Xperience St. George Homestay 4*– Atsauksmes

44
Novērtējums 6.010
№149 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
6.5 Numurs
7.9 apkalpošana
6.4 Tīrība
7.1 Uzturs
6.2 Infrastruktūra
Viesnīca atklāta 2006. gadā, pēdējais remonts veikts 2019. gadā (kārtējais kosmētiskais remonts tiek veikts katru gadu). Tas sastāv no galvenās 2 stāvu ēkas un atsevišķām 2 stāvu ēkām. Atrodas tikai 3 km attālumā no Šarm eš Šeihas vecpilsētas, 5 km attālumā no Nāmas līča, Hadabas rajonā. Viesnīcai ir kompakta un ļoti zaļa zona. Draudzīgs personāls, mājīga atmosfēra un labs serviss. Smilšaina pludmale Šarm El Maya līcī. Tūristu vidū ir daudz angļu. Viesnīca ir piemērota aktīvai jaunatnei un relaksējošām ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар tania.zhezniak
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies ar ģ imeni, neko daudz no viesnī cas negaidī jā m, bet tā attaisnoja mū su cerī bas. Mē s lieliski pavadī jā m laiku, personā ls ir pieklā jī gs, ē dieni daudzveidī gi un ļ oti garš ī gi, viņ i nav mantkā rī gi ar gaļ as porcijā m. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar ģ imeni, neko daudz no viesnī cas negaidī jā m, bet tā attaisnoja mū su cerī bas.
Mē s lieliski pavadī jā m laiku, personā ls ir pieklā jī gs, ē dieni daudzveidī gi un ļ oti garš ī gi, viņ i nav mantkā rī gi ar gaļ as porcijā m.
Bezmaksas transfē rs trī s reizes dienā lī dz jū rai (koraļ ļ i un smilš u), burtiski 5-7 minū tes, lai tur nokļ ū tu, ļ oti ē rti
Tā pat vakarā transfē rs uz Vecrī gu un centru, organizē arī braucienus uz klubiem. Pludmalē ir arī pusdienas.
Istabas ir tī ras un sakoptas) viesnī cas gids ir brī niš ķ ī gs cilvē ks, viņ š lē ti piedā vā forš as ekskursijas)
Animatori neļ auj garlaikoties, viņ i vienmē r izdomā kaut ko izklaidē još u (futbols, volejbols, š autriņ as, joga, nu, vakara programmas)
Un, starp citu, Wi-Fi darbojas ļ oti labi visā viesnī cā )
Paldies viesnī cai par forš o uzturē š anos))
аватар Anastasea77
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 1.0
Vai jums patī k, ja mopu mazgā baseinā ? Tomē r kā kā jas sandalē s? Tad jū s esat š eit, Xperience st. Naktsmī tnē Gorgs))) Un tad, pā rpū lē jies, viņ š darba dienas vidū guļ uz sauļ oš anā s krē sliem pie tū ristiem ! ! Visas fotogrā fijas ir pievienotas. … Tomēr ▾ Vai jums patī k, ja mopu mazgā baseinā ? Tomē r kā kā jas sandalē s? Tad jū s esat š eit, Xperience st. Naktsmī tnē Gorgs)))
Un tad, pā rpū lē jies, viņ š darba dienas vidū guļ uz sauļ oš anā s krē sliem pie tū ristiem ! ! Visas fotogrā fijas ir pievienotas.
Tā pat esiet gatavs tam, ka telpu tī rī tā js nozags jū su ē dienu no ledusskapja!
Un par ē dienu iesaku ņ emt kaut ko atseviš ķ i, jo tikai tā dā gadī jumā uz sava š ķ ī vja varē si laicī gi ieraudzī t arā bu matus un nagus. Kas mū su atvaļ inā juma laikā notika daudzas reizes. Tā teikt "Ē ģ iptes suvenī rs" ...
P. s. nataš a-animator, sveiks. Neguli, ā tri pieraksti jauno tū ristu kontus un raksti viltus pozitī vas atsauksmes, lai paaugstinā tu viesnī cas reitingu. Jū s esat talantī gs š ajā jomā ! Sā c!
NEIESAKU VIESNĪ CU, NEPIELAUJIET MŪ SU KĻ Ū DAS!
Персонал на чиле! Лень-матушка
аватар bux_trust
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Cenu kā puma dē ļ nolē mā m izmē ģ inā t Ē ģ ipti nesezonā un budž eta viesnī cā . Uzreiz jā saka, ka man ļ oti paveicā s ar laikapstā kļ iem, iedegā mies, nopeldē jā mies. Pirms un pē c mū su izbraukš anas bija daudz vē sā ks. … Tomēr ▾ Cenu kā puma dē ļ nolē mā m izmē ģ inā t Ē ģ ipti nesezonā un budž eta viesnī cā . Uzreiz jā saka, ka man ļ oti paveicā s ar laikapstā kļ iem, iedegā mies, nopeldē jā mies. Pirms un pē c mū su izbraukš anas bija daudz vē sā ks. Sky Apami lidoja - vienkā rš i super, lidmaš ī na jauna, vietas pietiek, laicī gi uz minū ti, atlidoja tieš i pē c 3 stundā m (uz Odesu). Lidostā viss ļ oti ā tri, uzmeta aci sertifikā tos.
Uzreiz apmetā s istabā pirmajā stā vā . Sā kumā mani apbē dinā ja: istaba bija nogurusi, skats uz zā lienu un sē tu, tualete bija netī ra. Es gribē ju to mainī t, bet tas neizdevā s (tikai ar viņ iem notika policijas konference). Tad viņ a nomierinā jā s: zā lienā no rī ta dziedā ja putni, gulta un dvieļ i bija tī ri, zaļ ais papī rs un š okolā des tā felī te palī dzē ja sakā rtot tualetes telpu. Istaba ļ oti plaš a, ir tē jkanna, kafija, tē ja, ū dens, liels skapis, terase.
Viesnī cas teritorija ir attī stī ba divu divstā vu ē ku apļ u veidā , katra apļ a iekš pusē ir baseins bē rniem, baseins pieauguš ajiem, baseina bā rs utt. Patika teritorija, ir kur pastaigā ties, zaļ i zā lieni, putni, sauļ oš anā s krē sli pietiekoš i.
Ē ģ iptē ē diens ir standarts, tač u diezgan daudzveidī gs. No tā , kas man patika: brokastī s falafels, feta un jogurts, viņ i gatavo garš ī gu liellopu, jē ra gaļ u. Kā dreiz bija garneles un kalmā ri un nā kamajā dienā kalmā ri ar dā rzeņ iem. Augļ i: saldā melone, dateles, ā boli, plū mes, laba saldumu izvē le (kū kas, austrumu saldumi). Vī ns, alus (nav slikts), ko atnesa viesmī ļ i. Tē ja, kafija restorā nā tikai brokastī s, pā rē jā laikā - bā ros (kafijas automā tos). Sulas š ķ ī st (uzmanieties bē rniem - var bū t alerģ ija).
Vakara animā cija - bija. No tā , ko mē s redzē jā m: konkursi viesiem, viesakrobā ts, viesdziedā tā js - viņ š labi dziedā ja 90. gadu dziesmas gan krieviski, gan angliski, lī dz mū su tū risti atņ ē ma viņ am mikrofonu un sā ka dziedā t paš i (madame no Zaporož jes - sliktā k nekā Tagil! ! ) .
Tagad galvenais, kas mani biedē ja. Viesnī ca atrodas 25. lī nijā no jū ras. Bet! Ļ oti labi organizē ti braucieni uz pludmali. Ir divas iespē jas:
1. Koraļ ļ u pludmale - rifs, daudz zivju, nav bail nopeldē ties, nav vē ja un straumes.
2. Smilš aina pludmale vecpilsē tā - peldē ties, bē rni spē lē jas smiltī s. Atklā tā jū ra nav redzama, iespaids tā ds, it kā bū tu uz kā da ezera. Abā s pludmalē s ir bā ri no viesnī cas, pusdienas (frī kartupeļ i, maizī tes ar kaut ko, dā rzeņ i, apelsī ni, dateles). Maksas saldē jums un augļ i (uz smilš u daudz garš ī gā k). Tā tad viņ i brauc ar autobusiem, stingri laicī gi, jums ir jā pierakstā s, bet tas ir tā pē c, lai viņ i saprastu, cik autobusu apkalpot. Pat ja tu esi viens, viņ i atnā ks. Laika ziņ ā - trī s izbraukš anas varianti, precī zi neatceros, bet apmē ram 8-30.9-30.10. Un atpakaļ arī . Tas ir, jū s varat darī t visu. Mums pat bija laiks no rī ta doties uz koraļ ļ u pludmali, atgriezties viesnī cā pusdienot, bet pē cpusdienā - uz smilš u pludmali. Pa ceļ am uz koraļ ļ u pludmali varat doties uz Il Mercato (tur ir Mango tirgus, krievu aptieka), un pē c tam pats staigā t lī dz pludmalei - 10 minū tes.
Papildu maizī te - no 19 lī dz 22 bez maksas aizvedī s uz vecpilsē tu un Naama lī ci.
Secinā jums: viesnī ca ir laba. Bet katrs izlemj pats.
аватар tokarevat95
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Uzturē jā s no 2021.11. 12. lī dz 23.11. 2021 (12 naktis). Lidojā m no Kijevas, ekskursijas cena 1000$ (2 pieauguš ajiem un bē rnam). Objektī vi viesnī cai ir 4 zvaigznes, tas ir, sliktā k par 5 zvaigznē m un labā k par 3, BET ir BET, ko es aprakstī ju mī nusos. … Tomēr ▾ Uzturē jā s no 2021.11. 12. lī dz 23.11. 2021 (12 naktis). Lidojā m no Kijevas, ekskursijas cena 1000$ (2 pieauguš ajiem un bē rnam).
Objektī vi viesnī cai ir 4 zvaigznes, tas ir, sliktā k par 5 zvaigznē m un labā k par 3, BET ir BET, ko es aprakstī ju mī nusos. Tā pat objektī vi viesnī ca nav dā rga, un, iespē jams, nekas labā ks par jū su naudu nebū tu.
Viesnī ca atrodas netā lu no vecpilsē tas, ir neliela teritorija.
Mī nusi:
1) Viņ i smē ķ ē visur viesnī cā , viesnī cas ē damzā lē , pie sauļ oš anā s krē sliem, visur. Bijā m mazs bē rns un nesmē ķ ē jam, pastā vī gi pretī gi cigareš u dē ļ . Nav nesmē ķ ē tā ju zonas un bez vē ja, ti. š ķ iet, ka tu atrodies smē ķ ē tavā , tā pē c visi apkā rtē jie smē ķ ē .
2)Bē rnu baseins nav apsildā ms, viesnī cā s ir 4 baseini, 2 pieauguš ie un 2 bē rni, un tā tad neviens bē rnu baseins netika apsildī ts, mē s mazgā jā m bē rnu 10 mē neš u vecumā pieauguš o baseinā .
3) Barojas vienā di, nav daž ā dī bas. Š odien, rī t, parī t un lī dz paš ai izbraukš anai bū s tā pat. Izvē le ir neliela, 2-3 sā nu ē dieni, no kuriem izvē lē ties. Brokastī s ir tikai viens garnī rs - kartupeļ u biezeni, un tā katru dienu kartupeļ u biezeni, kartupeļ u biezeni, kartupeļ u biezeni. Zupas nav garš ī gas un pastā vī gi pā rsā lī tas.
4) Es pazaudē ju savu istabas atslē gu, es atnā cu uz reģ istratū ru, lai saņ emtu jaunu, viņ i man teica 16 USD, un viņ i teica, ka man bū s jā maksā , izrakstoties. Izrakstī š anā s dienā man teica, ka par plastikā ta karti, kas maksā.1–2 USD, man jā maksā.30 USD, nevis 16 USD.
5) Cenas par papildu pakalpojumiem viesnī cā s ir diezgan dā rgas, pat Ē ģ iptei. Piemē ram, 5 masā ž as 100$, veļ as mazgā š ana 10$, ekskursijas 4x dā rgā kas nekā "vecpilsē tā " utt.
6) Istabā bija aizsē rē jusi kanalizā cija un ik pa laikam ū dens no kanalizā cijas pacē lā s mū su istabā .
7) Viss, izņ emot alu, ir š vaki. Ņ emiet savu alkoholu vai pē rciet Ē ģ iptē veikalos. Kokteiļ us taisa ne pā rā k labi, bez augļ iem un kā cita - sajauc spritu ar rumu un viss.
8) WiFi tiek apmaksā ts (2 USD no personas dienā ). Jā , zinu par SIM kartē m, bet pat lē tā kajā s viesnī cā s reģ istratū rā ir bezmaksas WiFi, pie mums tā da nav.
9) Nav volejbola. Viesnī cas aprakstā tā ir, patiesī bā viesnī cā s nav. Pieejams tikai pludmalē .
Plusi:
1) Viesnī cas teritorijā nav vē ja;
2) Laba koraļ ļ u pludmale (skaista jū ra, dzī vi koraļ ļ i), tas ir svarī gi tiem, kas ceļ o uz ā rzemē m, š eit tas ir. Pati pludmale ir ļ oti maza un pā rpildī ta.
3) Lieliska personā la attieksme pret atpū tniekiem;
4) Tī rs visur, baseinā , istabā (vienmē r atstā jā m $1);
5) Daudzi bā ri, 2 pludmalē s, 2 baseini viesnī cā , ē damzā lē un reģ istratū rā .
Viena zvaigzne smē ķ ē š anas un nesmē ķ ē tā ju zonu trū kuma dē ļ , kā arī.30 USD novilkš ana izbraukš anas laikā par plastikā ta karti.
аватар agev3
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ieradā mies naktī , uzreiz iekā rtojā mies, pē c pusstundas atnesa istabā vakariņ as. Istaba ir normā la, gultas ir atdalī tas. Istabā , kā parasti, izlietne, duš a, tualete. Jau esot ceļ oš anas pieredzei, paņ ē ma lī dzi "ziepj-ryl" un nezaudē ja, nav nekā . … Tomēr ▾ Ieradā mies naktī , uzreiz iekā rtojā mies, pē c pusstundas atnesa istabā vakariņ as. Istaba ir normā la, gultas ir atdalī tas. Istabā , kā parasti, izlietne, duš a, tualete. Jau esot ceļ oš anas pieredzei, paņ ē ma lī dzi "ziepj-ryl" un nezaudē ja, nav nekā . Bija 3 kastes, vienā diegā ar adatu un 1. pogu, otrajā duš as vā ciņ ā , treš ajā soma, tikai soma, varbū t tur kaut kam vajadzē ja bū t, bet darbinieki to nepā rbaudī ja un mē s dabū ju somu)) (pievienoš u foto) traukā pie sienas, pie izlietnes un duš as ir š ķ idrums mazgā š anai (ž eleja), ja neko neņ ē mi lī dzi, vari nomazgā ties.
Istaba normā la, ja nediž ojies, tad viena zī mī ga piebilde, tualete bija netī ra, sē deklis nomazgā ts ar mitrā m dezinfekcijas salvetē m un nolauzta birste, pā rē jais derē s. No rī tiem uz ielas ir notekū deņ u smaka, varbū t ar tā du ū deni laista augus, tad smaka pazū d, tā pē c no rī ta labā k nejaukties uz balkona, visu ņ emam vieglā k, tā pē c patika viesnī ca, labs ē diens, ja neesi gardē dis, ir ko ē st , ne viss pē c gaumes, bet vari izvē lē ties kas patī k, tā du ir daudz. Pamē ģ inā ju vī nu, vairs negribas, bet daudzi dzer, man tas ir kaut kā ds surogā ts, alus ir normā ls, nezin kā pē c kā ds sū dzas, ka atš ķ aidī ts, nav taisnī ba, parasts alus.
Ir bū tisks trū kums, ap viesnī cu gandrī z nekā nav, pastaigā ties neizies, nekur, bet var pastaigā ties kā das 20 minū tes un ir veikali vai taksi, vidē ji 150 rubļ i. pa jū ru ar autobusu, uz kuru ir jā pierakstā s. Divas pludmales, abas patika.
Rezultā ts tā ds, bet netī rs, bet viesi paš i taisa putru, nomet kū kas gabalu, nepaņ ē ma utt. Bet tā du bardaku un š ausmas neredzē jā m, kā recenzijā rakstī ts “dzī vot nav iespē jams”, ko redzē jā m skatī tā ja acī s)) redzē jā m sauli, jū ru, smaidoš u personā lu, mē s ' ī paš i nevienu neuzrunā ju un neko neprasī ja, vienkā rš i atpū tā mies. Ierodoties ieraudzī ju mū su puisi nedaudz pietū kuš u, kurš uzskatī ja par nepiecieš amu reģ istratū rā vī rietim paskaidrot, ka viņ š strā dā s labā k, es uzreiz nesapratu, ko viņ š vē las, un tad, kā sapratu, viņ š viņ am sekoja un teica "labā kais darbs, labā kais darbs", kas bija prasī bas bū tī ba, tā arī netika noskaidrots, viņ u aizvilka meitene.
Visiem lieliska atpū ta un labs garastā voklis.
Вид с балкона, номер выходил на дорогу  хотели поменять, передумали, зато спокойно Набор принадлежностей, наверно, для душа
аватар horhordin.alexander
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s pirmo reizi apmeklē jā m Ē ģ ipti un Xperience St. George Homestay. Mē s devā mies no uzņ ē muma Joyce Tours ((. Viesnī ca atrodas 20 minū š u brauciena attā lumā no Š arm lidostas, tieš i blakus ceļ am. Tas sastā v no vairā kā m divstā vu ē kā m ar skatu uz ceļ u vai iekš ē jiem baseiniem. … Tomēr ▾ Mē s pirmo reizi apmeklē jā m Ē ģ ipti un Xperience St. George Homestay. Mē s devā mies no uzņ ē muma Joyce Tours ((.

Viesnī ca atrodas 20 minū š u brauciena attā lumā no Š arm lidostas, tieš i blakus ceļ am. Tas sastā v no vairā kā m divstā vu ē kā m ar skatu uz ceļ u vai iekš ē jiem baseiniem. Ierodoties nepatī kami pā rsteidza smaka (vienreiz bija stallī , kaut kas tā ds), tad izrā dī jā s, ka no rī ta laistī ja zā lā jus ar tehnisko ū deni, pē c stundas viss bija kā rtī bā , tika izvē dinā ts, lai redzē tu. )).

Saistī bā ar agro ieraš anos nā cā s gaidī t reģ istrē š anos, tomē r mū s tik un tā iekā rtoja ā trā k par noteikto 14.00 un pā rsteidzoš i par velti. Istaba atradā s 2. stā vā ar skatu uz ceļ u. Istaba un balkons liels (plaš ā kais mū su ceļ ojumu vē sturē ), ē rta plata gulta, mē beles (nav jaunas, bet diezgan pieklā jī gas), seifs, ledusskapis, TV ar 30 kanā liem (ne visi vietē jie)). Par pā ri palikuš o š okolā des tā felī ti vai dolā ru no dvieļ iem savija figū riņ as, katru dienu (! ) mainī ja gultu un iedeva vē l ū dens pudeles.
Ieraš anā s dienas vakarā notika tikš anā s ar viesnī cas gidu Abdullah (atkal ceļ ojumu aģ entū ra Dž oiss (((), diezgan nepatī kams jauneklis), kurš ieteica aizpildī t anketas, kurā s bija norā dī ts, uz kurā m ekskursijā m vē lamies doties) , kā arī brī dinā ja par atbildī bu, pē rkot ekskursijas ā rpus viesnī cas (? ) Neaizpildī jā m anketas un nenodevā m gidam, par ko pie izrakstī š anā s sekoja neliela atriebī ba, piemē ram, “Nē ? ziņ ojumu dē ļ a, mē s paš i uzzinā jā m ar ceļ ojumu aģ enta starpniecī bu. Starp citu, Dž oisa transfē rs uz lidostu no viesnī cas kavē jā s stundu, tā pē c ieradā mies 1.5 stundu pirms izlidoš anas.

Ē diens viesnī cā ir pieklā jī gā lī menī - katru dienu gaļ a (vista, liellopa gaļ a, zivis), kā dreiz bija pat grilē ti krabji. Diezgan bagā tī ga konditorejas izstrā dā jumu un saldumu izvē le, katru dienu pusdienā s saldē jums.
Dzē rienus lej un atnes viesmī ļ i - sulas, alkohols pē c izvē les, kokteiļ i tiek gatavoti pē c pasū tī juma. Ē dienu strā dnieki noliek aiz stikla starpsienas.

Viesnī cai ir 2 savas pludmales - smilš aina ar maigu pieeju un koraļ ļ u ar saulrietu no mola. Autobusi kursē uz un no pludmales, grafiks ir ē rts. Brauciet 8-10 minū tes. Pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, ir matrač i. Viesnī ca nodroš ina dvieļ us pret karti. Paš ā viesnī cā ir 3 peldbaseini, viens pilnī bā peldbaseins un 2 pieauguš ie (150 cm dziļ i). Pie baseiniem ir bā ri - ū dens, kola, alus, kokteiļ i. Ir animā cijas komanda - labi darī ti puiš i (Lalya, Zizo, Eslam, Rita utt. ), viņ i cenš as neļ aut jums garlaikoties. Vakaros izklaides programmas.

Piedalī jā mies ekskursijā s pa ielu - apskates tū re (kvadracikli, izjā des ar kamieļ iem, peldē š ana uz rifa, brauciens uz Dahabas pilsē tiņ u un kaut kā du kanjonu) un brauciens ar jahtu uz koraļ ļ u rifu (viss par 20$ / persona). Nepā rsteidza (labi, vismaz viesnī ca Abdullah nebija pā rmaksā ta))).
Attā lums no viesnī cas lī dz vecpilsē tai ar taksometru 2-3 dolā ri 10 minū tes. Veikalos tikai suvenī rus, augļ us un jū ras veltes. Pē c cenā m - mango 1-2 dolā ri / kg (klase)), garneles (lielas, vā rī tas tieš i tur) - 7 dolā ri / kg. Nekā du tekstilizstrā dā jumu (tomē r ne Turcija)).

SECINĀ JUMS. Viesnī ca ir pelnī jusi uzmanī bu un uzslavas. Tā pat kā citur, ir nelieli trū kumi, bet ne kritiski. Joyce Tours un tā darbinieki - GUANO, bū s piedā vā jumi no viņ iem - nesazinā ties)).
аватар adorsha
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Ne pirmo reizi Ē ģ iptē mē s zinā jā m, kurp dodamies. Super serviss noteikti nebija gaidī ts. Bet viņ i nebija tam gatavi. Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un viesnī cas vē rtē jumu. Patiesī bā š is ir attē ls. … Tomēr ▾ Ne pirmo reizi Ē ģ iptē mē s zinā jā m, kurp dodamies. Super serviss noteikti nebija gaidī ts. Bet viņ i nebija tam gatavi.
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un viesnī cas vē rtē jumu. Patiesī bā š is ir attē ls.
Plusi: laba animā cija, labs ē diens (kad ciemojas vietē jie iedzī votā ji).
Mī nusi: viesnī ca ir ļ oti nogurusi. Atpū tieties tajā lielā kajā daļ ā vietē jo iedzī votā ju. Spilgti un krā saini cilvē ki, kuriem absolū ti vienalga tie, kas ir viņ iem blakus. Viņ iem patī k pasū tī t ē dienu istabā , tad viņ i noliek netī rus traukus ar ē diena pā rpalikumiem tieš i koridorā . Un tas viss stā v apmē ram dienu, neviens to netī ra.
Ja grasā ties doties, esiet gatavi tam, ka vietē jie ir nomodā lī dz 2-3 naktī . Piemē ram, zem mū su balkona vietē jie puiš i emocionā li spē lē ja futbolu tieš i zā lienā lī dz pat diviem naktī . Un, kad bumba pā rlidoja uz mū su balkonu, viņ i uzreiz uzkā pa pē c tā s, nepalaidot garā m iespē ju redzē t, kas tur dzī vo. Mana sieva, dzirdot, ka atveras balkona durvis, bija š okā .
Viesnī cā ir 2 pludmales, bet, lai tur nokļ ū tu, jums ir jā pierakstā s uz vienu dienu autobusā . Neizdevā s - tava problē ma.
Ja vietē jie atpū š as, ē diens ir labs. Tiklī dz viņ i aizbrauc, viss uzreiz pā rvē rš as mī nusos.
Bet visnepatī kamā kā ir PASTĀ VĪ GA NAUDAS MAIŅ A GAISMAS VIETĀ .
Reģ istratū rā ir tā ds Khabibs, tā pē c viņ š prasī ja 50 USD, lai reģ istrē tos agrā k. Man bija jā dod, jo viņ i bija ļ oti noguruš i no ceļ a. Un neticiet nevienam, ka reģ istrē š anā s lī dz 14.00 ir bez maksas! ! ! Pludmales ir ļ oti netī ras. Vietē jie visu met zem kā jā m un jū rā , tā ir viņ u paradums. Var rakstī t vē l un vē l, bet rezumē ju, gribu teikt vienu: nekad vairs neieš u uz š o viesnī cu un nevienam neiesaku.
P. S. Recenzijas rakstu reti, bet nevarē ju atturē ties. . .
аватар sofiya08
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca ir viena no desmit labā kajā m viesnī cā m Š armā . Pirmo reizi atpū tuš ies, mums patika. Izlī gums noritē ja ā tri. Telpā viss darbojas. Personā ls visur ir draudzī gs. Tī rī ta, mainī ta dvieļ i un gulta katru dienu. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir viena no desmit labā kajā m viesnī cā m Š armā . Pirmo reizi atpū tuš ies, mums patika. Izlī gums noritē ja ā tri. Telpā viss darbojas. Personā ls visur ir draudzī gs. Tī rī ta, mainī ta dvieļ i un gulta katru dienu. Bonuss smieklī gi dzī vnieki no dvieļ iem. Viņ i maksā ja ar š okolā des konfektē m. Teiksim tā , ka tu nepaliksi izsalcis. Ir augļ i (ā boli, dateles, melone, arbū zs, vī nogas, plū mes, persiki). Dā rzeņ i (gurķ i, tomā ti, paprika, burkā ni, salā ti, kā posti). Saldumi (daž ā da baklava, ž eleja, cepumi). Ļ oti garš ī ga feta! ! ! Viesnī ca ir maza un nav tā lu jā iet. Ir divi baseini ar bā riem. Sulas, alkoholiskie un bezalkoholiskie dzē rieni. Uzkodas (sviestmaizes, frī kartupeļ i). Neliels mī nuss ir tas, ka baseini tika atvē rti nedaudz vē lu un slē gti agri, pulksten 17.30. Vā ja animā cija, lai gan puiš i ir ļ oti jauki. Autobusi kursē uz pludmali, 5 minū š u brauciens. Kopumā lieliska viesnī ca. Iesakā m relaksē još ā m ģ imenes brī vdienā m.
аватар marinacoma080
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Reģ istrē joties neiedeva 2 blakus istabas, argumentē jot par pilnu viesnī cas noslogojumu. Patiesī bā viņ i gaidī ja vietē jos 4 nedē ļ as nogales/brī vdienas, kad viesnī ca tieš ā m pā rvē rtā s no tukš as uz blī vi apdzī votu. … Tomēr ▾ Reģ istrē joties neiedeva 2 blakus istabas, argumentē jot par pilnu viesnī cas noslogojumu. Patiesī bā viņ i gaidī ja vietē jos 4 nedē ļ as nogales/brī vdienas, kad viesnī ca tieš ā m pā rvē rtā s no tukš as uz blī vi apdzī votu.
1. Attieksme pret mū su tū ristiem un vietē jiem nav vienlī dzī ga. Ē dienu bija daudz, daudzveidī gi un garš ī gi, sū dzī bu nav, bet pasniedza tik-tā , 5 arā bi un 2 mū sē jie. Es personī gi neatceros viesmī ļ a (nepatī kama izskata, veca un vē dervē dera) vā rdu no sava galdiņ a "restorā nā ". )
2. Uzstā dot runas istabā darbiniece sā ka prasī t 10 dolā rus, jo skaitā s 2 cipari par 5 dolā riem (mums bija 3 somas uz 3 cilvē kiem, 1 deguns, par kā diem 10? ) Bijā m š okē ti par to, ka iedeva viņ am 1 dolā ru. Š is velns reģ istratū rā vienmē r kontrolē sarakstus pludmalē.
3. Viesnī cā ir 2 pludmales, koraļ ļ u un smilš u, skaistas pludmales, tī ras.
Nogā dā jiet tos ar autobusu, kur jums ir nepiecieš ams rezervē t iepriekš un atpakaļ viesnī cā . Nepierakstī jos, aizmiguš i vai aizmirsuš i visi sē dē ja istabā . Ainava ir lieliska, it ī paš i smilš ainajā pludmalē!
4. Mū su tū ristus dzina no visur! Izejiet no baseina 16:00, jo viņ iem ir jā tī ra, un, tā kā vietē jie iedzī votā ji ieradā s, visi peldas lī dz 18:00, bet mums ir vienalga, mē s joprojā m negribē jā m tur sē dē t.
Viņ iem patika arī viņ us izraidī t no "restorā na" 30 minū tes agrā k, lī dz viņ i ieradā s.
Un dodiet visiem š okolā des. Tā nu vajadzē ja ņ emt nevis 5gab. , bet somu, jo kā dam ir 9 meitas un vajag.
Ī sā k sakot, spilgti!
аватар lv7806
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man ļ oti patika viesnī ca. Lai gan no pirmā acu uzmetiena ļ oti pieticī gs. Viņ a galvenā iezī me ir draudzī gais, pieklā jī gais personā ls, vienmē r smaidī gs un jauks. Ī paš i gribu pieminē t Abdulu, kurš vienmē r labprā t palī dz. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika viesnī ca. Lai gan no pirmā acu uzmetiena ļ oti pieticī gs. Viņ a galvenā iezī me ir draudzī gais, pieklā jī gais personā ls, vienmē r smaidī gs un jauks. Ī paš i gribu pieminē t Abdulu, kurš vienmē r labprā t palī dz. Lielas plaš as istabas, ē rtas platas gultas, garš ī gi un daudzveidī gi ē dieni, vienmē r, garš ī gas kū kas no Ali. Patī kami un neuzkrī toš i viesmī ļ i ar lielisku humora izjū tu, Asharf ir vislabā kais. Apkopē ju radoš ā komanda vienmē r izklaidē (paslē pj kosmē tikas zī muļ us). No viesnī cas katru dienu kursē bezmaksas autobusi uz pludmali un katru nakti netā lu no pilsē tas. Harizmā tiskie Zezo un Katja neļ aus jums garlaikoties, bet nebū s apsē sti. Viesnī ca piedā vā ekskursijas. Vakaros vienmē r ir izklaides programma.
Parādīt vairāk »


iemiesojums _672775
5 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums infokiroseiz
‹ Viesnīca Xperience St. George Homestay 4*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель был открыт в 2006 году, последняя реновация проводилась в 2019 году (регулярный косметический ремонт проводится каждый год). Состоит из главного 2-этажного здания и отдельно стоящих 2-этажных зданий. Расположен всего в 3 км от Старого города Шарм-эль-Шейха, в 5 км от Наама-Бей, в районе Хадаба. У отеля компактная и очень зеленая территория. Приветливый персонал, домашняя уютная атмосфера и хороший сервис. Песчаный пляж в заливе Sharm El Maya. Среди отдыхающих много англичан. Отель подходит для активного молодежного и спокойного семейного отдыха.

Atrašanās vieta В 18 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 6 км от бухты Naama Bay и в 3 км от Старого города, в районе Hadaba, на второй линии от моря.
Pludmales apraksts Песчано-галечный пляж в заливе Maya Bay (Xperience Golden Sandy Beach) протяженностью 150 м, пологий песчаный вход в море, пластиковый понтон 20 м. Коралловый пляж в Ras Umm Sid (Xperience Hilltop Beach), заход в море со стационарного пирса, пирс около 50 м, рекомендуется специальная обувь. Автобус на пляж по графику — бесплатно, в 3 км, около 5 мин на автобусе (количество рейсов на пляжи зависит от загрузки отеля). Для посещения пляжа необходимо взять бесплатный билет на рецепции. Бар на пляже работает по системе All inclusive (напитки и обед). Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно.
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование (платно), услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), лимузин-сервис, интернет-кафе (платно), Wi-Fi в зоне лобби и у бассейна — платно (в номерах доступа нет), магазины, аптека, обмен валюты (банкомат), шаттл в Naama Bay и Old Market (по графику в определенные дни недели) по предварительной резервации — бесплатно, 2 основных бассейна: 400 м2 и 350 м2 ( с подогревом в зимний период) количество подогреваемых бассейнов зависит от загрузки отеля, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

Главный ресторан La Princesse — шведский стол, завтрак: 07:00-10:00, обед: 12:30-14:30, ужин: 18:30-21:30

Ресторан Аля Карт Nathan's — международная кухня, 19:00-22:00.

Лобби бар (24 часа).

Бар Mermaid (10:00-17:00).

Бар Le Bleu (10:00-17:00).

Dawar El Omda — восточное кафе с кальяном (19:00-00:00).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 детских бассейн |один с подогревом в зимний период, детский клуб (с 4 до 12 лет), детская игровая площадка возле детского клуба, детский буфет в ресторане.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно — мини футбол (песчаное покрытие), водное поло, аквааэробика, вечернее шоу, живая музыка, анимация, дартс Платно — массаж, дайвинг центр и водные виды спорта (на пляже).
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 262 номера.

Istabās

Индивидуальный кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар (платно), утюг и гладильная доска (по запросу, платно), балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями. Уборка номера: ежедневно, смена белья: ежедневно, room service: круглосуточно (платно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • balkons/terase
Adrese Magles El Madina Street, Um El Sid Hill, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +20 69 366 0888
Tīmekļa vietne: Xperience St. George Homestay
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.