Lieliska viesnīca, pasakains koraļļu rifs!

Rakstīts: 26 decembris 2022
Ceļošanas laiks: 15 — 22 decembris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 9.0
Š ajā viesnī cā atpū š amies jau treš o gadu decembrī , jo š ī vieta ir ideā la ziemas atpū tai!
Atpū tā mies no 15.12. -18.12. , nedē ļ a bija ļ oti karsta un saulaina, jū ra silta, zivju daudz. Redzē ja stintes, jū ras zvaigznes.
Pontonam š obrī d ir veikts remonts un tajā ir iespē ja iebraukt no krasta, un apskatī t visu koraļ ļ u rifu skaistumu un zivis izmantojot pontonu - dziļ ums ir aptuveni 11-13 metri, ko nevaru neapburt ar! Rifs ir tik skaists, ka katru dienu uz to ierodas ekskursiju kuģ i, bet viesnī cas viesiem katru dienu ir iespē ja š o skaistumu apbrī not bez maksas!

Animā cija pludmalē ir ļ oti jautra, jums nebū s garlaicī gi) Pludmalē pie galvenā s ē kas ir galda tenisa galdi un tie visu laiku bija ļ oti populā ri) Vakarā interesantas izrā des amfiteā trī . Lī dz vecpilsē tai ar taksometru jā brauc 7 minū tes, izmaksas ir 2 dolā ri.
Pie viesnī cas ir arī iepirkš anā s centrs un aleja ar daž ā diem veikaliem - vakarā var kaut ko nopirkt vai vienkā rš i pastaigā ties) Viesnī cas teritorijā tirgo arī mango, mums ļ oti patika - cena kā iekš ā bazā rs, pā rdevē ja salasī ja mums mango kā medu!
Vē l viens atklā jums mums bija masā ž as pakalpojums no SPA salona komandas, kas atrodas viesnī cas teritorijā . Masā ž u var saņ emt gan paš ā spa, gan pludmalē . Mums ļ oti patika visa ķ ermeņ a masā ž a pludmalē - 6 seansi (40-50 min kods). Tā ir tikai paradī ze! Puiš i ir ļ oti profesionā li savā darbā , pat Kijevā vē l jā papū las, lai atrastu š ā dus masā ž as terapeitus. Milzī gs paldies Muhamedam, kurš sazinā s ar visiem pludmalē un piedā vā š o pakalpojumu. Tā pē c masā ž a mums sniedza daudz relaksā cijas un pozitī vas emocijas! Es ļ oti iesaku sev uzdā vinā t š ā du dā vanu atvaļ inā jumā )
Kas attiecas uz numuriņ iem, tad tie ir vidē jā stā voklī - kaut kur kaut kas nestrā dā vai ir vaļ ī gs)))), tomē r numuriņ i ir ļ oti tī ri, tiek tī rī ti katru dienu - mē s uz š o viesnī cu nebraucam dē ļ . telpas, tā pē c tī rī ba un karstais ū dens mums ir vissvarī gā kā s)
Viesnī cas personā ls ļ oti patī kams, uz visiem lū gumiem atbildē ja uzreiz, visi draudzī gi un smaidī gi) Ē diens - izsalcis nepaliksi)))

Mē s ceļ ojā m caur ceļ ojumu aģ entū ru "Go with us" ( https://poehalisnamiv. otpusk. com), un es gribu atzī mē t ceļ ojumu aģ entes Halinas super profesionā lo darbu. Viņ a noorganizē ja mums transfē ru uz Kiš iņ evu un no tā s uz Kijevu, visu laiku sazinā jā s, uzreiz atbildē ja uz visiem jautā jumiem. Braucienā ar š ā da speciā lista atbalstu biju ļ oti relaksē ta!
Esmu ļ oti apmierinā ta ar savu atvaļ inā jumu! Viņ i nesa sev lī dzi daudz pozitī vu un gaiš u emociju, kas ļ oti palī dzē s un atbalstī s virzī bu uz priekš u paš reizē jā sarež ģ ī tajā kara situā cijā . Novē lu visiem mieru un atpū tu pie jū ras)
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu