Ažiotāža viesnīca, nav vērts pievērst uzmanību ģimenei ar bērniem!

Rakstīts: 11 februāris 2024
Ceļošanas laiks: 8 — 18 februāris 2024
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 3.0
Es ilgi skatī jos uz š o viesnī cu, kā to biež i izstā da tū risma aģ enti. Devos atvaļ inā jumā ar 6 gadus vecu bē rnu.
Apkalpoš ana – personā ls cenš as, visi draudzī gi.
Ē diens ir labs 4* viesnī cai (yuppie sula, saldē jums no pulvera un ū dens, tas ir mī nuss)
Bē rnu animā cija - š ausmas. Animā cija pieauguš ajiem, obsesī vi, garlaicī gi! Animatori liek cilvē kiem rakstī t labas atsauksmes un fotografē t tos.
Jū ra - gar krastu, akmens plā ksnes (beigti koraļ ļ i), bē rniem nav vietas. Pantone plastmasa.
Rifs ir krā š ņ s.

Solā riji ir veci, varbū t drī z tiks nomainī ti, jo pirmā lī nija viss ir remontā . Viesnī cas dibena vadī ba mums aizliedza lietot Ukrainas karogu!! ! Jo ANI NEGRIB KONFLIKTU! Krievu ir daudz, viņ i uzvedas atbilstoš i liellopu cieņ ai) ir aizņ emti naktī , dienā viņ i ir rindā pē c dzē riena un visu nokā rto.
Tiem, kam nav vajadzī gas zivis un izklaides bē rniem, labā k rotē t citas viesnī cas. Slava Ukrainai!
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu