Lieliska viesnīca, bet ir nelielas nianses

Rakstīts: 17 februāris 2024
Ceļošanas laiks: 7 februāris — 6 marta 2024
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 7.0
Infrastruktūra: 9.0
Ne pirmo reizi Ē ģ iptē . Š oreiz viesnī cu izvē lē jos tikai un vienī gi pē c cenas. Tā pē c neko daudz negaidī ju. Bet pē c ieraš anā s viņ a bija pā rsteigta. Lidojums bija agrs, viesnī cā bijā m jau 9 no rī ta. Mū s uzreiz uzaicinā ja brokastī s. Tas ir jauks bonuss, ko ne katra viesnī ca piedā vā . Viņ i iegā ja istabā jau pulksten 11 no rī ta. Istabu fondam tieš ā m nepiecieš ams remonts. Tač u viesnī ca pie tā auglī gi strā dā . Un tagad aktī vi notiek remontdarbi. Tajā paš ā laikā istaba ir tī ra, matrač i un spilveni ir neticami ē rti, visu dienu bija karsts ū dens. Viesnī cas teritorija ir kā botā niskais dā rzs. Visur zaļ š un ziedi. Pludmale kopumā ir brī niš ķ ī ga. Plakans, bez kaskā dē m, viss apstā dī ts ar palmā m. Piestā tne ir ī sa, nekustī ga. Ļ oti ē rti, ka lejā ir kā pnes. Jū ra kā vienmē r ir neticama.
Arī ar ē dienu bijā m pilnī bā apmierinā ti. No gaļ as: vista, teļ a gaļ a, pī le, jē ra gaļ a. Bija arī krabji, garneles, zivis. Daudz dā rzeņ u un augļ u. Cepš ana parasti ir mā kslas darbs.
Viesnī cas teritorijā ir 3 uzkodu bā ri, kuros var uzkodas ar picu, burgeriem un gardā m pankū kā m. Bā rmeņ i ir draudzī gi. Arī animā cija ir diezgan aktī va. Ī paš s paldies animatoram Gadam. Viņ am vienkā rš i ir 10 no 10. Bez viņ a bū tu skumji.

Tas, ko mē s ī sti nesapratā m, bija tē jkannas trū kums istabā , galvenajā restorā nā nav kafijas automā ta (kafija viņ iem tieš ā m nav ļ oti laba, un to nav iespē jams pagatavot paš iem). Un pat tad, kad reģ istratū rā prasī ju vismaz vienu tē jkannu uz divā m istabā m, mums nedeva.....
Kopumā es labprā t š eit atgrieztos vē lreiz.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu