Sjerra uz visiem laikiem...

Rakstīts: 22 janvārī 2023
Ceļošanas laiks: 13 — 20 janvārī 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c tū roperatora ieteikuma un daudzā m atsauksmē m internetā . Savā izvē lē nekļ ū dī jā mies un nenož ē lojā m. Brī niš ķ ī ga viesnī ca no tikš anā s ar viesu reģ istratū rā un iekā rtoš anā s numurā . Pieņ emts, veikts, viss sī ki izskaidrots kas, kur un kā . Skaista teritorija, uzmanī gs un izpalī dzī gs personā ls. Daudzi baseini ar daž ā du dziļ umu ir apsildā mi, katrā ir bā rs, kurā tiek piedā vā ta dzē rienu un saldē juma izvē le. Ē diens ir daudzveidī gs un milzī gā sortimentā , katrs var izvē lē ties pē c garš as. Lī dz pludmalei jā iet apmē ram 5 minū tes, vai arī varat izmantot transporta pakalpojumus, kas kursē no pludmales vai viesnī cas ik pē c 20 minū tē m. Ī paš s paldies personā lam, kas izklaidē viesus pie baseiniem, uz vietas un pludmalē . Pludmalē ir savs bā rs, kurā tiek piedā vā ti arī dzē rieni un uzkodas. Pludmale ir smilš aina un tī ra.
Jū ra ir skaista, var nirt ar masku un apskatī t daž ā da izmē ra un krā sas koraļ ļ us un zivis. No pulksten 10 lī dz 01 viesnī cas ē kā ir atvē rts bā rs. Biju patī kami pā rsteigts, ka Wi-Fi darbojas visur viesnī cā un pludmalē . Izsaku pateicī bu visam viesnī cas personā lam par patī kamo uzturē š anos un daudzā m neaizmirstamā m pieredzē m.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu