Jauka dārga viesnīca

Rakstīts: 12 janvārī 2022
Ceļošanas laiks: 7 — 10 janvārī 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Š ajā viesnī cā bija 3 naktis. Es nepievienoju fotoattē lus, jo zemā k esoš o komentā ru fotoattē li pilnī bā atspoguļ o to, kas un kā .
Liela, skaista un kopta teritorija. Kursē š ana uz elektromobiļ u teritorijā , kas audzina, ja nepiecieš ams. Privā ts peldbaseins tikai pieauguš ajiem. Man personī gi ļ oti patika, ka animatori tusē jā s pie baseiniem ar bē rniem un mani nevilka. Pieklā jī gs, draudzī gs un izpalī dzī gs personā ls. Neviens neuztraucas ar "draugu", "brā li". Bagā tī gas un daudzveidī gas ē dienkartes. AI ietver piekļ uvi a la cart restorā niem. Plaš s luksusa numurs ar vienā du vannas istabu, apzinī gu uzkopš anu katru dienu. Papildinā ts katru dienu, iekļ auts AI, mini bā rs.
Man personī gi neapmierinā tī bu izraisī ja tikai wi-fi. Š ķ iet, ka tas tur ir, bet tas darbojas ļ oti daudz. Ar avā rijā m un pā rtraukumiem.

Jā , ir daž as nianses no nitpicks sē rijas. Istabā viena no flī zē m uz grī das nedaudz dauzī jā s, pirmais dvielis ko paņ ē mu pē c mazgā š anas izrā dī jā s ar noberztu vietu, š ķ iedras jau bija izklī duš as. Minibā rā dzē rieni tarā pa 0.33 un no alkoholiskā.2 veidu alus un sarkanvī ns un baltvī ns. Pē kš ņ i ziepju traukā beidzā s ziepes.
Kopumā - laba, dā rga, kvalitatī va vip-viesnī ca ar nelieliem trū kumiem.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu