nekad nav garlaicī gi. Mū zika. Pirms pusdienā m vingrinā jumi, ū dens aerobika, dejas, pē c pusdienā m joga, volejbols. Ko viņ š vē las, to viņ š izvē las.
Ja nevē lies, vienkā rš i atpū ties, viņ i tev nepieķ eras.
Pludmalē ir bezmaksas bā rs - ļ oti garš ī gs auksts alus, un kaudze apš aubā mu alkoholisko pudeļ u (rums, degvī ns, viskijs). Lai kā di kokteiļ i jū s teiktu traucē tu, viņ i labi runā un saprot krievu valodu.
Visi smaida, joko, pieklā jī gi. Atkā rtoju – nav uzbā zī gs, nelī p, ja parā di, ka nevē lies dialogu.
Par pā rtiku.
Esmu lasī jis š ausmu stā stus, bet pā rsteidzoš i ir otrā di.
Maltī tes no rī ta un vakarā galvenajā restorā nā , bet pē cpusdienā grila restorā nā pludmalē ar lielisku skatu uz jū ru.
To var redzē t bildē modes ž urnā lā .
Daudz pā rtikas un svaigu, un dodiet, kā sakā t.
Un tā s uznā k vairā kas reizes, neviens nedusmojas.
Personā ls nekad nav bijis rupjš , tieš i otrā di, sasveicinā s un jautā , vai pietiek.
Taisni, godī gi.
Gardi grilē ti dā rzeņ i, zivs fileja, grilē ta gaļ a. Jū s gatavojat savus salā tus, ē dat salā tus, kā postus, gurķ us, zilos kā postus, sparģ eļ us. Skā bais krē jums vai olī veļ ļ a, balzamiko. Rakstī t ir daudz, bet absolū ti katram ir no kā izvē lē ties.
Augļ i pusdienā s un vakarā (melone, granā tā bols, ā boli, apelsī ni, greipfrū ti, dateles). Zvaniet vismaz 10 reizes.
Dzē rieni vienreizē jā s lietoš anas glā zē s, ņ emiet savu taru, ja vē laties vairā k alus.
Ar bē rniem vienī gā s neē rtī bas rada kā pnes uz pludmali.
Karstumā ir grū ti vilkt ratus.
аватар sergei220458
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca ir laba. Ī paš i pludmale un rifs. Ē diens pieticī gs, bet labs. Personā ls reģ istratū rā ir lielisks. Pludmalē , un ne tikai, animatori neļ ā va garlaikoties. Un tas, ka ļ oti uzmā cī gi masā ž as darbinieki arī tā di ir. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir laba. Ī paš i pludmale un rifs. Ē diens pieticī gs, bet labs. Personā ls reģ istratū rā ir lielisks. Pludmalē , un ne tikai, animatori neļ ā va garlaikoties. Un tas, ka ļ oti uzmā cī gi masā ž as darbinieki arī tā di ir. Mē s tur atgrieztos.
Parādīt vairāk »


iemiesojums Elena.P
Jo pēc atsauksmēm sapratu, ka tālu no krasta nevar peldēt, īpaši bēguma laikā, nevaru saprast, vai tur ir ko redzēt vai nav. Diez vai vīrs vēlēsies doties uz salauzto molu.
1 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 6 atbildes
iemiesojums chamina1991
Pastāsti. Daudzas Ēģiptes viesnīcas nodrošina bērnu ratiņus un gultiņu. Ja tāda prakse ir šeit?
1 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums info779
‹ Viesnīca Faraana Reef Resort 4*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен непосредственно на скале Рас-Ум-Сид. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 1994 году, а последний ремонт – в 2019 г. Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха, романтических путешествий и для поездок с друзьями.

Atrašanās vieta В 20 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, в Ом Эль Сид.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа – 225 м. Рядом кораллы, понтон, имеется песчаный заход в море.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

2 ресторана, 6 баров, 1 конференц-зал (до 250 персон), 3 открытых бассейна (1 с подогревом в зимний период), платный Wi-Fi, терраса для загара, магазины, открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детские развлекательные программы, мини-клуб (возраст 2-12 лет).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 2 теннисных корта (с песчаным покрытием), дартс, поле для мини-футбола, освещение теннисного корта (платно), теннисные мячи и ракетки (платно), каноэ (платно), катамаран (платно), ныряние с маской и трубкой.
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 558 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • interneta wi-fi $
 • modināšanas pakalpojums
 • balkons/terase
Adrese Marine sport club street Hadaba Om El sid, 34511 Sharm El-Sheikh, South Sinai - Egypt
Tālruņi: +20 69 3661202
Tīmekļa vietne: Faraana Reef Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.