The Grand Hotel Sharm El Sheikh 5*– Atsauksmes

347
Novērtējums 6.310
№112 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
6.0 Numurs
6.5 apkalpošana
6.4 Tīrība
5.9 Uzturs
7.5 Infrastruktūra
Viesnīca tika atklāta 2008. gadā, kopš 2015. gada tajā notiek pakāpenisks remonts. Tas sastāv no galvenās ēkas un 2 stāvu dzīvojamo ēku kompleksa, kas kaskādes iet uz leju līdz jūrai. Viesnīca ir piemērota snorkelēšanas cienītājiem un pilsētas infrastruktūras un daudzveidīga ēdiena cienītājiem. Nav ieteicams gados vecākiem cilvēkiem pieejamo kāpņu un nogāžu dēļ, kā arī pārvietošanās ar ratiņkrēsliem. Viesnīca relaksējošām brīvdienām. Tā ir daļa no vienas no lielākajām Red Sea Hotels ķēdēm, tostarp viesnīcām Hurgadā, Makadi un Šarm eš Šeihā, kuras izceļas ar garām pludmalēm un perfekti koptām zaļajām zonām ar dārziem un figūrveida baseiniem.Vairāk →
аватар _antonina83_
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ne pirmo reizi Ē ģ iptē . Š oreiz viesnī cu izvē lē jos tikai un vienī gi pē c cenas. Tā pē c neko daudz negaidī ju. Bet pē c ieraš anā s viņ a bija pā rsteigta. Lidojums bija agrs, viesnī cā bijā m jau 9 no rī ta. … Tomēr ▾ Ne pirmo reizi Ē ģ iptē . Š oreiz viesnī cu izvē lē jos tikai un vienī gi pē c cenas. Tā pē c neko daudz negaidī ju. Bet pē c ieraš anā s viņ a bija pā rsteigta. Lidojums bija agrs, viesnī cā bijā m jau 9 no rī ta. Mū s uzreiz uzaicinā ja brokastī s. Tas ir jauks bonuss, ko ne katra viesnī ca piedā vā . Viņ i iegā ja istabā jau pulksten 11 no rī ta. Istabu fondam tieš ā m nepiecieš ams remonts. Tač u viesnī ca pie tā auglī gi strā dā . Un tagad aktī vi notiek remontdarbi. Tajā paš ā laikā istaba ir tī ra, matrač i un spilveni ir neticami ē rti, visu dienu bija karsts ū dens. Viesnī cas teritorija ir kā botā niskais dā rzs. Visur zaļ š un ziedi. Pludmale kopumā ir brī niš ķ ī ga. Plakans, bez kaskā dē m, viss apstā dī ts ar palmā m. Piestā tne ir ī sa, nekustī ga. Ļ oti ē rti, ka lejā ir kā pnes. Jū ra kā vienmē r ir neticama.
Arī ar ē dienu bijā m pilnī bā apmierinā ti. No gaļ as: vista, teļ a gaļ a, pī le, jē ra gaļ a. Bija arī krabji, garneles, zivis. Daudz dā rzeņ u un augļ u. Cepš ana parasti ir mā kslas darbs.
Viesnī cas teritorijā ir 3 uzkodu bā ri, kuros var uzkodas ar picu, burgeriem un gardā m pankū kā m. Bā rmeņ i ir draudzī gi. Arī animā cija ir diezgan aktī va. Ī paš s paldies animatoram Gadam. Viņ am vienkā rš i ir 10 no 10. Bez viņ a bū tu skumji.
Tas, ko mē s ī sti nesapratā m, bija tē jkannas trū kums istabā , galvenajā restorā nā nav kafijas automā ta (kafija viņ iem tieš ā m nav ļ oti laba, un to nav iespē jams pagatavot paš iem). Un pat tad, kad reģ istratū rā prasī ju vismaz vienu tē jkannu uz divā m istabā m, mums nedeva.....
Kopumā es labprā t š eit atgrieztos vē lreiz.
аватар namikoz
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
ATSAUKSMES AR CEĻ OJUMU AĢ ENTA ACĪ M: NEIESAKU š o viesnī cu! Esmu apmetusies š ajā viesnī cā.2 reizes. - Nedē ļ a 2021. gada martā; -2 nedē ļ as 2022.  gada novembrī -decembrī; Lielā kā daļ a viesu, kas ierodas š ajā viesnī cā , atgriež as tajā par "pagā tnes" nopelniem. … Tomēr ▾ ATSAUKSMES AR CEĻ OJUMU AĢ ENTA ACĪ M: NEIESAKU š o viesnī cu!

Esmu apmetusies š ajā viesnī cā.2 reizes.
- Nedē ļ a 2021. gada martā;
-2 nedē ļ as 2022.  gada novembrī -decembrī;

Lielā kā daļ a viesu, kas ierodas š ajā viesnī cā , atgriež as tajā par "pagā tnes" nopelniem. Š odien š ī viesnī ca ir nokritusies ļ oti zemu lī meņ a ziņ ā , un, neskatoties uz tā s zvaigž ņ u vē rtē jumu (5 *) - viesnī ca ir 3 zvaigž ņ u viesnī cas lī menī.

Viesnī cas jē dziens nav definē ts. No vienas puses, š ī ir ģ imenes viesnī ca - kurā bē rniem nav nekā (mini novecojis rotaļ u laukums atklā tā saulē , bē rnu klubs, kas nedarbojā s). No otras puses, š ī nav jaunieš u viesnī ca un nav viesnī ca pieauguš ajiem - nav vajadzī gā s programmas, animā cijas, apkalpoš anas.

Viesnī cas teritorija un numuri:
-Iereģ istrē joties viesnī cā , jū s sagaida atmosfē riska, skaista un sakopta zona, plaš a zā le, bā rs zā lē (kas diemž ē l nedarbojā s);
-Istabas, kurā s apmetā mies, bija "noguruš as", gan telpas stā voklis, gan tā s piepildī jums;
- Mū zikas aparatū ra visā viesnī cā ir nolietota, ļ oti veca, skaļ ruņ i č ī kst un svilpo - kas dod š ausmī gu skaņ as kvalitā ti;
-Viesnī cas teritorija ir liela, bet acī mredzot neprot vai nav laika par to kopt - jau 2 gadus esam novē rojuš i bū tisku teritorijas stā vokļ a pasliktinā š anos, un no viesiem, kuri ir agrā k, mē s dzirdē jā m vē l vairā k kritikas. Tā pat liels mī nuss ir mē slojuma "smirdē š ana" visā viesnī cā augu laistī š anas laikā;
-Visi viesnī cai liels skaits odu;
-Vē rš u uzmanī bu, ka viesnī cas teritorija ir kaskā des tipa (ne visi par to zina iepriekš );

Pludmale:
-Diemž ē l rifs mirst katru gadu - bet š ī s viesnī cas rifs joprojā m nav slikts, it ī paš i š ā dai budž eta viesnī cai;
-Piekļ uve jū rai tikai no ī sa pontona, uzreiz ļ oti dziļ i (bē rniem un tiem, kas nepeld vai baidā s no dziļ uma) - tas kļ ū s par problē mu.
Tas nav mī nuss vai pluss, tas ir tikai fakts, un katrs izvē las sev piemē rotā ko;

Ē dieni un bā ri:
-Galvenais restorā ns: ē diens viesnī cā ir ļ oti slikts, bet izsalcis neizbrauksi. 1-2 reizes nedē ļ ā ē dienreizes ir daudzveidī gas, kā arī vē rš u uzmanī bu uz to, ka GALVENAIS RESTORĀ NS STRĀ DĀ NEVIS ALL IEKĻ AUJĀ FORMĀ TĀ , bet gan Mī kstajā ALL INCLUSIVE FORMĀ TĀ (t. i. no alkohola jums tiks pasniegts tikai alus un vī ns ļ oti mazas glā zes) , un VIESIEM BŪ S AIZLIEGTS ienest no bā ra! ;
- A la carte restorā ni ir pieejami pē c iepriekš ē ja pieraksta. Apmeklē jā m vienu, kas atrodas galvenajā ē kā , skaists interjers ir tā vienī gais pluss, kopumā izvē le tur arī nav liela, bet tur atrasties ir ē rtā k nekā galvenajā restorā nā;
-Dienas laikā pieejamas stacijas ar nekvalitatī viem burgeriem, pankū kā m un saldē jumu;
-Pusdienā s pludmales bā ra teritorijā tiek pasniegta "nosacī tā pica";
-Lī meni virs pludmales bā ra, pusdienlaikā var atrast kafejnī cu, kur turku š efpavā ri - viņ u ē dieni ir visgarš ī gā kie š ajā viesnī cā , bet diemž ē l arī izvē le ir niecī ga;
-Bā ri - tas ir kā rtē jais š ī s viesnī cas skumjas, pasniegš ana vienreizē jā s lietoš anas krū zē s, 100-150 ml, un tā viss tiek pasniegts. Tas ir neē rti, jo karstumā ir nevis jā atpū š as, bet jā skrien pē c dzē rieniem. Ar Ice in bars problē ma ir nemainī ga: pludmalē ledu var atrast ļ oti reti, kafejnī cā s, kurā s tiek pasniegti kebabi, ledus nekad nav, visbiež ā k ledus var atrast galvenajā bā rā;

Viesnī cas personā ls:
-Saziņ a ar uzņ emš anu manā pieredzē bija viegla, puiš i nodibinā ja kontaktu;

-Uzturē š ana - istabu uzkopš ana ir ļ oti nekvalitatī va, reģ istrē š anā s jau ir putekļ ainā telpā ar nepatī kamu smaku vannas istabā . Saskaņ ā ar viesnī cas koncepciju, uzturē š anā s laikā pē c viesa pieprasī juma ir pieejama numuru uzkopš ana. Bet diemž ē l - nevarē jā m dabū t tī rī bu istabā.
Neskatoties uz uzkopš anas procesu un pat uzkopš anai atstā to dzeramnaudu, pē c istabas uzkopš anas - telpā nebija ne tī rī bas, ne svaiguma sajū tas: Mainī ti dvieļ i, saklā ta gultas veļ a, kopē jā grī das platī ba istabā noslaucī ta ar lupatu. iemē rc ū denī . Vannas istabā , neskatoties uz uzkopš anu, vienmē r bija jū tama neiztī rī tas publiskā s tualetes smaka. Ē ku koridori bija tikpat blā vi. Matrač a, spilvenu, segu, gultas veļ as un dvieļ u stā voklis bija normā ls.

- Animatori - atzī mē š u š o nodaļ u kā neesoš u, jo viesnī cā nav profesionā las "animā cijas komandas", ir tikai "puiš u kompā nija", kas pa dienu staigā pa pludmali, trokš ņ o un rada iespaidu, ka tur ir animā cija viesnī cā . Viņ i arī ievieto to paš u atskaņ oš anas sarakstu ar daž iem novecojuš iem ierakstiem, kas tiek atskaņ oti katru dienu un tiek atskaņ oti visu dienu.
Viņ i nevarē ja radī t bē rniem un pieauguš ajiem piemē rotu atmosfē ru atpū tai ne dienā , ne vakarā.

-Restorā ni un bā ri - š ī ir š ī s viesnī cas problemā tiskā kā nodaļ a. Sarež ģ ī jumi pastā vī gi radā s ar š ī s nodaļ as darbiniekiem, servisa trū kuma dē ļ (pakalpojuma kā tā da pē c bū tī bas nebija, lai gan galvenajā restorā nā par alkoholiskajiem un bezalkoholiskajiem dzē rieniem atbild viesmī ļ i, jo viesis pats nevar paņ em viņ us). Galvenajā restorā nā dzē rienus pasniedz tikai viesmī lis, kuru sā kumā nevari atrast, pē c tam nevari sagaidī t, un tad viņ š atnes nevis to, ko pasū tī ji, un pē c visa tā neattur savu. saš utums uz jums, kā pē c jū s viņ u dzenā t un lū dzat, lai viņ š atnes jū su pasū tī jumu. Nodaļ as darbinieki nesaprot, ka viesi, kuri atpū š as viesnī cā , ir ieraduš ies atpū sties all-inclusive formā tā , ka darbinieki ir apkalpojoš ais personā ls viesnī cā viesiem, nevis otrā di.
Š ī s nodaļ as darbinieki var atļ auties greizus skatienus uz viesiem, vē rtē još us skatienus, niķ ī gu komunikā ciju, ž estus, izteikumus ciemiņ am arā bu valodā u. c. - tas bojā noskaņ ojumu svē tkos un rada konfliktsituā cijas. Vai ir vē rts vē rtē t š ī s nodaļ as darbinieku darbu, ja viņ u nodaļ as vadī tā js, Food & Beverage menedž eris Mohammeds rā da tieš i š ā du piemē ru, viņ š var arī kliegt uz viesi, vicinot rokas, draudē t viesim, un viņ š to nedarī s saņ emt par to jebko, neskatoties uz sū dzī bā m;

-Viesu stafetes menedž eri: Divu brī vdienu laikā viesnī cā redzē ju 2 daž ā dus viesu namus, varu atzī mē t, ka diemž ē l viņ iem neizdodas atrast lī dzsvaru starp personā lu un viesiem, un attiecī gi atrisinā t raduš ā s problē mas;

Apkopojot:
NEIESAKU š o viesnī cu pat superekonomiskajā segmentā . Pievē rsiet uzmanī bu citā m viesnī cā m un nesabojā jiet savas brī vdienas.
аватар bigfun
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Esmu ceļ ojis vairā k nekā.20 gadus un nekad neesmu redzē jis š ā du uzstā dī jumu. Sajū ta, ka tū risti-pā rkā pē ji paliek š ajā viesnī cā -š ķ ī stī tavā , lai kā rdinā tu savus grē kus. … Tomēr ▾ Esmu ceļ ojis vairā k nekā.20 gadus un nekad neesmu redzē jis š ā du uzstā dī jumu. Sajū ta, ka tū risti-pā rkā pē ji paliek š ajā viesnī cā -š ķ ī stī tavā , lai kā rdinā tu savus grē kus. Neļ aujiet sevi apmā nī t viesnī cas augstajam kopvē rtē jumam. Es uzzinā ju vē lā k diemž ē l viesnī cu. Jā , pirms 5-8 gadiem bija labi, bet š odien tā ir reta bedre. Uzreiz krā snī , pat nedomā jiet uz š ejieni doties, ja neesat lē tu atkritumu par kosmo cenā m cienī tā js!
Sī kā ka informā cija:
1. Reģ istrē š anā s, istaba
Pirmkā rt, vainī gi ir tū risti, kuri reģ istratū rā ieliek 20-50 dolā rus un lū dz iekā rtoties labā kajā istabā . Kukuļ oš anas paš i ir audzē ti. Mū s iekā rtoja istabā , kur atslē gas karte reaģ ē kaut kur 15-20 laikā . Tā pat jā gaida, kamē r slē dzene nomirkš ķ inā s 12 reizes un tikai tad atveras istabas durvis. Kopā gaitenī jā gaida 30-40 sekundes, kamē r durvis atveras ((Ledusskapis nestrā dā un ir sapelē jis (skat. foto). Veļ a viss granulā s, kopš cara zirņ a laikiem (skat. foto)) . Istaba ir klā ta ar putekļ iem, acī mredzami nav iztī rī ta daž as nedē ļ as(((Istabā nav tē jkannas. Pilna ar odiem un bez odu atbaidī š anas.
2. Teritorija, pludmale un jū ra
Teritorijā nav nekā , izņ emot pakā pienus, celiņ us un dā rzus. Baseini visi ir auksti, lai gan sludinā jumā bija teikts, ka tie ir apsildā mi. Pludmale nav slikta, jū ra ar rifiem ir lieliska, kas nedaudz glā bj situā ciju. Ar mū ziku pludmalē , kā teica klasiķ is: "Paldies Dievam, ka tas ir pilns ar krā miem! " Visu dienu spē lē nepatī kamus slagpops. To, ka pludmalē vajadzē tu spē lē t chill out, lounge, dub, ambient utt. Nē , mē s neko tā du neesam dzirdē juš i (( Bumpkins pankū ka (( Runā tā ji nogalinā ti miskastē , sē kš ana ir pilnī ga, skaņ as kvalitā te 90.  gadu lauku diskotē kā s bija labā ka! Pludmales cī ņ as izlec no dvieļ u pieņ emš anas. Saskaņ ā ar grafiks, viņ iem vajadzē tu strā dā t no 10 lī dz 13 stundā m. Patiesī bā.12:45 neviena nebija, man visu dienu bija jā nē sā lī dzi 3 dvieļ i (((
3. Uzturs
Es pirmo reizi zaudē ju svaru. Brokastis - 2. Pusdienas - 3. Vakariņ as - 3 mī nus. Secinā jums ir tā ds, ka pirmajā s 10-15 minū tē s beidzas visgarš ī gā kie un, lū k, š ie ē dieni netiek papildinā ti (((Par jautā jumu, man bija jā lū dz, lai ē diens tiek ziņ ots 4-6 reizes. Un wow) , 3. -4. reizi ķ ermenis uz izejas sā k š ņ ā kt, kurdaļ i runā!! ! Tulkojums piemē ram: "Kad tu ē dī si lopu noliktavu"! Es viņ am maksā ju naudu, un tas pa. . . la (citā di nevar teikt) arī mani apmelo. Ē dienu izvē le galu galā maza (Brokastī s tikai viens ievā rī jums un tas pavā rs paslē pies zem galda (((Bē rnam ir nav ko ē st. Mū su dē lam ļ oti garš o vā rī tas olas. Un kad es palū dzu uzvā rī t olas, gandrī z atsū tī ja, it kā ir omlete un ola, ē d suni (((No rī ta nav augļ u. Ir vē l vakariņ ā s deserti un augļ i, tā pē c ir nedaudz vieglā k. Bet kopumā izvē le ir ierobež ota un ja atnā kat pē c 20 minū tē m pā rliecinieties, ka garš ī gā kais jau ir beidzies, ē d nishtyaki ((
Š ajā ceļ ojumā Ē ģ iptē pavadī jā m gandrī z mē nesi. Apmetā mies viesu namos, 2*, 3*, 4* viesnī cā s un š is it kā.5*. Tā tad tā bija sliktā kā viesnī ca no visā m un visdā rgā kā . Mē s samaksā jā m par 7 dienā m trī s 60 tr. Spriež ot pē c kvalitā tes, sarkanā cena par š o miskasti ir 25 tr. Š ī ir krā pniecī ba, pā rpratums un pilnī gs apkaunojums, nevis 5 * viesnī ca!
Ja esi š eit nokļ uvis, tad kaut kur esi smagi grē kojis!
Подушка в номере. Холодильник в номере.
аватар Talalueva
Ierados 19.00 apmetā s uzreiz no lidostas uz 20 minū tē m doties tas priecē . Lī dz vecpilsē tai (tur ir tirgus un skaista moš eja) jā brauc 40 minū tes, jā brauc 5 minū tes ar taksi. Mī nus viens ir istabiņ a, pirmajā dienā bija š oks, pā rsē š anā s uz Deluxe maksā ja 20$ dienā , lidojā m uz 12 naktī m, nemainī jā mies. … Tomēr ▾ Ierados 19.00 apmetā s uzreiz no lidostas uz 20 minū tē m doties tas priecē .
Lī dz vecpilsē tai (tur ir tirgus un skaista moš eja) jā brauc 40 minū tes, jā brauc 5 minū tes ar taksi.
Mī nus viens ir istabiņ a, pirmajā dienā bija š oks, pā rsē š anā s uz Deluxe maksā ja 20$ dienā , lidojā m uz 12 naktī m, nemainī jā mies.
Manuprā t, luksusa apstā kļ i ir daudz labā ki.
Bet tā kā esam aktī vi tū risti un istabiņ ā esam tikai pa nakti, tad nolē mā m naudu istabas maiņ ai netē rē t, un treš ajā dienā pat nedaudz pieradā m pie savas istabas.
Ja jums patī k gulē t istabā , noteikti izvē lieties Deluxe.
Teritorija š ika, ļ oti skaista un zaļ a, diemž ē l baseini nav apsildā mi, novembra beigas, decembra sā kums, ū dens vē ss, bet mums vienalga, jo ū dens jū rā ir krā š ņ s, kā zemū dens pasaule, pludmale koraļ ļ i, ieeja no pontona, bet mums tas izrā dī jā s vairā k pluss nekā mī nuss, ļ oti forš a zemū dens pasaule bija jautri snorkelē t.
Vē l viens rindu trū kums ē dnī cā s ir.
Ē diens normā ls, es teiktu standarts tā dā m valstī m, 10 dienā s nebijā m noguruš i, ir daž ā dī ba, ir divi galvenie restorā ni un mums paveicā s, ka dzī vojā m viesnī cas galā un bijā m tuvu pludmalei un uz restorā nu 2 (rifu sauc) mums protams jā iet uz reģ istratū ru pastaigu.
Visā daudz soļ u.
Animatori ir forš i puiš i, kas vienmē r ir pozitī vi un strā dā .
Var teikt, ka istabā s nav jā tī ra, atnes tualetes papī ru un saklā j gultu un viss.
Bet š ī viesnī ca nav dā rga, tā pē c par cenu tā ir diezgan normā la.
Esam apmierinā ti ar savu atvaļ inā jumu.
аватар lubovpokanevich
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca tika izvē lē ta, nelasot atsauksmes, pamatojoties uz to, ka pirmā lī nija un krā š ņ s rifs, kas bija prioritā te, es neesmu izvē lī gs cilvē ks. Kā izrā dī jā s, atsauksmes joprojā m ir jā izlasa) No viesnī cas priekš rocī bā m jū ras tuvums, š iks bagā ts rifs, ideā ls snorkelē š anai, principā labs ē diens, lai gan ne wow, bija zivis, kalmā ri, daž reiz garneles, vista, bija jā medī t liellopu gaļ a, bet principā normas. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta, nelasot atsauksmes, pamatojoties uz to, ka pirmā lī nija un krā š ņ s rifs, kas bija prioritā te, es neesmu izvē lī gs cilvē ks.
Kā izrā dī jā s, atsauksmes joprojā m ir jā izlasa)
No viesnī cas priekš rocī bā m jū ras tuvums, š iks bagā ts rifs, ideā ls snorkelē š anai, principā labs ē diens, lai gan ne wow, bija zivis, kalmā ri, daž reiz garneles, vista, bija jā medī t liellopu gaļ a, bet principā normas.
No mī nusiem - tā pat kā viss pā rē jais.
Sā kotnē ji viss tika bū vē ts grandiozā mē rogā , es labprā t uzskatu, ka pirms 8-10 gadiem tā bija forš a viesnī ca, kas attaisno savu augsto titulu.
Bet tagad, ai, viss krī t uz baigo pagrimumu, krī t no durvju rokturiem, slī d rozetes, duš as telpā tikai č ī bā s, tas ir pretī gi, tikai basā m kā jā m.
Televizori ir dī vaini, ka tie nav melnbalti, bet vieni no pirmajiem modeļ iem.
Istaba NEKAD netika iztī rī ta nedē ļ u, viņ i pat neizveda atkritumus, tas jau ir.
Apmetne bija kaut kā mež onī ga, mums bija jā skrien (proti, jā skrien) pē c cilvē ka, kurš veda pū li apmesties un ieveda visus istabā , un tad ļ oti ā tri, viņ š sā ka un aizbē ga, kamē r viņ š atnā ca pie prā ta. koferus atnesa, beigā s nā cā s paš am vilkt, negribē jā s gaidī t pusi dienas.
Ē diens ir cits stā sts, galdiņ u par maz, darbinieki kā miegainas muš as, tā pē c brī vu galdiņ u ir daudz, un cilvē ki tiek turē ti rindā pusstundu, kas galvā nemaz neiekrī t, jums joprojā m ir jā medī t galda piederumi) ē š ana kļ ū st par ī stu pā rbaudī jumu rezultā tā .
Izklaides programmas no vā rda vispā r nav! Neesmu redzē jis nevienu koncertu, stulbi bļ auj mū ziku no kolonnas pie bā ra, bā rs arī ir atseviš ķ s stā sts, bā rmeņ i ar tā du sejas izteiksmi it kā bū tu kalnrač i, nevis bā rmeņ i, personā ls, protams, ne visi, bet ē dnī cā s un bā ros noteikti ir sū dī gi un vienmē r neapmierinā ti, bā rā izlej tā dus retus sū dus, un tad viss tiek saliets sī kā s simt gramu krū zī tē s, pat ja tā ir, piemē ram, Fanta.
Tā du zvē ru nebiju redzē jis! Tas nav 5 *, bet 3 *, un tad pateicoties rifam un pirmajai lī nijai.
Sauļ oš anā s krē sli smagi, koka, nobruž ā ti, matrač i saplī suš i, un tad sauļ oš anā s krē slu maz, ja 6os nepaņ ē mi, tad 7 jau gulē si smiltī s.
Man nav vē lē š anā s atgriezties š ajā viesnī cā . Bet man patī k pati teritorija, rifs atkal ir pā rsteidzoš s.
аватар Blakpolice.com.
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Visu iepriekš aprakstī to visu apstiprinu - plus bilde, kur viss ir redzams! … Tomēr ▾ Visu iepriekš aprakstī to visu apstiprinu - plus bilde, kur viss ir redzams!
аватар iradavidenk
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Iesaku izlasī t atsauksmes un izdarī t secinā jumus. Es rakstu atsauksmi par viesnī cu otro reizi mū ž ā , lai palī dzē tu kā dam neizdarī t ko stulbu. Reģ istrē š anā s bija pē c 14-30 (rezervē jā m superior numuru (patika un saņ ē mā m (181 numurs ar skatu uz jū ru, ar netī riem gultas veļ iem un dvieļ iem no iepriekš ē jiem viesiem)) Nestrā dā još s seifs, ledusskapis, rozetes bija tikai puķ es) Lī dz vakaram pastiprinā jā s kanalizā cijas smaka un bija jau gandrī z diena + odi, tas ir kaut kas š ausmī gs. … Tomēr ▾ Iesaku izlasī t atsauksmes un izdarī t secinā jumus.
Es rakstu atsauksmi par viesnī cu otro reizi mū ž ā , lai palī dzē tu kā dam neizdarī t ko stulbu.
Reģ istrē š anā s bija pē c 14-30 (rezervē jā m superior numuru (patika un saņ ē mā m (181 numurs ar skatu uz jū ru, ar netī riem gultas veļ iem un dvieļ iem no iepriekš ē jiem viesiem))
Nestrā dā još s seifs, ledusskapis, rozetes bija tikai puķ es) Lī dz vakaram pastiprinā jā s kanalizā cijas smaka un bija jau gandrī z diena + odi, tas ir kaut kas š ausmī gs.
Cī ņ ā par izdzī voš anu nepadevos, pieprasī ju no JoinUp pā rstā vja veidlapu pretenziju pieprasī š anai par numuru, servisu utt. Bet gids pavisam sastinga, viņ š tiekoties ar atpū tniekiem (12.10) precizē ja, ka esam ieraduš ies treš ā s pasaules valstī un kas varē tu bū t pretenzijas. . . BET maniem vā rdiem bija skaidra nozī me un notika Brī nums ! ! ! Man neļ ā va oficiā li nosū tī t prasī bas veidlapu, BET viņ i manai ģ imenei iedeva labu istabu (169 - superior ar skatu uz jū ru). Tī rī š ana bija (personī gi mū su istabā , kā viņ i mani ņ ē ma vē rā - katru dienu, dvieļ i arī pareizajā daudzumā ). Odi palika pie mums lī dz atvaļ inā juma beigā m - tā ir reā la problē ma.
Ē dnī cas (piemē ram, restorā ni) ar milzī gā m rindā m, briesmī gā m brokastī m, pusdienā m un vakariņ ā m - vismaz kaut kā varē ja ē st (nevis izvē lē ties, bet vienkā rš i ē st).
Jū ra ar vienu nobruž ā tu ieeju, salū zuš i sauļ oš anā s krē sli.
Jā , un vietas pludmalē bija jā ieņ em ne vē lā k kā.5:00, pretē jā gadī jumā jū s gulē sit uz dvieļ a uz zemes.
Neatstā jiet uz balkona pludmales dvieļ us (mums nozaga divus!! ! ).
Interneta praktiski nav, ja ej ā rā no viesnī cas un pa labi - tur ir mazs tirdziņ š , tirgo arī kartes ar internetu, savaldzinā jos. Bet kā izrā dī jā s par 11 USD. tips nopirku 10 GB (š ķ ita, ka pietika ilgam laikam!! ! ). Tas beidzā s trī s dienu laikā , es devos ar pretenzijā m pie pā rdevē ja un viņ š man iedeva 3 GB (secinā jums: pē rku tikai lidostā , tas ir uzticamā k).
Pats trakā kais ir antisanitā rie apstā kļ i viesnī cā !
Louts un zolī tes JoinUp ceļ vež i un pavadoņ i.
Kā pē c tā das dusmas vairumā , vē lme maldinā t.
Totā la vilš anā s.
Secinā jums: 3* viesnī ca.
Izlem tu. Es gribē ju jums palī dzē t izvē lē ties. Visu veselī bu un veiksmi.
аватар angel1234567890
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
1. Pirmā reģ istrē š anā s, jums nekavē joties jā samaksā vismaz 20 USD, jū s pat varat neiet un apskatī t istabu. Reģ istratū rā viņ i speciā li aizvedī s uz slikto istabu, par ko jū s maksā tu, un tajā paš ā laikā viņ i saka, ka tas ir noslē pums. … Tomēr ▾ 1. Pirmā reģ istrē š anā s, jums nekavē joties jā samaksā vismaz 20 USD, jū s pat varat neiet un apskatī t istabu. Reģ istratū rā viņ i speciā li aizvedī s uz slikto istabu, par ko jū s maksā tu, un tajā paš ā laikā viņ i saka, ka tas ir noslē pums.
2. Gulta ir saplī susi vā rda tieš ā kajā nozī mē un visticamā k nav mainī jusies, jo bija netī ra. Tas pats ar dvieļ iem, prasī ja nomainī t trī s reizes, mainī ja tikai pē c samaksas puisim, kurš uzkopj telpas. Nu kā teikt attī ra. Telpas vispā r nav tī rī tas, es teiktu. Sē ne vannas istabā . Santehnika brū k. Vispā r telpas š ausmī gas, pat 2 ku nevelkas.
3. Ē diens arī tik-tā , ir ko ē st, izsalcis nebū si, labā k ē st restorā nā tuvā k jū rai. Visur ir rinda un dzī š anā s pē c visa. Jums ir jā nā k pirmajam, jo ​ ​ jū s to varat nesaņ emt.
4. Pati pludmale ir laba un jū ra arī , bet tas nav viesnī cas nopelns. Saulriets tikai pantone un uzreiz dziļ i. Ir tikai viens pantons. Ar sauļ oš anā s krē sliem nepietiek, jā skrien 5 no rī ta. Meklē pa visu viesnī cu, tā pē c skrien visur. Gultas ir beigtas. Ņ em lī dzi lielas glā zes, lej mazā s glā zē s. Alkohols, tā pat kā citur Ē ģ iptē , nav ī paš i labs, labā k ņ emt savu.
5. Baseini visi ir netī ri, tie netiek tī rī ti un nefiltrē ti. Mums vispā r bija bail tajā s peldē ties.
6. Palī dzī ba š ajā viesnī cā tev arī netiks sniegta, viņ i prasī ja mā siņ ai un teica nā c pē c 10 minū tē m, un tā trī s reizes, tad teica, ka viņ a aizgā ja un viņ as nebū s. Un tas ir viesnī cā s ar 1000 numuriem. Principā viņ iem tā da sistē ma ir 10 minū tē s, lī dz paliek garlaicī gi. Š ī nav mū su pirmā reize Ē ģ iptē . Bet tik antisanitā rus apstā kļ us un darbinieku vienaldzī bu redzam pirmo reizi. Neiesaku š o viesnī cu un nekad neatgriezī š os.
аватар 110tonik110
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Mē s atpū tā mies no 29.09. 21-09.10. 21 (1200 USD). Izvē lē jā s š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m. Un ļ oti to nož ē loja. Pē c ieraš anā s pusstundas laikā bijā m iekā rtojuš ies, jo ieradā mies 5 no rī ta. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies no 29.09. 21-09.10. 21 (1200 USD).
Izvē lē jā s š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m.
Un ļ oti to nož ē loja.
Pē c ieraš anā s pusstundas laikā bijā m iekā rtojuš ies, jo ieradā mies 5 no rī ta.
26. korpuss, 338. kab. Mū s aizveda uz pieņ emš anas telpu.
Ieejot istabā mē s vienkā rš i *ofigeli* no viņ a redzē tā .
Sā kot no flī zē m uz grī das, kas nebija pusē istabas lī dz vannas istabai, kur viss ir sarū sē jis, salū zis, netī rs, putekļ ains.
Nebija ne dvieļ u, ne ziepju, ne š ampū nu.
Tikai t. papī rs, un tas bija ļ oti saburzī ts rullī .
Televizors ir kvadrā tveida un nedarbojā s.
Istabā viss ir nobruž ā ts, netī rs un vecs, ļ oti vecs.
Uzturē š anā s š ajā istabā nav absolū ti nekā laba.
Dabiski, ka pē c viņ a redzē tā tika nolemts doties uz reģ istratū ru un mainī t istabu, ko arī izdarī jā m.
Kā vē lā k izrā dī jā s, tā ir viņ u shē ma. Par to mums ziņ oja kā ds atpū tnieks. Pirmkā rt, viņ i apmetī sies istabā , kurā nav iespē jams dzī vot, un pē c tam nā ks pie viņ iem, lai iedotu 10 USD, un jums tiks pieš ķ irta cita istaba.
Un tā arī bija. Mē s iedevā m 10 USD un mums iedeva citu istabu. Izmantojot frā zi, atzvaniet no jauna numura un dariet mums zinā mu, vai tas mums patī k vai nē .
Otrais numurs: 4. korpuss, 226. kab. (otrā lī nija no jū ras).
Istaba veca, bet vairā k vai mazā k dzī vojamā stā voklī .
Istaba 3-.
Vannas istabā dabiski ir rū sa un aplikums, bet, salī dzinot ar pirmo, tā bija parasta telpa.
Tualetē nenolija. 5 reizes jums ir jā atkā rto procedū ra un tad nav fakts).
Bija dvieļ i, mini ķ ī mija arī , bet labā k nelietot.
Mē s to vienmē r ņ emam atseviš ķ i.
Plakanais TV - darbojas. Kondicionieris arī strā dā .
Istabā , vannas istabā nez no kurienes parā dī jā s ļ oti mazas skudriņ as. Bet mē s tam tikā m cauri. )
Jū s varat dzī vot.
PĀ RTIKA ir cits stā sts!
Vietē jais alkohols noteikti nav vispā r uzmanī bas vē rts.
Š obrī d strā dā ja tikai viens "restorā ns", un viesnī cā tie bija trī s. Brokastis, pusdienas un vakariņ as notika “restorā nā ” pie reģ istratū ras pē c sistē mas: tu stā vi rindā un š efpavā rs š o ē dienu izsniedz porcijā s vienai personai. Bet tie nav visi tā di pavā ri, tu daž iem saki, lai dod vairā k vai vairā k, tad iedeva.
Uz vietas ir 4 uzkodu bā ri, tač u atvē rti bija tikai divi.
Tas, kas tuvā k jū rai (nebija nekas ierasts: maza porcija salā tu, 2-3 frī kartupeļ i, kebabs, tortilja, nez kā pē c ne vienmē r ņ ē ma lī dzi desertu, mazu biskvī tu, viss kā bē rnam, pieauguš am vī rietim nepiecieš amas divas porcijas). Un tas, kas tur ir tuvā k baseiniem, ir "burgers". Pē c pieprasī juma tiks nodroš inā ti dzē rieni.
Ē diens pats par sevi ir ļ oti vienkā rš s, kā Ē ģ iptē vispā r.
Brokastis: jogurti, kafija, tē ja, kakao, to rī su pudiņ š , desiņ as, siers, piemē ram, feta, milti. Nekā ī paš a nebija.
Pusdienas: kartupeļ i, makaroni, vista, dā rzeņ i, zupas, kalmā ri, pusjē las un nemizotas garneles izsniedza 2 gab/pers. Viņ i vairs nedod. Mazais langoustī ns, pupiņ as, sautē ti dā rzeņ i, grilē ti, rī si. Kopumā viss nebū tu slikti, ja viss bū tu gatavs, nevis pusjē ls.
Jū ras veltē m atseviš ķ s apraksts. Viņ i ir pretī gi!! !
Š ķ iet, ka visas jū ras veltes vispirms sabojā jā s, un tad viņ i nolē ma tā s pagatavot. Visizplatī tā kie bija sapuvuš i dā rzeņ i.
Sajū ta ir sapuvusi un sapuvusi tā -tā .
Vakariņ as: piedevas vienā das un gatavī ba tā da pati.
Vienī gais, ko varē ja ē st, bija zivs uz grila - sarkana.
Bet viņ ai iedeva tikai pirmajā atpū tas dienā , tad neviens viņ u neredzē ja).
Tuncis uz grila (varē ja ē st).
No kolas dzē rieniem nebija nekā das fantastikas.
Tikai UPI sulas, kuras nav iespē jams dzert, un kafija ar pienu, tē ja.
Ja vakariņ ā s vai pusdienā s vē lies kolu, fantu vai spritu, tad tā s jā paņ em iepriekš bā rā .
Un bija interesants fakts. Lielā kajai daļ ai atpū tnieku bija 0.5 tilpuma brilles. Kā izrā dī jā s, viesnī cas teritorijā ir veikals, kurā par 1 USD var nopirkt 6 lielas glā zes un katru dienu ar tā m pastaigā ties un bā ros ieliet dzē rienus.
Saldumi: standarta, bet š ķ iet, ka š ajā viesnī cā viss ir "second hand".
No 7 Ala Carte š obrī d strā dā ja tikai divi. Un kā mums paskaidroja, restorā nā bū s bezmaksas ē diens, bet tikai tad, ja nopirksiet vismaz 1 dzē rienu par 5$.
Ir 4 baseina bā ri, tikai 2 bija atvē rti.
Ir 8 baseini, tikai viena panorā ma nedarbojā s.
Teritorija no pirmā acu uzmetiena ir liela, un tas, iespē jams, ir vienī gais viesnī cas pluss.
Pludmale ir smilš aina, ieeja jū rā ir tikai no pontona.
Sauļ oš anā s krē sli ir veci un var atrasties salū zuš i, kā arī lietussargi.
Matrač i var atrast saplē stus.
Notraipī ti dvieļ i.
Baseinos flī zes ir noš ķ eltas, un tā s vienkā rš i guļ baseinu dibenā .
Atzveltnes krē sli "restorā nā " "*aunā " un tas ir tieš ā nozī mē . Tie nekad netiek mazgā ti.
Vā rnu ir daudz, daudz. Uz paš as terases ir personā ls, kas ar raketi dzenā vā rnas no ē diena, ja cilvē ki atnesa vienu š ķ ī vi un devā s pē c otra.
Bet personī gi mums bija tā , ka atnesā m š ķ ī vi, š is vī rs teica, ka pieskatī s, lai vā rnas neko nezagtu. Bet, kad viņ š ieradā s otrreiz, viņ š nebija pie galda un vā rna mierī gi nozaga no š ķ ī vja vistas gabalu.
Kopš tā laika esam tikai sē dē juš i iekš ā .
Wi-Fi tikai vestibilā , reģ istrē joties katram tiek pieš ķ irta individuā la parole.
Tualetes pie pludmales un vestibilā netiek tī rī tas katru dienu.
Tas bija skaidri redzams.
Vai nu nav tā saucamā papī ra, vai arī ir daudz atkritumu, netī rs. Un tas bija tieš i trī s dienas pē c kā rtas.
Personā ls smaidī gs, laipns, sabiedrisks.
Vakaros ļ oti spē cī ga ir notekū deņ u smaka.
6. atpū tas dienā tuvā k jū rai atveras otrs "restorā ns".
Ir tikai brokastis un vakariņ as.
Ak, jā ! Uz restorā niem vienmē r bija rinda.
Cilvē ki varē ja nostā vē t 15-20 minū tes.
Otrajā restorā nā bija bufete. Pavā ri no rī ta izsniedza tikai omleti un vakarā grilē tu zivi vai gaļ u un makaronus, viss pā rē jais bija atvē rts visiem.
ē diens bija tieš i tā ds pats, bet: bija gatavs, ne sapuvis, ne sapuvis, kas kopumā pā rsteidza.
+ tajā bija vairā k daž ā du saldumu un vienmē r bija olī vas)
Pirmajā restorā nā tas tā nebija.
Bet normā lu dzē rienu arī nebija, bija jā nes paš am, vai jā lū dz viesmī ļ iem atnest kolu vai fantu.
Atpū tā mies tikai pie viena baseina.
Pirms brokastī m bija jā iesē ž as, citā di vē lā k neatradī si.
Un tā darī ja visi. Mums ļ oti paveicā s, ka tieš i pie mū su baseina gandrī z visu atvaļ inā jumu bija mazā k cilvē ku, pē dē jā s divas dienas viesnī ca bija pilna, un tad atpū tnieki vienkā rš i gulē ja smiltī s.
Pie viena no baseiniem bija smiltis)
Pē dē jā atvaļ inā juma dienā mē s nolē mā m iztī rī t savu baseinu.
Tas ir tikai pilnvē rtī gs, pirms tam viņ i vienkā rš i noņ ē ma no smiltī m lapas un datumus, jo tieš i pie mums bija smiltis.
Bet ne jau agri no rī ta un nevis naktī , kā to parasti dara citā s viesnī cā s, bet no 10:00 lī dz apmē ram pusdienlaikam. Un tu neproti peldē t.
Un tajā paš ā brī dī viens tī ra baseinu, un vadī ba, tur bija trī s cilvē ki, tikai kliedz uz viņ u.
Mē s, protams, nesapratā m, kas tur ir un kā , bet mē s atpū š amies, atnā cā m atpū sties un mū s neiepriecina, ka viņ i viens uz otru bļ auj priekš ā .
Bija nepatī kami klausī ties viņ us op.
Un rezumē jot: viesnī ca nemaz nav tā s naudas vē rta!
Un jums nevajadzē tu tajā atpū sties ne par kā du naudu!
Viņ iem ir jā atjauno visa viesnī ca!
Vai arī aizveriet to uz visiem laikiem!
P. S. Foto pievienots.
аватар natalisha12364
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Izbraukš ana no Kijevas bija 1.00, tā tad viesnī cā ieradā mies ap 2.30. Mums nebija laika vakariņ ā m, bet mums iedeva sausā s devas (viņ iem bija sviestmaizes, sula, ā boli un apelsī ni). Iekā rtojoties vē lē jā mies piemaksā t par nakš ņ oš anu istabiņ ā ar skatu uz jū ru, tač u administratore atteicā s, aizbildinoties ar to, ka mums ir standarts un nevaram to mainī t pret suite. … Tomēr ▾ Izbraukš ana no Kijevas bija 1.00, tā tad viesnī cā ieradā mies ap 2.30. Mums nebija laika vakariņ ā m, bet mums iedeva sausā s devas (viņ iem bija sviestmaizes, sula, ā boli un apelsī ni). Iekā rtojoties vē lē jā mies piemaksā t par nakš ņ oš anu istabiņ ā ar skatu uz jū ru, tač u administratore atteicā s, aizbildinoties ar to, ka mums ir standarts un nevaram to mainī t pret suite.
Mū s ā tri izmitinā ja 34 ē kā.530 istabā s. Istaba bija lieliska
Telpā smirdē ja pē c krā sas, jo tajā tika veikts kosmē tiskais remonts (bet pie sienā m bija daudz izsmē rē tu odu), duš as rū sa uz sienā m, mē beles netī ras, mē beļ u rokturi melni un lipī gi, kā arī gaisa kondicionieris dū ko kā traktors. Skats no š ī s istabas bija pie sienas, istaba bija tumš a kā pagrabā.
Nā kamajā dienā es palū dzu reģ istratū rā mū s pā rcelt uz citu istabu un piedā vā ju piemaksā t, tač u viņ i mums naudu neņ ē ma un pā rcē la mū s uz labu tī ru istabu. Istaba nebija jauna, bet bija tī ras mē beles un istaba bija gaiš a, duš a bija tī ra.
Diemž ē l istabā nebija ne ž elejas, ne š ampū na. Telpā nebija ne glā ž u, ne krū zī š u. Vannas dvieļ i: viens komplekts ir jauns, otrs ir atbaidoš s un novecojis. Gultas veļ u mums mainī ja 4dien, sataisī ja jaunas, iepriekš ē jā bija nolietota un dursta. Uz balkona nav ž ā vē tā ju. Drē bes ž ā vē ja vienkā rš i uz krē sliem. Mē beles uz balkona ir vienkā rš i brī niš ķ ī gas.
Viesnī cas teritorija ļ oti liela, ir kur pastaigā ties. Tajā ir daudz palmu, ziedu, krū mu un daž ā du apstā dī jumu. Pie viesnī cas trū kst zā liena (acī mredzot tas nebija kopts un vienkā rš i izdega).
Daudz baseinu, tī ri vienu reizi dienā , bet vajag biež ā k, jo tajos iekrī t koku lapas un puķ es un rodas vē lme tur peldē ties. Baseini teritorijā.7 un viens nedarbojas. Pie tiem ir daudz lietussargu un sauļ oš anā s krē slu. Aprī kojums nav jauns, bet krā sots un tā ds izskatā s.
Pludmale laba, ir smiltis, nav samī dī ta, daudz krā š ņ u palmu.
Kā jau baseinā , sauļ oš anā s krē sli krā soti, vietā m veci un salū zuš i, matrač i nav jauni. Pludmalē ir bā rs, ir 2 duš as, ē rta tualete. Pontons ir ī ss, bet neuzticams, ū dens mazgā kā pnes un plē š nost dē ļ us. Netī š ā m, jū s varat samazinā t savu roku apakš ā pontona ieejas tas ir sapuvis.
Jū ra ir vē sa, bet tas ir dabas, nevis viesnī cas nopelns. Pie pontona rifs ir miris, bet, ja pabrauc mazliet tā lā k, ir interesantā k. Redzē jā m ļ oti daž ā das zivis: barikā des, stores, rifu haizivis, bruņ urupuč us, dzeloņ raju un citas. Zemū dens pasaule tur ir patieš ā m forš a.
Pludmalē ir animā cijas, un viņ a ir ļ oti aktī va, lā dē jas, volejbols un daudz kas cits. Mums nepatī k troksnis, tā pē c pusdienā s devā mies uz baseinu tur ir pilnī ga relaksā cija un klusums.
Galvenais restorā ns bija atvē rts brokastī m no 7:00 lī dz 9:00, pusdienā m no 1:30 lī dz 1:00, vakariņ ā m no 1:00 lī dz 2:30.
Brokastī s ē dienu izvē le nebija liela, bū tī bā no rī ta un negribas pā rē sties. Pusdienā s izvē le bija liela. Vakariņ as bija pompozas, ē dienu izvē le liela.
Vienmē r bija vista, teļ a gaļ a, zivis un kalmā ri. Vienreiz tika dots lasis un tī ģ ergarneles. Nā kamajā dienā bija jū ras velš u zupas. Bija daudz saldumu, bet ļ oti maz augļ u un bez banā nu
Lai gan ē diens manā restorā nā nav izvē lī gs un nav izvē lī gs, mans vē rtē jums ir no 3+ lī dz 4-
Pusdienā s baseina bā rā tika pasniegti grilē ti kartupeļ i un burgeri.
Viesnī cā ir arī itā ļ u a la carte restorā ni. Trauku pasniegš ana ir ļ oti ilga. Ē diens ir normā ls.
Viesnī cas reģ istratū ra un vestibils ir novecojuš i, nepiecieš ams remonts, krē slus un dī vā nus labā k vienkā rš i izmest, tie ir netī ri. Vai ir slikti.
Personā ls ir draudzī gs un pretimnā koš s.
Номер стандарт А ля карт італійський ресторан Вид на пляж Гриль бар Хол
Parādīt vairāk »


iemiesojums olesjo
4 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 11 atbildes
iemiesojums Tetjana502563
4 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 7 atbildes
iemiesojums _355335
4 gadā atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель открыт в 2008 году, с 2015 года проходит поэтапная реновация. Состоит из основного здания и комплекса 2-х этажных жилых корпусов, которые каскадом спускаются к морю. Отель подойдет для любителей снорклинга и ценителей городской инфраструктуры и разнообразного питания. Не рекомендуется людям преклонного возраста из-за имеющихся лестниц и спусков, а также для передвижения с колясками. Отель для спокойного отдыха. Входит в одну из крупнейших цепочек отелей Red Sea Hotels, включающую отели в Хургаде, Макади и Шарм Эль Шейхе, отличительной чертой которых являются большие по протяженности пляжи и идеально ухоженная зеленая территория с садами и фигурными бассейнами.

Atrašanās vieta Отель находится в 20 км от международного аэропорта Шарм-эль-Шейх в районе Hadaba. Расстояние до Naama Bay — 7 км, до Old Market (Старый Город) — 4 км, до Soho Square — 20 км. Отель расположен на возвышении и на его территории много лестниц на пути к пляжу.
Pludmales apraksts Коралловый вход в море с пантона, глубина более 30 метров.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, лимузин-сервис, аренда чайника и наполнения для чая / кофе — платно, room service: платно, конференц-зал на 80 мест, 8 открытых бассейнов, 10 ресторанов (3 ресторана «шведский стол», 7 ресторанов a la carte, включая пляжный ресторан), 5 баров, WI-FI – бесплатно в лобби отеля (базовый доступ).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Анимационная команда проводит мини-диско, детский мини клуб работает для детей в возрасте от 4 до 12 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Аквааэробика, волейбольная площадка на пляже, дартс, центр водных видов спорта — платно (на пляже), занятия танцами живота, вечерние шоу, ежедневная развлекательная программа.
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • aerobika
 • jogas nodarbības
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 627 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар (платно), набор для кофе и чая, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями. Ежедневная уборка в номерах, замена полотенец и постельного белья в соответствии с международными стандартами сохранения окружающей среды и запросу гостей.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • tālrunis $
 • tējas/kafijas automāts $
 • balkons/terase
Adrese El Fanar street, Ras Um El-Sid, Sharm Elsheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +2 0693666200
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой, йогой. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).