Viesnīca pārspēja visas mūsu cerības!!!

Rakstīts: 23 janvārī 2023
Ceļošanas laiks: 15 — 22 janvārī 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī ca ir ļ oti cienī ga! Mī nusi nav atrasti. Iekā rtojā mies pirms noteiktā laika, 6. korpusā iedeva labu istabu, atraš anā s vieta ē rta un tuvu restorā nam un baseinam. Apkalpoš ana un personā ls super, visi draudzī gi, bā rmeņ i, viesmī ļ i restorā nā , istabu apkopē ja, pavā ri - bija patī kami papļ ā pā t! Apsildā mi baseini, super animā cija, daudz aktivitā š u: volejbols, zumba, š autriņ as, ū dens aerobika, joga, stiepš anā s... Super animatori! Patī kams bonuss bija bezmaksas biljarda spē les, boulings vai teniss un slidotava, vē l 2 braucieni uz dž akuzi ar saunu, no kuriem izvē lē ties - tas ir paredzē ts viesiem ar augstā kā s kvalitā tes rokassprā dzē m! Ē diens ļ oti garš ī gs, mums vienmē r bija no kā izvē lē ties! Diskotē kas katru dienu - maksas, izved uz citiem klubiem! Bijā m uz vienu Savojā - dejojā m no sirds! Vakara animā cija ir pieejama arī viesnī cā un vietnē Soho! Soho ir ļ oti skaists un liels pluss ir tas, ka viesnī ca atrodas tieš i laukumā! !
Pludmale lieliska, ļ oti skaista un zaļ a, smilš aina ieeja nav, tikai no pantones, bet mums tā nebija problē ma! Ar bezmaksas autobusu lī dz pludmalei ir jā iet 5 minū š u braucienā vai 10 minū š u gā jienā , lai pastaigā tu pa Savoy viesnī cu! Viesnī cas teritorija ir brī niš ķ ī ga. Pagā ja 7 dienas un visi bildē jā s, ir daudz vietu, apstā dī jumi, palmas, skaisti ziedi, krā sainas mā jas - mī lestī ba! Viesnī cā ir daudz draudzī gu un murgojoš u kaķ u))) Kopumā viesnī ca pā rspē ja visas mū su cerī bas! ! ! Mē s zinā jā m, ka viesnī ca ir laba, bet tik daudz? ? Ieteiksim draugiem un noteikti atgriezī simies!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu