Nav brīnums, ka viņš ir Šarmas topā!

Rakstīts: 12 maijā 2021
Ceļošanas laiks: 28 aprīlis — 7 maijā 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Atpū tā s no 28.04 lī dz 07.05. 2021, numurs 2237.

Mē s ieradā mies viesnī cā.11. 40 un pē c 5 minū tē m devā mies uz istabu ar rakstā mmaš ī nu)
Tī riet parastā s telpas Ē ģ iptei, kas ir komplektā no ceļ ojumu rī kotā ja. Es neko papildus nemaksā ju un neredzu jē gu - no visiem numuriņ iem š ajā viesnī cā ir skats uz jū ru, kā man liekas, jo viesnī cu pagriež ē kas uz jū ru un teritorija ir kaskā dē ta . Istabas ir tī ras un sakoptas un istabā ir pilnī gi viss, pat jaunas zobu birstes un zobu pasta...


Ē diens - visi ir ļ oti noraizē juš ies par š o jautā jumu. Brokastis ir parastas brokastis kā visā Ē ģ iptē , bet ir 4 veidu svaigas sulas, no kurā m izvē lē ties, ir milzī gs daudzums rullī š u un kruasā nu un garš ī ga kafija : ) Pusdienas - izvē le nav liela bet izsalcis nebū si , starp citu redzē ju borš č u, kas mani pā rsteidza. Vakariņ as š eit un astoņ kā ji un krabji un vairā ku veidu gaļ a. katru dienu varat reģ istrē ties kā dā no 4 a la carte restorā niem. Man ļ oti patika indieš u un taizemieš u. Ļ oti garš ī gi, tieš ā m, tieš ā m.

Alkohols ir vietē jais, bet kvalitatī vs.
Lī dz vakariņ ā m cilvē kiem izdevā s sasniegt nemiera stā vokli...Kolas dzē rieni, fanta viss no pudelē m, dod pudelē s š vepes. Izlejamais alus ir garš ī gs.

Animā cija - viņ i cenš as redzē t, ka ir daudz jaunu puiš u, bet visi ir ļ oti aktī vi, katru dienu pludmalē no 10 jums bū s ko redzē t. Gandrī z katru dienu pludmalē , akrobā ti, tad dejas, bija pat krā svielu meš ana))) Uguns š ovs - Ē ģ iptē viesojos vairā kas reizes gadā kopš.2009. gada, tas bija labā kais uguns š ovs. š eit nav nekā jauna, tikai pareizā mū zikas izvē le)

Viesnī cā ir arī SPA centrs - ļ oti adekvā ta cenu zī me hammam ar pī lingu.

Pludmalē ir Nirš anas centrs - tur ir Sergejs (Jū ras direktors), ļ oti patī kams un sabiedrisks cilvē ks. Viņ š jums pateiks un parā dī s, kur nirt un kur peldē ties. Cenas visur vienā das, bet cilvē ks godī gi saka, ka ir tā s naudas vē rts.

Pludmale - pludmale atklā ti sakot nav mans formā ts, man patī k ar palmā m, bet š eit tā s ir tikai smiltis ar lietussargiem.
Bet ir variants, ko izmantojā m visu laiku - pie volejbola laukuma ir kā di 10 sauļ oš anā s krē sli ar lietussargiem. Apgulieties sauļ oš anā s krē slā , ap zā li ir krū mi, animā cija ar mū ziku. Kopumā mē s tur pavadī jā m 10 dienas). Arī pludmalē jū s varat pastā vī gi ē st no 12 lī dz 5)


Jū ra - kas ž ē lojā s, ka nav zivju, puiš i vē trā , zivju nekur nebū s. Kad jū ra norimst, Š armā viss ir kā visur citur, plus tur dzī vo divi jauni stinuļ i. Es neatradu bruņ urupuci) Pontons, starp citu, ir lielisks ar 3 ieejā m.

Kas attiecas uz personā lu – man vispā r nebija jautā jumu š ī s viesnī cas personā lam, jebkura jū su pā rsū dzī ba nekavē joties atrisina jū su problē mu. Ļ oti draudzī gs un runī gs, kamē r neviens tev neuzliks un neviens nenogriezī s degunu dolā ra gaidā s. Ļ oti, ļ oti labi uzbū vē ts personā ls, te vispā r pā ri visam ir uzslavas.

Fotogrā fijas - visā s viesnī cā s ir fotogrā fs, mē s ar viņ iem nekad nebildē jā mies, bet kam joprojā m nav fotogrā fiju kolekciju no Š arm viesnī cā m, tē rzē jiet ar Katju.
Labi piedā vā jumi par saprā tī gu cenu.

Vai es atgriezī š os š eit? Teiksim tā : man š ī ir augstā kā viesnī ca apkalpoš anas lī meņ a ziņ ā , un, ja nekas interesants no Sunrise nebū s, tad noteikti atgriezī š os)
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu