Tamra Beach Resort 4*– Atsauksmes

68
Novērtējums 8.010
№22 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
8.6 Numurs
8.2 apkalpošana
8.1 Tīrība
8.3 Uzturs
8.3 Infrastruktūra
Tamra Beach Resort Hotel tika atvērta 2005. gadā, tā sastāv no galvenās 1 stāva ēkas (tikai reģistratūra) un 2 stāvu ēku kompleksa. Mājīga zaļa viesnīcas teritorija, daudzi peldbaseini, ērti numuriņi. Tas atrodas Sarkanās jūras pirmajā piekrastē, Nabh līcī. Ieteicams relaksējošām brīvdienām.Vairāk →
аватар RomashkaRomashka
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
No viesnī cas palikuš i tikai paš i siltā kie iespaidi! Tiklī dz mē s ar vī ru nonā cā m viesnī cā , bijā m patī kami pā rsteigti par tī rī bu un komfortu. Viesnī cā ieradā mies ap 8 no rī ta, bez lū gš anas tikā m iekā rtoti 11:00, kas mū s ļ oti iepriecinā ja! Mē s atstā jā m savas mantas istabā un devā mies vakariņ ā s. … Tomēr ▾ No viesnī cas palikuš i tikai paš i siltā kie iespaidi! Tiklī dz mē s ar vī ru nonā cā m viesnī cā , bijā m patī kami pā rsteigti par tī rī bu un komfortu.
Viesnī cā ieradā mies ap 8 no rī ta, bez lū gš anas tikā m iekā rtoti 11:00, kas mū s ļ oti iepriecinā ja! Mē s atstā jā m savas mantas istabā un devā mies vakariņ ā s.
Viesnī cas teritorija liela un zaļ a, skaidrs, ka viņ i ir gā dī gi! Vienā ē kā š obrī d notiek telpu remonts, tač u tas netraucē un iespaidu nebojā.
Numuri ir ļ oti plaš i, ļ oti lī dzī gi veseliem dzī vokļ iem ar savu terasi vai balkonu. Katru dienu viņ i tī ra un nes ū deni. Viss nepiecieš amais ir istabā.
Ē diens ir garš ī gs, izsalcis nepametī si!
Pludmale plaš a, vietas vienmē r pietika visiem, pat vairā k!
Redzē jā m tā du situā ciju, ka uz mū su teritoriju devā s atpū tnieki no blakus esoš ā s viesnī cas Rehana, jo viņ u viesnī ca bija pā rpildī ta ar atpū tniekiem un vienmē r bija milzī gas rindas uz pontonu, tā pē c viņ i nez kā pē c nolē ma, ka var peldē ties. jū ra no mū sē jiem, bet mū su viesnī cas darbinieki to pamanī ja un nevienu iekš ā nelaida!
Jū ra ir nenormā li skaista, daudz zivju, ir zvans no krasta un no pontona. Jā , ir vē jiņ š , bet tas izrā dī jā s tikai pluss, bez vē ja bū tu ļ oti karsti atrasties pludmalē , gaisa temperatū ra novembra sā kumā +33 katru dienu, jū ra silta un pat mierī ga daž ā s dienā s.

Lieliska viesnī ca, nekad nenož ē lojā m, ka to izvē lē jā mies!
Un tā s nav 4 zvaigznes, bet visas 5!! !
аватар yuliamaked90
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Oktobra vidū atpū tā s kopā ar puisi š ajā viesnī cā . Vē los padalī ties savos iespaidos. Š ī ir ceturtā reize Ē ģ iptē , bija labas viesnī cas, un bija arī viena, kurā viņ i neatgriezā s bez maksas. Tamra ir brī niš ķ ī gs č etrinieks, kurš , manuprā t, ir pelnī jis mierī gu piecinieku. … Tomēr ▾ Oktobra vidū atpū tā s kopā ar puisi š ajā viesnī cā . Vē los padalī ties savos iespaidos. Š ī ir ceturtā reize Ē ģ iptē , bija labas viesnī cas, un bija arī viena, kurā viņ i neatgriezā s bez maksas. Tamra ir brī niš ķ ī gs č etrinieks, kurš , manuprā t, ir pelnī jis mierī gu piecinieku. Bet es sā kš u pē c kā rtas. Reģ istrē š anā s: mē s ieradā mies viesnī cā ap 6:00, saskaņ ā ar standarta reģ istrā ciju 14:00, un, kas attiecas uz mani, nevienam nav pienā kuma reģ istrē ties agrā k. Mū s sirsnī gi sagaidī ja reģ istratū rā , lika pagaidī t lī dz 10-10:30 un mums iedos istabiņ u. Vē lreiz gribu atzī mē t, ka š ī ir viesnī cu iniciatī va un neviens nedrī kst mū s reģ istrē t pirms 14:00, tā s ir visas cilvē ku iegribas, kas domā , ka visi apkā rtē jie viņ iem ir parā dā , jo viņ i ieradā s uz "viss iekļ auts". Mums pietika laika lī dz 10 un devā mies iepazī ties ar viesnī cu, aizbraucā m uz jū ru, pontons vē l bija ciet tik agri, tā pē c nolē mā m peldē ties baseinā . Pē c tam nedaudz pastaigā jā mies pa teritoriju un devā mies uz vestibilu, jo bijā m noguruš i no ceļ a un gribē jā m mazliet atpū sties.
Ap pulksten 9 mū s atrada un izsauca uz reģ istratū ru, lai reģ istrē tos. Bijā m pā rsteigti, ka vē l pirms solī tā laika. Visi bija pieklā jī gi, aizpildī jā m anketu un mū s aizveda uz istabu un teica, ka rokassprā dzes tiks uzvilktas pulksten 12, tieš i vakariņ u laikā . Tas ir brī niš ķ ī gi, lai gan, atkal, saskaņ ā ar jebkuras viesnī cas noteikumiem, reģ istrē š anā s notiek pulksten 14:00, un š ajā gadī jumā mē s nebū tu dabū juš i pusdienas. Katrā viesnī cā par agro reģ istrē š anos vai vē lo izrakstī š anos ir jā piemaksā , tā pē c mani pā rsteidz atsauksmes, kurā s raksta, ka, redz, 4 no rī ta nebija iekā rtojuš ies un prasa naudu. Gribu jautā t, vai kā ds lasa noteikumus? Atnā c vē l nedē ļ u agrā k un brī nies, kā pē c neviens neapmetas un nebaro par velti. Pret mums izturē jā s ar sapratni.
Aizpildot anketu, pasmaidī ju un prasī ju labā ko istabu)) un tieš ā m bijā m iekā rtojuš ies labā istabā , no tā s paveras skats uz dā rzu un pat jū ra bija redzama. Ņ emot vē rā to, ka viesnī cas teritorija ir ļ oti liela, numuriņ a atraš anā s vieta bija lieliska, turklā t netā lu no jū ras un restorā na. Jā , piekrī tu, ka mē beles nav jaunas, bet mē s nenā cā m novē rtē t mē beles, nevis sē dē t istabā , tā pē c nekas neē rts nebija. Standarta istabiņ a ļ oti plaš a, istabā viss darbojā s, gulta liela, vē l ir dī vā ns. Pē c iekā rtoš anā s mē s mazliet atpū tā mies un devā mies pē c rokassprā dzē m un tad devā mies uz restorā nu pusdienot.
Ē diens: tipisks visai Ē ģ iptei. Ir izvē le, un tas ir pilnī gi iespē jams ē st. Brokastī s tika pasniegts olu, dā rzeņ u, siera un desas maisī jums vai ceptas olas - tas nav obligā ti. Tad ir daudz daž ā du dā rzeņ u, mē rces, siers, daž ā di garš augi, brokastu pā rslas, piens, jogurts, pankū kas, pankū kas. Vienmē r ir salds, Ē ģ iptē ir ļ oti garš ī gs, tiem, kas vē las kļ ū t labā ki)) Es gribu uzreiz pateikt tiem, kas raksta, ka desas un desas ir briesmī gas - jā , tā s ir visur vienā das amatierim un tā nav atkarī gs no viesnī cas. Pusdienā m bija lielā ka izvē le. Vienmē r bija 2 veidu zupas, daž ā di piedevas: rī si, kartupeļ i, makaroni, gaļ a: vista, liellopa gaļ a, dā rzeņ i, zaļ umi, augļ i. Vakariņ ā s katru otro dienu bija grils: vista, lula kebabs, bija pat tunč a steiki. Pā ris reizes pasniegta paella ar jū ras veltē m. Parasti pasniegtie augļ i bija ā boli, melones, dateles, gvajaves un apelsī ni. Bija vakars, kad bija daudz daž ā du augļ u, plus vī nogas, persiki, vī ģ es, mango, granā tā boli. Bet jū s nevarat sekot lī dzi mū su cilvē kiem, viņ i savā c pilnus š ķ ī vjus un pē c tam tos atstā j, jo tie nederē ja. Mē s negaidī jā m jauno atjauninā jumu. Bet jū s vienmē r varat pā rē sties ar gvajavi un datelē m. Vakariņ ā s vienmē r iedod papildus pudeli ū dens, bet ja ar to nepietiek, katrā bā rā ir ū dens dzesē tā ji, ņ em cik gribi.
Papildus standarta trī s ē dienreizē m vē l var ē st pē c brokastī m - picu, bet pē c pusdienā m - burgerus, bet mē s tur nekad negā jā m, jo ​ ​ ē dā m bez tā s. Turklā t mē s tur ne tikai ieradā mies. Vienī gais, kas viesnī cā nav, ir Ala carte restorā ni, iespē jams, tā pē c arī č etri, lai gan bez tiem var iztikt. Vakarā var bū t rinda pie bā riem, pie mums kā ds vī rietis piegā ja pie nodaļ as, kur lē ja sulas, un laikam pieprasī ja alkoholu, bā rmenis sū tī ja rindā . Mierī gi stā vē jā m vienā rindā , viņ š mū s pamanī ja un pasauca pie sevis, prasī ja ko gribam. Gribē jā m pamē ģ inā t alu, viņ š mū s ielē ja bez alu. Pē c tam mē s viņ am atnesā m š okolā des tā felī ti)) Citā reizē mē s atgriezā mies viesnī cā.23:00, bā rs jau slē dzā s, bet bā rmenis mū s ieraudzī ja un pē c mū su lū guma ielē ja mums to, ko mē s gribē jā m, bez liekiem strī diem)) š eit spilgts piemē rs ir tas, ka nevajag lutinā t nervus un lamā ties, var mierī gi pajautā t un viss bū s labi.
Viesnī cas personā ls: ļ oti draudzī gs un pieklā jī gs. Kad tu viņ iem uzsmaidi, viņ i tev uzsmaida un vienmē r jautā , kā tev iet, viesmī ļ i novē l labu apetī ti. Ir patī kami atrasties tik draudzī gā vidē . Es nezinu, ko cilvē ki rakstī ja par apsveikumiem dzimš anas dienā , pie mums vairā kas reizes cilvē ki tika apsveikti restorā nā vakariņ ā s. Visi viesmī ļ i sapulcē jā s, nodziedā ja dziesmu un atnesa kū ku. Ļ oti mī ļ i, manuprā t. Tī rī š ana: istabu tī rī ja katru dienu, mainī ja dvieļ us, ieliku 2 pudeles ū dens un atnesa duš as ž elejas, š ampū nus un ziepes. Pirmajā dienā izmantojā m to, kas bija istabā , tā pē c nā kamajā dienā apkopē ja visu ielē ja kalnā , lai pā rliecinā tos, ka pietiek un tad pievienoja katru dienu))) katru dienu taisī ja gulbjus, pā vus, suni, kuģ i un visā das daž ā das lietas no dvieļ iem . Mē s atstā jā m viņ am dolā ru, tad š okolā des tā felī ti. Ļ oti labi.
Jū ra: lī cis nav bezvē ja, tas jā ņ em vē rā , bet oktobrī joprojā m nav stipra vē ja, tā pē c tas mū s nebiedē ja. Ir ieeja no krasta, bet vienmē r koraļ ļ os, ​ ​ pretē jā gadī jumā var paklupt uz ež iem un visā diem citiem jū ras dzī vniekiem. Kad paisums ir ā rpusē , jū s, protams, nevarat daudz peldē t, bet ar paisumu jū s varat mierī gi peldē t. Pontons ir garš , bet to redzē jā m izvē loties viesnī cu. Sarkanais karogs visbiež ā k karā jā s lī dz 10-11:00, tad izkā ra dzelteno un varē ja doties peldē ties no pontona. Rifs ir skaists, daudz daž ā du zivju, vienmē r ir uz ko paskatī ties. Daž brī d bija stiprs vē jš un lieli viļ ņ i, tā dā gadī jumā labā k peldē t ar spurā m, citā di to var aiznest straume un bū s grū ti airē t lī dz pontonam. Bet atkal, izvē loties viesnī cu, tas jā ņ em vē rā , tas mums netraucē ja. Galvenais, lai jū s varē tu peldē t, piemē ram, akvā rijā , par prieku.
Animā cija: ļ oti forš i puiš i, Mario, Sergejs, Vika un Mido. Smieklī gi, bet tajā paš ā laikā neuzkrī toš i. Viesnī cā jū s vienmē r varat atrast kaut ko darī t ar tiem. Stiepš anā s, š autriņ as, volejbols, ū dens aerobika no rī tiem. Pē c pusdienā m joga, volejbols un daudz kas cits. Vakaros amfiteā trī vienmē r bija izklaides programma, faķ ī ru un uguns š ovs kopumā ir forš s. Kopumā jums nebū s garlaicī gi. Tajā paš ā laikā , ja gribas mieru, tad vienmē r var atrast klusas vietas vientulī bai un neviens netraucē s. Viņ i dodas uz pludmali un piedā vā ekskursijas, arī puiš i ir neuzkrī toš i. Pastā stī jā m, ka ar citiem jau esam vienojuš ies par ekskursijā m, neviens nav apvainojies un rupjš , un papildus viens mums uzdā vinā ja rokassprā dzes. Tas ir jauki. Wi-Fi ir pieejams reģ istratū rā un pie baseiniem, bet mē s nopirkā m karti par 10 USD un neuztraucā mies.
Kopumā es gribu rezumē t, ka, ja tu smaidi pasaulei, tad pasaule smaida tev. Atpū tieties un izklaidē jieties, neaizraujieties ar niekiem un staigā jiet "ar zvaigzni pierē ". Viesnī ca ir skaista un atstā ja tikai pozitī vas emocijas par sevi. Atgrieztos š eit vē lreiz ar prieku un ilgā k.
аватар 300785julya
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Š eit ir grū ti atrast Wi-Fi. Labā k ir iegā dā ties SIM karti, lai neciestu. Par brokastī m: ierodoties, menedž eris teica, ka viņ iem ir lī gums ar tū risma operatoriem, kas nosaka, vai brokastis ir iekļ autas ierodoties vai nē , un tā pē c viņ i sazinā jā s ar savu tū risma operatoru, kopumā viņ i to dzird pirmo reizi un ir nekad nav bijuš as problē mas ar brokastī m. … Tomēr ▾ Š eit ir grū ti atrast Wi-Fi. Labā k ir iegā dā ties SIM karti, lai neciestu.
Par brokastī m: ierodoties, menedž eris teica, ka viņ iem ir lī gums ar tū risma operatoriem, kas nosaka, vai brokastis ir iekļ autas ierodoties vai nē , un tā pē c viņ i sazinā jā s ar savu tū risma operatoru, kopumā viņ i to dzird pirmo reizi un ir nekad nav bijuš as problē mas ar brokastī m.
Ē diens: nav izvē les, jē ls olu kultenis un ceptas olas, ir saldumi, desiņ as, kaut kā da mē rce (ē dienam nav š ķ ī vju, parā dī jā s pē c pā ris dienā m), tā pē c ņ em visu un tad zinā si kur viss ir. Uz zupā m ir š ķ ī vji un tie neatbilst ē dienam (vienu noteikti). Ja gribi eļ ļ u - prasi, iedos. Tā tad, turpinā sim, ir brokastu pā rslas, dā rzeņ i, pankū kas, augļ i (melone, dateles, banā ni, ā boli, apelsī ns). Atbraucot atpū tnieki paš i pasniedza ē st un tad uzliek brilles, personā ls uzliek apkalpoš anu, puiš i maskā s, bet ne visi cimdos. Uzvelciet 1-2 gab. Piektdienā s dod zupu ar garnelē m un krabjiem, ir rī si ar garnelē m un mī dijā m. Spageti vā rī š ana mē rcē .
Animā cija ir augš pusē , pateicoties puiš iem: Mido, Viktorijai, Mario un Sergejam. Katru vakaru ir izklaides programma, otrdienā s putu ballī te baseinā parasti ir klases. Mē s saņ ē mā m vienu vakaru un vienu dienu - tas ir UGUNS! Jū s esat augš ā . Uguns š ovs arī forš s, ļ oti skaists. Centrā lajā bā rā pa dienu un vakarā mū zika + diskotē ka lī dz 23.30, gribē tos ilgā k, galdiņ i pie bā riem ne vienmē r ir tī ri, ir daž i viesmī ļ i, kuri ignorē lū gumus.

Pē cpusdienā pludmalē ir š autriņ as, mā ca dejas, boč u, ū dens aerobiku, volejbolu, mū ziku.

Bā rs piedā vā alu, viskiju, degvī nu, dž inu, kokteiļ us, kā arī alkoholiskos un bezalkoholiskos dzē rienus. Bā ros ir kafijas pupiņ as.
Teritorija sakopta, skaista, ir kur smuki nofotografē ties.
Tualetē s, kas atrodas pludmalē un pie baseiniem, ne vienmē r notiek tī rī š ana, jums jā pievē rš ī paš a uzmanī ba, tā joprojā m ir higiē na.
Istaba: liela, ē rta, ar duš u un vannu. Istaba tiek uzkopta katru dienu. Dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, bet dvieļ i ir ļ oti sliktā stā voklī . Istabā ir spraugas durvī s, ir daļ as, kas nokrī t.
Ir divi rotaļ u laukumi bē rniem, viens no tiem tiek restaurē ts. Vakarā bē rniem tiek rā dī ta multfilma, tad bē rnu diskotē ka. Nav bē rnu istabas.
Viesnī cas personā ls ir draudzī gs.
Пляжные развлечения, учимся танцевать Пенная вечеринка Коктели Зажигательные Аниматоры Вечеринка в Басейне Рыбка на ужин Цветы на территории Есть!
аватар pavlenko.al7
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Ja grasā ties svinē t dzimš anas dienu, tad esiet gatavs doties š ajā dienā un zvē rē t, lai dzimš anas dienas cilvē ks bū tu patī kams (lai viņ š nodziedā tu viņ am dziesmu un izņ emtu kū ku). Dzimš anas dienas zē na numurs tiks izrotā ts, ja samaksā sit). … Tomēr ▾ Ja grasā ties svinē t dzimš anas dienu, tad esiet gatavs doties š ajā dienā un zvē rē t, lai dzimš anas dienas cilvē ks bū tu patī kams (lai viņ š nodziedā tu viņ am dziesmu un izņ emtu kū ku).
Dzimš anas dienas zē na numurs tiks izrotā ts, ja samaksā sit).
Mums to kū ku nevajadzē ja! Ir svarī gi pievē rst uzmanī bu!
Pakalpojuma tur bū tī bā nav. Tas attiecas arī uz než ē lī gu attieksmi pret atpū tniekiem.
Jums viss ir iekļ auts, bet alus, kuru paredzē ts izdot pirms 23:00, jau 22 ir ā rā no tiem! …
Viņ i nevē las bā rā izdalī t stikla glā zes, viņ i visu ielej papī ra glā zē s. It kā pandē mija. . . Bet! Tajā paš ā laikā ē damistabā daudzi pavā ri un viesmī ļ i bez maskā m! Viņ i ņ em mū su š ķ ī vjus ar rokā m bez cimdiem!...Bā rā , bez cimdiem un bez maskā m! )
Pludmale nav piemē rota bē rniem! Smilš u vietā , akmeņ i pludmalē pie ū dens. Peldē š anai ir lagū na, bet tā ir maza un bū tī bā tur vienmē r ir daudz cilvē ku, jo nav kur peldē ties, jo negrib iet uz pontonu.
Uz pontona ar margā m esiet uzmanī gi, uz tā m varat sagriezt rokas.
Baseins pie jū ras ir nož ogots ar dzeltenu lenti, kaut kā du iemeslu dē ļ tur nevar peldē ties, lai gan arā bi tur peldē ja! )
Tikai animatori paaugstina š ī s viesnī cas vē rtē jumu! Paldies viņ iem!
Каменистый пляж перед заходом в море
аватар degilinka
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Tamrā atpū tusies 7 dienas, apmierinā ta ar atpū tu un viesnī cu. Pirmkā rt, viesnī ca ir sakopta un tī ra, visi darbinieki vienmē r ir draudzī gi (izņ emot reģ istratū ru, kura prasī ja naudu par bagā ž as nogā dā š anu reģ istratū rā ), gatavi palī dzē t. … Tomēr ▾ Tamrā atpū tusies 7 dienas, apmierinā ta ar atpū tu un viesnī cu.
Pirmkā rt, viesnī ca ir sakopta un tī ra, visi darbinieki vienmē r ir draudzī gi (izņ emot reģ istratū ru, kura prasī ja naudu par bagā ž as nogā dā š anu reģ istratū rā ), gatavi palī dzē t.
Numurs bez papildu maksas ir ļ oti jauks, atraš anā s vieta pie bē rnu baseina. Visas nepiecieš amā s vietas (restorā ns, bā rs, baseini) bija no mums lī dz 50m un tas ir ļ oti forš i.
Ē diens daudzveidī gs, vienmē r bija daudz (š ķ irne pilnī bā atbilst 4 *), neviens nebija izsalcis, viss ir svaigs, ne pieauguš ajiem, ne bē rniem brī vdienā s nebija problē mas ar gremoš anu.
Kontingents mū su atvaļ inā juma periodam - baltkrievi, ukraiņ i, kazahi (sveicinā ti, Ē ģ iptes mā te), arā bi un ļ oti maz krievu)))
Uzmanī gie glā bē ji pie baseiniem bija patī kami pā rsteigti un vienmē r brī nī jā s par bē rniem.
Viesnī cas teritorija ir liela, zaļ a, zied. Ir daudz vietņ u Instagram) Akmens atbalsta sienas pieš ķ ir ī paš u š armu.
Jū ra: saulriets mini lī č a smiltī s, kas sajauktas ar akmeņ iem. Pat 1m dziļ umā ir daudz zivju, bez maskas š ī jū ra nav nekā vē rta)
Un no pontona paveras vienkā rš i pasakains rifs! katru pē cpusdienu bija dzeltenais karogs un var peldē t atklā tā jū rā . Zivju ir daudz, ū dens zils, dziļ ums liels, bet vē rī gs glā bē js vienmē r gatavs palī dzē t.
Bet š ī s viesnī cas piemē rs ir animā cija) Mido, Vika, Mario un Manu ir cilvē ki, kas padarī ja mū su atvaļ inā jumu neaizmirstamu! Viņ i mū s sagaidī ja no rī ta pludmalē , visu dienu izklaidē ja (š ovi, ū dens aerobika, volejbols, š autriņ as), vakarā vakara š ovi un tad diskotē ka (ž ē l, ka solī to 2 nakš u vietā. , Mū zika beidzā s 23:00): 30-0:00) . Bet daž reiz animatori piedā vā ja aizbraukt uz centru uz diskotē ku (mē s devā mies ar viņ iem uz Pasha Club, animatori padarī ja š o braucienu droš u, aizraujoš u un ļ oti interesantu. ) Es gribu š eit atgriezties vē lreiz tikai š ī s forš ā s komandas dē ļ !
аватар alaiziy
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti zaļ a un eikalipta skaidiņ a! Lielas ģ imenes istabas 3 istabas 2 vannas istabas! Ē diens ir labs: gaļ a, zivis, krabji, rī si, kartupeļ i un lieliski makaroni, kas nav ierasts Turcijā un Ē ģ iptē ! Augļ i: apelsī ni, cidonijas, melone, arbū zs, dateles. … Tomēr ▾ Ļ oti zaļ a un eikalipta skaidiņ a! Lielas ģ imenes istabas 3 istabas 2 vannas istabas! Ē diens ir labs: gaļ a, zivis, krabji, rī si, kartupeļ i un lieliski makaroni, kas nav ierasts Turcijā un Ē ģ iptē ! Augļ i: apelsī ni, cidonijas, melone, arbū zs, dateles. Kafija!
Ī sa piestā tne! Bē rniem jū rā ir peldbaseins! Baseini!
Spē cī ga strā va Nabq Tambrā , Rehanā utt. Bet vasarā Nabkā ir par 3 grā diem vē sā ks. Un baseins virs jū ras nedarbojā s!
No trū kumiem:
1) Nekā das zī mes netraucē !
2) Baseins virs jū ras nestrā dā ja!
3) Tā ir mū zika bā rā vakarā ļ oti skaļ a un skaļ a!
аватар korolevgenia77
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ja lasā t atsauksmes, salī dziniet tā s ar citā m viesnī cā m un izvē lieties, kur doties atpū sties Š arm eš Š eihā ? Noteikti š eit Jū su ē rtī bā m visu izvē rtē š u pē c kritē rijiem 1. Reģ istrē š anā s, istaba, izrakstī š anā s Tiklī dz jū s ieradī sities, jū s iziesit cauri apsardzei, jū s iesē dinā s autobusos un aizvedī s uz viesnī cā m. … Tomēr ▾ Ja lasā t atsauksmes, salī dziniet tā s ar citā m viesnī cā m un izvē lieties, kur doties atpū sties Š arm eš Š eihā ? Noteikti š eit
Jū su ē rtī bā m visu izvē rtē š u pē c kritē rijiem
1. Reģ istrē š anā s, istaba, izrakstī š anā s
Tiklī dz jū s ieradī sities, jū s iziesit cauri apsardzei, jū s iesē dinā s autobusos un aizvedī s uz viesnī cā m. Principā viss ir kā parasti. Jau reģ istratū rā , ja nebū s cilvē ku, viņ i ļ oti ā tri nokā rtosies. Jū s un jū su lietas tiks ienestas istabā ar rakstā mmaš ī nu, rū pī gi izkrautas. Tā notika mū su izlī gums.
Numurs
Istaba ir ļ oti plaš a, neko tā du neesmu redzē jis, it ī paš i 4*. Tai reā li ir 3 istabas+terase (ja nav skaistas terases 2. stā vā , 1. stā vā ). Ienā kot istabā ieraugā m uz kumodes galdu, ē rtu dī vā nu un televizoru, 2 mazas trepes un esam guļ amistabā . Ļ oti liela un ē rta gulta (vajadzī bas gadī jumā ieliks vē l vienu vienvietī gu gultu), vai arī var palū gt istabu ar divā m vienvietī gā m gultā m divguļ amā s gultas vietā . Ir arī spogulis, 2 garderobes skapji, galds somā m un rakstā mgalds Ī paš u uzmanī bu pievē rš u vannas istabai. Ir gan vanna, gan duš as telpa. Tualete - atseviš ķ i. Ir arī fē ns, tas atrodas tur, kur atrodas spogulis un izlietne. Viņ i izmē ģ inā ja visu iespē jamo interjerā , kas ir pluss.
Izlikš ana
Kā arī norē ķ inā ties, maš ī na nā k pē c lietā m, autobuss un lidosta.
2. Uzturs
Brokastis un pusdienas gandrī z nekad nemainī jā s, viena un tā pati ē dienkarte. Krā š ņ ā kā s vakariņ as. Daž kā rt bija saldē jums un pat suš i (suš i vietā zivju burkā ni).
Ē diens garš ī gs.
3. Animā cija
Priecī gas š autriņ as, volejbols, joga, ū dens aerobika.
Man patika viss.
Vakarā viss pē c programmas, jautri.
4. Pludmale
Sauļ oš anā s krē sli labā stā voklī .
Smiltis nav ļ oti, par kaut ko var viegli saskrā pē ties.
Pludmales bā ra bā rmeņ i dara lielisku darbu.
Jū ra ir krā š ņ a, it ī paš i no mola. Daudz zivju, skaists rifs, tā pē c jums jā iet š eit.
Ja ne animā cija, tas bū tu 10, ceru, ka jums patiks.
аватар mariya1994plazar
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tuš os ģ imeni patī kami pā rsteidza atmosfē ra. Lai gan viesnī ca nav jauna, bet labi uzturē ta. Brī niš ķ ī ga zaļ ā zona, pieklā jī gs personā ls. Garš ī ga virtuve. Ī paš i vē lē jā mies pieminē t animā cijas komandu: Mido, kurš detalizē ti pieiet savam darbam, Antonio, kurš pā rzina savu biznesu. … Tomēr ▾ Atpū tuš os ģ imeni patī kami pā rsteidza atmosfē ra.
Lai gan viesnī ca nav jauna, bet labi uzturē ta.
Brī niš ķ ī ga zaļ ā zona, pieklā jī gs personā ls.
Garš ī ga virtuve.
Ī paš i vē lē jā mies pieminē t animā cijas komandu: Mido, kurš detalizē ti pieiet savam darbam, Antonio, kurš pā rzina savu biznesu. Un protams Veronika ir draudzī ga un cienī jama meitene, kura ļ oti patika mū su meitai un arī mums. Š ī ir viesnī ca ar dvē seli... ! ! ! ! ! )))
аватар innamt
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Kopumā uzturē š anā s viesnī cā bija patī kama. Daudz zaļ umu, nevienas viesnī cas, bet pamatī ga foto zona. Jū s varat sē dē t pie bā ra, kur pagatavosiet gardu kafiju, un apbrī not jū ru. Rifs ir skaists, bet pirms pusdienā m ļ oti biež i sarkanais karogs vē ja dē ļ . … Tomēr ▾ Kopumā uzturē š anā s viesnī cā bija patī kama.
Daudz zaļ umu, nevienas viesnī cas, bet pamatī ga foto zona. Jū s varat sē dē t pie bā ra, kur pagatavosiet gardu kafiju, un apbrī not jū ru. Rifs ir skaists, bet pirms pusdienā m ļ oti biež i sarkanais karogs vē ja dē ļ . Ir ieeja jū rā no krasta, kur pē cpusdienā ū dens ir ļ oti silts (tur ir sekls).
Ir tikai viens restorā ns, bet ē diens ir garš ī gs. Ī paš i patika zivju diena. Arbū zi un melones bija katru dienu. Reizē m iedeva gardu saldē jumu.
Garā s ekskursijas neņ ē ma karstuma dē ļ . Visvairā k mums un bē rniem patika ekskursija uz krokodilu izrā di. Tur bez krokodiliem bija forš s uguns š ovs, priekš nesums ar kobru. Jū s varē tu pabarot un paglaudī t pieradinā tos pē rtiķ us. Un notika pastā vī ga mijiedarbī ba ar skatī tā ju. Pat krokodilu iedeva bē rniem pieskarties aiz astes.
No trū kumiem. Apstā dī jumu dē ļ odu ir pietiekami daudz. Arī biež i ir vē jains, ī paš i rī tos. Š ī iemesla dē ļ ir auksti izkā pt no ū dens. No otras puses, nav spē cī ga aizlikts.
аватар m5196
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tamrā atpū tā mies maija beigā s – jū nija sā kumā . Bijā m apmierinā ti ar visiem svē tku aspektiem: skaista teritorija, plaš i un ē rti numuri. Labs ē diens pē c mū sdienu Ē ģ iptes standartiem, visi gatavo garš ī gi. … Tomēr ▾ Tamrā atpū tā mies maija beigā s – jū nija sā kumā . Bijā m apmierinā ti ar visiem svē tku aspektiem: skaista teritorija, plaš i un ē rti numuri. Labs ē diens pē c mū sdienu Ē ģ iptes standartiem, visi gatavo garš ī gi. Smieklī gi puiš u animatori. Bija prieks sadarboties ar viņ iem un viņ u vadī tā ju Mido! BET: esam aktī vā s snorkelē š anas cienī tā ji, Sarkanajā jū rā esam pieraduš i daudz peldē ties bez ierobež ojumiem, bet te mums peldē š anas iespē ja netika dota gandrī z nemaz. Un tas nav jū ras nemiera vai straumju dē ļ . Pilnī gi skaidrs, ka normā ls cilvē ks pats saviem spē kiem vē trā jū rā neiekā ps. Labos laikapstā kļ os un mierī gā laikā tā sauktais "glā bē js" uz mola neļ auj peldē t tā lā k par 20 metriem gar rifu ne pa labi, ne pa kreisi no tā . Svilpe, norijot svilpi, pieprasa atgriezties. Tajā paš ā laikā ū denslī dē js no vietē jā ū denslī dē ju kluba nirst ar klientiem un vē trā , pavada tos, kas vē las peldē ties pa rifu. Lī dz ar to š ī s "rū pes par atpū tnieku droš ī bu". Viens pats peldē t neļ auj, otrs ņ em naudu par virszemes eskortu. Atseviš ķ s gadī jums ir apsardze pludmalē . Lū dz atpū tniekiem š okolā di, cigaretes, kolu. Kopumā visa š ī pludmales mafija izsvī tro desmitiem cilvē ku centienus, kuri vē las padarī t savu uzturē š anos viesnī cā ē rtu, lai cilvē ki atgrieztos. Rezultā tā : ja jums patī k peldē ties aktī vi un patstā vī gi, š ī viesnī ca nav paredzē ta jums. Es nezinu, vai administrā cija lasa š os pā rskatus, bet ir jā rī kojas, lai situā ciju labotu ! ! Starp citu, tas nav tikai mans viedoklis. Mē s viesnī cā runā jā m ar daudziem cilvē kiem un atradā m vienoš anos š ajā jautā jumā .
Parādīt vairāk »


iemiesojums svetik_mur
Vai pie "Tamras" ir iespējams atrast taksometru/mikroautobusu uz Vecrīgu? Un pasakiet man, lūdzu, aptuvenās taksometra / mikroautobusa izmaksas uz Vecrīgu.
3 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 4 atbildi
iemiesojums zvinko
Cienījamie foruma biedri,Vēlos uzzināt jūsu viedokli par viesnīcu!Tūrisma aģente ļoti iesaka.Domājamies atvaļinājumā septembra sākumā ar gadu vecu bērnu.
6 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель Tamra Beach Resort открыт в 2005 году, состоит из основного 1-этажного здания (только ресепшен) и комплекса 2-этажных корпусов. Уютная зеленая территория отеля, множество бассейнов, комфортабельные номера. Располагается на первой береговой линии Красного моря, в бухте Набх. Рекомендуем для спокойного отдыха.

Atrašanās vieta Отель Tamra Beach находится в 2 км от Международного аэропорта Шарм-эль-Шейха и в 20 км от Наама-Бей.
Pludmales apraksts В 300 метрах от основного корпуса гостиницы находится собственный песчаный пляж, рядом с которым имеется живописный коралловый риф. Для входа в море рекомендуется специальная обувь. Протяженность пляжа — 250 м, понтон 300 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа (бесплатно), экскурсионное бюро, заказ такси (платно), факс/ксерокопирование (платно), ежедневная уборка номера, room service, 2 конференц-зала (мак. 600 чел., платно), 1 основной ресторан, 3 бара, диетическое меню (по запросу), 5 открытых бассейнов (1 с подогревом в зимний период), терраса для загара, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский клуб (с 4 до 12 лет).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Теннисный корт (с жестким покрытием), прокат теннисных ракеток и мячей бесплатно, освещение теннисного корта платно, настольный футбол (бесплатно), дартс (бесплатно), караоке (бесплатно), водное поло, аквааэробика, волейбол на пляже, мини-футбол, вечернее шоу, дайвинг-центр (платно).
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 244 номера.

Istabās

В номерах предоставлено: ванная комната с ванной или душевой кабиной (шампунь, мыло, гель для душа), индивидуальный кондиционер, фен, спутниковое телевидение (русские и украинские каналы), мини бар (согласно концепции отеля), телефон, чайник (по запросу, бесплатно), чай, кофе и сахар (по запросу, платно), сейф (бесплатно), балкон или терраса.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Nabq Bay, Sharm El Sheikh, Egypt
Tālruņi: +20 69 3710 150
Tīmekļa vietne: Tamra Beach Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.